Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady komercjalizacji wiedzy poprzez tworzenie firm typu spin-off

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady komercjalizacji wiedzy poprzez tworzenie firm typu spin-off"— Zapis prezentacji:

1 Zasady komercjalizacji wiedzy poprzez tworzenie firm typu spin-off
Warsztaty konsultacyjne Politechnika Szczecińska, marzec 2008 Damian Dec, Atfin Sp. z o.o.

2 Akty prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Kodeks Spółek Handlowych Ustawa o zasadach finansowaniu nauki Prawo własności przemysłowej Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Statut szkoły wyższej i regulaminy wewnętrzne

3 Co to jest spin-off Cel spółki Udziałowcy Poziom innowacyjności
Rodzaj działalności Stopień zaangażowania kadry naukowej Źródło przewagi konkurencyjnej / tworzenia wartości firmy „…podmiot działający na podstawie KSH, powołany w celu rozwijania i komercjalizacji Dóbr intelektualnych należących do PS”

4 Schemat instytucjonalny
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Poziom I -Kwestie podlegające konsultacjom ze środowiskiem naukowym SPÓŁKA PS Poziom II - Kwestie podlegające konsultacjom ze środowiskiem naukowym SPIN-OFF SPIN-OFF SPIN-OFF SPIN-OFF Wyniki konsultacji ze środowiskiem naukowym pozwolą opracować regulamin zasad tworzenia spółek spin-off na Politechnice Szczecińskiej oraz zasady funkcjonowania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w tym obszarze.

5 Kwestie podlegające konsultacjom - I
Udziałowcy inni niż PS Sposób kontroli nad Spółką PS (powoływanie, odwoływanie członków zarządu, rady nadzorczej) Sposób przeznaczania zysku Strategia inwestycyjna Spółki PS (w tym kryteria wyboru projektów, w które Spółka PS będzie się angażowała) Udział PS w zarządzaniu Spółką PS w krótkim okresie (np. podejmowanie decyzji o zaangażowaniu się w spin-off, liczba udziałów, wielkość zaangażowanego kapitału itd.) Sposób korzystania przez Spółkę PS z Dóbr (nieodpłatne przekazanie czy umowa o zarządzaniu Dobrami w imieniu PS) Sposób realizacji dwóch pierwszych etapów komercjalizacji (ewidencja prac B+R oraz identyfikacja Dóbr możliwych do komercjalizacji) Metodologia wyboru sposobu komercjalizacji Dobra Inne

6 Kwestie podlegające konsultacjom - II
Udziałowcy inni niż Spółka PS Podział korzyści (udziału w zysku) / kosztów (wniesienie gotówki lub aportu do spin-off) Sposób kontroli nad spin-off (powoływanie, odwoływanie członków zarządu, rady nadzorczej itd.) Sposób zaangażowania pracowników PS w spin-off Jakich partnerów innych niż pracowników naukowych uwzględniać w strukturze udziałowców Inne

7 Schemat komercjalizacji
EWIDENCJA PRAC BADAWCZYCH IDENTYFIKACJA DÓBR MOŻLIWYCH DO KOMERCJALIZACJI ZAPEWNIENIE OCHRONY PRAWNEJ DOBRA USTALENIE SPOSOBU KOMERCJALIZACJI Jeśli SPIN-OFF KONSTRUOWANIE ZASAD PODZIAŁU KORZYŚCI/KOSZTÓW KOMERCJALIZACJA

8 Ewidencja prac badawczych - dziennik laboratoryjny
Dlaczego warto używać dziennik laboratoryjny: Efektywny monitoring rozwiązań innowacyjnych pojawiających się w trakcie prac B+R Materiał dowodowy Dziennik powinien: Zawierać nierozrywane, ponumerowane kartki Podlegać regularnej ocenie dokonywanej przez osobę znającą temat badawczy oraz świadka nie związanego z daną pracą badawczą Zawierać informacje o postępach pracy badawczej

9 Identyfikacja Dóbr możliwych do komercjalizacji
Ocena potencjału rynkowego projektu dokonywana jest w ciągu 2 (6) miesięcy od daty zgłoszenia do Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej Twórca projektu ma prawo do udziału w pracach związanych z oceną przydatności potencjału rynkowego jego projektu, a kierownik jednostki organizacyjnej realizującej prace nad oceną projektu ma obowiązek umożliwić udział twórcy w tych pracach. Kto powinien decydować o przydatności dóbr możliwych do komercjalizacji poprzez spin-off?

10 Metody komercjalizacji
Licencja Sprzedaż praw wyłącznych Dywidendy Jaką formę wybrać? Oczekiwana stopa zwrotu Akceptowalne ryzyko Czas Umiejętności Przepisy prawa

11 Zasady podziału kosztów/korzyści
Podział między Twórcami, AIP i Inwestorem Poziom akceptowalnego wkład gotówkowy Twórców do kapitału własnego spin-off Zasady przyjmowania do spółki podmiotów trzecich Strategia podziału zysku Strategie wyjścia

12 Komercjalizacja - procedura
POMYSŁ NEGOCJACJE SPIN-OFF WYJŚCIE AIP ETAPY POWSTANIA I ROZWOJU SPIN-OFF Pomysł powinien pochodzić ze strony pracowników naukowych PS. Źródło przewagi konkurencyjnej to przede wszystkim dobro intelektualne powstałe na PS, a w drugiej kolejności wiedza ekspercka pracowników naukowych. Zadaniem AIP jest ocena pomysłu i podjęcie decyzji o zaangażowaniu się w tworzenie spin-off. AIP negocjuje warunki udziału w spin-off z Twórcami. Poszukuje inwestora, który wniesie wkład gotówkowy. AIP opracowuje z Twórcami statut spin-off. Pomaga w zdobyciu finansowania ze środków publicznych na niezbędne prace (B+R, doradztwo) konieczne do podjęcia decyzji o powstaniu spin-off. Spółka spin-off została założona. Przedstawiciel AIP bierze czynny udział w zarządzaniu spółką (AIP powinien posiadać swoich przedstawicieli w zarządzie i/lub radzie nadzorczej). AIP wychodzi ze spin-off. Środki pochodzące ze zbycia udziałów mogą być inwestowane w kolejne spin-off. Sposób wyjścia powinien uwzględniać interesy pozostałych wspólników. ROLA AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

13 Rola AIP Reprezentuje uczelnię i jej udział w korzyściach z dóbr intelektualnych Realizuje prace przygotowawcze związane z założeniem spin-off Angażuje się w zarządzanie spin-off poprzez swojego przedstawiciela w zarządzie i/lub radzie nadzorczej. Rodzaje prac przygotowawczych realizowanych przez AIP: Opracowanie dokumentacji Ocena pomysłów przedstawianych przez pracowników naukowych PS Przygotowanie biznes planu dla wybranych pomysłów Pozyskanie inwestora zewnętrznego Negocjacje z Twórcami i Inwestorem zasad tworzenia spin-off Opracowanie statutu spółki spin-off i umów niezbędnych w procesie tworzenia spółki (np. korzystania z dóbr intelektualnych) Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyt, leasing, dotacje). Prace przygotowawcze związane z rekrutacją personelu, pozyskaniem finansowania, lokalizacją przedsięwzięcia itd.

14 Dopuszczalność pomocy publicznej
Typy badań naukowych: podstawowe, przemysłowe i prace rozwojowe Projekty celowe / projekty rozwojowe Działalność statutowa / badania własne Dobra intelektualne nie będące celem/przedmiotem badań właściwych Które z Dóbr intelektualnych mogą być podstawą tworzenia spin-off i jakie są wady/zalety poszczególnych źródeł pozyskania Dóbr intelektualnych w kontekście dopuszczalności pomocy publicznej?

15 Klasyczne źródła wartości firmy a spin-off
WIZERUNEK + MARKA SPRAWNE PROCESY RELACJE Z KLIENTAMI WARTOŚĆ FIRMY PARTNERSTWO Z DOSTAWCAMI INNOWACYJNOŚĆ SŁABA KONKURENCJA KADRA MENEDŻERSKA WIEDZA I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW

16 Dziękuję za uwagę Damian Dec Atfin Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 91 lok 400A Warszawa Tel.: ; Fax:


Pobierz ppt "Zasady komercjalizacji wiedzy poprzez tworzenie firm typu spin-off"

Podobne prezentacje


Reklamy Google