Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor."— Zapis prezentacji:

1 Opole, r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Opole, r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ Koncepcja i zasady funkcjonowania

2 1. Wstęp 2. Teoria wspólnego rynku Pojęcie i zakres JRW Zasady funkcjonowania JRW 5. Przesłanki powstania 6. Etapy tworzenia JRW 7. Kierunki rozwoju UE i jej JRW 8. Wspólny rynek a euromarketing ©j.w. wiktor

3 1. Wstęp Pojęcie rynku: Ekonomia, Ekonomia, Marketing, Marketing, Teoria integracji regionalnej (ekonomia otwarta) Teoria integracji regionalnej (ekonomia otwarta)

4 Literatura (w zarysie) J. W. Wiktor, Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005 J. W. Wiktor, Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005 Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. naukowa M. Cini, PWE, Warszawa 2007 Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. naukowa M. Cini, PWE, Warszawa 2007

5 Literatura (c.d.): J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 A. Czarczyńska, K. Śledziejewska, Teoria integracji europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003 A. Czarczyńska, K. Śledziejewska, Teoria integracji europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003 K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska – Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004 K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska – Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004

6 Literatura (c.d.): - A. Sznajder, Euromarketing, Uwarunkowania na rynku UE, PWN, Warszawa 2001 strony w Internecie: strony w Internecie: (i inne)www.uniaeuropejska.pl (i inne)www.uniaeuropejska.pl

7 2.TEORIA WSPÓLNEGO RYNKU 2.1. Formy integracji regionalnej 2.2. Efekty wspólnego rynku – przesłanki integracji rynków narodowych

8 2.1. FORMY INTEGRACJI REGIONALNEJ Ekonomia międzynarodowa, Ekonomia międzynarodowa, Teoria ekonomii otwartej Teoria ekonomii otwartej Regionaliści: Regionaliści: B. Balassa, R.G. Lipsey, J. Tinbergen i in. B. Balassa, R.G. Lipsey, J. Tinbergen i in. Koncepcja B. Balassy: 5 form integracji regionalnej Koncepcja B. Balassy: 5 form integracji regionalnej

9 Głębokośćposunięćintegracyjnych Wspólny rynek jako stadium integracji regionalnej Wspólny rynek jako stadium integracji regionalnej STREFA WOLNEGO HANDLU UNIA CELNA WSPÓLNY RYNEK UNIA G-W (M-E) UNIA POLITYCZNA t

10 1. Strefa wolnego handlu zniesienie między państwami ograniczeń celnych i ilościowych przy jednoczesnym zachowaniu własnych, narodowych stawek celnych z krajami trzecimi zniesienie między państwami ograniczeń celnych i ilościowych przy jednoczesnym zachowaniu własnych, narodowych stawek celnych z krajami trzecimi 2. Unia celna zniesienie ograniczeń celnych i ilościowych oraz przyjęcie wspólnej taryfy celnej w handlu z krajami trzecimi zniesienie ograniczeń celnych i ilościowych oraz przyjęcie wspólnej taryfy celnej w handlu z krajami trzecimi

11 3. WSPÓLNY RYNEK wzbogacenie unii celnej o zasady wzbogacenie unii celnej o zasady swobodnego przepływu osób, dóbr, usług i kapitału swobodnego przepływu osób, dóbr, usług i kapitału 4. Unia gospodarcza (unia G-W, unia M-E) łączy wspólny rynek ze ścisłą koordynacją polityki gospodarczej, walutowej i podatkowej łączy wspólny rynek ze ścisłą koordynacją polityki gospodarczej, walutowej i podatkowej

12 5. Integracja całkowita (unia polityczna) pełna unifikacja systemów prawa, polityki ekonomicznej, finansowej i społecznej, wymagająca utworzenia organów ponadnarodowych, których decyzje są wiążące dla krajów członkowskich pełna unifikacja systemów prawa, polityki ekonomicznej, finansowej i społecznej, wymagająca utworzenia organów ponadnarodowych, których decyzje są wiążące dla krajów członkowskich

13 2.2. EFEKTY WSPÓLNEGO RYNKU – PRZESŁANKI INTEGRACJI RYNKÓW NARODOWYCH STRUKTURA EFEKTÓW INTEGRACJI REGIONALNEJ EFEKTY UNII CELNEJ EFEKTY WSPÓLNEGO RYNKU EFEKTY UNII G-W (E i M) EFEKTY - krótkookresowe -długookresowe EFEKTY FALI WSTECZNEJ

14 EFEKTY UNII CELNEJ Kluczowy element teorii unii celnej J. Vinera, wyodrębniającej 2 główne efekty: 2 główne efekty: kreacji handlu i kreacji handlu i przesunięcia handlu (odwracania handlu) przesunięcia handlu (odwracania handlu)

15 EFEKTY WSPÓLNEGO RYNKU to pozytywny wpływ integracji regionalnej w postaci: efektów bezpośrednich efektów bezpośrednich efektów pośrednich efektów pośrednich

16 EFEKTY UNII GOSPODARCZO - WALUTOWEJ wzrost ogólnej stabilności ekonomicznej wzrost ogólnej stabilności ekonomicznej poprawa efektywności funkcjonowania rynków dóbr, usług, pracy i kapitału poprzez zmniejszenie ryzyka odnośnie przyszłych kursów wymiany jak i zbędnych kosztów transakcyjnych poprawa efektywności funkcjonowania rynków dóbr, usług, pracy i kapitału poprzez zmniejszenie ryzyka odnośnie przyszłych kursów wymiany jak i zbędnych kosztów transakcyjnych poprawa jakości usług finansowych, redukcja dalszych kosztów transakcyjnych poprawa jakości usług finansowych, redukcja dalszych kosztów transakcyjnych cd: cd:

17 znaczna eliminacja kosztów informacyjnych i wynikających z nich dyskryminacji cenowych znaczna eliminacja kosztów informacyjnych i wynikających z nich dyskryminacji cenowych poprawa alokacji zasobów w wyniku poprawy skuteczności zarządzania poprawa alokacji zasobów w wyniku poprawy skuteczności zarządzania przyśpieszenie wzrostu gospodarczego całej unii na skutek ujednolicenia narodowych polityk monetarnych przyśpieszenie wzrostu gospodarczego całej unii na skutek ujednolicenia narodowych polityk monetarnych np. wejście Polski do strefy euro – wzrost PKB o 1%! (szacunki BŚ, KE) np. wejście Polski do strefy euro – wzrost PKB o 1%! (szacunki BŚ, KE)

18 OPTYMALNY OBSZAR WALUTOWY Obszar, który najlepiej nadaje się do stosowania w jego granicach jednej waluty lub kilku walut wzajemnie wymienialnych po stałych kursach Obszar, który najlepiej nadaje się do stosowania w jego granicach jednej waluty lub kilku walut wzajemnie wymienialnych po stałych kursach W ramach o.o.w. wszystkie czynniki są mobilne, W ramach o.o.w. wszystkie czynniki są mobilne, lecz są nieprzenośne pomiędzy tym obszarem, a resztą świata (otoczeniem) lecz są nieprzenośne pomiędzy tym obszarem, a resztą świata (otoczeniem)

19 Robert Mundell, Nobel w 1999 r., - wykład na AE w Krakowie 6 marca 2000 r. - wywiad w Polityce – r. lekarstwem na globalny kryzys – globalna waluta!

20 EFEKT FALI WSTECZNEJ G. Myrdal (1957) G. Myrdal (1957) Istota: Istota: swobody wspólnego rynku nie przyczyniają się do zmniejszania różnic w dochodach z czynników produkcji, w a przeciwnie – mogą powodować ich pogłębienie swobody wspólnego rynku nie przyczyniają się do zmniejszania różnic w dochodach z czynników produkcji, w a przeciwnie – mogą powodować ich pogłębienie

21 regiony i branże najlepiej rozwinięte przyciągają najlepszą siłę roboczą i większość kapitału, a regiony słabiej rozwinięte – pozostają mniej atrakcyjne regiony i branże najlepiej rozwinięte przyciągają najlepszą siłę roboczą i większość kapitału, a regiony słabiej rozwinięte – pozostają mniej atrakcyjne programy przeciwdziałania: programy pomocowe, polityka regionalna UE programy przeciwdziałania: programy pomocowe, polityka regionalna UE

22 3. POJĘCIE I ZAKRES JEDNOLITEGO RYNKU WEWNĘTRZNEGO - JRW JRW to obszar 27 państw tworzących UE (od r.), JRW to obszar 27 państw tworzących UE (od r.), JRW - złożona forma integracji ekonomicznej krajów Wspólnoty Europejskiej, JRW - złożona forma integracji ekonomicznej krajów Wspólnoty Europejskiej,

23 JRW stanowi przestrzeń bez granic wewnętrznych, w ramach której jest zagwarantowana swoboda przepływu towarów, osób, usług i kapitału JRW stanowi przestrzeń bez granic wewnętrznych, w ramach której jest zagwarantowana swoboda przepływu towarów, osób, usług i kapitału (oficjalna, unijna definicja, zawarta w Jednolitym Akcie Europejskim i Białej Księdze Rynku Wewnętrznego) JRW to obszar 27 państw z jednolitą (lub znacznie ujednoliconą) sferą regulacji mechanizmu rynkowego JRW to obszar 27 państw z jednolitą (lub znacznie ujednoliconą) sferą regulacji mechanizmu rynkowego

24 Rynek wewnętrzny UE: Powierzchnia – tys. km 2 Powierzchnia – tys. km 2 Liczba ludności – 479 mln. Liczba ludności – 479 mln. Liczba przedsiębiortw – ok. 30 mln Liczba przedsiębiortw – ok. 30 mln Polska - Polska -

25 Rys. SP0SPTSPUSPK Zasady – wolności wspólnego rynku Jednolity rynek wewnętrzny UE Przesłanki utworzenia Polityki wspierające Kierunki rozwoju

26 Koncepcja i obszary wspólnego rynku Wolności podstawowe = zasady Wolności podstawowe = zasady Wspólna polityka rynku i konkurencji Wspólna polityka rynku i konkurencji Wspólna polityka ochrony konsumenta Wspólna polityka ochrony konsumenta Wspólna polityka rolna Wspólna polityka rolna Wspólna polityka handlowa Wspólna polityka handlowa Inne polityki wspierające WR Inne polityki wspierające WR Euro – wspólna waluta wspólnego rynku Euro – wspólna waluta wspólnego rynku Kierunki rozwoju – Strategia Lizbońska (2000) Kierunki rozwoju – Strategia Lizbońska (2000) Traktaty Lizbońskie ( r.) Traktaty Lizbońskie ( r.)

27 4. ZASADY FUNKCJONOWANIA JRW ZASADY = WOLNOŚCI PODSTAWOWE JEDNOLITEGO RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE = zasady wspólnego rynku w teorii integracji regionalnej 1. SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB: - likwidacja kontroli granicznej - wolność zatrudnienia i zakładania firm przez mieszkańców UE w każdym kraju - wolność zatrudnienia i zakładania firm przez mieszkańców UE w każdym kraju

28 2. SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW: - likwidacja kontroli granicznej - harmonizacja lub uznanie norm i standardów krajowych - harmonizacja lub uznanie norm i standardów krajowych 3. SWOBODNY PRZEPŁYW USŁUG: - liberalizacja usług finansowych - harmonizacja nadzoru nad bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi - otwarcie rynków transportowego i telekomunikacyjnego

29 4. SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU - zwiększenie szybkości obiegu pieniądza i kapitału - stworzenie warunków wspólnego rynku usług finansowych - liberalizacja obrotu papierami wartościowymi

30 5. PRZESŁANKI POWSTANIA EURORYNKU Przesłanki procesów integracyjnych w Europie: 1. Przesłanki polityczne 2. Przesłanki ekonomiczne

31 1.Przesłanki polityczne procesów integracyjnych w Europie - skutki powstanie dwóch bloków politycznych po II wojnie, skutki powstanie dwóch bloków politycznych po II wojnie, dokonujące się procesy dekolonizacji, dokonujące się procesy dekolonizacji, zakończenie odbudowy państw Europy Zachodniej zakończenie odbudowy państw Europy Zachodniej dążenia do współpracy międzypaństwowej – traktowanej jako wartość sama w sobie dążenia do współpracy międzypaństwowej – traktowanej jako wartość sama w sobie

32 2. Przesłanki ekonomiczne procesów integracyjnych w Europie: motywy wynikające z układu sił w gospodarce światowej –TRIADA rynku globalnego motywy wynikające z układu sił w gospodarce światowej –TRIADA rynku globalnego zwiększenie konkurencyjności Europy na rynku światowym, zwiększenie konkurencyjności Europy na rynku światowym, dążenie do podniesienia stopy życiowej mieszkańców dążenie do podniesienia stopy życiowej mieszkańców uzyskanie określonych efektów integracji uzyskanie określonych efektów integracji

33 UE: 27 krajów członkowskich UE: 27 krajów członkowskich NAFTA: USA, Meksyk, Kanada NAFTA: USA, Meksyk, Kanada MERCOSUR: Argentyna, Brazylia, Paragwaj. Urugwaj MERCOSUR: Argentyna, Brazylia, Paragwaj. Urugwaj ASEAN: Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Brunei ASEAN: Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Brunei APEC: Australia, Brunei, Chile, Chiny, Filipiny, Hongkong, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea, Singapur, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Tajwan APEC: Australia, Brunei, Chile, Chiny, Filipiny, Hongkong, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea, Singapur, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Tajwan

34 6. ETAPY TWORZENIA JRW faza wstępna ( ) faza wstępna ( ) faza zasadnicza ( ) faza zasadnicza ( ) faza wprowadzania wspólnej waluty EURO – tworzenia strefy EURO ( ) faza wprowadzania wspólnej waluty EURO – tworzenia strefy EURO ( ) faza rozszerzenia ( oraz 2007) faza rozszerzenia ( oraz 2007)

35 Faza wstępna: EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA Traktat Paryski – 1951 – EWWiS Traktat Paryski – 1951 – EWWiS Traktat Rzymski: – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, NRF, Włochy (wejście w życie ) Traktat Rzymski: – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, NRF, Włochy (wejście w życie ) fundament na drodze tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego i unii europejskiej fundament na drodze tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego i unii europejskiej

36 CELE EWG (Art. 2): STWORZENIE WSPÓLNEGO RYNKU i stopniowe zbliżanie polityki gospodarczej krajów członkowskich poprzez: STWORZENIE WSPÓLNEGO RYNKU i stopniowe zbliżanie polityki gospodarczej krajów członkowskich poprzez: popieranie harmonijnego rozwoju działań gospodarczych,popieranie harmonijnego rozwoju działań gospodarczych, zwiększanie stabilności,zwiększanie stabilności, przyśpieszony wzrost stopy życiowej iprzyśpieszony wzrost stopy życiowej i zacieśnianie stosunków między krajami członkowskimizacieśnianie stosunków między krajami członkowskimi

37 DZIAŁANIA EWG zmierzające do realizacji celu głównego (art. 3): zniesienie pomiędzy państwami członkowskimi opłat celnych i barier w imporcie i eksporcie, zniesienie pomiędzy państwami członkowskimi opłat celnych i barier w imporcie i eksporcie, utworzenie wspólnych taryf celnych i prowadzenie wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich, utworzenie wspólnych taryf celnych i prowadzenie wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich,

38 zniesienie pomiędzy państwami członkowskimi przeszkód w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału, zniesienie pomiędzy państwami członkowskimi przeszkód w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału, stworzenie systemu ochrony konkurencji (zapewnienie, że konkurencja w ramach wspólnego rynku nie ulegnie zakłóceniu), stworzenie systemu ochrony konkurencji (zapewnienie, że konkurencja w ramach wspólnego rynku nie ulegnie zakłóceniu), zbliżenie prawodawstwa państw członkowskich w stopniu koniecznym dla właściwego funkcjonowania wspólnego rynku, zbliżenie prawodawstwa państw członkowskich w stopniu koniecznym dla właściwego funkcjonowania wspólnego rynku,

39 EWG a wspólny rynek EWG a wspólny rynek Zamierzenia Traktatu Rzymskiego – ustanowienie unii celnej i wspólnego rynku w perspektywie Zamierzenia Traktatu Rzymskiego – ustanowienie unii celnej i wspólnego rynku w perspektywie 12 lat (maks. 15) 12 lat (maks. 15) (1972) Realizacja: Utworzenie unii celnej Utworzenie wspólnego rynku

40 1961 – początek prac nad ustanowieniem wspólnej taryfy celnej i unii celnej: 1961 – początek prac nad ustanowieniem wspólnej taryfy celnej i unii celnej: redukcja i likwidacja ceł – początek lat 60. – 10%redukcja i likwidacja ceł – początek lat 60. – 10% kolejne stawki: 5% i 3%, 0% (negocjacje wewnętrzne EWG oraz na arenie światowej: GATT (po 1995 r. – WTO)kolejne stawki: 5% i 3%, 0% (negocjacje wewnętrzne EWG oraz na arenie światowej: GATT (po 1995 r. – WTO) Ustanowienie unii celnej – 1968 r.Ustanowienie unii celnej – 1968 r. - Bariery ustanowienia WR – Biała księga

41 Biała księga rynku wewnętrznego (1985) Przesłanki: Przesłanki: Lata 70: zahamowanie tempa wzrostu EWG Lata 70: zahamowanie tempa wzrostu EWG Pogorszenie pozycji konkurencyjnej Europy Pogorszenie pozycji konkurencyjnej Europy euroskleroza euroskleroza Przeszkody (bariery) w wolnym handlu na obszarze Wspólnoty – koszty non-Europe: 100 mld. ecu (120 mld. USD) Przeszkody (bariery) w wolnym handlu na obszarze Wspólnoty – koszty non-Europe: 100 mld. ecu (120 mld. USD)

42 Bariery utworzenia WR w Białej księdze bariery bariery administracyjne (fizyczne) techniczne fiskalne

43 Bariery administracyjne: Biurokratyzm odpraw celnych Biurokratyzm odpraw celnych Ograniczenie dostępu lub nawet zamknięcie sektorów rynku usług dla firm z innych krajów Wspólnoty Ograniczenie dostępu lub nawet zamknięcie sektorów rynku usług dla firm z innych krajów Wspólnoty Postanowienia Białej księgi: Postanowienia Białej księgi: Całkowita likwidacja kontroli granicznej do roku 1993 Całkowita likwidacja kontroli granicznej do roku 1993 Opracowanie JDA (SAD) – zastąpienie 70. formularzy odpraw granicznych (wdrożenie – 1988, koniec – 1993) Opracowanie JDA (SAD) – zastąpienie 70. formularzy odpraw granicznych (wdrożenie – 1988, koniec – 1993)

44 Bariery techniczne: Zróżnicowanie krajowych norm technicznych Zróżnicowanie krajowych norm technicznych Ograniczony dostęp firm zagranicznych do rynku zamówień publicznych i rynku niektórych usług (np. finansowych, transportowych, nowej generacji) Ograniczony dostęp firm zagranicznych do rynku zamówień publicznych i rynku niektórych usług (np. finansowych, transportowych, nowej generacji) Ograniczenia w tworzeniu przedsiębiorstw Ograniczenia w tworzeniu przedsiębiorstw Brak wspólnego rynku usług, kapitału itd. Brak wspólnego rynku usług, kapitału itd.

45 Bariery techniczne – c.d. Istota i skala problemu: norm w krajach członkowskich, norm w krajach członkowskich, trudności ze wzajemną akceptacją, bariera przepływu towaru trudności ze wzajemną akceptacją, bariera przepływu towaru Rozwiązanie – tzw. NOWE PODEJŚCIE Rozwiązanie – tzw. NOWE PODEJŚCIE

46 NOWE PODEJŚCIE (new approach) Do zagadnień wspólnego rynku i certyfikacji Do zagadnień wspólnego rynku i certyfikacji Normalizacja na szczeblu krajowym – bariera przepływu towarów Normalizacja na szczeblu krajowym – bariera przepływu towarów Dla likwidacji barier technicznych: Dla likwidacji barier technicznych: - system wzajemnego uznawania norm krajowych do czasu opracowania norm wspólnotowych oraz - Nowe podejście

47 NOWE PODEJŚCIE (New Approach) Uregulowania dotyczące bezpieczeństwa produktów przemysłowych Uregulowania dotyczące bezpieczeństwa produktów przemysłowych Dyrektywy Nowego podejścia - zasadnicze (podstawowe) wymagania wobec bezpieczeństwa produktu i jego użytkowania oraz dopuszczenia go do obrotu na WR Dyrektywy Nowego podejścia - zasadnicze (podstawowe) wymagania wobec bezpieczeństwa produktu i jego użytkowania oraz dopuszczenia go do obrotu na WR

48 NOWE PODEJŚCIE (new approach) Normy zharmonizowane – wydawane przez międzynarodowe instytucje normalizacyjne (CEN, CENELEC, ETSI) Normy zharmonizowane – wydawane przez międzynarodowe instytucje normalizacyjne (CEN, CENELEC, ETSI) Spełnienie wymagań danej dyrektywy NP – warunek znaku– Spełnienie wymagań danej dyrektywy NP – warunek znaku– CE (Conformite European) = zgodności europejskiej CE (Conformite European) = zgodności europejskiej NP. – zasada wzajemnego uznawania wyrobów ze znakiem CE NP. – zasada wzajemnego uznawania wyrobów ze znakiem CE

49 Bariery fiskalne: Istotne zróżnicowanie VAT i akcyzy, stawek innych podatków Istotne zróżnicowanie VAT i akcyzy, stawek innych podatków Postulaty Białej księgi: Postulaty Białej księgi: Ustalenie na zbliżonym poziomie stawek podatkowych VAT i akcyzyUstalenie na zbliżonym poziomie stawek podatkowych VAT i akcyzy Akceptacja różnic krajowych do czasu utworzenia JRW w granicach +/-2,5%Akceptacja różnic krajowych do czasu utworzenia JRW w granicach +/-2,5%

50 JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI (EUROPEAN SINGLE ACT) podpisany w 1986 r., wszedł w życie 1 lipca 1987 podpisany w 1986 r., wszedł w życie 1 lipca 1987 wykorzystywał ustalenia Białej księgi wykorzystywał ustalenia Białej księgi Zasadnicze znaczenie JAE: Zasadnicze znaczenie JAE: zdecydowane podkreślenie woli przekształcenia wzajemnych stosunków w unię europejską, której podstawą będą: - wspólnoty europejskie oraz wspólna polityka zagraniczna (art. 1.)zdecydowane podkreślenie woli przekształcenia wzajemnych stosunków w unię europejską, której podstawą będą: - wspólnoty europejskie oraz wspólna polityka zagraniczna (art. 1.)

51 Struktura celów JAE Cel podstawowy: zrealizowanie do r. wspólnego rynku wewnętrznego (obszaru bez granic wewnętrznych, gdzie zapewniona będzie swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału) zrealizowanie do r. wspólnego rynku wewnętrznego (obszaru bez granic wewnętrznych, gdzie zapewniona będzie swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału)

52 TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (TRAKTAT Z MAASTRICHT ) Plan Delorsa z 1989 r. budowy unii ekonomicznej i walutowej (w trzech etapach) Plan Delorsa z 1989 r. budowy unii ekonomicznej i walutowej (w trzech etapach) program 1992 r. – JAE i JRW to instrumenty urzeczywistnienia pełnej integracji program 1992 r. – JAE i JRW to instrumenty urzeczywistnienia pełnej integracji Traktat o Unii Europejskiej – TUE - (uzgodniony w grudniu 1991, podpisany w Maastricht r., wszedł w życie po ratyfikacji r.) Traktat o Unii Europejskiej – TUE - (uzgodniony w grudniu 1991, podpisany w Maastricht r., wszedł w życie po ratyfikacji r.)

53 Traktat UE - 3 filary Unii Europejskiej: 1. filar wspólnot europejskich, przy wyraźnej modyfikacji ich celów gospodarczych i poszerzeniu funkcji wyraźnej modyfikacji ich celów gospodarczych i poszerzeniu funkcji 2. filar wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa bezpieczeństwa 3. filar wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

54 Struktura formalna Traktatu UE: 7 tytułów (zasadniczych części), dotyczących poszczególnych problemów, wspólnot i filarów UE 7 tytułów (zasadniczych części), dotyczących poszczególnych problemów, wspólnot i filarów UE Tytuł I: definiuje linię przewodnią procesu integracji europejskiej, którego celem jest organizowanie w spójny i solidarny sposób stosunków między krajami członkowskimi i między mieszkańcami definiuje linię przewodnią procesu integracji europejskiej, którego celem jest organizowanie w spójny i solidarny sposób stosunków między krajami członkowskimi i między mieszkańcami

55 Cele TRAKTATU o UE (art. B): popieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i społecznego poprzez kreowanie przestrzeni bez granic wewnętrznych (rynku wewnętrznego) popieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i społecznego poprzez kreowanie przestrzeni bez granic wewnętrznych (rynku wewnętrznego) wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej oraz wprowadzenie unii gospodarczej i walutowej, opartej na wspólnej walucie wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej oraz wprowadzenie unii gospodarczej i walutowej, opartej na wspólnej walucie

56 urzeczywistnienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, urzeczywistnienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wzmożenie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich poprzez wprowadzenie instytucji obywatelstwa unii europejskiej, wzmożenie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich poprzez wprowadzenie instytucji obywatelstwa unii europejskiej, rozwijanie ścisłej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych rozwijanie ścisłej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

57 TRAKTAT LIZBOŃSKI, TL zmieniający TUE ( Maastricht) i TWE (Rzym) TL zmieniający TUE ( Maastricht) i TWE (Rzym) Istotne zmiany formalne: Istotne zmiany formalne: Osobowość prawna UE,Osobowość prawna UE, Rozgraniczenie kompetencji,Rozgraniczenie kompetencji, Procedury stanowienia prawa pierwotnego,Procedury stanowienia prawa pierwotnego, Wzrost roli PE,Wzrost roli PE, Zmiana zasad głosowania,Zmiana zasad głosowania, Zwiększenie elastyczności funkcjonowania UE,Zwiększenie elastyczności funkcjonowania UE, Rynek wewnętrzny: Rynek wewnętrzny: system zapewniający niezakłóconą konkurencję

58 7. KIERUNKI ROZWOJU UE i jej JRW r. – akceptacja raportu na temat rozszerzenia UE r. – akceptacja raportu na temat rozszerzenia UE r. decyzja UE o rozszerzeniu o 10 nowych państw r. decyzja UE o rozszerzeniu o 10 nowych państw Rozszerzenie r. Rozszerzenie r. Rozszerzenie r. Rozszerzenie r. Dalsze rozszerzenie i rozwój WR: Dalsze rozszerzenie i rozwój WR: przestrzeń,przestrzeń, strefa euro,strefa euro, zasady (m. in. przepływu usług),zasady (m. in. przepływu usług), polityki wspierającepolityki wspierające

59 KrajPowierzchnia (w tys. km 2) Liczba mieszk. (w mln.) 1. Cypr 2. Czechy 3. Estonia 4. Litwa 5. Łotwa 6. Malta 7. Polska 8. Słowacja 9. Słowenia 10. Węgry 11. Bułgaria 12. Rumunia 9, , ,7610,31,43,72,40,438,65,42,010,09,121,8 Rynek Rynek Eurorynek 27 Udział 12 Udział %47922%

60 8. Wspólny rynek a euromarketing euromarketing rynek wewnętrzny (Binnenmarkt) rynek wewnętrzny (Binnenmarkt) rynek jednolity – wspólny (Single Market, Common Market), rynek jednolity – wspólny (Single Market, Common Market), rynek wielki (Le Grande Marche). rynek wielki (Le Grande Marche).

61 Eurorynek – złożona kategoria społeczna i ekonomiczna o określonych strukturach, zasadach i celach, powstała w wyniku procesów integracyjnych Europy Zachodniej, złożona kategoria społeczna i ekonomiczna o określonych strukturach, zasadach i celach, powstała w wyniku procesów integracyjnych Europy Zachodniej, modelowa konstrukcja teoretyczna, modelowa konstrukcja teoretyczna,

62 nowoczesna, bogata legislatura i oprzyrządowanie instytucjonalno-prawne, nowoczesna, bogata legislatura i oprzyrządowanie instytucjonalno-prawne, Eurorynek - przesłanka powstania i rozwoju euromarketingu- niemiecka szkoła marketingu – lata 80. przesłanka powstania i rozwoju euromarketingu- niemiecka szkoła marketingu – lata 80.

63 Euromarketing Euromarketing EURORYNEK Koncepcja i zasady funkcjonowania PRZEDSIĘBIORSTWO Misja, strategie, instrumenty EUROMARKETING Euromarketing – koncepcja funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku europejskim

64 Euromarketing zbiór zasad podejmowania przez przedsiębiorstwa działalności na specyficznym rynku międzynarodowym – eurorynku: zbiór zasad podejmowania przez przedsiębiorstwa działalności na specyficznym rynku międzynarodowym – eurorynku: rynku kształtowanym przez jednolite czy ujednolicone normy prawne prowadzenia biznesu, ochrony konsumenta i konkurencji (sfera regulacji)rynku kształtowanym przez jednolite czy ujednolicone normy prawne prowadzenia biznesu, ochrony konsumenta i konkurencji (sfera regulacji)

65 - rynku pozbawionym protekcjonistycznych barier ochrony celnej na granicach wewnętrznych pomiędzy krajami członkowskimi Unii, - opartym o zasady wolności gospodarczej i wolności osobistej – nabywcy, konsumenta i przedsiębiorcy,

66 a równocześnie rynku tak różnym, jak różne są kultury, doświadczenia historyczne, poziomy rozwoju społecznego i ekonomicznego poszczególnych krajów tworzących Wspólnotę i jej rynek wewnętrzny (z jednolitą (ujednoliconą) sferą regulacji - rynek jednolity. a równocześnie rynku tak różnym, jak różne są kultury, doświadczenia historyczne, poziomy rozwoju społecznego i ekonomicznego poszczególnych krajów tworzących Wspólnotę i jej rynek wewnętrzny (z jednolitą (ujednoliconą) sferą regulacji - rynek jednolity.

67 Euromarketing a eurorynek: B. Collomb, B. Gates: B. Collomb, B. Gates:... do osiągnięcia sukcesu są obecnie potrzebne nowe strategie zarządzania firmą i nowe umiejętności marketingowe, a przede wszystkim głęboka wiedza o własnej dziedzinie biznesu do osiągnięcia sukcesu są obecnie potrzebne nowe strategie zarządzania firmą i nowe umiejętności marketingowe, a przede wszystkim głęboka wiedza o własnej dziedzinie biznesu...

68 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Jan W. Wiktor Jan W. Wiktor Prezentację przygotowano w oparciu o licencjonowany program firmy Microsoft


Pobierz ppt "Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google