Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu Priorytet VII. Działanie 7.2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu Priorytet VII. Działanie 7.2."— Zapis prezentacji:

1 Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu Priorytet VII. Działanie 7.2

2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VII. Transport Przyjazny Środowisku Działanie 7.2. Rozwój Transportu Morskiego Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu Projekt nr POIS.07.02.00-00-003/09 Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-003/09-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

3

4 Inwestycja Projekt jest jednym z kluczowych dla Polski przedsięwzięć infrastrukturalnych. To zaawansowana i złożona inwestycja morska prowadzona przez Urząd Morski w Szczecinie. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 54 miliony złotych, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ok. 46 milionów złotych.

5 Założenia inwestycji Projekt zakłada przebudowę i trwałe zabezpieczenie przed erozją i osuwiskami ok. 1477 metrów istniejącego falochronu. Przyjęto założenie, że obiekt po przebudowie powinien być bezpieczny i stabilny po pogłębieniu toru wodnego do głębokości 14,50 metra.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Czas prowadzenia robót 3 grudnia 2009 r. – 30 czerwca 2012 r.

18

19 Realizacja projektu Grudzień 2009 r. – wstępne prace przygotowawcze. Kwiecień 2010 r. – właściwe prace budowlane. Czerwiec 2012 r. – planowane zakończenie inwestycji.

20

21 Zakres robót

22 Stan istniejący Zakres robót związanych z przebudową falochronu wschodniego w Świnoujściu obejmuje wykonanie umocnienia dna oraz zachodniej skarpy falochronu w części podwodnej i nadwodnej.

23 Projektowane roboty

24 Część podwodna Przyjęto ochronę podwodnej skarpy falochronu z wykorzystaniem narzutu kamiennego, geowłókniny oraz materacy gabionowych. Dla zabezpieczenia geowłókniny przed zniszczeniem podczas układania i w czasie eksploatacji przyjęto zabezpieczenie jej powierzchni dwiema warstwami materacy gabionowych o grubości 30 cm każda, wypełnionych kamieniem frakcji 10-20 cm. Przed wykonaniem projektowych ubezpieczeń podwodnej części skarpy falochronu konieczne jest przeprowadzenie następujących prac: - oczyszczenia dna, - wykonania wykopu uzupełniającego do rzędnej -15,10 o szerokości w dnie10 metrów i pochyleniu1:2 w miejscach, gdzie podstawa skarpy jest wyżej niż rzędna dna przyległego toru wodnego (14,50 m poniżej poziomu morza), - uzupełnienia narzutem kamiennym wyrw i ubytków w skarpie.

25 Część nadwodna : Zabezpieczenie części nadwodnej polega na: oczyszczeniu powierzchni części nadwodnej narzutu kamiennego z roślinności oraz naniesionego mułu wypełniającego spoiny miedzy poszczególnymi blokami kamiennymi, rozbiciu wierzchniej warstwy kamienia na całej powierzchni między wyznaczonymi przekrojami, skuciu warstwy betonu na bruku kamiennym w rejonie zapadlisk, uzupełnieniu zapadlisk betonem B30 o konsystencji gęsto-plastycznej z jednoczesnym wypełnieniem kamieniem, ułożeniu wierzchniej warstwy kamienia ze starannym wypełnieniem spoin betonem B30 z dodatkiem szkła wodnego, spoinowaniu betonem B30 z dodatkiem szkła wodnego na całej nadwodnej powierzchni bruku kamiennego.

26

27 Kolejność robót

28 Każdy przebudowany odcinek falochronu obejmuje trzy elementy, o innej technologii, w zależności od rzędnej posadowienia: poniżej 4,40 m p.p.m. - przygotowanie podłoża, ułożenie I warstwy materacy, ułożenie ll warstwy materacy, od -4,40 do 0 m p.p.m. - zasyp kamienny, od 0 m do 1,7 m n.p.m. - remont nadwodnej części falochronu. Cały falochron został podzielony na 59 odcinków o średniej długości 25 metrów każdy. Dane na temat ilości przebudowanych metrów falochronu w latach 2011 i 2012: w 2011 r. - 1018 m, w 2012 r.- 443 m. W 2011 roku przewiduje się wykonanie całości robót związanych z remontem części nadwodnej.

29 Asortyment planowanych do wykonania robót przedstawia się następująco: zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie miejsc, w których wykonano projektowe przekroje poprzeczne zachodniej skarpy falochronu, oznaczenie obszarów niezbędnych dla prac sprzętu w strefie wykonywania robót, rozpoznanie minerskie skarpy i dna w rejonie prowadzenia robót, przygotowanie oznakowanych stanowisk roboczych zgodnie z Planem Bezpieczeństwa Żeglugi,

30 wykonanie robót czerpalnych i podczyszczeniowych, segregacja odpadów, wykonanie narzutów uzupełniających pod materace, ułożenie materacy gabionowych na skarpie i dnie u podstawy, wykonanie narzutu uzupełniającego powyżej materacy, wykonanie remontu części nadwodnej.

31 Materace gabionowe

32

33

34 Materace gabionowe wykonywane są na terenie Przedsiębiorstwa Europort w Świnoujściu, gdzie dostarczany jest kamień. Jest to nabrzeże przy Basenie Bałtyckim. Przygotowana została tam pochylnia do segregacji kamienia, stanowiska wykonywania materacy, składania i załadunku gotowych gabionów na barki. Wszystkie materace podlegają sprawdzeniu pod względem wymiarów zewnętrznych, dokładności ułożenia i zawartości odpowiednich frakcji kamienia.

35

36 Zaawansowanie robót na koniec 2010 r.

37

38 Roboty realizowane do końca 2010 r.: przygotowanie Planu Bezpieczeństwa Żeglugi i zabezpieczenia robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych w okresie wykonywania robót (według wymagań UE),

39 zabezpieczenie minerskie terenu prac, roboty pogłębiarskie, transport urobku na odległość 15,5 kilometra na pole refulacyjne D, wykonanie podwodnego narzutu kamiennego, podczyszczenie skarpy podwodnej z bloków i głazów kamiennych, ze szkła, drewna, opon w strefie ubezpieczenia materacami gabionowymi, prace nurkowe i sondażowe,

40 przesortowanie wydobytego urobku w celu wydzielenia materiałów przeznaczonych na wysypisko, odholowanie przesortowanych odpadów na miejsce rozładunku i transport odpadów na wysypisko, formowanie materacy gabionowych, wypełnienie ich kamieniem i podczepienie geowłókniny, układanie pod wodą materacy gabionowych, połączenie ich w całość przez zespół nurków i sondażystów, transport sprzętu i materiałów w miejsce wbudowania.

41 O p i s r o b ó t% Z a a w a n s o w a n i a r o b ó t Całkowite zaawansowanie prac budowlanych, w tym: 29,43% wymagania ogólne53,18% roboty przygotowawcze89,47% część podwodna skarpy zachodniej falochronu wschodniego 29,75% część nadwodna skarpy zachodniej falochronu wschodniego 0,00% Całkowite zaawansowanie kontraktu 29,43% Zaawansowanie finansowe robót do 31 grudnia 2010 roku

42 Wykaz robót w okresie od 1 do 31 marca 2011 r.: wykonywanie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenie minerskie terenu prac (rejon p44 - p60), wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia w50% 2.5kg z obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym (rejon prac p29a - p30a, p37 - p42), formowanie materacy gabionowych o wymiarach 6,0 x 2,0 x 0,3 m; wypełnienie kamieniem bazaltowym i podczepienie geowłókniny (pierwsza warstwa),

43 formowanie materacy gabionowych o wymiarach 5,0 x 2,0 x 0,3 m; wypełnienie kamieniem bazaltowym (druga warstwa), układanie pod wodą materacy gabionowych, połączenie ich w całość przez zespół nurków i sondażystów; transport sprzętu i materiałów w miejsce wbudowania; wykonanie robót w przekrojach p23a - p28a (druga warstwa), prace sondażowe.

44 O p i s r o b ó t% Z a a w a n s o w a n i e r o b ó t Całkowite zaawansowanie prac budowlanych, w tym: 35,55% wymagania ogólne60,02% roboty przygotowawcze89,47% część podwodna skarpy zachodniej falochronu wschodniego 36,14% część nadwodna skarpy zachodniej falochronu wschodniego 0,00% Całkowite zaawansowanie kontraktu 35,55% Zaawansowanie finansowe robót do 31 marca 2011 roku

45

46 Kwiecień 2011 r. Na początku kwietnia wykonane zostanie drugie stanowisko dalbowe pomiędzy przekrojami p46 - p53 i rozpocznie pracę drugi zespół roboczy. W kwietniu rozpocznie także pracę zespół wykonujący narzuty pomiędzy przekrojami p1 - p7. W rejonie tym nie przewiduje się budowania tymczasowego stanowiska dalbowego, lecz ustawienie pontonu (400 ton) na szczudłach, do którego cumować będą jednostki pływające. Roboty związane z umocnieniem dna w rejonie przekrojów p7 - p22 przewiduje się wykonać z pontonu po uprzednim wykonaniu robót czerpalnych.

47 Wykaz robót w okresie od 1 do 30 kwietnia 2011 r.: wykonywanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia w50% 2,5 kg z obiektu pływającego, z wyładunkiem mechanicznym pod kontrolą nurków, wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia w50% 90 kg z obiektu pływającego, z wyładunkiem mechanicznym, wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia w50% 900 kg z obiektu pływającego, z wyładunkiem mechanicznym,

48 podczyszczenie skarpy podwodnej z bloków i głazów kamiennych, ze szkła, drewna, opon samochodowych, elementów umocnienia faszynowego, elementów metalowych w strefie ubezpieczenia materacami gabionowymi; prace nurkowe, przesortowanie wydobytego urobku w celu wydzielenia materiałów przeznaczonych na wysypisko, odholowanie wydobytego urobku na miejsce rozładunku, formowanie materacy gabionowych 6,0 x 2,0 x 0,3 m; wypełnienie ich kamieniem i podczepienie geowłókniny, formowanie materacy gabionowych 5,0 x 2,0 x 0,3 m; wypełnienie ich kamieniem,

49 układanie pod wodą materacy gabionowych, połączenie ich w całość przez zespół nurków i sondażystów; transport materiałów w miejsce wbudowania, prace sondażowe, czyszczenie powierzchni betonowych przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe - przygotowanie powierzchni nadwodnej falochronu do remontu, rozbiórka okładzin skarpy z bruku w miejscu zapadlisk,

50 betonowanie zapadlisk w części nadwodnej falochronu mieszanką betonową C30 hydrotechniczną, wykonanie bruku z kamienia naturalnego na skarpie ze 100% wykorzystaniem kamienia z rozbieranej skarpy - ułożenie bruku na betonowych zapadliskach skarpy, wykonanie spoinowania bruków kamiennych.

51

52

53

54

55 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu Priorytet VII. Działanie 7.2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google