Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Małgorzata Pałyska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Małgorzata Pałyska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Małgorzata Pałyska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, r.

2 2 Źródła pozyskania środków na założenie firmy Program Operacyjny Kapitał Ludzki DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia PODDZIAŁANIE Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PODDZIAŁANIE Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

3 dofinansowano łącznie 59 projektów dotacyjnych o wartości ponad 434 mln zł.; od początku realizacji PO KL udzielono niemal 7,3 tys. dotacji na podjęcie działalności gospodarczej: w Poddziałaniu – 5 882, w Działaniu 6.2 – 1 151, W Poddziałaniu – 255; firmy powstałe przy wsparciu udzielanym w ramach projektów to ok. 7,5 tys. podmiotów; szacunkowa liczba pośrednich miejsc pracy utworzonych w firmach założonych przez uczestników projektów wynosi 3,7 tys. Źródło: Raport ewaluacyjny Ocena działań prozatrudnieniowych w województwie warmińsko- mazurskim (grudzień 2012)

4 Działanie 6.2

5 5 Jaki rodzaj pomocy można uzyskać? Bezzwrotne wsparcie obejmujące: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (finansowe i szkoleniowo- doradcze).

6 6 Kto może starać się o dotację wyłącznie osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo należące do jednej lub kilku z następujących kategorii: osoby w wieku lata, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby z terenów wiejskich, osoby w wieku lata, kobiety.

7 7 Podział środków w latach Obszar – powiaty Środki finansowe na cele dotacyjne braniewski, elbląski, miasto Elbląg zł Iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski zł kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski zł olsztyński, miasto Olsztyn zł nidzicki, szczycieński, mrągowski zł węgorzewski, giżycki, piski zł gołdapski, olecki, ełcki zł

8 8 Instytucje udzielające dotacji - operatorzy P LACÓWKA K SZTAŁCENIA Z AWODOWEGO L OKALNA G RUPA D ZIAŁANIA W ARMIŃSKI Z AKĄTEK N IDZICKA F UNDACJA R OZWOJU NIDA P OWIAT GOŁDAPSKI P OWIAT PISKI F UNDACJA R OZWOJU P RZEDSIĘBIORCZOŚCI ATUT C ENTRUM R OZWOJU E KONOMICZNEGO P ASŁĘKA

9 9 Projekty dotacyjne OperatorNazwa projektuRekrutacja LGD Warmiński ZakątekZ pomysłem na dotację marzec/kwiecień 2013 styczeń/luty 2014 PKZSam sobie szefem II marzec/kwiecień 2013 luty 2014 Fundacja NIDA Własny biznes- sposób na życie III kwiecień 2013 styczeń 2014 Powiat gołdapski Mój cel - przedsiębiorczość kwiecień 2013 styczeń 2014 Powiat piski Mazurski wilk przedsiębiorczości maj 2013 styczeń 2014 Fundacja ATUTDrogowskaz na biznes 4 czerwiec 2013 luty 2014 Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Masz pomysł - masz firmę maj/czerwiec 2013 styczeń/luty 2014

10 Krok po kroku – jak uzyskać dotację Złożenie formularza rekrutacyjnego do operatora wsparcia Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych Rozmowa z doradcą zawodowym i biznesowym, testy psychologiczne, ankiety osobowościowe Szkolenia grupowe Doradztwo indywidualne Złożenie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Zarejestrowanie działalności gospodarczej Wypłata dotacji Uzyskanie wsparcia pomostowego 10

11 Poddziałanie 8.1.2

12 rodzaj pomocy i procedura ubiegania się o dotację jest analogiczna jak w Działaniu 6.2; oprócz ścieżki dotacyjnej występuje również ścieżka szkoleniowa (dla osób, które nie planują zakładania własnej firmy); 12

13 13 Kto może starać się o dotację osoby przewidziane do zwolnienia (tj. znajdujące się w okresie wypowiedzenia) z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne).

14 14 Podział środków w okresie Obszar – powiaty Środki finansowe na cele szkoleniowo-dotacyjne Subregion elbląski: braniewski, elbląski, miasto Elbląg Iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski zł Subregion olsztyński: kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski olsztyński, miasto Olsztyn nidzicki, szczycieński, mrągowski zł Subregion ełcki: węgorzewski, giżycki, piski gołdapski, olecki, ełcki zł

15 15 Instytucje udzielające dotacji - operatorzy Z RZESZENIE P RYWATNEGO H ANDLU I U SŁUG Z AKŁAD D OSKONALENIA Z AWODOWEGO W B IAŁYMSTOKU W ARMIŃSKO -M AZURSKI Z AKŁAD D OSKONALENIA Z AWODOWEGO P OWIAT EŁCKI /C ENTRUM K SZTAŁCENIA P RAKTYCZNEGO I U STAWICZNEGO

16 16 Projekty dotacyjne OperatorNazwa projektuRekrutacja WMZDZ Twoje życie w Twoich rękach kwiecień 2013 WMZDZ Gotowi do pracy luty/marzec 2013 ZPHiU Pomoc dla zwalnianych kwiecień 2013 ZDZ Białystok POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – II Edycja luty/marzec 2013 Powiat ełcki/CKPiU Nowy zawód – nowa firma styczeń/luty 2013

17 17 Więcej informacji na stronie www

18 18 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego Olsztyn tel , fax Punkt Informacyjny EFS tel /65


Pobierz ppt "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Małgorzata Pałyska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google