Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Edward Kolbusz 31.03.2011, Tarnowo Podgórne Tabela Elementów Skończonych (TES)

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dokumenty rozliczeniowe do kwalifikowania wydatków: 1.Umowa / kontrakt / zlecenie. 2.Aktualny Plan Płatności. 3.Faktura (lub inny równoważny dokument księgowy) opatrzona stemplem. 4.Potwierdzenie dokonania zapłaty (wyciągi bankowe, polecenia zapłaty, dowód kasowy KW lub inne równoważne). 5.Listy sprawdzające BK. 6.PŚP wraz z PK i PzN. 7.GDW (gwarancja dobrego wykonania). 8.Gwarancja zaliczkowa. 9.Inne. Warunki kwalifikowalności wydatków: 1.Wydatek musi być poniesiony przez właściwy podmiot. 2.Wydatek musi być poniesiony w okresie kwalifikowalności. 3.Wydatek musi być poniesiony w oparciu o wiążącą umowę zawartą zgodnie z ustawą PZP. 4.Wydatek musi być faktycznie poniesiony. 5.Wydatek musi dotyczyć rzeczywiście wykonanych robót / usług / dostaw. 6.Wydatek musi być zgodny z określonymi kategoriami wydatków i z zakresem przedmiotowym projektu. Podstawowe założenia wprowadzenia TES Kwalifikowanie wydatków

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przejściowe Świadectwo Płatności (PŚP) : 1.Arkusz A - Roboty według kontraktu część A - Wymagania ogólne część B - Roboty budowlane 2.Arkusz B - Pozostałe kwoty według klauzuli 20.1 3.Arkusz B1 - Lista materiałów w magazynie 4.Arkusz Cz - Zmiany 5.Arkusz Cd - Roboty dodatkowe 6.Arkusz D - Kwoty zatrzymane według klauzul 14.3 i 14.9 7.Arkusz E - Zaliczka według klauzul 14.2 8.Arkusz F - Kwota zwrotna należna Zamawiającemu 9.Arkusz G - Potrącenia należne Zamawiającemu 10. Arkusz H - Potrącenia wynikające z upustu 11. Arkusz I - Zbiorcze zestawienie płatności do PŚP Nr … czy to wszystko jest nam potrzebne? Kwalifikowanie wydatków

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kwalifikowanie wydatków Czy TES może zastąpić PŚP? A gdyby tak uprościć system? Czy zamiast grubych rozliczeń (PŚP) mogą być proste i czytelne tabele (TES) ? Te dokumenty to opasłe tomiska. To byłoby może być łatwiej. Czy TES może prawidłowo działać i usprawnić system ?

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających protokoły badań i sprawdzeń inwentaryzacja powykonawcza inne protokoły odbioru częściowego protokoły odbioru końcowego inne Prawo budowlane + kodeks cywilny warunki kontraktowe FIDIC Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności Rozliczenie Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności (PŚP) Świadectwo Przejęcia Świadectwo Wykonania Dokumenty odbiorowe i rozliczeniowe

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających protokoły badań i sprawdzeń inwentaryzacja powykonawcza inne protokoły odbioru częściowego protokoły odbioru końcowego inne Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności Rozliczenie Wykonawcy kompletne Przejściowe Świadectwo Płatności (PŚP) K O N T R O L A Faktura (lub równoważny dokument księgowy) wraz z dokumentami przesłanymi do NFOŚiGW w celu zakwalifikowania wydatków Dokumenty odbiorowe i rozliczeniowe

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1.Umowa / kontrakt / zlecenie. 2.Aktualny Plan Płatności / Wystąpień. 3.Faktura (lub równoważny dokument księgowy) opatrzona stemplem. 4.Potwierdzenie dokonania zapłaty (polecenia zapłaty, wyciągi bankowe, inne). 5.Listy sprawdzające BK. 6.PŚP wraz z PK i PzN. 7.TES. 8.GDW (gwarancja dobrego wykonania). 9.Gwarancja zaliczkowa. 10. Inne. ? ? Wprowadzenie TES pozwoli na ograniczenie ilości i objętości dokumentów rozliczeniowych do kwalifikowania wydatków : ?

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wprowadzenie TES jest szczególnie trudne w przypadku realizacji projektów, dla których zostały już wcześniej zawarte kontrakty na warunkach FIDIC. W tym przypadku wprowadzenie TES, to tak jakby wsiadać do jadącego pociągu, który dodatkowe znajduje się w niezbyt szczęśliwym miejscu. TES

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kilka definicji: Zakres rzeczowy projektu - zakres określony we wniosku o dofinansowanie (Decyzja KE, umowa o dofinansowanie), który obejmuje zakres rzeczowy wszystkich zadań realizowanych w danym projekcie, z podziałem na koszty kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane, którego wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych wskaźników. Wydatki kwalifikowane – wydatki lub koszty poniesione zgodnie z Wytycznymi, które kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację POIiŚ (czyli takie wydatki, które są nierozerwalnie związane z realizacją zakresu rzeczowego określonego w umowie o dofinansowanie – decyzja KE). Wydatki niekwalifikowane – wydatki lub koszty nie kwalifikujące się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację POIiŚ. Zakres rzeczowy kontraktu – zakres rzeczowy wszystkich zadań realizowanych w danym kontrakcie (wskazany jest podział na koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane ?). Zmiany w zakresie rzeczowym – zakres robót dotyczący wprowadzanych zmian rzeczowych, technologicznych i funkcjonalnych w stosunku do zakresu określonego w dokumentacji przetargowej i dokumentacji realizacji kontraktu (?). Roboty dodatkowe – zakres robót : bezpośrednio związany z zakresem robót podstawowych, konieczny do wykonania dla prawidłowego zrealizowania robót podstawowych, którego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i zawierania umowy.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI roboty przygotowawcze roboty bud.- montażowe roboty odtworzeniowe roboty ziemne inne Pozycje przedmiaru robót / PŚP Agregacja danych w TES budowa nowej kanalizacji sanitarnej pomoc techniczna obiekty Maksymalny poziom agregacji danych to poziom wskaźników monitoringu.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przykładowe pozycje przedmiarowe w PŚP

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wzór tabeli elementów skończonych (TES)

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wzór Protokołu wykonania elementów – strona pierwsza

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wzór Protokołu wykonania elementów – strona druga

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przykład wypełnionej tabeli elementów skończonych - tabela nr 1 1. TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZCWYCH dla Zadania nr 1 Kontrakt nr 12/2009 (dla celów rozliczeniowych) Poz.Nazwa elementuj.m.ilość Koszt catkowity Koszt kwalifikowanyKoszt niekwalifikowany 1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Małej na odcinku S1-S12 mb634 220 000,00 0,00 2 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Małej na odcinku S12-S26 mb780 309 000,00 247 100,0061 900,00 3 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Małej na odcinku S26-S34 mb684 213 400,00 0,00 4 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Małej na odcinku S34-P mb582 240 000,00 216 000,0024 000,00 Razem 982 400,00 896 500,0085 900,00

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przykład wypełnionej tabeli elementów skończonych – tabela nr 2 2. TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZCWYCH dla Zadania nr 2 Kontrakt nr 12/2009 (dla celów rozliczeniowych) Poz.Nazwa elementuj.m.ilość Koszt catkowity Koszt kwalifikowanyKoszt niekwalifikowany 1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej na odcinku St1-St16 mb812 424 000,00 0,00 2 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej na odcinku St16-St29 mb678 248 000,00 223 200,0024 800,00 3 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej na odcinku St29-S42 mb786 406 000,00 0,00 Razem 1 078 000,00 1 053 200,0024 800,00

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wypełniony Protokół wykonania elementów nr 1 – strona 1

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wypełniony Protokół wykonania elementów nr 1 – strona 2

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wypełniony Protokół wykonania elementów nr 2 – strona 1

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wypełniony Protokół wykonania elementów nr 2 – strona 2

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Najważniejszy jest zdrowy rozsądek…

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Edward Kolbusz Dyrektor tel. (+4822) 4590365 fax (+4822) 4590628 e-mail: e.kolbusz@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google