Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tabela Elementów Skończonych (TES)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tabela Elementów Skończonych (TES)"— Zapis prezentacji:

1 Tabela Elementów Skończonych (TES)
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Tabela Elementów Skończonych (TES) Edward Kolbusz , Tarnowo Podgórne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Podstawowe założenia wprowadzenia TES Kwalifikowanie wydatków
Warunki kwalifikowalności wydatków: Dokumenty rozliczeniowe do kwalifikowania wydatków: Umowa / kontrakt / zlecenie. Aktualny Plan Płatności. Faktura (lub inny równoważny dokument księgowy) opatrzona stemplem. Potwierdzenie dokonania zapłaty (wyciągi bankowe, polecenia zapłaty, dowód kasowy KW lub inne równoważne). Listy sprawdzające BK. PŚP wraz z PK i PzN. GDW (gwarancja dobrego wykonania). Gwarancja zaliczkowa. Inne. Wydatek musi być poniesiony przez właściwy podmiot. Wydatek musi być poniesiony w okresie kwalifikowalności. Wydatek musi być poniesiony w oparciu o wiążącą umowę zawartą zgodnie z ustawą PZP. Wydatek musi być faktycznie poniesiony. Wydatek musi dotyczyć rzeczywiście wykonanych robót / usług / dostaw. Wydatek musi być zgodny z określonymi kategoriami wydatków i z zakresem przedmiotowym projektu.

3 Kwalifikowanie wydatków czy to wszystko jest nam potrzebne?
Przejściowe Świadectwo Płatności (PŚP) : Arkusz „A” - Roboty według kontraktu część „A” - Wymagania ogólne część „B” - Roboty budowlane Arkusz „B” - Pozostałe kwoty według klauzuli 20.1 Arkusz „B1” - Lista materiałów w magazynie Arkusz „Cz” - Zmiany Arkusz „Cd” - Roboty dodatkowe Arkusz „D” - Kwoty zatrzymane według klauzul 14.3 i 14.9 Arkusz „E” - Zaliczka według klauzul 14.2 Arkusz „F” - Kwota zwrotna należna Zamawiającemu Arkusz „G” - Potrącenia należne Zamawiającemu Arkusz „H” - Potrącenia wynikające z upustu Arkusz „I” - Zbiorcze zestawienie płatności do PŚP Nr … czy to wszystko jest nam potrzebne?

4 Kwalifikowanie wydatków A gdyby tak uprościć system?
Te dokumenty to opasłe tomiska. Czy TES może zastąpić PŚP? Czy zamiast grubych rozliczeń (PŚP) mogą być proste i czytelne tabele (TES) ? A gdyby tak uprościć system? Czy TES może prawidłowo działać i usprawnić system ? To byłoby może być łatwiej.

5 Dokumenty odbiorowe i rozliczeniowe
Prawo budowlane + kodeks cywilny warunki kontraktowe FIDIC protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających protokoły badań i sprawdzeń inwentaryzacja powykonawcza inne protokoły odbioru częściowego protokoły odbioru końcowego inne Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności Rozliczenie Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności (PŚP) Świadectwo Przejęcia Świadectwo Wykonania

6 K O N T R O L A Dokumenty odbiorowe i rozliczeniowe
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających protokoły badań i sprawdzeń inwentaryzacja powykonawcza inne protokoły odbioru częściowego protokoły odbioru końcowego inne Faktura (lub równoważny dokument księgowy) wraz z dokumentami przesłanymi do NFOŚiGW w celu zakwalifikowania wydatków Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności Rozliczenie Wykonawcy kompletne Przejściowe Świadectwo Płatności (PŚP) K O N T R O L A

7 Wprowadzenie TES pozwoli na ograniczenie ilości i objętości dokumentów rozliczeniowych do kwalifikowania wydatków : Umowa / kontrakt / zlecenie. Aktualny Plan Płatności / Wystąpień. Faktura (lub równoważny dokument księgowy) opatrzona stemplem. Potwierdzenie dokonania zapłaty (polecenia zapłaty, wyciągi bankowe, inne). Listy sprawdzające BK. PŚP wraz z PK i PzN. TES. GDW (gwarancja dobrego wykonania). Gwarancja zaliczkowa. Inne. ? ? ?

8 Wprowadzenie TES jest szczególnie trudne w przypadku realizacji projektów, dla których zostały już wcześniej zawarte kontrakty na warunkach FIDIC. W tym przypadku wprowadzenie TES, to tak jakby wsiadać do „jadącego pociągu”, który dodatkowe znajduje się w niezbyt „szczęśliwym” miejscu. TES

9 Kilka definicji: Zakres rzeczowy projektu - zakres określony we wniosku o dofinansowanie (Decyzja KE, umowa o dofinansowanie), który obejmuje zakres rzeczowy wszystkich zadań realizowanych w danym projekcie, z podziałem na koszty kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane, którego wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych wskaźników. Wydatki kwalifikowane – wydatki lub koszty poniesione zgodnie z Wytycznymi, które kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację POIiŚ (czyli takie wydatki, które są nierozerwalnie związane z realizacją zakresu rzeczowego określonego w umowie o dofinansowanie – decyzja KE). Wydatki niekwalifikowane – wydatki lub koszty nie kwalifikujące się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację POIiŚ. Zakres rzeczowy kontraktu – zakres rzeczowy wszystkich zadań realizowanych w danym kontrakcie (wskazany jest podział na koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane ?). Zmiany w zakresie rzeczowym – zakres robót dotyczący wprowadzanych zmian rzeczowych, technologicznych i funkcjonalnych w stosunku do zakresu określonego w dokumentacji przetargowej i dokumentacji realizacji kontraktu (?). Roboty dodatkowe – zakres robót : bezpośrednio związany z zakresem robót podstawowych, konieczny do wykonania dla prawidłowego zrealizowania robót podstawowych, którego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i zawierania umowy.

10 roboty przygotowawcze budowa nowej kanalizacji sanitarnej
Pozycje przedmiaru robót / PŚP Agregacja danych w TES roboty przygotowawcze budowa nowej kanalizacji sanitarnej roboty ziemne obiekty roboty bud.- montażowe pomoc techniczna roboty odtworzeniowe Maksymalny poziom agregacji danych to poziom wskaźników monitoringu. inne

11 Przykładowe pozycje przedmiarowe w PŚP

12 Wzór tabeli elementów skończonych (TES)

13 Wzór Protokołu wykonania elementów – strona pierwsza

14 Wzór Protokołu wykonania elementów – strona druga

15 Przykład wypełnionej tabeli elementów skończonych - tabela nr 1
1. TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZCWYCH dla Zadania nr 1 Kontrakt nr 12/2009 (dla celów rozliczeniowych) Poz. Nazwa elementu j.m. ilość Koszt catkowity Koszt kwalifikowany Koszt niekwalifikowany 1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Małej na odcinku S1-S12 mb 634 ,00 0,00 2 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Małej na odcinku S12-S26 780 ,00 ,00 61 900,00 3 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Małej na odcinku S26-S34 684 ,00 4 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Małej na odcinku S34-P 582 ,00 ,00 24 000,00 Razem ,00 ,00 85 900,00

16 Przykład wypełnionej tabeli elementów skończonych – tabela nr 2
2. TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZCWYCH dla Zadania nr 2 Kontrakt nr 12/2009 (dla celów rozliczeniowych) Poz. Nazwa elementu j.m. ilość Koszt catkowity Koszt kwalifikowany Koszt niekwalifikowany 1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej na odcinku St1-St16 mb 812 ,00 0,00 2 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej na odcinku St16-St29 678 ,00 ,00 24 800,00 3 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej na odcinku St29-S42 786 ,00 Razem ,00 ,00

17 Wypełniony Protokół wykonania elementów nr 1 – strona 1

18 Wypełniony Protokół wykonania elementów nr 1 – strona 2

19 Wypełniony Protokół wykonania elementów nr 2 – strona 1

20 Wypełniony Protokół wykonania elementów nr 2 – strona 2

21

22

23

24

25

26 Najważniejszy jest zdrowy rozsądek…

27 Dziękuję za uwagę Edward Kolbusz Dyrektor tel. (+4822) 4590365
fax (+4822)


Pobierz ppt "Tabela Elementów Skończonych (TES)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google