Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizatorem projektu Teoria-praktyka-praca, przygotowanie do zawodu był Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizatorem projektu Teoria-praktyka-praca, przygotowanie do zawodu był Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic."— Zapis prezentacji:

1 Realizatorem projektu Teoria-praktyka-praca, przygotowanie do zawodu był Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic.

2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU

3 Celem głównym projektu było zwiększenie o 30 % osiągnięć edukacyjnych i jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy, wśród 220 uczniów technikum.

4 Cele szczegółowe projektu

5 1.Wyrównanie dysproporcji oraz zwiększenie o 30 % osiągnięć w zakresie kompetencji matematyczno- przyrodniczych (z matematyki, fizyki, chemii, biologii) wśród 144 dziewcząt i chłopców, uczniów technikum ekonomicznego, logistycznego, hotelarskiego i usług fryzjerskich. 2.Nabycie kompetencji informatycznych potwierdzonych certyfikatem ECDL przez 18 uczniów technikum. 3.Zwiększenie jakości oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia zawodowego na kierunkach: logistyka i hotelarstwo, poprzez organizację i ukończenie kursów zawodowych, przez 45 uczniów. 4.Zwiększenie jakości oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia zawodowego na kierunkach: ekonomicznym, fryzjerskim oraz w zawodzie sekretarka/pracownik biurowy, poprzez organizację i ukończenie kursów zawodowych, przez 55 uczniów. 5.Zwiększenie o minimum 30 % wiedzy i umiejętności planowania ścieżki zawodowej i poruszania się na rynku pracy wśród 36 chł./dz. uczniów ZS Nr 3 w Pabianicach. i poruszania się na rynku pracy wśród 36 chł./dz. uczniów ZS Nr 3 w Pabianicach.

6 GRUPA DOCELOWA GRUPA DOCELOWA

7 Grupę docelową stanowią uczniowie technikum z ZS Nr 3 w Pabianicach. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych około 220 uczniów (w tym ok. 2/3 dziewcząt). Około 45 % dz./chł. uczestniczyło średnio w 2 zajęciach. Około 35 % ogółu stanowili uczniowie mający problemy z nauką.

8 DZIAŁANIA W PROJEKCIE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

9 Zajęcia wyrównawcze i rozszerzające z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

10 Zajęcia wyrównawcze z biologii Prowadząca: Magdalena Nowak W projekcje odbyły się 2 edycje zajęć, w których wzięło udział 21uczniów. Główne cele zajęć wyrównawczych to: - utrwalenie zagadnień z podstawy programowej, - pogłębienie wiedzy o działaniu własnego organizmu, - rozwój zainteresowań związanych z biologią i przyrodą

11 Zajęcia rozszerzające z biologii Prowadząca: Magdalena Nowak W projekcje odbyły się 2 edycje zajęć, w których wzięło udział 22 uczniów. Gł ówne cele zajęć rozszerzających to: - rozszerzenie i utrwalenie zagadnień z podstawy programowej. - rozszerzenie wiedzy o działaniu własnego organizmu. - rozszerzenie wiedzy o zmienności świata ożywionego. - pobudzenie i rozwój zainteresowań przyrodniczych.

12 Zajęcia wyrównawcze z chemii Prowadząca: Grażyna Ludwisiak W projekcje odbyły się 2 edycje zajęć po 40 godzin zajęć w danej edycji. W czasie zajęć wyrównawczych zrealizowane zostały zagadnienia z zakresu chemii ogólnej ( budowa atomu, wiązania chemiczne, stechiometria reakcji, reakcje redoks, reakcje jonowe), nieorganicznej (tlenki, wodorotlenki, kwasy i sole) oraz organicznej (węglowodory alifatyczne i aromatyczne, jednofunkcyjne pochodne węglowodorów).

13 Zajęcia rozszerzające z chemii Prowadząca: Grażyna Ludwisiak W projekcje odbyły się 2 edycje zajęć po 40 godzin zajęć w danej edycji Na zajęciach uczniowie mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu chemii fryzjerskiej i kosmetycznej ( między innymi zastosowania we fryzjerstwie: nadtlenku wodoru, kwasów, zasad, węglowodorów, jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, węglowodanów i białek składnik kosmetyków, formy występowania kosmetyków, SPC) oraz chemii życia codziennego (środki czystości, odzież i opakowania, tworzywa pochodzenia naturalnego, żywność, leki i substancje uzależniające).

14 Zajęcia wyrównawcze z fizyki Prowadzący: Jarosław Łacwik W projekcje odbyły się 2 edycje zajęć, w których wzięło udział 20 uczniów. Przeprowadzone zajęcia obejmowały takie działy jak: Kinematykę Dynamikę Pole grawitacyjne, pracę, moc, energię Ruch ciała po okręgu Ruch ciała z uwzględnieniem tarcia Rzuty Pole elektryczne i pole magnetyczne. Na początku zajęć przeprowadzona została diagnoza wstępna, która pozwoliła ustalić zakres wiedzy uczestników projektu. Do realizacji tych zajęć stosowane były metody i formy pracy, które były zgodne z założeniami projektu. Zajęcia były przeprowadzane w formie wykładowej i ćwiczeniowej. Uczniowie rozwiązywali zadania i nabywali praktycznych umiejętności w budowaniu stanowisk do przeprowadzania doświadczeń fizycznych

15 Zajęcia rozszerzające z fizyki Prowadzący: Jarosław Łacwik W projekcje odbyły się 2 edycje zajęć, w których wzięło udział 20uczniów. Przeprowadzone zajęcia obejmowały działy fizyki (w ujęciu rozszerzonym), takie jak: Kinematykę Dynamikę Pole grawitacyjne, pracę, moc, energię Ruch ciała po okręgu Ruch ciała z uwzględnieniem tarcia Rzuty Pole elektryczne i pole magnetyczne.

16 Zajęcia wyrównawcze z matematyki Prowadząca: Marta Stępień W projekcje odbyły się 2 edycje zajęć, w których wzięło udział 22 uczniów. Uczniowie realizowali zagadnienia z zakresu klasy I-IV technikum. Udział w projekcie pozwolił uczniom na solidne utrwalenie i przećwiczenie niemal całego zakresu podstawowego z matematyki, a w szczególności takich treści jak: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, własności funkcji, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, funkcje trygonometryczne, wielomiany, ciągi, wyrażenia wymierne i logarytmy. Uczestnicy projektu zapoznali się również z konstrukcją zadań zamkniętych i strategią ich rozwiązywania, co pomoże im w sprawniejszym rozwiązywaniu arkuszy maturalnych.

17 Zajęcia rozszerzające z matematyki Prowadząca: Jolanta Koźlenko W projekcje odbyły się 2 edycje zajęć, w których wzięło udział 22uczniów w wymiarze 40 godzin w każdym roku szkolnym. W trakcie zajęć uczniowie analizowali różne funkcje, szkicowali wykresy i opisywali ich własności, rozwiązywali równania różnych typów, wykorzystywali równania i układy równań do rozwiązywania zadań tekstowych. Uczniowie mieli możliwość wzbogacić swoje umiejętności o treści rozszerzone: twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusów, wektory, jednokładność.

18 Zajęcia z ICT potwierdzone międzynarodowym certyfikatem umiejętności komputerowych ECDL Prowadząca zajęcia: Małgorzata Żuk Ogółem wzięło w zajęciach udział 24 uczniów. Certyfikat ECDL Core uzyskały 23 osoby, 1 osoba certyfikat ECDL Start.

19 W każdej z edycji projektu odbyło się po 80 godzin zajęć, podczas których omówione zostały następujące bloki tematyczne: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Użytkowanie komputerów Przetwarzanie tekstów Arkusze kalkulacyjne Grafika menedżerska i prezentacyjna Przeglądanie stron internetowych i komunikacja Podczas zajęć korzystaliśmy z zakupionych na potrzeby projektu pomocy dydaktycznych takich jak: podręczniki ECDL na skróty, kurs multimedialny ECDL, tablica Duo z budową komputera, pendrivy oraz drukarka kolorowa. Zajęcia z ICT potwierdzone międzynarodowym certyfikatem umiejętności komputerowych ECDL

20 Kursy Zawodowe Księgowość w małej firmie Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie Hotel szyty na miarę Wizaż i makijaż serwisowy dla fryzjerów Profesjonalny sekretariat Operatorów wózków widłowych

21 Kurs "Księgowość w małej firmie" Prowadząca: Beata Miłkowska – Andrzejczak Agnieszka Kulpińska - Górska Małgorzata Żuk Katarzyna Kielar W zajęciach uczesniczyło15 uczniów z klasy II i III technikum, w tym 10 dziewcząt i 5 chłopców. Zajęcia zostały zaplanowane na 2 lata m.in. z następujących modułów: działalność podmiotów gospodarczych, gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa, rozliczenia finansowe w wymiarze 60 godzin. Uczniowie nauczyli się, jak zarejestrować działalność gospodarczą, jak gospodarować majątkiem firmy, jak dokumentować i ewidencjonować majątek będący własnością firmy, a także poznali różne formy opodatkowania działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach. Uczniowie zgłębiali również tajniki programów finansowo-księgowych wykorzystywanych w działalności małej firmy. Korzystali z systemu Insert – modułów mikroGratyfikant, Subiekt i Rachmistrz.

22 Kurs "Księgowość w małej firmie" Zajęcia skończyły się stworzeniem przez uczniów projektów zawierających komplet dokumentacji księgowej obrazującej działalność stworzonej przez nich firmy. Całość zdobytej wiedzy uczniowie wykorzystali do sporządzenia projektów w formie prezentacji multimedialnych nt. Moje mikroprzedsiębiorstwo.

23 Kurs "Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie" W zajęciach brało udział 15 uczniów, zajęcia miały formę modułową. Uczniowie podczas tych zajęć zdobywali wiedzę z zakresu logistyki a konkretnie w tym roku szkolnym zgłębiali zagadnienia dotyczące zarządzania gospodarką magazynową i zapasami oraz zagadnienia dotyczące transportu i spedycji. Podczas trwania projektu uczniowie dzięki pracy na platformie EPL-edu i współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki i Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu otrzymali Certyfikaty potwierdzające zdobycie przez nich umiejętności z zakresu logistycznej obsługi zamówień. Na koniec zajęć uczniowie przygotowali projekty multimedialne na temat Procesy logistyczne w moim przedsiębiorstwie. Prowadzący zajęcia: Marta Stangret

24 Kurs "Hotel szyty na miarę". Prowadzące zajęcia: Mariola Lach Janina Olejnik W ramach zajęć z projektu Teoria, praktyka, praca- przygotowanie do zawodu – Hotel szyty na miarę uczniowie podczas 80 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych dotyczących problematyki hotelarstwa szczegółowo zgłębiali tajniki wiedzy w zakresie: działalności usługowej zakładu hotelarskiego, działalności recepcji, działalności gastronomicznej w zakładzie hotelarskim oraz usług dodatkowych. Zajęcia prowadzone były aktywizującymi metodami z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (rzutnik multimedialny, dostęp do Internetu, czasopisma z branży hotelarskiej, bogaty zbiór podręczników). Ponadto uczniowie podczas zajęć pisali przykładowy projekt pracy egzaminacyjnej, która uwzględnia zarówno problematykę działalności recepcji, jak i działalności usługowej.

25 W celu konfrontacji teorii z praktyką uczniowie gościli w hotelach JR, Piemont, Willa Impresja. Przygotowali również projekt multimedialny na temat Hotel naszych marzeń. Przygotowując projekt uczniowie utrwalili wiedzę teoretyczną z zakresu hotelarstwa dotyczącą: wymagań kategoryzacyjnych, form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych, struktury organizacyjnej, dokumentacji hotelowej.

26 Kurs "Wizaż i makijaż serwisowy dla fryzjerów" Kurs przeprowadziła firma Carmen z Pabianic, właściciel Pani Agnieszka Jakubek. Wzięło w nich udział 15 uczestników. Zajęcia rozpoczęły się 2 lutego 2012 r. i zakończyły 27 października 2012 r. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności: podstawy wizażu w salonie fryzjerskim analizy kolorystycznej stylizacji

27 Kurs "Profesjonalny sekretariat" Kurs prowadziła firma wyłoniona w ramach przetargu "Cztery Pory Roku" z Łodzi. Zajęcia prowadzone były na terenie szkoły, z wielkim zaangażowaniem prowadzących i uczestników kursu. Program obejmował zagadnienia min. budowanie wizerunku firmy, komunikacji z klientem, stylu biznesowego, prowadzenie sekretariatu/biura. W trakcie kursu uczestnicy poprzez różnego rodzaju testy sprawdzające potwierdzali nabywanie wymaganych umiejętności i wiedzy z zakresu kursu. Na zakończenie wszystkim uczestnikom kursu wręczono certyfikaty ukończenia kursu.

28 Kurs operatorów wózków widłowych Kurs przeprowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sieradzu. Pierwsza edycja rozpoczęła się 17 maja 2012r. a zakończyła 26.06.2012 r. egzaminem praktycznej jazdy i umiejętności manewrowania osprzętem wózków. 10 uczestników kursu z powodzeniem ukończyło szkolenie i otrzymało świadectwa zezwalające na kierowanie wózkami jezdnymi z napędem silnikowym. W II edycji kursu w okresie od 11.02.2013 do 12.03.2013 wzięło udział 10 uczniów z klas technikum logistycznego, egzamin państwowy zdało 7 uczniów. W sumie 17 uczniów technikum logistycznego nabyło nowe kwalifikacje zwiększające ich szanse na zatrudnienie w obranym przez siebie zawodzie.

29 Zajęcia z doradztwa zawodowego Prowadzące zajęcia: Agnieszka Kulpińska – Górska Urszula Wasilewska W projekcje odbyły się 4 edycje zajęć, w których wzięło udział 40 uczniów.

30 Komunikacja interpersonalna. Poznanie swoich mocnych stron. Osobowość człowieka i jej wpływ na wybór zawodu. Rola wiedzy, zainteresowań i umiejętności w wyborze zawodu. Planowanie kariery zawodowej ( poznanie preferencji zawodowych). Sztuka autoprezentacji. Zakładanie i zarządzanie własną firmą. Biznesplan. Aktywne i pasywne metody poszukiwania pracy. Przygotowanie do spotkania z pracodawcą. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych. Analiza rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego. Zajęcia z doradztwa zawodowego Tematyka zajęć:

31


Pobierz ppt "Realizatorem projektu Teoria-praktyka-praca, przygotowanie do zawodu był Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic."

Podobne prezentacje


Reklamy Google