Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań B+R

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań B+R"— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań B+R
Bożena Lublińska-Kasprzak Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

2 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
działa od 1 stycznia 2001 r., powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki. DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich 2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Doświadczenie PARP Programy Phare – przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej - programy ogólnopolskie i regionalne dla firm, projekty inwestycyjne i doradcze. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - dofinansowanie wsparcia inwestycji, innowacyjnych inwestycji, usług doradczych. Ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych, pożyczek, poręczeń oraz rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego firm poprzez inwestycje w kadry, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr (szkolenia otwarte i zamknięte), promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, podnoszenie umiejętności kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Programy wspierające innowacyjność - (Portal Innowacji, Konkurs Polski Produkt Przyszłości, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Krajowa Sieć Innowacji, Krajowy System Usług dla MSP, Akademia PARP, Publikacje). Programy krajowe - Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku". Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002 – 2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. 3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 3

4 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w latach 2007 -2013
PARP w perspektywie finansowej jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, będących instrumentami realizacji Narodowej Strategii Spójności : Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - budżet 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - budżet 2,6 mld EUR 4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

5 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców: Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 5 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

6 Działanie 1. 4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie na przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu (Działanie 1.4.) oraz wdrożeniowej części projektu (Działanie 4.1.). Wnioskodawcy: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). CZĘŚĆ BADAWCZA - Działanie 1.4. Maks. wsparcie projektu: 5 mln EUR. Maks. wartość projektu: 25 mln EUR. Minimalna wartość projektu w mazowieckim i łódzkim: 400 tys. PLN. Mikro i mali przedsiębiorcy: 70% dla badań przemysłowych i 45% dla prac rozwojowych. Średni przedsiębiorcy: 60% dla badań przemysłowych i 35% na prace rozwojowe. Duże przedsiębiorstwa: 50% dla badań przemysłowych i 25% na prace rozwojowe. Termin naboru wniosków: 25 sierpnia – 8 września 2008 r. – zakończony (pilotaż dla MSP) Wartość alokacji na 2008 r. – do 30 mln PLN (pilotaż) CZĘŚĆ WDROŻENIOWA - Działanie 4.1. Maks. wsparcie projektu: 20 mln PLN. Maks. wartość projektu łącznie dla działań 1.4. i mln EUR. Inwestycje zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Doradztwo dla MSP: 50% kosztów kwalifikowanych Termin naboru wniosków: 25 sierpnia – 8 września 2008 r. – zakończony (pilotaż dla MSP) BUDŻET: 390 mln EUR (dla każdego z w/w Działań). * do 50 mln EUR łącznie dla działań 1.4 i 4.1 6 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

7 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego Wsparcie na projekty dotyczące: - rozwoju działalności B+R, w szczególności przekształcenia przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe, opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). Dofinansowane są dwa typy projektów: - polegające na rozwoju działalności B+R, w szczególności na przekształceniu przedsiębiorcy w centrum badawczo-rozwojowe, - polegające na opracowaniu wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożeniu go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). Wnioskodawcy: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). Wartość projektu: min. 400 tys. PLN (część inwestycyjna), maks. 50 mln EUR. Maks. wartość wsparcia: część inwestycyjna - 21 mln PLN, część doradcza tys. PLN (50% MSP i duże) oraz część szkoleniowa - 1 mln PLN (35% dla dużych oraz 45% dla MSP). Termin naboru wniosków: 2 maja – 27 czerwca 2008 r. – zakończony Wartość alokacji na 2008 r. – 50 mln EUR BUDŻET: 186 mln EUR 7 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

8 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Wsparcie na projekty inwestycyjne (zakup lub wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii) w celu uruchomienia produkcji lub usług prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Uwaga! Technologie stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży na świecie nie przekracza 15%. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). Wartość projektu (kosztów kwalifikowanych): co najmniej 8 mln PLN, nie więcej niż 160 mln PLN. Poziom wsparcia: zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Maks. wartość wsparcia: na część inwestycyjną 40 mln PLN, na doradztwo dla MSP 1 mln PLN (50% wydatków kwalifikowanych) i na szkolenia 1 mln PLN (35% dla dużych oraz 45% dla MSP). Min. wartość wsparcia 2,4 mln PLN. Termin naboru wniosków: 12 maja – 31 lipca 2008 r. – zakończony Wartość alokacji na 2008 r. – 260 mln EUR BUDŻET: mln EUR 8 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

9 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Wsparcie w zakresie uzyskania lub ochrony prawnej własności przemysłowej (patentów, wzorów patentowych, wzorów użytkowych). Dofinansowanie jest przeznaczone na trzy typy projektów: dotacja na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych) poza granicami Polski – wsparcie od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN (od 45% do 70% wydatków kwalifikowanych), dotacja na pokrycie kosztów związanych ze wszczęciem postępowania w zakresie unieważnienia lub wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub przemysłowy – wsparcie od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN (do 45%). III. dotacja na działania promocyjne, informacyjne w zakresie popularyzacji wiedzy nt. własności intelektualnej – wsparcie od 200 tys. PLN do 2 mln PLN (do 100%). Wnioskodawcy: przedsiębiorcy MSP (projekty typu I i II), IOB (projekty typu III). Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2008 do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 r. – 3,5 mln EUR BUDŻET: 39 mln EUR 9 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

10 Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Doradztwo w zakresie oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy i jego potencjału eksportowego oraz działalności eksportowej. Dodatkowo: wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym, udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, przy czym podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć, co najmniej jedno spotkanie z potencjalnymi kontrahentami. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy MSP, których udział eksportu lub sprzedaży na JRE w całkowitej sprzedaży nie przekracza: dla mikro - 30%, dla małego - 25%, dla średniego - 20%. Wartość wsparcia: w wysokości 100% kosztów usług doradczych oraz 50% w przypadku poniesionych kosztów kwalifikowanych dotyczących instrumentów możliwych do wyboru w ramach działania. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 150 tys. zł (pomoc de minimis). Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: styczeń/luty 2009 r. Wartość alokacji na 2008 r. – 6,1 mln EUR BUDŻET: 121 mln EUR 10 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

11 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem świadczenia usług hostingu utrzymania domen internetowych). W ramach działania wparcie udzielone beneficjentowi zostanie tylko na jeden projekt, który będzie dofinansowany przez 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie. Wnioskodawcy: mikro i mali przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok). Wartość projektu: min. 20 tys. PLN, maks. 1 mln PLN. Wartość wsparcia: max. 200 tys. EUR (zgodnie z zasadami de minimis do 85% wydatków kwalifikowanych). Termin naboru wniosków: 15 września – do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 r. – 123,6 mln PLN BUDŻET: 390 mln EUR * lub do wyczerpania alokacji, w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków 11 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

12 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wsparcie przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych, a także wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekt może być objęty dofinansowaniem nie dłużej niż przez 24 miesiące. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy MSP. Wartość wsparcia: min. 20 tys. PLN , max. 2 mln PLN. Wielkość wsparcia na inwestycje uzależniona jest od lokalizacji projektu, natomiast intensywność wsparcia na wynagrodzenia i promocję stanowi pomoc de minimis (85%). Wsparcie: na doradztwo - do 50%, na szkolenia specjalistyczne – do 45%. Termin naboru wniosków: 15 września – do 15 października 2008 r. (lub do wyczerpania alokacji, w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków w ramach alokacji rocznej). Wartość alokacji na 2008 r. – 73,8 mln PLN BUDŻET: 460 mln EUR 12 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

13 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Bezpośrednie wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu: Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 1313 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

14 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
Wsparcie na utworzenie nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (doradztwo, udostępnianie infrastruktury, usług, zasilenie finansowe nowopowstałego przedsiębiorstwa). Dwuetapowe wsparcie dla powstających innowacyjnych przedsiębiorstw: I etap – preinkubacja - selekcja innowacyjnych pomysłów, pomoc w utworzeniu przedsiębiorstwa do 100% wydatków kwalifikujących na inicjowanie działalności innowacyjnej. II etap – zasilenie kapitałowe nowo powstałego przedsiębiorstwa (objęcie do 50% udziałów lub akcji spółki). Wartość wsparcia: max. 200 tys. EUR * (pomoc de minimis). Wnioskodawcy: instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw (inkubatory przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej; centra transferu technologii i innowacji; akceleratory technologii; parki naukowo-technologiczne). Termin naboru wniosków: 16 czerwca – 31 lipca 2008 r. - zakończony Wartość alokacji na 2008 r. – 33 mln EUR BUDŻET 110 mln EUR * Sektor transportowy maks. 100 tys. EUR 14 14 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

15 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Wsparcie na przygotowanie przedsiębiorców do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (też o charakterze udziałowym), wsparcie sieci inwestorów (anioły biznesu, fundusze venture capital), zwiększenie świadomości przedsiębiorców o korzyściach i usługach oferowanych przez te sieci. Wnioskodawcy: instytucje otoczenia biznesu (IOB), w tym istniejące i nowo tworzone sieci inwestorów oraz MSP. Wsparcie dla IOB na realizację projektów o charakterze edukacyjno-doradczym (szkolenia, seminaria, konferencje dla MSP) do 100% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie dla MSP na usługi doradcze w zakresie przygotowania przedsiębiorcy do pozyskania zewnętrznego inwestora - do 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel. Termin naboru wniosków: 16 czerwca – 11 sierpnia 2008 r. - zakończony Wartość alokacji na 2008 r. – 15 mln EUR BUDŻET 50 mln EUR 15 15 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

16 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorcami, a instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi (transfer wiedzy, wymiana doświadczeń, lepsze wykorzystanie infrastruktury, zmniejszenie kosztów działalności). Może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego. Projekt musi zapewniać udział w powiązaniu co najmniej 10 przedsiębiorców (w tym min. 50% firmy sektora MSP). Łączny udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie, musi wynosić, co najmniej 30%. Wnioskodawcy: osoby prawne prowadzące powiązanie kooperacyjne (fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z o.o., jednostka badawczo-rozwojowa, organizacja przedsiębiorców). Maks. wartość wsparcia na jeden projekt: na inwestycje 20 mln PLN, na szkolenia 1 mln PLN (35% duże i 45% dla MSP), na doradztwo 400 tys. PLN. Termin naboru wniosków: 16 czerwca – do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 r. – 16,7 mln EUR BUDŻET: 104 mln EUR 16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

17 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Wsparcie sieci IOB w zakresie promocji współpracy w sieci, wymiany doświadczeń, wspólnej obsługi klientów oraz rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym. Usługi w zakresie szeroko pojętej innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej świadczone będą przez IOB bezpłatnie na rzecz przedsiębiorców i będą objęte pomocą publiczną (pomoc de minimis). Wnioskodawcy: instytucje otoczenia biznesu działające w sieciach oraz sieci IOB (tryb konkursowy). Wsparcie: do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym koszty operacyjne, zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usługi proinnowacyjne i doradcze. Termin naboru wniosków: 16 czerwca – do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 r. – 32,1 mln EUR BUDŻET: 65 mln EUR 17 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

18 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) 2007-2013
W ramach priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PARP wdraża dwa działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 1) Dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników - projekty konkursowe. 2) Projekty promocyjne, informacyjne, szkoleniowe i doradcze adresowane do partnerów społeczno-gospodarczych, jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji szkoleniowych, instytucji i ośrodków wspierających przedsiębiorczość, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, administracji rządowej i samorządu oraz mediów - projekty konkursowe. Działanie 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr 1) Rozwój systemu instytucji wspierających przedsiębiorczość - budowa i rozwój systemu instytucjonalnego, zapewniającego przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą dostęp do kompleksowej oferty usług okołobiznesowych. 2) Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych. 18 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

19 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
PO KL Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach W ramach Poddziałania wsparciem objęte zostaną projekty wybrane w drodze konkursu: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Wartość projektu: min. 400 tys. PLN, max. 15 mln PLN (projekty zamknięte) i 20 mln PLN (projekty otwarte + studia podyplomowe). Wielkość wsparcia: Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne 80% (sektor MSP), 60% (duże przedsiębiorstwa), na szkolenia specjalistyczne 45% (sektor MSP), 35% (duże przedsiębiorstwa), na doradztwo 50%. Termin naboru wniosków: 15 lipca – 23 lipca 2008 r. - zakończony Wartość alokacji na 2008 r. – 400 mln PLN BUDŻET: 374 mln EUR Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

20 PO KL Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności
W ramach Poddziałania wsparciem objęte zostaną projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych, w tym projekty ponadregionalne na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań m.in. w zakresie: - organizacji pracy, - form świadczenia pracy, - zarządzania zmianą gospodarczą, - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, społecznej odpowiedzialności biznesu. Wnioskodawcy: partnerzy społeczni i gospodarczy (reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców). Wartość projektu: min. 200 tys. PLN, max. 2 mln PLN. Wartość wsparcia: max. do 100%. Termin naboru wniosków: 21 lipca 2008 r. – otwarty Wartość alokacji na 2008 r. – 21 mln PLN BUDŻET: 374 mln EUR Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
PO KL Poddziałanie Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw (1/2) PARP opracowała kilkanaście dużych przedsięwzięć, które w latach mają pomóc w rozwoju polskich firm. Na realizację projektów w 2008 r. przeznaczono ok. 16 mln zł. Przykładowe projekty badawcze: „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” – dot. określenia zapotrzebowania na kadry w przyszłości. „Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) – zapotrzebowanie na szkolenie służące jej rozwojowi” – zaplanowanie usług doradczo-szkoleniowych dla pracowników nauki, zamierzających rozpocząć działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Przykładowe projekty promocyjne oraz szkoleniowo-doradcze: „Portal innowacji jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacji” – dalszy rozwój portalu służącemu kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych w środowisku akademickim oraz promocji polskich nowatorskich rozwiązań w kraju i poza jego granicami. „Akademia PARP” – upowszechnianie bezpłatnego dostępu do wiedzy biznesowej oraz zdalnej edukacji (e-learningu) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

22 Projekty finansowane przez PARP
ze środków krajowych: Bon na innowacje ( ) - zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami, a instytucjami sfery B+R. Wnioskodawcy: mikro, mali przedsiębiorcy. Dostawcy usług: jednostki naukowe. Budżet: 30 mln PLN (10 mln PLN na każdy rok). Wartość bonu: 15 tys. PLN. Planowana liczba udostępnionych bonów na rok 2008: ok. 670 bonów. Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 8 września – 30 września 2008 r. Pożyczka na innowacje – wsparcie na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Limit kwoty pożyczki: nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2 mln PLN. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Okres spłaty: do 10 lat. Karencja spłaty: do 2 lat. Oprocentowanie: nie więcej niż stopa referencyjna. Termin rozpoczęcia naboru wniosków: wnioski przyjmowane na bieżąco. 2222 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

23 Działania PARP w zakresie innowacyjności –
przykładowe projekty Portal Innowacji - Konkurs Polski Produkt Przyszłości - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Krajowa Sieć Innowacji / Krajowy System Usług dla MSP - Akademia PARP - Publikacje tematyczne i badania, Prowadzenie baz danych: - Baza Instytucji Wspierających Innowacyjność, - Tablica Zgłoszeń Innowacyjnych Potrzeb, - Baza Inicjatyw Akademickich. 23 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

24 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony Informatorium , , , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,


Pobierz ppt "Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań B+R"

Podobne prezentacje


Reklamy Google