Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Województwo opolskie wobec przemocy w rodzinie Opole, 21 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Województwo opolskie wobec przemocy w rodzinie Opole, 21 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Województwo opolskie wobec przemocy w rodzinie Opole, 21 października 2013 r.

2 Charakterystyka województwa opolskiego Liczba mieszkańców: 1 014 100 osób. Podział administracyjny: 71 gmin; 11 powiatów; 1 miasto na prawach powiatu. Infrastruktura instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie: 71 Ośrodków Pomocy Społecznej; 12 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; 46 Punktów konsultacyjnych; 1 Ośrodek Wsparcia z miejscami całodobowymi; 2 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia; 6 Ośrodków Interwencji Kryzysowej (4/6 OIK dysponuje miejscami całodobowymi); 2 Punkty Interwencji Kryzysowej.

3 Część I SPRAWOZDANIE z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I-XII 2012 r. w woj. opolskim

4 Interwencja kryzysowa w latach 2011 - 2012

5 Liczba interwencji kryzysowych w latach 2011–2012 z uwzględnieniem podmiotu świadczącego pomoc

6 Liczba interwencji kryzysowych w latach 2011-2012 z uwzględnieniem podmiotu świadczącego pomoc

7 Pomoc całodobowa w woj. opolskim Pomoc całodobowa Kategoria sprawozdawcza ogółemw tym dzieci rok 2011rok 2012 % wzrostu rok 2011rok 2012 % wzrostu Liczba osób którym udzielono pomocy 10612114%566923% Liczba rodzin48516%334639% Liczba świadczeń (osobodób) 7013824918%3809505933% Średnia liczba świadczeń na osobę 66683%68737%

8 Inne formy pomocy

9

10 Formy działań kierowane do sprawców przemocy Działania wobec sprawców przemocy Kategoria sprawozdawcza gminapowiat rok 2011 (liczba osób) rok 2012 (liczba osób) % wzrostu rok 2011 (liczba osób) rok 2012 (liczba osób) % wzrostu Działania interwencyjne ogółem 171461170%88 0% izolowanie sprawców od ofiary 152673%60- 100% w tym liczba eksmisji 1131200%60- 100% prace społeczno użyteczne 8912%000% Programy korekcyjno - edukacyjne XXX340220- 35%

11 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - wnioski Spadek liczby interwencji kryzysowych (- 32%) w stosunku do ofiar przemocy w jednostkach, dla których podmiotem prowadzącym jest powiat przy jednoczesnym wzroście liczby interwencji kryzysowych (+58%) w jednostkach, dla których podmiotem prowadzącym jest gmina. Znaczący wzrost liczby interwencji kryzysowej w stosunku do dzieci (+ 19% w jednostkach powiatowych i +82% w jednostkach gminnych). Wzrost liczby osób, w tym dzieci (+23%), którym udzielono schronienia w placówkach świadczących pomoc całodobowa (dla których podmiotem prowadzącym jest gmina lub powiat a więc bez uwzględnienia ofiar, które znalazły schronienie w placówkach pozarządowych) – średnia długość pobytu ofiary przemocy w ww. ośrodkach to 68 dni. Wzrost liczby osób którym udzielono innych form pomocy (+20%), w tym terapeutycznej, zarówno w jednostkach gminnych jak i powiatowych, a także wzrost liczby ofiar, którym udzielono pomocy w uzyskaniu mieszkania. Wzrost liczby działań interwencyjnych wobec sprawców, w tym również działań nakierowanych na izolowanie sprawców od ofiar w jednostkach dla których podmiotem prowadzącym jest gmina. Spadek liczby sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno – edukacyjnym.

12 Efekty i skutki: Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych we wszystkich gminach skutkuje: –dostrzeganiem przez ofiary szansy znalezienia wsparcia w jednostkach prowadzonych przez gminy; –uwzględnianiem dzieci w systemie, który wcześniej często skupiał się tylko na osobach zgłaszających się po pomoc, a nie na całych rodzinach; –podejmowaniem działań wobec sprawców przemocy w rodzinie (Niebieska Karta D); –rozpowszechnieniem informacji o instytucjach pomagających oraz kierowaniem do nich ofiar przemocy w rodzinie. Poszerzenie przez ustawodawcę zakresu wymaganych kompetencji dla osób realizujących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne, skutkiem czego jest brak na rynku pracy osób spełniających ustawowe wymogi kwalifikacyjne. Weryfikacja sprawozdań sporządzonych przez jednostki skutkuje zmniejszeniem błędów statystycznych.

13 Część II Analiza Kwestionariuszy sprawozdawczych z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012

14 Charakterystyka badań Cel przeprowadzonych badań: sprawozdawczy; edukacyjny. przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych/ 100% - 71 kierownicy ośrodków pomocy społecznej/ 100% - 71 przewodniczący gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych / 100 % - 71 dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych (za pośrednictwem Kuratora Oświaty w Opolu) / 52 % - 304 dyrektorzy / kierownicy placówek ochrony zdrowia/ 46% - 205 Adresaci kwestionariuszy / % zwrotności :

15 Kwestionariusz sprawozdawczy dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność zespołów interdyscyplinarnych w roku 2012 (w województwie funkcjonuje 71 zespołów interdyscyplinarnych)

16 Procedura Niebieskie Karty liczba rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty1619 liczba dzieci w tych rodzinach1708 liczba Niebieskich Kart A, które wpłynęły do zespołów1795 liczba wypełnionych Niebieskich Kart C1312 liczba wypełnionych Niebieskich Kart D 991 liczba złożonych przez zespół wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 160 liczba złożonych przez zespół zawiadomień na Policję lub prokuraturę na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 299

17 Łącznie1795 (100%), w tym: Policji1381 (77%) pomocy społecznej (OPS, PCPR, SOW)316 (17,5%) oświaty34 (1,9%) ochrony zdrowia12 (0,6%) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych44 (2,5%) przedstawicieli innych instytucji8 (0,5%) w tym: - poradnia psychologiczno – pedagogiczna2 - zespół interdyscyplinarny1 - zespół interdyscyplinarny z innej gminy1 - fundacja1 - bez wyjaśnienia3 Liczba Niebieskich Kart A, które wpłynęły do zespołów interdyscyplinarnych od przedstawicieli podmiotów uprawnionych:

18 Realizacja gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Program realizowało 65 zespołów (51 w 2011) poprzez: diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy51 ZI podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie54 ZI podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problemem przemocy w rodzinie 56 ZI udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie56 ZI oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie49 ZI Programu nie realizowało 6 zespołów (12 w 2011) z powodu: braku programu2 ZI braku środków3 ZI brak zaplecza technicznego1 ZI

19 Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie realizowano poprzez: zbieranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 44 ZI badanie istniejącej infrastruktury instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie 19 ZI zbadanie skuteczności pomocy udzielonej rodzinom dotkniętym przemocą 23 ZI zbadanie istniejących przeszkód w zakresie pomagania ofiarom przemocy 11 ZI badanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników pierwszego kontaktu 29 ZI inne działanie15 ZI w tym min.: diagnoza rodziny - praca socjalna

20 Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie realizowano poprzez: organizację festynu / happeningu profilaktycznego obalającego mity nt. przemocy w rodzinie 10 ZI rozprowadzanie plakatów / ulotek propagujące pozytywne wzorce zachowawcze 46 ZI organizację zajęć edukacyjno – wychowawczych w szkołach / przedszkolach 39 ZI inne działania17 ZI w tym min.: poprzez prasę lokalną / stronę www; działania edukacyjno – profilaktyczne dla rodziców.

21 Policji222 ochrony zdrowia169 pomocy społecznej413 oświaty422 gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych104 sądu (kuratorzy)73 organizacji pozarządowych36 inne osoby (np. pracownicy gmin, sołtysi)51 W zakresie podnoszenia kompetencji osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie przeszkolono przedstawicieli: Łącznie przeszkolono 1490 osób, z czego 524 osoby to członkowie zespołów interdyscyplinarnych.

22 Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie realizowano przez: instytucje wspierające (głównie Punkty Konsultacyjne)44 ZI stworzenie warunków umożliwiających ofiarom przemocy otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych / komunalnego 8 ZI opracowywanie i realizację programów ochrony ofiar przemocy z udziałem Policji, prokuratury, kuratorów sądowych 7 ZI udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie 45 ZI inne działania (poradnictwo, grupy wsparcia, kierowanie do instytucji wspierających). 21 ZI

23 Działania wobec sprawców realizowano poprzez: izolowanie sprawcy od ofiary na podstawie odrębnych przepisów 81 osób; w tym eksmisje20 osób kierowanie sprawców do prac społecznie użytecznych6 ZI kierowanie sprawców do uczestnictwa w programach korekcyjno – edukacyjnych 23 ZI inne działanie (min. powiadamianie organów ścigania, kierowanie do instytucji wspierających) 32 ZI

24 Wnioski dot. pracy zespołów interdyscyplinarnych Z powodu nie funkcjonowania wszystkich zespołów w roku 2011 oraz wejście w życie w październiku 2011 roku rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta dokonanie analizy porównawczej kwestionariuszy z roku 2011 i 2012 nie jest możliwe. Zauważono jednak następujące zależności: niezmiennie, największy odsetek (77%) Niebieskich Kart A wpływających do zespołów to Karty zakładane przez Policję; Niebieskie Karty A, wpływające do zespołów z pomocy społecznej to również Karty z SOW i PCPR, gdzie w roku 2011 część z nich była przekonana o braku konieczności wszczynania procedury; wzrost liczby Niebieskich Kart A zakładanych przez GKRPA (4 / 44), oświatę (1 / 34) i zdrowie (1 / 12); niedostateczna praca z dziećmi – ofiarami przemocy w rodzinie – na 1708 dzieci zaledwie 160 wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuacje dziecka (9,4%), potwierdzają to również wyniki kontroli; Widoczny wzrost zrozumienia tematu, zwłaszcza w obszarze diagnozy problemu przemocy.

25 Kwestionariusz sprawozdawczy dla Ośrodków Pomocy Społecznej z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność ośrodków pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012 (w województwie funkcjonuje 71 ośrodków pomocy społecznej)

26 Dane ogólne dot. Ośrodków Pomocy Społecznej liczba pracowników socjalnych454 liczba aspirantów pracy socjalnej33 liczba pracowników socj. przeszkolonych z procedury "Niebieskie Karty 427 (94%) liczba pracowników socj. oddelegowanych do prac w zespole interdyscyplinarnym 161 (35%) liczba pracowników socj. oddelegowanych do prac w grupach roboczych 395 (87%)

27 Działalność Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ujęciu liczbowym rodziny – klienci ośrodka, w których zaistniało podejrzenie przemocy w rodzinie 1467 dzieci w tych rodzinach1685 założone Niebieskie Karty A278 powiadomienia na Policję lub do prokuratury148 wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 140 dzieci odebrane z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 19

28 Liczba ofiar przemocy w rodzinie korzystających z bezpłatnej pomocy, w tym: psychologicznej963 prawnej601 w formie poradnictwa medycznego140 w formie poradnictwa zawodowego120 w formie poradnictwa rodzinnego795 w formie pracy socjalnej, w tym cyklicznych wizyt w środowisku1320 w formie świadczeń pieniężnych631 inne formy pomocy,438 w tym min.: pomoc w uzyskaniu mieszkania pomoc terapeuty 4 242 skierowanych do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie w tym: 578 do specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie570

29 Oferta pomocowa w gminach Zatrudnieni w gminach specjaliści: psycholodzy49 gmin / 71 w tym: w wymiarze czasowym do 2 godz. / tydzień20 gmin prawnicy25 gmin / 71 w tym: w wymiarze czasowym do 2 godz. / tydzień12 gmin funkcjonujące w gminach placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego 129 w tym: świetlice socjoterapeutyczne28 inne placówki (np. kluby, ogniska wychowawcze, świetlice)101 Liczba dzieci, ofiar przemocy w rodzinie, skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego 81

30 Kwestionariusz sprawozdawczy dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012 (w województwie funkcjonuje 71 GKRPA)

31 Dane ogólne dot. GKRPA, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ujęciu liczbowym: liczba członków GKRPA424 liczba członków GKRPA, przeszkolonych z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty 249 (58,7%) liczba członków GKRPA, oddelegowanych do prac w zespole interdyscyplinarnym 132 (31,1%) liczba członków GKRPA, oddelegowanych do prac w grupach roboczych 131 (30,9%) liczba rodzin z problemem alkoholowym, w których zaistniało podejrzenie przemocy w rodzinie 869 liczba dzieci w tych rodzinach966 liczba założonych formularzy Niebieska Karta A55 powiadomienia na Policję lub do prokuratury19 wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 5

32 Działania GKRPA wobec ofiar przemocy w rodzinie Liczba ofiar przemocy w rodzinie skierowanych do udziału w: grupach wsparcia dla osób współuzależnionych388 grupie terapeutycznej203 grupie samopomocowej103 liczba ofiar przemocy w rodzinie poinformowanych o możliwościach prawnych dotyczących zobowiązania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do poddania się leczeniu odwykowemu 863 liczba ofiar przemocy w rodzinie, którym udzielono innej formy pomocy niż powyższe (najczęściej kierowanie do psychologa) 286

33 Działania GKRPA wobec sprawców przemocy w rodzinie liczba sprawców przemocy w rodzinie, których poddano dobrowolnemu leczeniu odwykowemu i którym opracowano plan leczenia 328 liczba wniosków złożonych do sądu w celu uruchomienia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego względem sprawców przemocy w rodzinie 310

34 Działalność OPS, GKRPA oraz ZI – WNIOSKI Dane z zespołów interdyscyplinarnych, GKRPA i OPS za ten sam rok i zakres nie są spójne. 87% pracowników socjalnych jest zaangażowanych w realizację procedury Niebieskie Karty, 94% jest przeszkolonych w tym zakresie. Tylko co drugi członek GKRPA jest przeszkolony z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty, a co trzeci zaangażowany w jej realizację.

35 Kwestionariusz sprawozdawczy dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu realizacji przez oświatę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012 (w województwie funkcjonuje 399 szkół podstawowych i 181 gimnazjalnych – na badania odpowiedziało 53% szkół podstawowych i 50% gimnazjalnych – łącznie 304 szkoły)

36 Dane ogólne dot. placówek, które odpowiedziały na kwestionariusz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ujęciu liczbowym liczba zatrudnionych nauczycieli6068 liczba nauczycieli przeszkolonych z procedury "Niebieskie Karty 1496 (25%) liczba nauczycieli oddelegowanych do prac w zespole interdyscyplinarnym 161(2,6%) liczba nauczycieli oddelegowanych do prac w grupach roboczych 395 (6,5%) rodziny uczniów, w których zaistniało podejrzenie przemocy w rodzinie 510 dzieci w tych rodzinach607 założone Niebieskie Karty A37 powiadomienia na Policję lub do prokuratury;25 wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 91

37 Formy pomocy najczęściej udzielanej uczniom: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 126 porady i konsultacje 151 zajęcia specjalistyczne, w tym: korekcyjno – kompensacyjne 83 logopedyczne 76 socjoterapeutyczne 68 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 66 pomoc materialna w formie: wypoczynku wakacyjnego 120 dożywiania 245 stypendium szkolnego 80 zasiłku szkolnego 22 Liczba uczniów dotkniętych przemocą w rodzinie skierowanych do: poradni psychologiczno – pedagogicznej 135 innej poradni specjalistycznej 79

38 Liczba szkół zatrudniających następujących specjalistów : psychologów 120 / 304 pedagogów 235 / 304 logopeda 189 / 304; doradca zawodowy (tylko gimnazjum) 44 / 92 pielęgniarka 205 / 304 Liczba uczniów, którym w związku z przemocą w rodzinie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielili: nauczyciel 332 psycholog 380 pedagog 147 logopeda 23 doradca zawodowy (tylko gimnazjum) 38 Liczba szkół, w których uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy socjoterapeutycznej 71 / 304

39 Działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez szkoły w roku 2012 (liczba szkół) lekcje wychowawczo - edukacyjne nt. zjawiska przemocy w rodzinie 217 spotkania edukacyjne dla rodziców/opiekunów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 138 Liczba rodziców, którym udzielono pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez szkoły w roku 2012 w formie: porad393 konsultacje293 warsztaty31 szkolenia20

40 Działalność oświaty - WNIOSKI Niski odsetek wniosków składanych do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, w stosunku do liczby dzieci – ofiar przemocy. Tylko 1/4 nauczyciel zostało przeszkolonych z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty. Tylko połowa szkół odpowiedziała na badanie – niechęć dyrektorów szkół do przyjęcia roli jednego z elementów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

41 Kwestionariusz sprawozdawczy dla ochrony zdrowia z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012 (kwestionariusze rozesłano do 442 placówek – odpowiedziało 205)

42 Dane ogólne dot. placówek, które odpowiedziały na kwestionariusz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ujęciu liczbowym liczba placówek, które przystąpiły do badań205 liczba placówek, zatrudniających pracowników przeszkolonych z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty 88 liczba pracowników, oddelegowanych do prac w zespole interdyscyplinarnym 57 liczba pracowników, oddelegowanych do prac w grupach roboczych 41 liczba pacjentów co do których zaistniało podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie, w tym: 401 dzieci43 liczba założonych formularzy Niebieska Karta A22 powiadomienia na Policję lub do prokuratury29 wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 5

43 Działania ochrony zdrowia wobec ofiar przemocy w rodzinie Liczba ofiar przemocy w rodzinie skierowanych do: dalszych konsultacji medycznych 81 konsultacji psychiatrycznych 138 Liczba przypadków w których przeprowadzono bezpłatne badanie lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 109 wydano bezpłatne zaświadczenie w ww. zakresie74 udzielono innej formy pomocy (najczęściej kierowanie do pomocy psychologicznej) 175

44 Działalność ochrony zdrowia - WNIOSKI Niski odsetek wniosków o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego w stosunku do liczby dzieci – ofiar przemocy; Tylko w co trzeciej placówce znajduje się personel przeszkolony z zakresu realizacji procedury Niebieskie Karty; Tylko połowa placówek odpowiedziała na badanie – niechęć dyrektorów / kierowników placówek do przyjęcia roli jednego z elementów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

45 Zestawienie liczby formularzy NK-A przekazanych przez instytucje odpowiedzialne za realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wpłynęło do Zespołów Interdyscyplinarn ych Założo no OPS Założon o oświata Założon o GKRPA Założono zdrowie Założon o Policja NK - A OPS - 294 2783755221466 oświata - 34 GKRPA - 44 zdrowie - 12 Policja - 1381

46 Przemoc w rodzinie według danych z Policji, Prokuratury Okręgowej oraz Sądu Okręgowego w Opolu w roku 2011 / 2012 sprawcy przemocy domowej zatrzymani przez Policję902 / 565 liczba wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa z art. 157, 190, 197, 207, 217 kodeksu karnego, popełnionych na szkodę osoby najbliższej lub wspólnie zamieszkującej 979 / 998 liczba osób skazane za przestępstwa z w/w art. kodeksu karnego 398 / 517

47 Niebieskie Karty A i interwencje domowe Policji / 1000 mieszkańców PowiatyL. Mieszk. NK A / pomoc społeczna Interwencje domoweNK A / Policja L. NK A / l. inter. w % L. / mieszk.L. / mieszk.L. / mieszk. Brzeski92 455320,3183919,91211,36,6 Głubczycki48 21750,169414,41994,128,7 K – Koźel.98 350450,5246325,0550,62,2 Kluczbors.67 84580,1178726,3861,34,8 Krapkowi.65 729240,4107916,41322,012,2 Namysł.43 149110,356313,0681,612,1 Nyski142 119470,3287020,23882,713,5 Oleski66 104120,282612,51151,713,9 Opolski255 635910,4414816,21500,63,6 Prudnicki57 583200,3132623,0901,66,8 Strzel. Op.76 764210,379910,4620,87,8 Wojewódz.1 014 1003160,31839418,114661,48,0

48 2011 / 2012 popełnione wobec osoby wspólnie zamieszkującej Wszczęto postępowanie przygotowawcze Umorzono postępowanie przygotowawcze Osoby skazane Art. 157 KK uszczerbek na zdrowiu 78 / 7638 / 3114 / 69 Art. 190 KK groźba karalna 228 / 180102 / 7730 / 82 Art. 197 KK zgwałcenie 15 / 115 / 85 / 6 Art. 207 KK znęcanie 656 / 726388 / 327347 / 349 Art. 217 KK narusz. nietykalności cielesnej 2 / 54 / 42 / 11

49 Ponadto w latach 2011 / 2012: W 5 / 4 przypadkach orzeczono środki karne z art. 39 KK ust. 2b (zakaz kontaktowania się / zakaz zbliżania się) i 2e (nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym). W 13 / 3 przypadkach zastosowano środki zapobiegawcze z art. 275a KPK (opuszczenie lokalu mieszkalnego przez oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej). Zobowiązano bd / 8 osób do opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na podstawie art. 72 § 1 ust. 7b KK. Do Sądu wpłynęło 5 / 16 wniosków z art. 11a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (zobowiązanie do opuszczenia mieszkania na wniosek osoby pokrzywdzonej). Do Sądu wpłynęło 1 / 3 powiadomienie złożone na podstawie art. 12a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (powiadomienie o odebraniu dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego) i wpłynęło 0 / 1 zażaleń na podstawie art. 12b w/w ustawy (zażalenie rodziców lub opiekunów na odebranie dziecka).

50 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Województwo opolskie wobec przemocy w rodzinie Opole, 21 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google