Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Fila-Ślażyńska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Fila-Ślażyńska"— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Fila-Ślażyńska
EURATOM Magdalena Fila-Ślażyńska Branżowy Punkt Kontaktowy Technologii Jądrowych przy Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

2 Euratom w strukturze 7 PR
Euratom w strukturze 7 PR 7 PR składa się z czterech programów szczegółowych: Współpraca Pomysły Ludzie Możliwości programu szczegółowego: EURATOM oraz działań Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) CEL EURATOM: wspieranie działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej Cel pośredni: konsolidacja europejskiej przestrzeni badawczej w sektorze energii jądrowej "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

3 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Tło historyczne Działania badawcze Euratom w dziedzinie energii prowadzone są na mocy Traktatu Euratom, ustanawiającego w 1957 r. Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Euratom jest podmiotem odrębnym pod względem prawnym od Wspólnoty Europejskiej (WE) i posiada własny program ramowy w dziedzinie badań, którego realizacja jest jednak zarządzana przez instytucje wspólnotowe Traktat Euratom doprowadził do znacznej harmonizacji polityki w dziedzinie energii na poziomie europejskim, regulując szereg szczegółowych zadań z zakresu gospodarowania zasobami nuklearnymi i działań badawczych (art. 7 Traktatu Euratom wprowadził do prawa wspólnotowego pojęcie programów badawczych – programów ramowych) "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

4 Dwa powiązane programy szczegółowe:
Struktura Euratomu Dwa powiązane programy szczegółowe: Związane z działaniami pośrednimi podejmowanymi w ramach: Euratom Fission Euratom Fusion Związane z działaniami bezpośrednimi podejmowanymi przez: Wspólne Centrum Badawcze KE (Joint Research Centre KE) - jedna z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli, składa się siedmiu instytutów badawczych (Niemcy, Belgia, Włochy, Holandia, Hiszpania). JRC powstało na mocy art.8 Traktatu Euratom jako Wspólne Centrum Badań Atomowych) Zarządzanie działaniami pośrednimi: Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych (DG RTD) KE "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

5 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Budżet 7 PR na lata Współpraca (Cooperation) mld euro Pomysły (Ideas) mld euro Ludzie (People) mld euro Możliwości (Capacities) – mld euro Nienuklearne działania JRC – mld euro Euratom mld euro w okresie pięciu lat ( , w tym: miliarda euro Euratom Fusion, 287 milionów euro Euratom Fission, 517 milionów euro działania JRC Czwarty konkurs Euratom Fission – 2010 (13 listopada 2009r. – 8 kwietnia 2010r.) wyniósł euro "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

6 Budżet Euratom 2010 w podziale na działania
Grupa Działanie Budżet (mln Euro) 1 Fission - 1 12 2 Fission - 2 18 3 Fission - 3 13 4 Fission - 4,5,6,7 6.799 Total 49 799 zachodzi konkurencja między projektami w ramach danej grupy budżetowej możliwe pozostawienie jest określonego poddziałania bez wsparcia, jeśli wnioski złożonego w jego ramach nie osiągnęły wystarczającego poziomu work programme może definiować maksymalną liczbę wniosków, które otrzymają dofinansowanie projekty, które spełnią wymagane progi, ale nie otrzymają dofinansowania z powodu braku środków zostaną umieszczone na wspólnej dla całego konkursu liście rezerwowej, ale nie będą brane automatycznie pod uwagę w następnym roku budżetowym "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

7 Struktura Euratom Fission
Struktura Euratom Fission Działania Zarządzanie odpadami radioaktywnymi (badania nad wybranymi zagadnieniami składowania geologicznego wypalonego paliwa, prezentacja technologii dotyczących bezpieczeństwa; badania nad rozdziałem i transmutacjami oraz innymi koncepcjami dotyczącymi zmniejszenia ilości odpadów oraz ryzyka ich składowania) Systemy reaktorowe (badania nad kontynuacją bezpiecznego działania wszystkich istniejących typów systemów reaktorowych, biorąc pod uwagę nowe wyzwania, takie jak wydłużenie okresu funkcjonowania oraz rozwój nowych, zaawansowanych systemów oceny bezpieczeństwa) Ochrona radiologiczna (badania związane z ryzykiem narażenia na niskie dawki, medycznymi zastosowaniami oraz zarządzaniem w sytuacjach awarii; badania nad zmniejszeniem skutków w przypadku terroryzmu nuklearnego lub radiologicznego) Infrastruktura (ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i zwiększenie współpracy, zwłaszcza w zakresie badań materiałowych, podziemnych laboratoriów, banków tkanek) Zasoby ludzkie, mobilność i szkolenia (rozwój kompetencji naukowych oraz potencjału ludzkiego celem zapewnienia wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych, inżynierskich i technicznych dla sektora nuklearnego) "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

8 Struktura Euratom Fission cd.
Struktura Euratom Fission cd. Zakres tematyczny 4. konkursu Euratom-Fission (topics): Zarządzanie odpadami radioaktywnymi: demonstracja in-situ koncepcji i technologii magazynowych w podziemnych laboratoriach badawczych, działalność badawcza na rzecz wdrożenia geologicznej utylizacji. Systemy reaktorowe: starzenie się niemetalicznych komponentów elektrowni jądrowych (NPP), badania i rozwój wspierające program badań strategicznych Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNE-TP), koordynacja wkładu programu Euratom w Międzynarodowe Forum Generacji IV (GIF) badania materiałoznawcze. "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

9 Struktura Euratom Fission cd.
Struktura Euratom Fission cd. Zakres tematyczny 4. konkursu Euratom-Fission (topics): Ochrona radiologiczna: badania nad zagrożeniami związanymi z niskimi dawkami promieniowania w Europie, optymalizacja dawek dzięki nowym technologiom w obrazowaniu medycznym, europejska platforma gotowości i zarządzania nagłymi zdarzeniami i sytuacjami powypadkowymi, zintegrowane podejście do badań radioekologicznych w Europie. "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

10 Struktura Euratom Fission cd.
Zakres tematyczny 4. konkursu Euratom-Fission (topics): Infrastruktura: ponadnarodowy dostęp do dużych infrastruktur Zasoby ludzkie, mobilność i szkolenia: plany szkoleń programu Euratom-Rozszczepienie (EFTS) w zakresie energetyki jądrowej i ochrony przed promieniowaniem Cross-cutting actions: działania wspierające wdrożenie programu i pozostała działalność Współpraca z państwami trzecimi: współpraca w zakresie edukacji i szkolenia jądrowego, niezawodność programowania w automatyzacji, test kwalifikacji paliwa do nadkrytycznego reaktora wodnego (SCWR). "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

11 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Priorytety Działania, poddziałania Euratomu odzwierciedlają priorytetowe kierunki badań wybrane do dofinansowania. Wpływ na szczegółowy zakres tematyczny konkursu Euratom mają: Strategiczna Agenda Badawcza Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (the Strategic Research Agendas of Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) Strategiczny Plan Technologii Energetycznych (the Strategic Energy Technololy Plan,SET-Plan) Multidisciplinary European Low Dose Initiative (MELODI) Hight Level Expert Group on Low Dose Risk Research (HLEG) Implementing Geological Disposal Technology Platform European Industrial Initiative in Nuclear Fission (generation IV) European Energy Reasearch Alliance (EERA) "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

12 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Beneficjenci Instytucje naukowe: Instytuty badawcze Uniwersytety Akademie Szkoły średnie Jednostki przemysłowe: Małe i średnie przedsiębiorstwa JRC "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

13 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Cykl życia wniosku 1. Zidentyfikowanie działania i poddziałania oraz dozwolonego systemu finansowania (Work programme). Zapoznanie się z Przewodnikiem dla wnioskodawcy (Guide for Applicants), szczególnie w zakresie procedury składania wniosku. Wnioskodawca przygotowuje poprawny formalnie i merytorycznie wniosek i składa go drogą elektroniczną za pomocą Electronic Proposal and Submission System (EPSS). Ocena ekspertów (min. 3 ekspertów ocenia 1 wniosek; w przypadku Sieci doskonałości min. 5 ekspertów) Negocjacje z KE (dotyczą wszystkich bądź jedynie niektórych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania). Grant agreements. Relacja czasowa: złożenie wniosku – wiosna 2010r. rozstrzygnięcie konkursu – jesień 2010r. "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

14 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Kryteria formalne Wniosek musi spełniać następujące warunki: Nadesłany przed upływem wyznaczonej daty, godziny wyznaczonej w ogłoszeniu o konkursie Zawiera min. liczbę uczestników wyznaczoną w ogłoszeniu o konkursie Kompletnie wypełniony (część A i B) Treść wniosku jest zgodna z wybranym topikiem i systemem finansowania Wnioskowane dofinansowanie z KE nie przekracza ustalonych przez KE progów UWAGA: ogólne postanowienia mogą być uchylone przez szczegółowe regulacje odnoszące się do konkretnego topiku (patrz Work Programme)! "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

15 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Kryteria oceny Ogólne kryteria oceny projektów dla wszystkich systemów finansowania: Naukowa i/lub technologiczna jakość, doskonałość (trafność koncepcji, wysoka jakość celów); stopień odniesienia do zakresu merytorycznego poddziałania Potencjalny wpływ projektu poprzez jego rozwój, rozpowszechnianie i wykorzystanie jego rezultatów (wkład, odziaływanie projektu na poziomie europejskim i/lub międzynarodowym na priorytety rozwoju zdefiniowane w ramach danego poddziałania) Jakość, efektywność realizacji projektu i jego zarządzania (właściwa struktura zarządzania i procedury, doświadczenie uczestników) "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

16 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Systemy finansowania W 7PR istnieje kilka systemów finansowania. Dokładne informacje dotyczące wymogów do poszczególnych systemów znajdują się w zaproszeniach do składania wniosków, tzw. call fiche. EURATOM Sieci doskonałości Projekty współpracy Akcje koordynacyjne i wspierające "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

17 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Systemy finansowania Projekty współpracy, tzw. Collaborative Projects (CP): współfinansowanie prac badawczo- wdrożeniowych, mających na celu stworzenie nowej wiedzy, technologii lub produktu i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania – min. 3 partnerów (3 podmioty prawne) z 3 różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych. (w zależności od wnioskowanego dofinansowania Projekty współpracy dzielą się na: Large scale Collaborative projects oraz Small or Medium scale Collaborative Projects). Czas trwania: 2-5 lat. Sieci doskonałości, tzw. Networks of Excellence (NoE): wsparcie realizacji wspólnego programu działań, wdrażanego przez wiele organizacji badawczych; celem jest inteegracja europejskiego potencjału badawczego – min. 3 partnerów (3 podmioty prawne) z 3 różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych. Czas trwania: ok. 5 lat. Akcje koordynacyjne i wspierające, tzw. Coordination and Support Actions (CSA): wsparcie i koordynacja różnych działań i polityk badawczo-naukowych, stymulowanie uczestnictwa w projektach poprzez dofinansowanie konferencji i seminariów, prac studyjnych i analiz, działań informacyjnych i promocyjnych – Akcje typu koordynacyjnego min. 3 podmioty prawne z 3 różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych; Akcje typu wspierającego przynajmniej jeden niezależny podmiot prawny. Czas trwania: CSA – CA – 2-4 lat; CSA –SA – od kilku miesięcy do 2, 4 lat. "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

18 Wielkość projektu a system finansowania
Wielkość projektu a system finansowania Large scale Collaborative Projects max. 9 mln Euro Small or medium scale Collaborative Projects max. 1-1,5 mln Euro Network of exellence max 4 mln Euro Coordination and Support Actions max.0,5 mln Euro "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

19 Poziom dofinansowania a a system finansowania
Maksymalne stawki zwrotu Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego Działania w zakresie demonstracji Inne działania Sieci doskonałości 50% 75% 100% Projekty współpracy Akcje koordynacyjne i wspierające Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego – badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, która będzie wykorzystana w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług lub też doprowadzi do znaczącej poprawy istniejących produktów, procesów i usług. W ramach tego typu działań mieści się również koordynacja naukowa. Działania w zakresie demonstracji – działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, jeżeli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane. Działania te nie mogą dotyczyć rutynowych lub okresowych zmian uczynionych w produktach, liniach produkcyjnych, procesach produkcyjnych. Inne działania – działania nieodpowiadające wymienionym powyżej, np. działania w zakresie zarządzania, szkoleń, upowszechniania wiedzy, koordynacji i sieci współpracy czy praw własności intelektualnej, promocji i rozpowszechniania wyników projektu. "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

20 Wydatki kwalifikowane
Wydatki kwalifikowane Koszty bezpośrednie: to koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu: Wynagrodzenia (Personnel costs) Podróże i diety (Travel and subsistence) Sprzęt trwałego użytku (Durable equipment) Materiały (Consumables and supplies) Podwykonawstwo (Subcontracting) Świadectwa kontroli sprawozdań finasowych i świadectwa kontroli metodologii (Certificate on the financial statements and certificate on the methodology) Koszty te sprawozdajemy zawsze wg rzeczywiście poniesionych kosztów potwierdzonych dokumentami księgowymi "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

21 Wydatki kwalifikowane
Koszty pośrednie: to koszty, które nie mogą być zidentyfikowane przez beneficjenta jako bezpośrednio przypisane do projektu, ale są ponoszone w związku z bezpośrednimi kosztami przypisanymi do projektu. Będą to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np.: Koszty administracji i zarządzania Koszty wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych Koszty mediów (woda, ogrzewanie, elektryczność) Koszty ubezpieczenia Koszty wyposażenia biurowego Koszty zatrudnienia personelu administracyjnego Koszty te możemy sprawozdawać na 2 sposoby: Jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich Koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt wg stawki ustalonej przez KE "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

22 Wydatki niekwalifikowane
Wydatki niekwalifikowane • koszty podatku VAT • koszty zobowiązań własnych • prowizje na pokrycie ewentualnych, przyszłych strat • koszty związane ze zwrotem kapitału • koszty dobrowolnych zobowiązań • zwrot kosztów poniesionych w innym projekcie unijnym • wierzytelności i ich obsługa • nierozważne i nieuzasadnione albo przesadnie wysokie wydatki. "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

23 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.
Więcej informacji Instytut Problemów Jądrowych Krajowy Punkt Kontaktowy 7 PR "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.

24 Magdalena Fila-Ślażyńska
Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy  Magdalena Fila-Ślażyńska Branżowy Punkt Kontaktowy Technologii Jądrowych Instytut Problemów Jądrowych tel/fax (22) bud. fizyki, pokój 127 "Fundusze dla Naukowców", 6 maja 2010r.


Pobierz ppt "Magdalena Fila-Ślażyńska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google