Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marszałek Województwa Podkarpackiego"— Zapis prezentacji:

1 Marszałek Województwa Podkarpackiego
Rola funduszy unijnych w podnoszeniu konkurencyjności regionu i łagodzeniu różnic międzyregionalnych Szanowni Państwo Polityka spójności Unii Europejskiej stworzona została w oparciu o jedną z fundamentalnych zasad Unii – zasadę solidarności. Kierując się nią kraje i regiony zamożniejsze wspierają te, które znajdują się w trudniejszej sytuacji – po to, aby następowała zbieżność w rozwoju społeczno-gospodarczym różnych terytoriów przynosząca korzyści całej Wspólnocie. Rozpoczynając swoje wystąpienie od tej znanej wszystkim zebranym prawdy, chcę podkreślić, iż polityka spójności może przynieść tym lepsze efekty, im więcej jest w niej solidarności. Oczywiście nie można zapomnieć, iż najlepszym środkiem do celu w postaci osiągnięcia konwergencji jest podnoszenie konkurencyjności wspieranych regionów, a to z kolei jest możliwe jedynie wówczas, gdy podmioty funkcjonujące w regionie charakteryzuje odpowiednia aktywność. Zygmunt Cholewiński Marszałek Województwa Podkarpackiego Warszawa, 7 sierpnia 2007

2 Cel NPR Celem głównym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Na te właśnie zagadnienia pragnę zwrócić Państwa uwagę. Analizując zapisy Narodowego Planu Rozwoju można stwierdzić, iż dostrzeżono w nim problem międzywojewódzkich zróżnicowań Polski uznając jednocześnie, iż są one zbliżone do występujących różnic miedzy regionami w krajach Unii Europejskiej. Celem strategicznym wspomnianego Planu stała się poprawa spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej Polski z Unią Europejską zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

3 Instrumenty NPR Preferencje dla największych ośrodków w kraju zawarte w programach sektorowych oraz podobne kryteria w przypadku Funduszu Spójności, Strategia budowania głównych szlaków komunikacyjnych z zachodu w kierunku wschodnim, w tak ograniczonym zakresie, że nie dotarły one do województw wschodnich, W przypadku ZPORR algorytm wspierający regiony najsłabsze, nie wyodrębniający w proponowanych działaniach inicjatyw służących rozwiązywaniu problemów rozwojowych Polski Wschodniej oraz działanie 1.6. Na poziomie operacyjnym położono jednak znacznie większy nacisk na dążenie do poprawy spójności Polski z Unią Europejską, niż na ograniczanie różnic pomiędzy poszczególnymi województwami. Wyrazem tego były zapisy programów sektorowych tworzące preferencje dla największych ośrodków w kraju. Podobne kryteria funkcjonowały w przypadku Funduszu Spójności. Dodatkowo przyjęto strategie budowania głównych szlaków komunikacyjnych z zachodu w kierunku wschodnim, w tak ograniczonym zakresie, że nie dotarły one do województw wschodnich, np. na terenie województwa podkarpackiego nie było żadnego projektu realizowanego z części transportowej Funduszu Spójności. Z kolei w ramach ZPORR przyjęto co prawda algorytm wspierający regiony najsłabsze, ale nie wyodrębniono w proponowanych działaniach inicjatyw służących rozwiązywaniu problemów rozwojowych Polski Wschodniej. Wydzielono tymczasem w tym programie działanie 1.6 Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach, które skierowane zostało do największych aglomeracji w kraju, a zatem nie było dostępne dla najsłabszych województw.

4 Stan wykorzystania środków funduszy strukturalnych UE na lata 2004 – 2006 w podziale na regiony i programy grudzień 2006 W efekcie (jak widzą Państwo na slajdzie) największy strumień środków trafił nie do tych województw, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, lecz do regionów najlepiej rozwiniętych. Taki rozkład środków nie może doprowadzić do zmniejszania zróżnicowania międzywojewódzkiego, lecz przeciwnie – prowadzi do jego pogłębienia. Źródło: MRR

5 PKB per capita wg regionów 2004, UE27 = 100
Centralny Południowy Północno - Zachodni Południowo - Zachodni Północny Wschodni Wspomniane zróżnicowanie jest coraz bardziej znaczące. Województwo podkarpackie w poszerzonej UE liczącej 27 państw znajduje się, podobnie jak województwo lubelskie i podlaskie, wśród 15 regionów charakteryzujących się najmniejszym PKB per capita. Wspomniany wskaźnik dla Podkarpacia wynosi 35,4% średniej UE. Dysproporcje w skali kraju na poziomie regionów są również istotne. Region centralny w omawianym zakresie osiągnął w 2004 roku poziom 66,7% średniej dla UE, a region wschodni 36,5%.

6 PKB per capita wg województw 2004, UE27 = 100
Najlepszy wynik osiągnęło województwo mazowieckie, tj. 76,8%, a najniższy województwo lubelskie 35,2%.

7 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia wg województw w I kwartale 2007
Nie mniej istotne różnice występują w zakresie wysokości przeciętnych wynagrodzeń (w I kwartale 2007 r. kształtowały się one średnio na poziomie od ponad 3700 zł brutto w województwie mazowieckim do 2420 zł brutto w województwie podkarpackim). Należy zatem podkreślić, iż pogłębiające się różnice pomiędzy regionami stanowią coraz bardziej palący problem i wyzwanie dla naszego kraju.

8 Obalone mity Obawy o brak zdolności absorpcyjnych województw przeżywających trudności okazały się całkowicie nieuzasadnione. Rozwiane zostały wątpliwości, czy województwa o niskim PKB są w stanie generować projekty prorozwojowe. Mając na uwadze to główne wyzwanie pragnę przejść do kwestii pozytywnych. Z całą pewnością w okresie doszło do obalenia co najmniej dwóch mitów.

9 STAN WDRAŻANIA ZPORR W WOJ. PODKARPACKIM (STAN NA KONIEC 2006 r.)
314% MLN PLN 118% 100% Po pierwsze, obawy o brak zdolności absorpcyjnych województw przeżywających trudności okazały się całkowicie nieuzasadnione. W tych działaniach, które dostosowane były do potrzeb regionu w województwie podkarpackim ilość wniosków złożonych i pozytywnie ocenionych znacznie przekroczyła możliwości finansowe ZPORR. Łącznie w ramach tego programu jedynie co trzeci wniosek otrzymał dofinansowanie. Wartość wnioskowanego i przyznanego dofinansowania przedstawia wykres na slajdzie. *Kurs z dnia 28 grudnia 2006 r. = 3,8305 PLN/EUR

10 Fundusze unijne wspierają podnoszenie konkurencyjności regionu
Po drugie, rozwiane zostały wątpliwości, czy województwa o niskim PKB są w stanie generować projekty prorozwojowe. Dowodem na to niech będzie krótki film, który w tym momencie chciałbym Państwu zaprezentować.

11

12 Wniosek Województwo podkarpackie charakteryzuje wielka wola zmian, która by przyniosła pozytywne efekty musi się spotkać z odpowiednim strumieniem finansowym. Szanowni Państwo, przedstawione przeze mnie spostrzeżenia prowadzą do następującego wniosku. Województwo podkarpackie charakteryzuje wielka wola zmian, która – aby przyniosła pozytywne efekty – musi się spotkać z odpowiednim strumieniem finansowym.

13 Pozytywne zmiany w perspektywie finansowej 2007 - 2013
Regionalizacja programowania części funduszy strukturalnych, Zastosowanie w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki algorytmów podziału środków wzmacniających regiony przeżywające największe trudności, Stworzenie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Lokalizacja istotnej liczby projektów kluczowych w ramach programów krajowych na terenie województw wschodnich. W tym kontekście z satysfakcją należy przyjąć kroki podjęte przez Rząd RP w stosunku do perspektywy finansowej 2007 – Mam tu zwłaszcza na myśli: Regionalizację programowania części funduszy strukturalnych, Zastosowanie w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki algorytmów podziału środków wzmacniających regiony przeżywające największe trudności, Stworzenie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Lokalizację istotnej liczby projektów kluczowych w ramach programów krajowych na terenie województw wschodnich. Wszystkie te działania dają nadzieję iż dysproporcje międzywojewódzkie przestaną się pogłębiać, a być może trend w tym zakresie zostanie odwrócony. Można zatem powiedzieć, iż zasada solidarności przywołana przez mnie na wstępie przybiera coraz bardziej praktyczny wymiar.

14 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Marszałek Województwa Podkarpackiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google