Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Województwo opolskie wobec przemocy w rodzinie Opole, 21 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Województwo opolskie wobec przemocy w rodzinie Opole, 21 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Województwo opolskie wobec przemocy w rodzinie Opole, 21 października 2013 r.

2 Charakterystyka województwa opolskiego
Liczba mieszkańców: 1 014 100 osób. Podział administracyjny: 71 gmin; 11 powiatów; 1 miasto na prawach powiatu. Infrastruktura instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie: 71 Ośrodków Pomocy Społecznej; 12 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; 46 Punktów konsultacyjnych; 1 Ośrodek Wsparcia z miejscami całodobowymi; 2 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia; 6 Ośrodków Interwencji Kryzysowej (4/6 OIK dysponuje miejscami całodobowymi); 2 Punkty Interwencji Kryzysowej.

3 Część I SPRAWOZDANIE z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I-XII 2012 r. w woj. opolskim

4 Interwencja kryzysowa w latach 2011 - 2012

5 Liczba interwencji kryzysowych w latach 2011–2012 z uwzględnieniem podmiotu świadczącego pomoc

6 Liczba interwencji kryzysowych w latach 2011-2012 z uwzględnieniem podmiotu świadczącego pomoc

7 Pomoc całodobowa w woj. opolskim
Kategoria sprawozdawcza ogółem w tym dzieci rok 2011 rok 2012 % wzrostu Liczba osób którym udzielono pomocy 106 121 14% 56 69 23% Liczba rodzin 48 51 6% 33 46 39% Liczba świadczeń (osobodób) 7013 8249 18% 3809 5059 33% Średnia liczba świadczeń na osobę 66 68 3% 73 7%

8 Inne formy pomocy

9 Inne formy pomocy

10 Formy działań kierowane do sprawców przemocy
Działania wobec sprawców przemocy Kategoria sprawozdawcza gmina powiat rok (liczba osób) rok (liczba osób) % wzrostu Działania interwencyjne ogółem 171 461 170% 88 0% izolowanie sprawców od ofiary 15 26 73% 6 - 100% w tym liczba eksmisji 1 13 1200% prace społeczno użyteczne 8 9 12% Programy korekcyjno - edukacyjne X 340 220 - 35%

11 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - wnioski
Spadek liczby interwencji kryzysowych (- 32%) w stosunku do ofiar przemocy w jednostkach, dla których podmiotem prowadzącym jest powiat przy jednoczesnym wzroście liczby interwencji kryzysowych (+58%) w jednostkach, dla których podmiotem prowadzącym jest gmina. Znaczący wzrost liczby interwencji kryzysowej w stosunku do dzieci (+ 19% w jednostkach powiatowych i +82% w jednostkach gminnych). Wzrost liczby osób, w tym dzieci (+23%), którym udzielono schronienia w placówkach świadczących pomoc całodobowa (dla których podmiotem prowadzącym jest gmina lub powiat a więc bez uwzględnienia ofiar, które znalazły schronienie w placówkach pozarządowych) – średnia długość pobytu ofiary przemocy w ww. ośrodkach to 68 dni. Wzrost liczby osób którym udzielono „innych form pomocy” (+20%), w tym terapeutycznej, zarówno w jednostkach gminnych jak i powiatowych, a także wzrost liczby ofiar, którym udzielono pomocy w uzyskaniu mieszkania. Wzrost liczby działań interwencyjnych wobec sprawców, w tym również działań nakierowanych na izolowanie sprawców od ofiar w jednostkach dla których podmiotem prowadzącym jest gmina. Spadek liczby sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno – edukacyjnym.

12 Efekty i skutki: Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych we wszystkich gminach skutkuje: dostrzeganiem przez ofiary szansy znalezienia wsparcia w jednostkach prowadzonych przez gminy; uwzględnianiem dzieci w systemie, który wcześniej często skupiał się tylko na osobach zgłaszających się po pomoc, a nie na całych rodzinach; podejmowaniem działań wobec sprawców przemocy w rodzinie (Niebieska Karta D); rozpowszechnieniem informacji o instytucjach pomagających oraz kierowaniem do nich ofiar przemocy w rodzinie. Poszerzenie przez ustawodawcę zakresu wymaganych kompetencji dla osób realizujących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne, skutkiem czego jest brak na rynku pracy osób spełniających ustawowe wymogi kwalifikacyjne. Weryfikacja sprawozdań sporządzonych przez jednostki skutkuje zmniejszeniem błędów statystycznych.

13 Część II Analiza „Kwestionariuszy sprawozdawczych z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012”

14 Charakterystyka badań
Adresaci kwestionariuszy / % zwrotności : przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych / 100% - 71 kierownicy ośrodków pomocy społecznej przewodniczący gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych / 100 % - 71 dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych (za pośrednictwem Kuratora Oświaty w Opolu) / 52 % - 304 dyrektorzy / kierownicy placówek ochrony zdrowia / 46% - 205 Cel przeprowadzonych badań: sprawozdawczy; edukacyjny.

15 Działalność zespołów interdyscyplinarnych w roku 2012
Kwestionariusz sprawozdawczy dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność zespołów interdyscyplinarnych w roku 2012 (w województwie funkcjonuje 71 zespołów interdyscyplinarnych)

16 Procedura „Niebieskie Karty”
liczba rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty 1619 liczba dzieci w tych rodzinach 1708 liczba Niebieskich Kart A, które wpłynęły do zespołów 1795 liczba wypełnionych Niebieskich Kart C 1312 liczba wypełnionych Niebieskich Kart D 991 liczba złożonych przez zespół wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 160 liczba złożonych przez zespół zawiadomień na Policję lub prokuraturę na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 299

17 Liczba Niebieskich Kart A, które wpłynęły do zespołów interdyscyplinarnych od przedstawicieli podmiotów uprawnionych: Łącznie 1795 (100%), w tym: Policji 1381 (77%) pomocy społecznej (OPS, PCPR, SOW) 316 (17,5%) oświaty 34 (1,9%) ochrony zdrowia 12 (0,6%) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 44 (2,5%) przedstawicieli innych instytucji 8 (0,5%) - poradnia psychologiczno – pedagogiczna 2 - zespół interdyscyplinarny 1 - zespół interdyscyplinarny z innej gminy - fundacja - bez wyjaśnienia 3

18 Realizacja gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Program realizowało 65 zespołów (51 w 2011) poprzez: diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 51 ZI podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie 54 ZI podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problemem przemocy w rodzinie 56 ZI udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie 49 ZI Programu nie realizowało 6 zespołów (12 w 2011) z powodu: braku programu 2 ZI braku środków 3 ZI brak zaplecza technicznego 1 ZI

19 Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie realizowano poprzez:
zbieranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 44 ZI badanie istniejącej infrastruktury instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie 19 ZI zbadanie skuteczności pomocy udzielonej rodzinom dotkniętym przemocą 23 ZI zbadanie istniejących przeszkód w zakresie pomagania ofiarom przemocy 11 ZI badanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników „pierwszego kontaktu” 29 ZI inne działanie 15 ZI w tym min.: diagnoza rodziny - praca socjalna

20 Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie realizowano poprzez:
organizację festynu / happeningu profilaktycznego obalającego mity nt. przemocy w rodzinie 10 ZI rozprowadzanie plakatów / ulotek propagujące pozytywne wzorce zachowawcze 46 ZI organizację zajęć edukacyjno – wychowawczych w szkołach / przedszkolach 39 ZI inne działania 17 ZI w tym min.: poprzez prasę lokalną / stronę www; działania edukacyjno – profilaktyczne dla rodziców.

21 W zakresie podnoszenia kompetencji osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie przeszkolono przedstawicieli: Policji 222 ochrony zdrowia 169 pomocy społecznej 413 oświaty 422 gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 104 sądu (kuratorzy) 73 organizacji pozarządowych 36 inne osoby (np. pracownicy gmin, sołtysi) 51 Łącznie przeszkolono 1490 osób, z czego 524 osoby to członkowie zespołów interdyscyplinarnych.

22 Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie realizowano przez:
instytucje wspierające (głównie Punkty Konsultacyjne) 44 ZI stworzenie warunków umożliwiających ofiarom przemocy otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych / komunalnego 8 ZI opracowywanie i realizację programów ochrony ofiar przemocy z udziałem Policji, prokuratury, kuratorów sądowych 7 ZI udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie 45 ZI inne działania (poradnictwo, grupy wsparcia, kierowanie do instytucji wspierających). 21 ZI

23 Działania wobec sprawców realizowano poprzez:
izolowanie sprawcy od ofiary na podstawie odrębnych przepisów 81 osób; w tym eksmisje 20 osób kierowanie sprawców do prac społecznie użytecznych 6 ZI kierowanie sprawców do uczestnictwa w programach korekcyjno – edukacyjnych 23 ZI inne działanie (min. powiadamianie organów ścigania, kierowanie do instytucji wspierających) 32 ZI

24 Wnioski dot. pracy zespołów interdyscyplinarnych
Z powodu nie funkcjonowania wszystkich zespołów w roku 2011 oraz wejście w życie w październiku 2011 roku rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” dokonanie analizy porównawczej kwestionariuszy z roku 2011 i 2012 nie jest możliwe. Zauważono jednak następujące zależności: niezmiennie, największy odsetek (77%) Niebieskich Kart A wpływających do zespołów to Karty zakładane przez Policję; Niebieskie Karty A, wpływające do zespołów z pomocy społecznej to również Karty z SOW i PCPR, gdzie w roku 2011 część z nich była przekonana o braku konieczności wszczynania procedury; wzrost liczby Niebieskich Kart A zakładanych przez GKRPA (4 / 44), oświatę (1 / 34) i zdrowie (1 / 12); niedostateczna praca z dziećmi – ofiarami przemocy w rodzinie – na 1708 dzieci zaledwie 160 wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuacje dziecka (9,4%), potwierdzają to również wyniki kontroli; Widoczny wzrost zrozumienia tematu, zwłaszcza w obszarze diagnozy problemu przemocy.

25 (w województwie funkcjonuje 71 ośrodków pomocy społecznej)
Kwestionariusz sprawozdawczy dla Ośrodków Pomocy Społecznej z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność ośrodków pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012 (w województwie funkcjonuje 71 ośrodków pomocy społecznej)

26 Dane ogólne dot. Ośrodków Pomocy Społecznej
liczba pracowników socjalnych 454 liczba aspirantów pracy socjalnej 33 liczba pracowników socj. przeszkolonych z procedury "Niebieskie Karty” 427 (94%) liczba pracowników socj. oddelegowanych do prac w zespole interdyscyplinarnym 161 (35%) liczba pracowników socj. oddelegowanych do prac w grupach roboczych 395 (87%)

27 Działalność Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ujęciu liczbowym rodziny – klienci ośrodka, w których zaistniało podejrzenie przemocy w rodzinie 1467 dzieci w tych rodzinach 1685 założone „Niebieskie Karty A” 278 powiadomienia na Policję lub do prokuratury 148 wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 140 dzieci odebrane z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 19

28 Liczba ofiar przemocy w rodzinie korzystających z bezpłatnej pomocy, w tym:
psychologicznej 963 prawnej 601 w formie poradnictwa medycznego 140 w formie poradnictwa zawodowego 120 w formie poradnictwa rodzinnego 795 w formie pracy socjalnej, w tym cyklicznych wizyt w środowisku 1320 w formie świadczeń pieniężnych 631 inne formy pomocy, 438 w tym min.: pomoc w uzyskaniu mieszkania pomoc terapeuty 4 242 skierowanych do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie w tym: 578 do specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 570

29 Oferta pomocowa w gminach
Zatrudnieni w gminach specjaliści: psycholodzy 49 gmin / 71 w tym: w wymiarze czasowym do 2 godz. / tydzień 20 gmin prawnicy 25 gmin / 71 12 gmin funkcjonujące w gminach placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego 129 świetlice socjoterapeutyczne 28 inne placówki (np. kluby, ogniska wychowawcze, świetlice) 101 Liczba dzieci, ofiar przemocy w rodzinie, skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego

30 (w województwie funkcjonuje 71 GKRPA)
Kwestionariusz sprawozdawczy dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012 (w województwie funkcjonuje 71 GKRPA)

31 Dane ogólne dot. GKRPA, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ujęciu liczbowym:
liczba członków GKRPA 424 liczba członków GKRPA, przeszkolonych z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” 249 (58,7%) liczba członków GKRPA, oddelegowanych do prac w zespole interdyscyplinarnym 132 (31,1%) liczba członków GKRPA, oddelegowanych do prac w grupach roboczych 131 (30,9%) liczba rodzin z problemem alkoholowym, w których zaistniało podejrzenie przemocy w rodzinie 869 liczba dzieci w tych rodzinach 966 liczba założonych formularzy „Niebieska Karta A” 55 powiadomienia na Policję lub do prokuratury 19 wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 5

32 Działania GKRPA wobec ofiar przemocy w rodzinie
Liczba ofiar przemocy w rodzinie skierowanych do udziału w: grupach wsparcia dla osób współuzależnionych 388 grupie terapeutycznej 203 grupie samopomocowej 103 liczba ofiar przemocy w rodzinie poinformowanych o możliwościach prawnych dotyczących zobowiązania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do poddania się leczeniu odwykowemu 863 liczba ofiar przemocy w rodzinie, którym udzielono innej formy pomocy niż powyższe (najczęściej kierowanie do psychologa) 286

33 Działania GKRPA wobec sprawców przemocy w rodzinie
liczba sprawców przemocy w rodzinie, których poddano dobrowolnemu leczeniu odwykowemu i którym opracowano plan leczenia 328 liczba wniosków złożonych do sądu w celu uruchomienia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego względem sprawców przemocy w rodzinie 310

34 Działalność OPS, GKRPA oraz ZI – WNIOSKI
Dane z zespołów interdyscyplinarnych, GKRPA i OPS za ten sam rok i zakres nie są spójne. 87% pracowników socjalnych jest zaangażowanych w realizację procedury „Niebieskie Karty”, 94% jest przeszkolonych w tym zakresie. Tylko co drugi członek GKRPA jest przeszkolony z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”, a co trzeci zaangażowany w jej realizację.

35 Kwestionariusz sprawozdawczy dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu realizacji przez oświatę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012 (w województwie funkcjonuje 399 szkół podstawowych i 181 gimnazjalnych – na badania odpowiedziało 53% szkół podstawowych i 50% gimnazjalnych – łącznie 304 szkoły)

36 Dane ogólne dot. placówek, które odpowiedziały na „kwestionariusz” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ujęciu liczbowym liczba zatrudnionych nauczycieli 6068 liczba nauczycieli przeszkolonych z procedury "Niebieskie Karty” 1496 (25%) liczba nauczycieli oddelegowanych do prac w zespole interdyscyplinarnym 161(2,6%) liczba nauczycieli oddelegowanych do prac w grupach roboczych 395 (6,5%) rodziny uczniów, w których zaistniało podejrzenie przemocy w rodzinie 510 dzieci w tych rodzinach 607 założone „Niebieskie Karty A” 37 powiadomienia na Policję lub do prokuratury; 25 wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 91

37 Formy pomocy najczęściej udzielanej uczniom:
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze porady i konsultacje zajęcia specjalistyczne, w tym: korekcyjno – kompensacyjne logopedyczne socjoterapeutyczne 68 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym pomoc materialna w formie: wypoczynku wakacyjnego dożywiania stypendium szkolnego zasiłku szkolnego Liczba uczniów dotkniętych przemocą w rodzinie skierowanych do: poradni psychologiczno – pedagogicznej innej poradni specjalistycznej

38 Liczba szkół zatrudniających następujących specjalistów:
psychologów / 304 pedagogów / 304 logopeda / 304; doradca zawodowy (tylko gimnazjum) / 92 pielęgniarka / 304 Liczba uczniów, którym w związku z przemocą w rodzinie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielili: nauczyciel psycholog pedagog logopeda doradca zawodowy (tylko gimnazjum) Liczba szkół, w których uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy socjoterapeutycznej / 304

39 Działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez szkoły w roku 2012 (liczba szkół) lekcje wychowawczo - edukacyjne nt. zjawiska przemocy w rodzinie 217 spotkania edukacyjne dla rodziców/opiekunów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 138 Liczba rodziców, którym udzielono pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez szkoły w roku 2012 w formie: porad 393 konsultacje 293 warsztaty 31 szkolenia 20

40 Działalność oświaty - WNIOSKI
Niski odsetek wniosków składanych do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, w stosunku do liczby dzieci – ofiar przemocy. Tylko 1/4 nauczyciel zostało przeszkolonych z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Tylko połowa szkół odpowiedziała na badanie – niechęć dyrektorów szkół do przyjęcia roli jednego z elementów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

41 (kwestionariusze rozesłano do 442 placówek – odpowiedziało 205)
Kwestionariusz sprawozdawczy dla ochrony zdrowia z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2012. Działalność ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012 (kwestionariusze rozesłano do 442 placówek – odpowiedziało 205)

42 Dane ogólne dot. placówek, które odpowiedziały na „kwestionariusz” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ujęciu liczbowym liczba placówek, które przystąpiły do badań 205 liczba placówek, zatrudniających pracowników przeszkolonych z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” 88 liczba pracowników, oddelegowanych do prac w zespole interdyscyplinarnym 57 liczba pracowników, oddelegowanych do prac w grupach roboczych 41 liczba pacjentów co do których zaistniało podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie, w tym: 401 dzieci 43 liczba założonych formularzy „Niebieska Karta A” 22 powiadomienia na Policję lub do prokuratury 29 wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie 5

43 Działania ochrony zdrowia wobec ofiar przemocy w rodzinie
Liczba ofiar przemocy w rodzinie skierowanych do: dalszych konsultacji medycznych 81 konsultacji psychiatrycznych 138 Liczba przypadków w których przeprowadzono bezpłatne badanie lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 109 wydano bezpłatne zaświadczenie w ww. zakresie 74 udzielono innej formy pomocy (najczęściej kierowanie do pomocy psychologicznej) 175

44 Działalność ochrony zdrowia - WNIOSKI
Niski odsetek wniosków o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego w stosunku do liczby dzieci – ofiar przemocy; Tylko w co trzeciej placówce znajduje się personel przeszkolony z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”; Tylko połowa placówek odpowiedziała na badanie – niechęć dyrektorów / kierowników placówek do przyjęcia roli jednego z elementów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

45 Wpłynęło do Zespołów Interdyscyplinarnych
Zestawienie liczby formularzy „NK-A” przekazanych przez instytucje odpowiedzialne za realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wpłynęło do Zespołów Interdyscyplinarnych Założono OPS oświata GKRPA zdrowie Policja NK - A OPS - 294 278 37 55 22 1466 oświata - 34 GKRPA - 44 zdrowie - 12 Policja

46 Przemoc w rodzinie według danych z Policji, Prokuratury Okręgowej oraz Sądu Okręgowego w Opolu w roku 2011 / 2012 sprawcy przemocy domowej zatrzymani przez Policję 902 / 565 liczba wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa z art. 157, 190, 197, 207, 217 kodeksu karnego, popełnionych na szkodę osoby najbliższej lub wspólnie zamieszkującej 979 / 998 liczba osób skazane za przestępstwa z w/w art. kodeksu karnego 398 / 517

47 Niebieskie Karty A i interwencje domowe Policji / 1000 mieszkańców
Powiaty L. Mieszk. NK A / pomoc społeczna Interwencje domowe NK A / Policja L. NK A / l. inter. w % L. ‰ / mieszk. Brzeski 92 455 32 0,3 1839 19,9 121 1,3 6,6 Głubczycki 48 217 5 0,1 694 14,4 199 4,1 28,7 K – Koźel. 98 350 45 0,5 2463 25,0 55 0,6 2,2 Kluczbors. 67 845 8 1787 26,3 86 4,8 Krapkowi. 65 729 24 0,4 1079 16,4 132 2,0 12,2 Namysł. 43 149 11 563 13,0 68 1,6 12,1 Nyski 47 2870 20,2 388 2,7 13,5 Oleski 66 104 12 0,2 826 12,5 115 1,7 13,9 Opolski 91 4148 16,2 150 3,6 Prudnicki 57 583 20 1326 23,0 90 6,8 Strzel. Op. 76 764 21 799 10,4 62 0,8 7,8 Wojewódz. 316 18394 18,1 1466 1,4 8,0

48 2011 / 2012 popełnione wobec osoby wspólnie zamieszkującej
Wszczęto postępowanie przygotowawcze Umorzono postępowanie przygotowawcze Osoby skazane Art. 157 KK uszczerbek na zdrowiu 78 / 76 38 / 31 14 / 69 Art. 190 KK groźba karalna 228 / 180 102 / 77 30 / 82 Art. 197 KK zgwałcenie 15 / 11 5 / 8 5 / 6 Art. 207 KK znęcanie 656 / 726 388 / 327 347 / 349 Art. 217 KK narusz. nietykalności cielesnej 2 / 5 4 / 4 2 / 11

49 Ponadto w latach 2011 / 2012: W 5 / 4 przypadkach orzeczono środki karne z art. 39 KK ust. 2b (zakaz kontaktowania się / zakaz zbliżania się) i 2e (nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym). W 13 / 3 przypadkach zastosowano środki zapobiegawcze z art. 275a KPK (opuszczenie lokalu mieszkalnego przez oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej). Zobowiązano bd / 8 osób do opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na podstawie art. 72 § 1 ust. 7b KK. Do Sądu wpłynęło 5 / 16 wniosków z art. 11a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (zobowiązanie do opuszczenia mieszkania na wniosek osoby pokrzywdzonej). Do Sądu wpłynęło 1 / 3 powiadomienie złożone na podstawie art. 12a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (powiadomienie o odebraniu dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego) i wpłynęło 0 / 1 zażaleń na podstawie art. 12b w/w ustawy (zażalenie rodziców lub opiekunów na odebranie dziecka).

50 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Województwo opolskie wobec przemocy w rodzinie Opole, 21 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google