Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Małgorzata Pałyska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Małgorzata Pałyska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Małgorzata Pałyska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 28.03.2013 r.

2 2 Źródła pozyskania środków na założenie firmy Program Operacyjny Kapitał Ludzki DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia PODDZIAŁANIE 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PODDZIAŁANIE 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

3 dofinansowano łącznie 59 projektów dotacyjnych o wartości ponad 434 mln zł.; od początku realizacji PO KL udzielono niemal 7,3 tys. dotacji na podjęcie działalności gospodarczej: w Poddziałaniu 6.1.3 – 5 882, w Działaniu 6.2 – 1 151, W Poddziałaniu 8.1.2 – 255; firmy powstałe przy wsparciu udzielanym w ramach projektów to ok. 7,5 tys. podmiotów; szacunkowa liczba pośrednich miejsc pracy utworzonych w firmach założonych przez uczestników projektów wynosi 3,7 tys. Źródło: Raport ewaluacyjny Ocena działań prozatrudnieniowych w województwie warmińsko- mazurskim (grudzień 2012)

4 Działanie 6.2

5 5 Jaki rodzaj pomocy można uzyskać? Bezzwrotne wsparcie obejmujące: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (finansowe i szkoleniowo- doradcze).

6 6 Kto może starać się o dotację wyłącznie osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo należące do jednej lub kilku z następujących kategorii: osoby w wieku 15-24 lata, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby z terenów wiejskich, osoby w wieku 50-64 lata, kobiety.

7 7 Podział środków w latach 2013-2014 Obszar – powiaty Środki finansowe na cele dotacyjne braniewski, elbląski, miasto Elbląg 6 000 000 zł Iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski 7 500 000 zł kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski 6 000 000 zł olsztyński, miasto Olsztyn 5 500 000 zł nidzicki, szczycieński, mrągowski 5 000 000 zł węgorzewski, giżycki, piski 5 000 000 zł gołdapski, olecki, ełcki 5 000 000 zł

8 8 Instytucje udzielające dotacji - operatorzy P LACÓWKA K SZTAŁCENIA Z AWODOWEGO L OKALNA G RUPA D ZIAŁANIA W ARMIŃSKI Z AKĄTEK N IDZICKA F UNDACJA R OZWOJU NIDA P OWIAT GOŁDAPSKI P OWIAT PISKI F UNDACJA R OZWOJU P RZEDSIĘBIORCZOŚCI ATUT C ENTRUM R OZWOJU E KONOMICZNEGO P ASŁĘKA

9 9 Projekty dotacyjne OperatorNazwa projektuRekrutacja LGD Warmiński ZakątekZ pomysłem na dotację marzec/kwiecień 2013 styczeń/luty 2014 PKZSam sobie szefem II marzec/kwiecień 2013 luty 2014 Fundacja NIDA Własny biznes- sposób na życie III kwiecień 2013 styczeń 2014 Powiat gołdapski Mój cel - przedsiębiorczość kwiecień 2013 styczeń 2014 Powiat piski Mazurski wilk przedsiębiorczości maj 2013 styczeń 2014 Fundacja ATUTDrogowskaz na biznes 4 czerwiec 2013 luty 2014 Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Masz pomysł - masz firmę maj/czerwiec 2013 styczeń/luty 2014

10 Krok po kroku – jak uzyskać dotację Złożenie formularza rekrutacyjnego do operatora wsparcia Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych Rozmowa z doradcą zawodowym i biznesowym, testy psychologiczne, ankiety osobowościowe Szkolenia grupowe Doradztwo indywidualne Złożenie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Zarejestrowanie działalności gospodarczej Wypłata dotacji Uzyskanie wsparcia pomostowego 10

11 Poddziałanie 8.1.2

12 rodzaj pomocy i procedura ubiegania się o dotację jest analogiczna jak w Działaniu 6.2; oprócz ścieżki dotacyjnej występuje również ścieżka szkoleniowa (dla osób, które nie planują zakładania własnej firmy); 12

13 13 Kto może starać się o dotację osoby przewidziane do zwolnienia (tj. znajdujące się w okresie wypowiedzenia) z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne).

14 14 Podział środków w okresie 2012-2013 Obszar – powiaty Środki finansowe na cele szkoleniowo-dotacyjne Subregion elbląski: braniewski, elbląski, miasto Elbląg Iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski 5 000 000 zł Subregion olsztyński: kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski olsztyński, miasto Olsztyn nidzicki, szczycieński, mrągowski 7 000 000 zł Subregion ełcki: węgorzewski, giżycki, piski gołdapski, olecki, ełcki 3 000 000 zł

15 15 Instytucje udzielające dotacji - operatorzy Z RZESZENIE P RYWATNEGO H ANDLU I U SŁUG Z AKŁAD D OSKONALENIA Z AWODOWEGO W B IAŁYMSTOKU W ARMIŃSKO -M AZURSKI Z AKŁAD D OSKONALENIA Z AWODOWEGO P OWIAT EŁCKI /C ENTRUM K SZTAŁCENIA P RAKTYCZNEGO I U STAWICZNEGO

16 16 Projekty dotacyjne OperatorNazwa projektuRekrutacja WMZDZ Twoje życie w Twoich rękach kwiecień 2013 WMZDZ Gotowi do pracy luty/marzec 2013 ZPHiU Pomoc dla zwalnianych kwiecień 2013 ZDZ Białystok POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – II Edycja luty/marzec 2013 Powiat ełcki/CKPiU Nowy zawód – nowa firma styczeń/luty 2013

17 17 Więcej informacji na stronie www

18 18 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.pokl.up.gov.pl


Pobierz ppt "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Małgorzata Pałyska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie współfinansowane ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google