Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie instytucje wspierające europejską politykę transportową Seminarium Warszawa 6 października 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie instytucje wspierające europejską politykę transportową Seminarium Warszawa 6 października 2004."— Zapis prezentacji:

1 Polskie instytucje wspierające europejską politykę transportową Seminarium Warszawa 6 października 2004

2 Bieżące konkursy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej Priorytet: Transport powierzchniowy

3 Konkurs 3A FP6-2004-TREN3 FP6-2004-Transport2 FP6-2004-Hydrogen1 FP6-2004-Hydrogen2

4 FP6-2004-TREN3 Data ogłoszenia: 08 czerwca 2004 Data zamknięcia: 08 grudnia 2004 Program: Integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej Priorytety: –Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna –Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy: Zrównoważone systemy energetyczne –Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy: Zrównoważony transport powierzchniowy

5 FP6-2004-TREN3 Tytuł konkursu: Konkurs okresowy w obszarach Aeronautyka i Przestrzeń, Zrównoważone systemy energii i Zrównoważony transport powierzchniowy Identyfikator konkursu: FP6-2004-TREN-3 Data ogłoszenia: 8 czerwca 2004 Data zamknięcia: 8 grudnia 2004, godz. 17:00 czasu brukselskiego Budżet: 252 mln euro: –Aeronautyka i Przestrzeń: 64mln euro –Zrównoważone systemy energii: 132mln euro – Zrównoważony transport powierzchniowy: 56mln euro Podział budżetu wg instrumentów: –IP: 176 mln euro –STREP, CA, SSA: 76 mln euro

6 FP6-2004-TREN3 Instrumenty i obszary konkursowe: Zrównoważony transport powierzchniowy ObszarTytułInstrument Cel 1 Nowe technologie i koncepcje dla wszystkich typów transportu powierzchniowego (drogowego, kolejowego i wodnego) Transport publiczny wysokiej jakości – CIVITAS II STREP, CA Doskonalenie wiedzy nt. nowoczesnych środków w transporcie miejskim - CIVITAS II IP, STREP, CA, SSA Cel 3 Równoważenie i integrowanie różnych typów transportu Technologie intermodalnego transportu towarowego, systemy i strategie CA Zarządzanie intermodalnym transportem towarowym IP Najlepsze rozwiązania logistyczne CA

7 FP6-2004-TREN3 Instrumenty i obszary konkursowe: Zrównoważony transport powierzchniowy ObszarTytułInstrument Cel 4 Wzrost bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz unikanie przeciążenia ruchu Wpływ alkoholu, narkotyków i lekówIP Przestrzeganie bezpieczeństwa drogowegoSTREP Skuteczność kampanii nt. bezpieczeństwa drogowego STREP Multimodalna bieżąca informacja dla podróżujących STREP Reakcja użytkowników i optymalne różnicowanie opłat przewozowych STREP Usprawnienie metod podziału kosztów w infrastrukturze STREP Tworzenie właściwych umów kontraktowychSTREP Horyzontalny obszar badań Rozpowszechnienie i promocja wyników badań nt. transportu SSA

8 Cel 1: Nowe technologie i koncepcje dotyczące wszystkich typów transportu powierzchniowego (drogowego, kolejowego i wodnego) Temat: Transport publiczny wysokiej jakości Cel : Zmiany w obowiązujących zasadach transportu publicznego w krajach Unii Europejskiej poprzez podjęcie nowych inicjatyw i rozwój tych już funkcjonujących Cele części 1 : – Poprawa jakości i efektywności transportu publicznego i zwiększenie zorientowania na klienta – Lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników transportu publicznego, osób z niego nie korzystających oraz powszechnych trendów i specyfiki lokalnej – Stworzenie i praktyczne zastosowanie nowoczesnej infrastruktury w transporcie publicznym. Cele części 2: –Poprawa jakości transportu publicznego, poprzez m.in. skoordynowanie działalności badawczej i projektów pilotażowych z innymi inicjatywami (zarówno tymi już istniejącymi, jak i planowanymi), ułatwienie wymiany informacji, zwiększenie świadomości i rozpowszechnienie wyników badań, zmiany legislacyjne i instytucjonalne, zarówno w krajach jak i poszczególnych regionach.

9 Transport publiczny wysokiej jakości (cd) Spodziewany wynik : –udoskonalone ekspertyzy oraz rozbudowanie bazy naukowej dla wsparcia rozwoju, zastosowanie i oceny polityki transportowej. Część 1: –Poprawa jakości oraz organizacji transportu regionalnego (przede wszystkim miejskiego) Część 2 : –rozpowszechnianie zagadnień technicznych poprzez: Organizowanie technicznych warsztatów, konferencji i spotkań oraz rozpowszechnianie najlepszych projektów dotyczących zmian w transporcie publicznym Preferowane instrumenty : –STREP (część 1) i CA (część 2)

10 Cel 1: Nowe technologie i koncepcje dotyczące wszystkich typów transportu powierzchniowego (drogowego, kolejowego i wodnego) Temat: Doskonalenie wiedzy na temat innowacyjnych przedsięwzięć stosowanych w transporcie miejskim Cel: Zwiększenie wykorzystania wszystkich rodzajów transportu i zmniejszenie korzystania z transportu samochodowego (dot. szczególnie nowych krajów UE) Część A: badanie zmian zachowania transportu lokalnego regionalnego poprzez innowacyjne kampanie informacyjne. Części B: osiągnięcie strukturalnej przystępności, integracja zarządzania mobilnością z planowaniem nowych i odbudowywaniem starych obiektów przestrzennych, a także redukcja przeciążenia dróg i poprawienie jakości życia, przede wszystkim w nowych krajach UE Część C: koordynacja działalności badawczych, projektów pilotażowych i innych inicjatyw oraz gromadzenie ekspertyz w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań praktycznych w dziedzinie wpływu transportu na zmiany ludzkiego zachowania Część D: poprawa oceny miast poprzez bazowanie na poprzednio zdobytych doświadczeniach. Część E: rozpowszechnianie w Europie wyników badań, na szczeblu narodowym i lokalnym.

11 Doskonalenie wiedzy na temat innowacyjnych mierników stosowanych w transporcie miejskim (cd) Spodziewane rezultaty : –części A i B - Zdobycie nowej wiedzy dotyczącej zmian zachowania, zdobycie niezbędnych informacji oraz przeprowadzenie kampanii służących zwiększeniu wiedzy i świadomości. –części C i D - Wykonanie założeń badawczych, m.in.. poprzez organizację warsztatów technicznych, konferencji i spotkań. Rozpowszechnienie najlepszych praktycznych założeń badawcze. –część E - udoskonalona wiedza oraz lepsze praktyczne sposoby wykorzystania wyników badań na terenie powiększonej Europy. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi serwisu ELTIS. Preferowany instrument: IP, STREP, CA, SSA

12 Cel 3: Równoważenie i integrowanie różnych typów transportu Temat: Technologie intermodalnego transportu towarowego, systemy i strategie Cel: Zestawienie, koordynacja i rozpowszechnienie badań i inicjatyw przemysłowych na poziomie Europejskim, tworzenie między nimi efektu synergi oraz stymulowanie szerszego zastosowania wyników badań w praktyce. Zakres: –Badania naukowe i działania w przemyśle, które zgodnie z polityką transportową UE, nastawione są na wzrost atrakcyjności, efektywności oraz jakości transportu intermodalnego, –Zaangażowanie ekspertów z priorytetowych obszarów celem rozpowszechnienia wyników konsultacji na poziomie krajowym –Nacisk na poszczególne grupy interesariuszy i praktyczne zastosowanie badań –Korzystanie z wyników poprzednich i bieżących projektów, współpraca z działaniami informacyjnymi DG TREN oraz monitorowanie inicjatyw w dziedzinie transportu na polu krajowym, europejskim i międzynarodowym Spodziewany rezultat: –Identyfikacja istniejącego potencjału innowacji w technologiach i strategiach transportu –Szerokie udostępnienie zainteresowanym jednostkom wyników badań intermodalnych –Poprawa współpracy między europejską społecznością badawczą, końcowymi użytkownikami i administracją Preferowany instrument: CA

13 Cel 3: Równoważenie i integrowanie różnych typów transportu Temat: Zarządzanie intermodalnym transportem towarowym Cel: Stworzenie systemu zarządzanie transportem towarowym promującego integrację i obieg informacji między sektorami, dla klientów publicznych i prywatnych oraz dążącym do standaryzacji ustawodawstwa w ww. dziedzinie. Zakres: –Identyfikacja aktorów, wymagań użytkowników i działań oraz stworzenie modelu referencyjnego. –Zdefiniowanie multi-modalnych ram dla systemów informatycznego i zarządzania (funkcje i zadania, informacja, organizacja, dane, komunikacja). –Konsorcja: przedstawiciele wszystkich typów transportu powierzchniowego, przedstawiciele władz publicznych, instytucje ubezpieczeniowe, spedytorzy. –Wykorzystanie zaawansowanych technologii (np. GALILEO), systemów zarządzania ruchem transportowym, wcześniejszych i bieżących projektów oraz inicjatyw badawczych, dokumentów tematycznych –Powołanie High-Level Advisory Committee: przedstawiciele państw członkowskich UE, przemysłu i zainteresowanych organizacji europejskich Spodziewane rezultaty: –Ramy dla operacyjnie bezpiecznych, neutralnychi akredytowanych systemów informatycznych i zarządzania dla zarządzania transportem, logistyką i zaopatrzeniem. Preferowany instrument: IP

14 Cel 3: Równoważenie i integrowanie różnych typów transportu Temat: Najlepsze rozwiązania logistyczne Cel: Rozpowszechnienie działań mających na celu lepszą orientację rozwiązań logistycznych poprzez informację, szkolenia i promocję Zakres: –Zrównoważone działania logistyczne wspierające zmianę typu transportu, integrację transportu intermodalnego w łańcuchu logistycznym, redukcję negatywnego wpływu na środowisko i poprawę zarządzania popytem na transport Spodziewane rezultaty: –Rozpowszechnienie i promocja najlepszych rozwiązań logistycznych –Określenie ilościowe potencjalnego wpływu udoskonalonych rozwiązań logistycznych na poszczególne polityki UE: redukcja natężenia transportu, wpływ na energię i środowisko –Większy wkład logistyki w spełnianiu celów europejskiej polityki transportowej Preferowany instrument: CA

15 Cel 4 Wzrost bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz unikanie przeciążenia ruchu Tytuł:Wpływ alkoholu, narkotyków i leków Cel: Stworzenie skutecznych, mało kosztownych i akceptowalnych społecznie rozwiązań mających na celu informowanie kierowców, wyznaczenie prawnych limitów, przestrzeganie potencjalnych sprawców wykroczeń i sankcjonowanie niebezpiecznych kierowców Zakres: 1. Realizacja referencyjnych badań epidemiologicznych nt. wpływu psycho-aktywnych substancji, alkoholu, nielegalnych narkotyków i leków na bezpieczeństwo drogowe oraz ustalenie dla każdej z ww. substancji dozwolonych poziomów dawek. 2. Identyfikacja najskuteczniejszych metod kontroli (współpraca z policją) 3. Zainicjowanie stworzenia europejskiej klasyfikacji i odpowiedniego etykietowania psycho-aktywnych leków (współpraca z DG SANCO, DG ENTR, etc.) 4. Ocena najskuteczniejszych metod rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (współpraca z poszczególnymi państwami członkowskimi) 5. Rozważenie różnych strategii warunkowego odebrania dokumentu prawa jazdy w celu zmniejszenia ryzyka spowodowania wypadku 6.Stworzenie przewodnika (CD-ROM) zawierającego wskazówki dla specjalistów, lekarzy rodzinnych i farmaceutów nt. postępowania z pacjentami stanowiącymi zagrożenie na drodze. Stworzenie procedury dla lekarzy upoważniającej ich do powołania posiadacza prawa jazdy do odpowiedzialności w momencie oceny jego zdolności do pracy. 7: Przygotowanie broszurek informacyjnych dla szerokiej publiczności – kierowców, w tym młodych uczestników ruchu drogowego

16 Spodziewane rezultaty: –Wyniki wpływu alkoholu, narkotyków i leków na zdolność do jazdy samochodem –Ustalony dla każdej z ww. substancji limit dawki dla prowadzenia samochodu –Wynik oceny najskuteczniejszych metod kontroli pozwalający na medyczny i prawny monitoring kierowców –System etykietowania leków wg klasyfikacji EU –Schematy rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb kierowców –Zdefiniowane strategie zakazów drogowych zgodnych z bezpieczeństwem drogowym i poszanowaniem potrzeby dużej mobilności –Zdefiniowana odpowiedzialność prawna lekarzy wobec niebezpiecznych pacjentów i ich rola w bezpieczeństwie drogowym –Informowanie społeczeństwa – kampania prewencyjna i dialog z grupą docelową. Preferowany instrument: IP

17 Cel 4 Wzrost bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz unikanie przeciążenia ruchu Temat: Przestrzeganie bezpieczeństwa drogowego Cel: Zmniejszenie liczby wypadków o 50% do 2010r poprzez oddziaływanie na: uczestników ruchu drogowego, bezpieczeństwo pojazdów i poprawę infrastruktury Zakres: 1. Przeanalizowanie sposobu zbierania danych o egzekwowaniu prawa przez kraje UE. Najlepsze rozwiązania i wskazówki 2. Ocena wpływu kontroli na zachowanie kierowców, w krótkim i długim okresie czasu 3. Modele najskuteczniejszych sposobów egzekwowania prawa, które mogą być zastosowane we wszystkich państwach UE. Spodziewane rezultaty: –Analiza sposobu zbierania danych o egzekwowaniu prawa przez kraje UE. Najlepsze rozwiązania i wskazówki –Wskazówki nt. sieci i bazy danych dotyczących egzekwowania prawa wewnątrz każdego państwa UE i pomiędzy nimi. –Analiza procesu egzekwowania prawa: dane jakościowe i ilościowe, skuteczność, monitoring i stopień recydiwizmu –Zastosowanie najskuteczniejszych rozwiązań z różnych obszarów tj. bezpieczeństwo –Wprowadzenie nowoczesnej technologii do egzekwowania prawa, współpraca na tym polu –Przewodnik Practices and policy-mixes which may incease the efficiency of these practices –Metodologia dla egzekwowania prawa, w tym konkretne przykłady dotyczące limitu spożycia alkoholu, maksymalnej prędkości jazdy, zapinania pasów bezpieczeństwa. Preferowany instrument: STREP

18 Cel 4 Wzrost bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz unikanie przeciążenia ruchu Temat: Skuteczność kampanii nt. bezpieczeństwa drogowego Cel: Stworzenie nowoczesnego narzędzia oceny kampanii nt. skuteczności bezpieczeństwa drogowego. Zakres: 1. Spis metodologii oceny kampanii nt. bezpieczeństwa drogowego we wszystkich krajach UE 2. Stworzenie metodologii oceny kampanii typu wzrost świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa na drodze 3. Metodologia przygotowywania kampanii 4. Ocena i testowanie ww. metodologii 5. Stworzenie, we współpracy z KE, ogólno-Europejskiej kampanii nt. bezpieczeństwa drogowego Spodziewane rezultaty: –Wzrost skuteczności kampanii nt. bezpieczeństwa drogowego przeprowadzanych przez poszczególne kraje UE i KE –Możliwość przeprowadzenia oceny kampanii posteriori –Narzędzie pozwalające KE na przygotowywania kampanii typu wzrost świadomości i informacyjnych Preferowany instrument: STREP

19 Cel 4 Wzrost bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz unikanie przeciążenia ruchu Temat: Multimodalna bieżąca informacja dla podróżujących Cel: Zachęcenie podróżujących do korzystania z innych niż samochód środków transportu i wprowadzenie nowej polityki opłat w celu lepszego zarządzania podażą dzięki wykorzystaniu systemów Intelligent Transport Systems (ITS) Zakres: Stworzenie ram dla Multimodalnej bieżącej informacji dla podróżujących na podst. już istniejących przedsięwzięć podjętych przez KE i innych. Ustalenie zawartości i zasięgu usługi, charakteru instytucji nadzorującej i dystrybuującej nośnika rozpowszechniającego informację, itp. Spodziewane rezultaty: –Lepsze zrozumienie i zdefiniowanie Multimodalnej bieżącej informacji dla podróżujących oraz stworzenie odpowiedniego narzędzia wprowadzającego w całej Europie skoordynowany serwis informacyjny, zrozumiały dla użytkowników niezależnie od miejsca, w którym w danym momencie się znajdują Preferowany instrument: STREP

20 Cel 4 Wzrost bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz unikanie przeciążenia ruchu Temat: Reakcja użytkowników i efektywne różnicowanie opłat przewozowych Cel: Analiza oraz przedstawienie korzyści i efektywności zróżnicowania systemu opłat Zakres: - Wypracowanie naukowego podejścia w celu ustalenia efektywnego zróżnicowania systemów opłat i metod oceny ich wpływu na zachowanie użytkowników –Metodologia stworzenia efektywnych zróżnicowanych systemów opartych na całościowych kosztach na infrastrukturę –Ocena istniejących zróżnicowanych systemów opłat w różnych typach transportu –Ocena ex ante/ex post reakcji użytkowników –Ustalenie limitów zróżnicowania pod względem geograficznym i sprawiedliwości Preferowany instrument: STREP

21 Cel 4 Wzrost bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz unikanie przeciążenia ruchu Temat: Usprawnienie metod podziału kosztów w infrastrukturze Cel: Ocena i udoskonalenie istniejących metod podziału kosztów w infrastrukturze, a także stworzenie nowych w obszarach, w których jeszcze nie istnieją Zakres: –Przegląd istniejących metod podziału kosztów w infrastrukturze i określenie obszarów ich prawidłowego zastosowania. –Propozycja i testowanie nowych procedur podziału kosztów –Analiza możliwości zastosowania procedur podziału kosztów przez jednostki zarządzające infrastrukturą Preferowany instrument: STREP

22 Cel 4 Wzrost bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz unikanie przeciążenia ruchu Temat: Tworzenie właściwych umów kontraktowych Cel: Ocena wpływu wprowadzania i stosowania opłat na tworzenie się partnerstw publiczno-prywatnych i oraz współistnienie na rynku publicznych i prywatnych operatorów Zakres: –Badania nt. umów kontraktowych zapewniających przeznaczenie kosztów z marżą na pokrycie części infrastruktury Preferowany instrument: STREP

23 Horyzontalny obszar badań Tytuł: Rozpowszechnienie i promocja wyników badań nt. transportu Cel: Identyfikacja kluczowych aktorów oraz mapping najistotniejszej wiedzy w dziedzinie transportu, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Przestrzeni Badawczej ERA Zakres: - Działanie przeprowadzone na podst. wyników projektów EXTA (4FP) i EXTRAWeb (5FP) i ma na celu: –Kontynuację działań w 6FP i zastosowanie uzyskanych wyników –Większe rozpowszechnienie posiadanych informacji –Głęboką analizę wyników badań w celu rozpowszechnienia ich w przystępny sposób –Zarządzanie informacją –Stworzenie planu komunikacyjnego/ organizacyjnego/ marketingowego wspierającego promocję systemu wśród użytkowników –Wspieranie rozwoju efektu synergii pomiędzy systemem edukacyjnym a szkoleniami –Współpracę i wykorzystanie efektu synergii z innymi działaniami Rozpowszechniająco- Promocyjnymi –Poprawę współpracy i wypełnienie luki między działaniami badawczymi i dużymi programami rozwojowymi (TEN-T) –Wspieranie współpracy z platformą transportową ERA-NET Spodziewane rezultaty: –Promocja projektów w dziedzinie transportu w ramach 6FP i innych programów –Koordynacja i integracja wyników działań Rozpowszechniająco –Promocyjnych –Skonsolidowanie działań w kierunku spójnej ERA w dziedzinie polityki transportowej –Udostępnienie wiedzy w ww. dziedzinie w całej Europie dzięki Preferowany instrument: SSA

24 Konkurs 3A FP6-2004-TREN3 FP6-2004-Transport2 FP6-2004-Hydrogen1 FP6-2004-Hydrogen2

25 FP6-2004-Transport2 Konkurs typu otwartego Budżet na lata 2002-2006 – 5MEuro Terminy składania wniosków - 22 września 2004 - w 2005 – jeden termin - w 2006 – jeden termin Wnioski SSA - promocja uczestnictwa MŚP - stymulacja upowszechniania i wykorzystania wyników - realizacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej - promocja uczestnictwa krajów kandydackich - stymulacja międzynarodowej współpracy

26 Konkurs 3A FP6-2004-TREN3 FP6-2004-Transport2 FP6-2004-Hydrogen1 FP6-2004-Hydrogen2

27 Konkurs Łączony 1 FP6-2004-Hydrogen-1 Tytuł konkursu: Rozwój elementów i integracja systemów ogniw paliwowych i wodorowych dla transportu i innych zastosowań Identyfikator konkursu : FP6-2004-Hydrogen-1 Data ogłoszenia : 8 czerwca 2004 Data zamknięcia : 8 grudnia 2004, godz. 17:00 czasu brukselskiego Budżet : 35 mln euro Podział budżetu wg instrumentów : –IP – 23 mln euro –STREP – 12 mln euro

28 Temat1. Rozwój ogniw paliwowych i pojazdów hybrydowych Cel: Testowanie pojazdu hybrydowego o sprawności przekraczającej 35% przy zwiększonym miejskim cyklu drogowym i emisją CO2 przy paliwie wodorowym z paliw kopalnych nie przekraczającą 80g/km CO2 i prawie zerowym CO2 i zerowymi emisjami zanieczyszczeń przy paliwie wodorowym produkowanym ze źródeł odnawialnych. Zakres działań RTD: –Badania dotyczące systemu –Elementy systemu ogniw paliwowych –Elektryczne elementy napędowe –Bezpieczeństwo elementów i systemu Instrumenty: 1 projekt IP i 2 projekty STREP

29 Temat2. Integracja systemów ogniw paliwowych i procesorów paliwowych dla aeronautyki, transportu wodnego i innych zastosowań transportowych Cel: Stworzenie ogólnych, modularnych systemów zintegorwanych oraz elementów, które mogą być użyte lub przekonfigurowane do różnych zastosowań. Procesory paliwowe powinny osiągnąć 85% wydajności (H2 LHV) i mniej niż 10ppm CO, S. Zintegowane systemy wodorowych ogniw paliwowych dla samolotów osiągną gęstości siły na piziomie systemowym ponad 0.5 kW/kg i 0.5 kW/l. Stacjonarne CHP - 0.2 kW/kg i 0.25 kW/l bez procesora paliwa Zakres działań RTD: –Ogólne RTD nt. procesorów paliwowych dla średnio destylowanych paliw wodorowowęglowych używanych w samolotach –RTD nt. zintegrowanych systemów wodorowych ogniw paliwowych Instrument: Dwa IP: –Ogólny procesor paliwowy –Zintegrowane systemy ogniw paliwowych

30 Konkurs 3A FP6-2004-TREN3 FP6-2004-Transport2 FP6-2004-Hydrogen1 FP6-2004-Hydrogen2

31 Konkurs Łączony 2 FP6-2004-Hydrogen2 Tytuł konkursu : Wspieranie koordynacji, oceny i monitorowania badań związanych z opracowaniem fazy wstępnej dla inicjatywy środowisk wodorowych Identyfikator konkursu : FP6-2004-Hydrogen-2 Data ogłoszenia : 8 czerwca 2004 Data zamknięcia : 8 grudnia 2004, godz. 17:00 czasu brukselskiego Budżet : 4,5 mln euro Podział budżetu wg instrumentów : –IP – 4,5 mln euro

32 Temat: Wspieranie koordynacji, oceny i monitorowania badań związanych z opracowaniem fazy wstępnej dla inicjatywy środowisk wodorowych Cel: Wsparcie fazy definicji, planowania i koordynacji 10- cioletniej inicjatywy środowisk wodorowych: koordynacja, ocena i monitorowanie badań w celu testowania i zatwierdzenia potencjału wodoru jako uniwersalnego zrównoważonego źródła energii. Zakres działań RTD –Moniotrowanie i ocena badań, monitorowanie technologii w celu identyfikacji pojawiających się rozwiązań technologicznych –Planowanie –Badania –Ocena potencjalnych jednostek badawczych i możliwości ich zaangażowania w różne fazy projektu Instrument: 1 IP

33 Krajowy Punkt Kontaktowy www.6pr.pl Zbigniew.Turek@kpk.gov.pl@ Telefon +22 828 74 81 Faks +22-828 53 70 Koniec


Pobierz ppt "Polskie instytucje wspierające europejską politykę transportową Seminarium Warszawa 6 października 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google