Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę nowego systemu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę nowego systemu"— Zapis prezentacji:

1 Akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę nowego systemu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych“. Finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę nowego systemu

2 Główne zmiany Art.2 pkt 5 ufp wprowadza definicję środków europejskich, do których zalicza się: 1/ środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Europej-skiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa: 2/ niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obsza-ru Gospodarczego : 3/ środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

3 Główne zmiany W obowiązującej do 31 grudnia 2009 roku ustawie o finansach publicznych środki europejskie zostały włączone do budżetu państwa ( art.200 starej ufp), Na gruncie nowej ufp środki przeznaczone na realizacje programów operacyjnych, co do zasady nie zostały wyłączone z budżetu państwa, lecz stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

4 Środki otrzymywane z Komisji Europejskiej
Środki EFS przekazywane przez Komisje Europejską jako zaliczki, płatności okresowe i płatność salda końcowego będą wpływać na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w euro, a następnie – po ich przewalutowaniu na PLN – przekazywane będą na centralny rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowić będą dochód budżetu państwa. Instytucją właściwą dla otrzymywania płatności dokonywanych przez Komisje Europejską jest Ministerstwo Finansów. Środki EFS nie są zatem przekazywane na niższy poziom wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5 Środki na finansowanie Programu
Środki na finansowanie projektów PO KL pochodzą ze źródeł krajowych, tj.: budżetu środków europejskich, budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, innych środków publicznych tj. funduszy celowych

6 Budżet środków europejskich
(art.117 ufp) Budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Budżet środków europejskich nie uwzględnia środków przeznaczonych na realizacje projektów pomocy technicznej ( 100 %) oraz środków na współfinansowanie krajowe (15 %).

7 Budżet środków europejskich
(art.119 ufp) Dochody budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej wg: - części klasyfikacji budżetowej; - programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wydatki budżetu środków europejskich ujmuje się wg: - części i działów klasyfikacji budżetowej; - programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach części i działów klasyfikacji wydatków.

8 Budżet środków europejskich
(art.118 ufp) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu środków europejskich będzie stanowić odpowiednio nadwyżkę budżetu środków europejskich lub deficyt budżetu środków europejskich, które nie będą wliczane do, odpowiednio, deficytu lub nadwyżki budżetu państwa.

9 Budżet środków europejskich
Na gruncie nowej ufp będą występowały dwie rezerwy celowe: w budżecie środków europejskich w zakresie, w jakim wydatki te podlegają refundacji oraz w budżecie państwa na współfinansowanie krajowe, które będzie dokonywane w formie dotacji celowej lub w formie współfinansowania projektów systemowych państwo-wych jednostek budżetowych

10 Forma prawna wydatków Zgodnie z art.202 starej ufp środki przeznaczone na realizacje programów operacyjnych i projektów realizowanych w ich ramach, mogą być wykorzystane na : 1/ finansowanie wydatków państwowych jednostek budżetowych przeznaczonych na realizacje programów i projektów; 2/ dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków, a także dla instytucji pośredniczących oraz podmiotów, którym w ramach programów z udziałem tych środków, została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; 3/ finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi przepisami. Główną formą wydatków w ramach programów operacyjnych na gruncie starej ustawy jest dotacja rozwojowa, co stanowi konsekwencję włączenia ww. do budżetu państwa

11 Forma prawna wydatków (art. 186 ufp) Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE, mogą być przeznaczone na: Realizację projektów przez państwowe jednostki budżetowe, Płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Dotacje celowe dla beneficjentów. Konsekwencja= stworzenie dwóch odrębnych strumieni finansowych:

12 Forma prawna wydatków Płatności ( finansowanych ze środków UE),
Dotacje i finansowanie wydatków PJB ( w ramach współfinansowania krajowego) oraz dotacje celowe na realizacje pomocy technicznej

13 System płatności środków europejskich
(art.187 ufp) Za obsługę płatności w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków europejskich odpowiada Minister Finansów. (art.192 ust.1)MF przekazuje na rachunek w BGK środki na płatności na rzecz beneficjentów.

14 System płatności środków europejskich
Kwota środków przekazanych przez MF do BGK nie może być wyższa niż łączny limit wydatków dla programów finansowanych z udziałem środków europejskich określony w budżecie środków europejskich, BGK nie będzie nową instytucją systemu wdrażania poszczególnych programów, a będzie on pełnić wyłącznie funkcję „kasjera”, dokonującego jedynie wypłat dofinansowania.

15 Płatności dla beneficjenta
(art.188 ufp) Podstawą dokonania płatności jest: zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, pisemna zgoda dysponenta części budżetowej dla instytucji będącej stroną umowy na dokonanie płatności

16 Płatności dla beneficjentów
Projekty PJB zlecenia dotyczą płatności dla wykonawcy zlecenia są wystawiane przez PJB na podstawie upoważnienia od instytucji będącej stroną umowy Projekty własne samorządów województw: Zlecenia są wystawiane przez zarząd województwa na podstawie upoważnienia od MRR Projekty innych beneficjentów 1. Zlecenia wystawiane są przez instytucję IP/IP2, z którą beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie.

17 Dotacje dla beneficjentów
W budżecie środków krajowych planowane są wydatki na współfinansowanie projektów PO KL w ramach komponentu centralnego i komponentu regionalnego, jak również całość środków na projekty pomocy technicznej IP i IP2. Współfinansowanie krajowe będzie wypłacane z rachunku własnego danego dysponenta. MRR przekazuje środki na współfinansowanie projektów PO KL w ramach komponentu regionalnego dla samorządu województwa. Współfinansowanie krajowe dla beneficjenta przekazy wane będzie z rachunku własnego IP lub IP2

18 Konsekwencje zmian Brak możliwości przenoszenia środków pomiędzy budżetem środków europejskich (wkład UE), a częścią dysponenta budżetowego (współfinanso-wanie z budżetu państwa) – usztywnienie systemu finansowania programu

19 Konsekwencje zmian Dualizm środków wypłacanych na rzecz beneficjenta
Różne reżimy rozliczania Dotacja celowa – zasada jednoroczności budżetu Płatność – brak zasady jednoroczności budżetu Dwa źródła wypłaty środków Wkład UE – Płatnik (BGK) Współfinansowanie z budżetu państwa – właściwy dysponent albo BGK lub budżet samorządu województwa

20 Konsekwencje zmian Dofinansowanie będzie przekazywane w dwóch formach: płatności i dotacji celowej, w związku z tym, otrzymane dofinansowanie beneficjent będzie wydatkował i rozliczał w trybie przewidzianym dla danej formy „wypłaty”. Część dofinansowania otrzymana w formie dotacji będzie musiała być wydatkowana i rozliczana zgodnie z przepisami właściwymi dla dotacji, a więc z uwzględ-nieniem roczności budżetu ( zwrot dotacji z końcem roku budżetowego)

21 Konsekwencje zmian Środki otrzymane w formie płatności nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane są zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie projektu ( nie dotyczy jst, ponieważ realizują one budżet roczny ) . Współfinansowanie otrzymane przez beneficjenta w formie dotacji celowej – zgodnie z art. 168 ufp – w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym podlega zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 grudnia danego roku.

22 Konsekwencje zmian Dotacja celowa niewykorzystana do końca roku budżetowego może zostać zgłoszona jako wydatek niewygasający do rozporządzenia Rady Ministrów. W związku z powyższym beneficjent zobowiązany jest do poinformowania IP/IP2 do dnia 15 października danego roku o kwocie otrzymanej dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca roku Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez IP/IP2 w terminie do 30 listopada. Środki niewygasające mogą być wydatkowane w terminie do 31 marca następnego roku budżetowego.

23 Realizacja płatności przez BGK
Płatności środków będą realizowane przez BGK cyklicznie wg przyjętego harmonogramu rocznego. Do harmonogramu BGK w zakresie przekazywania płatności dostosowany będzie terminarz przekazywania dotacji celowej.

24 BGK – harmonogram wypłat środków europejskich w 2010 r.
Maj: , 13, 19, 27 Czerwiec: 2, 10, 16, 22, 25 Lipiec : , 8, 13, 19, 22, 27 Sierpień : , 10, 16, 20, 26 Cały terminarz płatności środków europejskich na 2010 rok opublikowany jest na stronach internetowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

25 Realizacja płatności Środki dla beneficjenta w formie płatności oraz współ- finansowania krajowego powinny być wypłacane w tym samym czasie. W przypadku, kiedy IP/IP2 nie zabezpieczy- z różnych przyczyn- środków na współfinansowanie krajowe, nie wstrzymuje to przelewów płatności z BGK. W takiej sytuacji konieczne jest monitorowanie wydatków w celu zachowania płynności finansowej i zminimalizowania ryzyka nie przekazania beneficjentom należnych środków współfinansowania krajowego. Wypłata współfinansowania powinna zostać przekazana w możliwie pilnym terminie, aby na koniec realizacji projektu zachowana była proporcja 85%/15%

26 Warunki płatności (art.189 ust.1ufp) zlecenie płatności może dotyczyć kwoty wydatków kwalifikowalnych, (art.189 ust.2 ufp) zlecenie dokonania płatności zaliczkowej dla beneficjenta może nastąpić przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, (art.189 ust.3 ufp) w przypadku nie złożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o płatność, od środków zaliczki pozostających do rozliczenia nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

27 Warunki płatności Za złożenie wniosku o płatność zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy uznaje się złożenie wniosku o płatność wnioskującego o kolejną transzę zaliczki lub wniosku o płatność końcową ( tj każdego wniosku o płatność poza wnioskiem tzw. cząstkowym): Na kwotę pozwalającą na kumulatywne rozliczenie co najmniej 70% dotychczas otrzymanych zaliczek, oraz W terminie wynikającym z zaakceptowanego harmonogramu płatności. Nie spełnienie w/w warunków powoduje konieczność naliczenia odsetek Możliwe jest składanie przez beneficjenta wniosków „cząstkowych” nie rozliczających 70% środków i nie wnios-kujących o przyznanie kolejnej transzy, przy czym ich zatwier-dzenie nie stanowi podstawy do przekazania środków dla beneficjenta i nie powoduje naliczenia odsetek.

28 Warunki płatności Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r w sprawie warunków i trybu udzielania zaliczek … „ Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność złożonych do właściwej instytucji, w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie lub na zwrocie zaliczki.” Zwrot zaliczki, bez naliczenia odsetek, możliwy jest tylko przy składaniu końcowego wniosku o płatność.

29 Warunki płatności Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność w terminach określonych w umowie o dofinansowanie, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące. (art.190 ufp) w przypadku, gdy beneficjentem projektu jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

30 Warunki płatności Przedmiotowy zapis odnosi się do każdej jednostki sektora finansów publicznych, zaangażowanej w realizację projektu finansowanego ze środków europejskich, bez względu na jej charakter w projekcie. Oznacza to, iż każda taka jednostka ma obowiązek ujęcia wydatku we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od jego poniesienia, tj. w przypadku partnera termin 3 miesięcy dotyczy ujęcia wydatku w rozliczeniu przekazywanym przez partnera liderowi (beneficjentowi), natomiast w przypadku lidera (beneficjenta) projektu termin dotyczy ujęcia dokonanego rozliczenia we wniosku o płatność przekazywanym przez beneficjenta właściwej IP/IP2

31 Środki podlegające zwrotowi
(art.207 ufp) zapewniono jednolity reżim odzyskiwania środków nieprawidłowo wykorzystanych, niezależnie od formy ich przekazania ( płatność, dotacja celowa) W przypadku stwierdzenia okoliczności, skutkujących zwrotem środków, instytucja, która podpisała umowę, wzywa go do: - zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania lub - do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności

32 Środki podlegające zwrotowi
Po bezskutecznym upływie terminu 14 dni, IZ/IP (lub IP2 na podstawie upoważnienia )wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Decyzji nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu przed jej wydaniem. Zwroty dokonywane są przez beneficjenta na rachunek z którego otrzymał środki: Rachunek MF w BGK ( w ramach środków europejskich) Rachunek DWUP właściwy dla danego Działania /Poddziałania (w ramach współfinansowania krajowego)

33 Środki podlegające zwrotowi
Zgodnie z art.207 ust. 1 ufp, w przypadku gdy środki w ramach projektu są: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ufp, pobranych nienależnie (bez podstawy prawnej) lub w nadmiernej wysokości ( otrzymane w wysokości wyższej niż określona w umowie o dofinansowanie) podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek beneficjenta, do dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez instytucje przekazująca te środki

34 Środki podlegające zwrotowi
Poza zwrotami z art.207 ufp, w ramach projektów PO KL zwrotowi podlegać mogą również korekty finansowe, czyli wydatki niekwalifikowalne nie stanowiące nieprawidłowości, które zostały dotychczas rozliczone w ramach projektu ( w zatwierdzonych wnioskach o płatność). Od korekt finansowych nie są beneficjentowi naliczane odsetki. Uwaga ! Zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów Każda nieprawidłowość lub korekta finansowa podlega zwrotowi, bez względu na jej wysokość z wyłączeniem kwot wycofanych nie podlegających zwrotowi.

35 Środki podlegające zwrotowi
Zwroty związane z końcowym rozliczeniem projektu – oszczędności na projekcie, Środki dotacji celowej niewykorzystane na koniec roku budżetowego, Przychód projektu

36 Zwroty nieprawidłowości korekt finansowych oraz niewykorzystanej zaliczki / należność główna /
Beneficjenci dokonują zwrotów zachowując proporcję źródeł finansowania, w jakiej otrzymali środki od IP/IW, Zwroty przekazywane są na rachunek wskazany przez IP/IW w wezwaniu do zapłaty, Wezwanie do zapłaty powinno wskazywać rachunek/rachunki, z których IP/IW przekazała środki na rzecz beneficjenta

37 Zwroty - Schemat IP / IW BENEFICJENT rachunek bankowy IP / IW (DWUP)
Wezwanie do zapłaty rachunek bankowy IP / IW (DWUP) Zwrot środków współfinansowania Bank Gospodarstwa Krajowego Rachunek bankowy MF Zwrot środków budżetu europejskiego 37

38 Zwrot środków - opis Zwrot środków na właściwy rachunek ( tj. BGK lub DWUP) wymaga od beneficjenta sporządzenia prawidłowego opisu zwrotu, IP/IW zobowiązana jest do weryfikacji prawidłowości dokonanego przez beneficjenta zwrotu, tj. ustalenie: Nazwy dysponenta, Nazwy programu i odbiorcy płatności, Określenie kwoty należności głównej oraz odsetek, Ze środków jakiego roku finansowany był wydatek, którego zwrot dotyczy, Tytuł zwrotu ( nieprawidłowość/korekta/zwrot niewykorzystanych środków)

39 Naliczanie kwoty zwrotu
Nieprawidłowości - nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych art. 67 ufp – odsyła do stosowania działu III ustawy z dnia r. Ordynacja podatkowa, Art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej –” Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwot odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę „ Dniem uznania zwrotu wraz z odsetkami za dokonany jest dzień wpływu zwrotu na rachunek DWUP lub BGK ( art. 47 Ordynacji podatkowej) Korekty – odsetek nie nalicza się ( zapis z Zasad finansowania PO KL – zmiana stanowiska MF)

40 Naliczanie odsetek Odsetki jak dla zaległości podatkowych nalicza się:
Od nieprawidłowości - od dnia przekazania środków na rachunek beneficjenta do dnia zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych, Od oszczędności – po upływie 30 dni od zakończenia realizacji projektu, Od dotacji celowej niewykorzystanej do końca roku budżetowego – po terminie wynikającym z art. 168 ufp, tj. po 31 stycznia ( dot. jedynie środków budżetu krajowego) od środków nierozliczonych w kwocie i terminie określonym w zaakceptowanym harmonogramie płatności ( art. 189 ust. 3 ufp) – od dnia przekazania środków na rachunek beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek

41 Naliczanie odsetek Zwroty odsetek naliczonych jak dla zaległości podatkowych zwracane są na rachunek dochodów budżetu środków europejskich ( BGK) oraz rachunek właściwy dla Działania/Poddziałania w DWUP W wezwaniu do zwrotu będą zatem podane dwa rachunki bankowe – jeden dotyczyć będą zwrotu należności głównej - płatności wraz z odsetkami ( BGK ) oraz jeden dotyczyć będzie zwrotu należności głównej z dotacji celowej wraz z odsetkami ( DWUP), Zwroty dotacji celowej do DWUP dot. bieżącego roku budżetowego pomniejszą wykonanie planu wydatków w zakresie przekazanych dotacji z DWUP, a odsetki zostaną odprowadzone na rachunek wskazany przez MRR jako dochody budżetu państwa.

42 Zwrot odsetek – odsetki karne
Odsetki karne – odsetki za zwłokę naliczone na podstawie decyzji o zwrocie środków wydanej na podstawie art. 207 ufp, Zwroty odsetek karnych dokonywane są analogicznie do zasad dotyczących zwrotu należności głównej, tj. w podziale na źródła finansowania i na dwa rachunki (BGK i DWUP).

43 Zwrot odsetek naliczonych zgodnie z art. 189 ust. 3 ufp
Odsetki naliczane jak dla zaległości podatkowych stanowią proporcjonalnie do zródeł finansowania należności głównej dochód budżetu środków europejskich oraz dochód budżetu państwa. Odsetki zwracane będą odpowiednio w części dotyczącej płatności z budżetu środków europejskich na rachunek bankowy MF prowadzone w BGK, w części dotyczącej współfinansowania na rachunek w DWUP

44 Zwroty w komponencie regionalnym – propozycja MRR
IW w wezwaniu do zapłaty kierowanym do beneficjenta wskazuje jeden rachunek bankowy (prowadzony przez IW), na który beneficjent dokonuje całości ( płatność + dotacja celowa) zwrotu ( należność główna + odsetki), Niezwłocznie po dokonaniu przez beneficjenta zwrotu środków, IW ustala prawidłowość danego zwrotu, w tym ustala kwotę zwrotu należną z tytułu finansowania z EFS do budżetu środków europejskich oraz kwotę należną z tytułu współfinansowania krajowego ( weryfikacja zwrotu dot. należności głównej i odsetek), Po weryfikacji IW dokonuje zwrotu odpowiednich kwot w części dot. płatności z budżetu środków europejskich na rachunek MF w BGK oraz w części dot. współfinansowania rachunek IW dot. Działania/Poddziałania oraz na rachunek dochodów MRR ( odsetki)

45 Klasyfikacja budżetowa
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych . Paragraf 200 Dotacje celowe, o których nowa w art. 127 ust.2 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Paragraf 620 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust.2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Czwartą cyfrą jest „7” lub „9” Symbol 7 stosuje się dla oznaczenia dochodów/wydatków, których zródłem jest budżet środków europejskich. Symbol 9 stosuje się na oznaczenie dochodów/wydatków jako współfinansowania z budżetu państwa oraz wydatków stanowiących wkład do projektu opłacony ze środków własnych jst.

46 Klasyfikacja budżetowa
Zwroty dotacji rozwojowej otrzymanej do 31 grudnia 2009 r stosować do należności głównej par. 2008/9 lub 6208/9 Odsetki od w/w zwrotów par. 4568/9 Zwroty dotacji oraz płatności par. 2917/9 lub par. 6667/9 ( w kolejnym roku budżetowym), Odsetki od w/w zwrotów 4567/9

47 Klasyfikacja budżetowa
Zwrócić uwagę na nowe brzmienie objaśnień do paragrafów: 291 – Zwrot dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur określonych w art. 184 ufp oraz art. 186 pkt. 2 299 – Zwroty wydatków bieżących niewygasających Zwroty dotacji oraz płatności – art. 184 ufp, 186 pkt w zakresie wydatków majątkowych, 668 – Zwroty wydatków majątkowych niewygasających, odsetki

48 Klasyfikacja budżetowa
Co do zasady, niezależnie od źródła finansowania wydatków w projekcie, jednostki sektora finansów publicznych powinny księgować wydatki publiczne według proporcji 85% ( finansowanie z funduszy strukturalnych) z czwarta cyfrą 7 oraz 15% współfinansowanie krajowe – z czwarta cyfrą 9. W projektach z obowiązkowym wkładem własnym -15% współfinansowanie podzielone może być na współfinan-sowanie z budżetu państwa – z czwarta cyfrą 9 i współfi-nansowanie ze środków własnych- z czwarta cyfrą 9

49 Klasyfikacja budżetowa
W przypadku, gdy proporcja 85/15 nie jest zachowana na poziomie każdego dokumentu księgowego, proporcja ta powinna być zachowana w projekcie na koniec okresu realizacji projektu oraz dodatkowo na koniec każdego roku budżetowego realizacji projektu. Przedmiotowa proporcja powinna być zachowana do dwóch miejsc po przecinku na poziomie projektu

50 Wpływ ufp na ramy prawne PO KL
Rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych, ( projekt z dnia 12 lutego 2010 r.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze zródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 38, poz. 207)

51 Wpływ ufp na ramy prawne PO KL
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( projekt z dnia r.) Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. Nr 20, poz. 103) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych ( projekt z dnia r.) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Wytyczne w zakresie sprawozdawczości w ramach PO KL Zasady finansowania PO KL z dnia 30 grudnia 2009 r.

52 Przepisy wprowadzające ufp
Art. 111, art. 113 ustawy z dnia r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Do rozliczenia środków ( dotacja rozwojowa) przekazanych do 31 grudnia 2009 r. stosuje się przepisy starej ustawy o finansach publicznych, tj. obowiązującej do dnia r. Maksymalny termin rozliczenia tych środków ustalono dla IP/IP2 na dzień 30 czerwca 2010 roku. Maksymalny termin rozliczenia tych środków dla beneficjentów ustalono na 30 maja 2010 r. Ww. rozliczenie oznacza potwierdzenie prawidłowości dokonanych zwrotów – a zatem wymaga zatwierdzenia wniosków o płatność rozliczających wydatki poniesione ze środków dotacji rozwojowej.

53 Przepisy wprowadzające ufp
Do ewentualnych zwrotów dotacji udzielonych do r. stosuje się przepisy starej ustawy o finansach publicznych. W przypadku wykorzystania dotacji rozwojowej przekazanej do dnia r., niezgodnie z przeznaczeniem stosuje się art. 145 ust.6 starej ustawy o finansach publicznych

54 Komponent Regionalny PO KL

55 Nowy system przepływów finansowych – programy krajowe – beneficjent inny niż PJB
Komisja Europejska Beneficjent Instytucja Wdrażająca Faktura Wykonawca Zapłata Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Instytucja Certyfikująca BGK Zlecenie płatności (wkład UE i współfinansowanie z budżetu państwa) Minister Finansów Zapotrzebowanie na środki UE Właściwy dysponent części budżetowej Zapotrzebowanie na środki Wypłata wkładu UE oraz współfinansowania z budżetu państwa Wniosek o płatność Środki UE Współfinansowanie z budżetu państwa Dochód budżetu środków europejskich Przepływy finansowe Przepływy dokumentów

56 Odpowiedzialność za ewidencję księgową projektów UE
Art ustawy o finansach publicznych. 1. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej „ kierownikiem jednostki”, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie.

57 Odpowiedzialność za ewidencję księgową projektów UE
Art Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „ głównym księgowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 1.prowadzenia rachunkowości jednostki, 2.wykonywania dyspozycji środkami publicznymi, 3.dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

58 Odpowiedzialność za ewidencję księgową projektów UE
Art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi „ Za prawidłowa gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt/burmistrz/prezydent”, Art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, który stanowi „ Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu” Art.59 ustawy o samorządzie gminnym „ Dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania”. Art.63 ustawy o samorządzie powiatowym „ Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona od jej kasowego wykonania”

59 Ewidencja księgowa projektów UE w świetle nowych przepisów
Ewidencja księgowa projektu uzależniona jest od kierunku przepływu środków pieniężnych. Istnieje kilka wariantów ewidencyjnych projektów JST realizowanych na podstawie planu wydatków budżetowych:

60 Ewidencja księgowa projektów UE w świetle nowych przepisów
– zobowiązania projektu opłaca jednostka budżetowa realizująca projekt – środki na realizację projektu przekazywane są z rachunku budżetu na rachunek jednostki budżetowej; – zobowiązania projektu opłacone są bezpośrednio ze środków zgromadzonych na rachunku budżetu – jednostka budżetowa ewidencjonuje wydatki projektu jedynie na podstawie „kopii”; – środki na realizację projektu wpływają bezpośrednio na rachunek jednostki budżetowej realizującej projekt – zobowiązania projektu opłaca jednostka budżetowa (na kontach budżetu ewidencja prowadzona jest na podstawie sprawozdań jednostki budżetowej)

61 Ewidencja księgowa projektów UE w świetle nowych przepisów
WARIANT III Zgodnie z art. 188 ust. 1 w związku z art. 249 ust. 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. należy zmodyfikować zasady ewidencji w przypadku wpływu dotacji ( stanowiącej dochód JST) bezpośrednio na rachunek jednostki budżetowej realizującej projekt w imieniu JST. Operacje: Konta budżetu Memoriałowe księgowanie na podstawie sprawozdań budżetowych o dochodach i wydatkach projektu realizowanego przez jednostkę budżetową.

62 Ewidencja księgowa projektów UE w świetle nowych przepisów
Konta urzędu JST Jeśli jednostką realizującą projekt jest inna niż urząd jednostka budżetowa (np. szkoła, OPS, PCPR) to na kontach urzędu nie ma żadnych księgowań. Konta jednostki budżetowej realizującej projekt Ewidencja dochodów i wydatków na podstawie wyciągów bankowych (rachunek jednostki) oraz przychodów z tytułu dotacji i płatności oraz kosztów na zasadach ogólnych. 62

63 Ewidencja księgowa Zgodnie z art.152 ufp jednostki , którym została udzielona dotacja są zobowiązane do prowadzenia : odrębnego systemu księgowego lub odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich otrzymanych środków oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków jest warunkiem zawartym również w umowie ramowej.

64 Ewidencja księgowa Wymóg zapewnienia odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych. Jednostka może dokonać tego poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na: Wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabi-lansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawoz-dawczości finansowej projektu i kontroli.

65 Ewidencja księgowa Klasyfikacja budżetowa dla środków finansowych przekazywanych do jednostek realizujących projekty przedstawia się następująco dla poszczególnych poddziałań: – Dział 852, Rozdział 85219, – Dział 852, Rozdział 85218 W ramach wydatków/dochodów ze środków europejskich rozróżniamy : - wydatki bieżące - paragraf 2007 - wydatki inwestycyjne – paragraf 6207 Analogicznie - wydatki /dochody z dotacji celowej : - wydatki bieżące – paragraf 2009 - wydatki inwestycyjne – paragraf 6209

66 Księgowanie na kontach jednostki budżetowej realizującej projekt

67 Modyfikacja zasad ewidencji dochodów i wydatków na kontach budżetu (księgowanie memoriałowe)

68 Dokumentowanie wydatków
Informacje dotyczące opisu dokumentów znajdują się w : Ustawie z dnia 29 września r.o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z pózn. zm.), Zasadach finansowania PO KL W okresie programowania 2007 – 2013 beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu przez IP lub IP2 lub IZ

69 Dokumentowanie wydatków
Opis dokumentu księgowego powinien zawierać, co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu; informację, że projekt współfinansowany jest z Europej skiego Funduszu Społecznego; nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony;

70 Dokumentowanie wydatków
kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej a w przypadku gdy dokument dotyczy: zamówienia publicznego – również odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub

71 Dokumentowanie wydatków
nabycia towaru / usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności – również odniesienie do zastosowania ww. trybu. Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich lub kwot ryczałtowych nie są monitorowane ani opisane zgodnie wyżej opisanymi zasadami.

72 Przykładowe wzory pieczęci
Zapłacono przelewem/gotówką Dnia …………….. 200…r. Podpis ……………………………. 1 Operacja gospodarcza dotyczy realizacji Porozumienia / Umowy nr ………………... z dnia …………………… Miejscowość, dnia ………………………… Podpis ……………………………………….. 2 Potwierdzam kwalifikowalność poniesionych wydatków: Poz./od do/ ………….. (pozycje na fakturze) ……………… W kwocie …………………… (słownie …………………………………………………….. zł. ) Miejscowość, dnia ………..… Podpis ……………………… 3

73 Przykładowe wzory pieczęci
Sprawdzono pod względem merytorycznym Przedstawione w dokumencie zdarzenie gospodarcze jest zgodne z rzeczywistością i zawartą umową. Zachodzi zgodność z procedurami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących przepisów – tryb zamówienia ……………………………………...… Miejscowość, dnia …….… Podpis …………….……. 4 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Dnia ……………..200…r. Podpis …………………………… 5 73

74 Przykładowe wzory pieczęci
Konto Winien Sprawdzono zgodnie z art. 54 ust.1 i 3 ustawy z dnia r. o finansach publicznych Ma Klasyfikacja budżetowa Kwota Razem Potrącenia Do wypłaty 6 Słownie: …………………………………………………………………………….…. zł. Miejscowość, dnia ………..… ……………………………….… Główny Księgowy

75 Przykładowe wzory pieczęci
ZATWIERDZONO DO WYPŁATY Kwota ………………………………………… Słownie złotych …………………………………….. ..………………………………………………………. .………………… …………………………… Data Kier. Jedn. Budżetowej 7

76 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
Rozliczenie dofinansowania w ramach PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DZIAŁANIA 7.1 PODDZIAŁAŃ i

77 Formy uzyskania dofinansowania
Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO KL otrzymują środki finansowe na realizację projektu w formie zaliczki ( w jednej lub kilku transzach) z dwóch odrębnych źródeł : środki europejskie – przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego – w wysokości 85 % wartości projektu środki dotacji celowej – przekazywane przez IP/IP 2 ( Instytucję Wdrażającą, z którą została zawarta umowa na dofinansowanie realizacji projektu ) – w wysokości 4,5 % wartości projektu , przy zachowaniu poziomu 10,5 % wkładu własnego .

78 Przekazanie środków Zgodnie z art.188 ufp podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności.

79 Przekazanie środków . Środki finansowe na realizację projektów przekazywane są zgodnie z Umową Ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki bezpośrednio na: wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy jednostki realizującej projekt .

80 Przekazanie środków Środki finansowe przekazywane na rachunek beneficjenta- jst realizującej projekt przekazywane są zarówno przez BGK jak i Instytucję Wdrażającą ze szczegółowym opisem uwzględniającym klasyfikację budżetową środków, wskazując Dział, Rozdział oraz Paragrafy, z których środki są przekazane. Faktyczne przepływy środków na rachunkach bankowych i faktyczny przebieg operacji związanych z projektami determinują późniejszy kształt ewidencji księgowej.

81 Przekazanie środków Dla zachowania prawidłowego przepływu środków unijnych i krajowych , beneficjenci otrzymujący te środki na realizację projektu, powinni stosować klasyfikację wskazaną przez Instytucję Wdrażającą.

82 PROJEKTY, W BUDŻECIE KTÓRYCH ZAPLANOWANO WYŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE
Plan wydatków projektu i ich klasyfikacja budżetowa dla Działań 7.1.1i 7.1.2 PROJEKTY, W BUDŻECIE KTÓRYCH ZAPLANOWANO WYŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE Wartość projektu ( 100 % ) = Wkład własny + Kwota dofinansowania Kwota dofinansowania = Środki europejskie + środki budżetu państwa Środki europejskie = 85 % wartości projektu ( paragraf 2007 ) Środki budżetu państwa ( dotacja celowa = § 2009 ) = Wartość projektu – wkład własny – środki europejskie

83 Plan wydatków projektu i ich klasyfikacja budżetowa dla Działań 7. 1
Plan wydatków projektu i ich klasyfikacja budżetowa dla Działań 7.1.1i 7.1.2 Ponieważ udział środków europejskich jest na stałym poziomie 85 %, zatem udział środków budżetu państwa ( dotacji celowej ) jest uzależniony od wysokości ( udziału ) wkładu własnego beneficjenta w projekcie. UWAGA - W latach 2009 i wysokość wkładu własnego została ustalona na stałym poziomie w wysokości równej 10,5 % wartości realizowanego projektu, zatem i udział środków budżetu państwa przyjmie stały poziom = 4,5 % wartości projektu.

84 Plan wydatków projektu i ich klasyfikacja budżetowa dla Działań 7. 1
Plan wydatków projektu i ich klasyfikacja budżetowa dla Działań 7.1.1i 7.1.2 PROJEKTY, W BUDŻECIE KTÓRYCH ZAPLANOWANO WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE P - całkowita wartość projektu ( 100 % ) D - kwota dofinansowania - określona w umowie ramowej ( suma kwot na paragrafach 2007,2009,6207 i 6209 ) = B + I = P - W W - wkład własny w projekcie = P – D I - kwota wydatków inwestycyjnych finansowanych w całości w ramach dofinansowania ( suma kwot na paragrafach 6207 i 6209 ) B - planowana kwota wydatków bieżących finansowanych ze środków europejskich i dotacji celowej ( budżetu państwa ) ( suma kwot na paragrafach 2007 i 2009 )

85 Plan wydatków projektu i ich klasyfikacja budżetowa dla Działań 7. 1
Plan wydatków projektu i ich klasyfikacja budżetowa dla Działań 7.1.1i 7.1.2 DE = P x 85 % - wartość dofinansowania ze środków europejskich ( suma kwot na paragrafach 2007 i 6207 ) IE = I x 85 % - kwota wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich ( kwota na § 6207 ) BE = DE – IE - kwota wydatków bieżących finansowanych ze środków europejskich ( kwota na § 2007 ) IC = I - IE planowana kwota wydatków inwestycyjnych współfi nansowanych ze środk.budżetu państwa (dot. cel .) ( kwota na § 6209 ) BC = D-BE-IE-IC - planowana kwota wydatków bieżących współfinan sowanych ze środków budżetu państwa ( dot.cel .) ( kwota na § 2009 ). Planowaną wartość wkładu własnego beneficjent przyjmuje w planie z czwartą cyfrą „9”

86 Plan wydatków projektu i ich klasyfikacja budżetowa dla Działań 7. 1
Plan wydatków projektu i ich klasyfikacja budżetowa dla Działań 7.1.1i 7.1.2 PRZYKŁAD : P = zł D = zł W = zł I = zł DE = zł x 85 % = zł - suma paragrafów 2007 i 6207 IE = zł x 85 % = zł - paragraf 6207 BE = zł zł = zł - paragraf 2007 IC = zł zł = zł - paragraf 6209 BC = zł zł – zł zł = zł - paragraf 2009

87 w ramach umowy partnerskiej
Przepływy finansowe w ramach umowy partnerskiej 1. Zgodnie z art.28a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu zawartej z beneficjentem (liderem) działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerska.

88 w ramach umowy partnerskiej
Przepływy finansowe w ramach umowy partnerskiej 2. Zgodnie z art. 28a ust. 3 ww. ustawy, zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta (lidera) środków finansowania na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu powinny zostać zawarte w umowie o dofinansowanie. Umowa ta określa również kwotę dofinansowania w podziale na poszczególnych partnerów.

89 w ramach umowy partnerskiej
Przepływy finansowe w ramach umowy partnerskiej 3. Lider działa w imieniu IP2 jako pośrednik w przekazy- waniu środków finansowych przeznaczonych na realizację przez partnerów zadań określonych w umowie partnerskiej.

90 w ramach umowy partnerskiej
Przepływy finansowe w ramach umowy partnerskiej 4. Środki finansowe przekazywane przez lidera dla partnerów stanowią źródło finansowanie kosztów ponoszonych przez partnerów. Środki na finansowanie kosztów realizowanych zadań przez partnerów w projekcie mogą mieć formę refundacji poniesionych wydatków lub przekazywane są przez beneficjenta w formie zaliczki na wyodrębnione rachunki bankowe partnerów. Za rozliczenie projektu i otrzymanych środków dotacji rozwojowej odpowiada Lider projektu.

91 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Wydatki projektu przez cały okres realizacji powinny być księgowane zgodnie z montażem finansowym określonym w umowie/aneksie o dofinansowanie projektu, a już na pewno montaż ten musi być zachowany na koniec roku budżetowego. Niewykorzystane na koniec okresu budżetowego środki powinny zostać zwrócone na rachunki BGK i DWUP również zgodnie ze wskazanym montażem .

92 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Przykłady ustalania montażu finansowego poniesionych wydatków i planowanego zwrotu niewykorzystanych środków . Projekty, w budżecie których poniesiono wyłącznie wydatki bieżące ,- zł – wartość projektu ,- zł - wartość dofinansowania, w tym : ,- zł - § 2007 ( środki europejskie przekazane przez BGK) 9.000,- zł - § 2009 ( dotacja celowa przekazana przez DWUP) 21.000,- zł – wkład własny jednostki

93 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Wydatkowano: ,- zł z kwoty dofinansowania ( 89,5 % wartości projektu ) 20.000,- zł z kwoty wkładu własnego 35.800,- zł niewykorzystane środków do zwrotu Ustalenie montażu poniesionych wydatków : wartość całego projektu = ,-zł / 89,5% x 100 % ) = ,- zł

94 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Montaż wydatków w kwocie ,- zł – powinien wyglądać następująco : § – ,- zł ( 85 % wartości projektu ) § ,- zł ( 4,5 % wartości projektu ) Wkład własny – ,- zł ( 10,5 % wartości projektu ) Zatem z kwoty ,-zł wniesionej przez jednostkę do projektu jedynie ,- zł może zostać uznane jako wydatki kwalifikowalne, 3.200,- zł zostanie uznane jako niekwalifikowalne.

95 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Zwrot niewykorzystanych na koniec roku budżetowego środków w wysokości ,- zł ( ,- zł ,- zł ) należy przekazać w następujący sposób : 34.000,- zł (35.800/89,5%x85 %) – zwrot na rachunek BGK 1.800,- zł (35.800/89,5%x4,5%)-zwrot na rachunek DWUP

96 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Projekty, w budżecie których poniesiono wydatki bieżące i inwestycyjne ,- zł – wartość projektu ,- zł - wartość dofinansowania, w tym : ,- zł - § 2007 (śr. europ.przekazane przez BGK) 8.400,- zł - § 2009 ( dot.cel.przekazana przez DWUP) 3.400,- zł - § 6207 (śr. europ.przekazane przez BGK) 600,- zł - § 6209 ( dot.cel.przekazana przez DWUP) 21.000,- zł – wkład własny jednostki

97 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Wydatkowano : ,- zł z kwoty dofinansowania projektu 20.000,- zł z kwoty wkładu własnego 35.800,- zł niewykorzystane środków do zwrotu, z tego : 35.710,- zł – środki bieżące 90,- zł - środki inwestycyjne 97

98 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Ustalenie montażu poniesionych wydatków : wartość całego projektu = ,-zł / 89,5% x 100 % ) = ,- zł Montaż wydatków w kwocie ,- zł – powinien wyglądać następująco : § ,50 zł ( 3.910,- zł x 85 %) § ,50 zł ( 3910,- zł – 3.323,50 zł ) § ,50 zł { ( /89,5% x85%) ,50 } § ,50 zł ( – ,50 – ) Wkład własny – ,- zł ( 10,5 % wartości projektu ) 98 98

99 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Z kwoty ,-zł wniesionej przez jednostkę do projektu, jedynie ,- zł może zostać uznane jako wydatki kwalifikowalne, 3.200,- zł zostanie uznane jako niekwalifikowalne. 99 99

100 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Zwrot niewykorzystanych na koniec roku budżetowego środków w wysokości ,- zł należy przekazać zgodnie z montażem, wyliczając kwoty zwrotu na poszczególnych paragrafach stosując różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną na danym paragrafie a kwotą na tym paragrafie wydatkowaną ( wyliczoną zgodnie z przedstawionym przykładem ). 100 100

101 na koniec roku budżetowego
Rozliczenia projektu na koniec roku budżetowego Zwrot na poszczególnych paragrafach zgodnie z przyjętymi wyliczeniami : Zwrot na rachunek BGK § ,50 zł ( ,- zł – ,50 zł ) § ,50 zł ( 3.400,- zł ,50 zł ) Zwrot na rachunek DWUP § ,50 zł ( 8.400,- zł – 6.613,50 zł ) § ,50 zł ( ,- zł ,50 zł ) 101 101

102 Czas na pytania Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę nowego systemu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google