Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej1 Działanie 2.4 SPO WKP Poddziałanie 2.4.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej1 Działanie 2.4 SPO WKP Poddziałanie 2.4.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej1 Działanie 2.4 SPO WKP Poddziałanie 2.4.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Cel: zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie się przedsiębiorstw do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) (Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń)

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej2 Poddziałanie IPPC Projekty Wspierane będą następujące rodzaje projektów, ukierunkowanych na dostosowywanie się do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT): zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska; zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów ;

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej3 Poddziałanie IPPC Projekty cd. zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT; inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia końca rury), których zastosowanie jest niezbędne dla dotrzymania zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących najlepsze dostępne techniki, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4 Poddziałanie IPPC Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zKryteria formalne i techniczno-ekonomiczne (kryteria dostępu) zKryteria merytoryczne (kryteria wyboru)

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej5 Poddziałanie IPPC Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne, w tym : instalacja, której ma dotyczyć inwestycja, podlega przepisom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (transponującego Aneks I do Dyrektywy 96/61/WE);

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej6 Poddziałanie IPPC Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne c.d.: inwestycja ma na celu dostosowanie do przepisów Tytułu III. Działu IV. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, a w szczególności jej Rozdziału 4 (transponujących wymogi Dyrektywy 96/61/WE).

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej7 Poddziałanie IPPC Kryteria wyboru projektów Kryteria techniczno-ekonomiczne, w tym: Ôzgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania; Ôzgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej; ÔZasadność niestosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO-WKP; w zakresie pomocy publicznej; Ôwykonalność projektu pod względem technicznym i prawnym; Ôwykonalność finansowa projektu;

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej8 Poddziałanie IPPC Kryteria wyboru projektów Kryteria techniczno-ekonomiczne c.d.: Ôocena kondycji finansowej projektodawcy, w oparciu o dokumenty załączone do wniosku o udzielenie wsparcia; Ôzgodność z przynajmniej jedną dyrektywą UE objętą Działaniem 2.4 (przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wypełnienia danej dyrektywy i osiągnie wymagane standardy po zrealizowaniu inwestycji);

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej9 Poddziałanie IPPC Kryteria wyboru projektów Kryteria merytoryczne : ÔEfektywność kosztowa: max. 70 pkt. ÔZmiana technologii produkcji: max. 9 pkt. ÔZarządzanie jakością: ISO pkt. ÔZarządzanie zasobami środowiska: ISO pkt. (procedura otrzymania certyfikatu rozpoczęta - 2 pkt.) ÔPowiązanie z innymi programami operacyjnymi i działaniami/projektami: 2 pkt. ÔWielkość przedsiębiorstwa: 5 pkt. dla MSP ÔLokalizacja w aspekcie poziomu bezrobocia: maks. 4 pkt. ÔRealizacja polityk horyzontalnych UE: max. 3 pkt.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej10 Poddziałanie IPPC Poziom pomocy publicznej Pomoc regionalna (nowe inwestycje) Warszawa, Poznań – maks. 30% (EDN) + 15% dla MSP Wrocław, Kraków, Trójmiasto – maks. 40% (EDN) + 15% dla MSP Pozostałe tereny Polski – maks. 50% (EDN) + 15% dla MSP W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln (EDB). Pomoc horyzontalna – ochrona środowiska Maksymalnie 30% (EDN) kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5 mln (EDB).

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej11 Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poddziałanie – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej12 Poddziałanie –zakres merytoryczny W ramach poddziałania dofinansowywane będą przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ograniczające wielkości ładunków i ilości ścieków przemysłowych zrzucanych do środowiska wodnego, a w szczególności substancji niebezpiecznych. Wspierane będą następujące przedsięwzięcia: ybudowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych, yzmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami.

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej13 Ścieki przemysłowe Ścieki przemysłowe – rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej14 Poddziałanie –zakres merytoryczny Poddziałanie dotyczy wsparcia dla przedsiębiorców realizujących zadania związane z wymogami następujących dyrektyw UE: zDyrektywa nr 464/1976/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego oraz Dyrektywy córki: Dyrektywa nr 86/280/EWG z dnia r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie I Załącznika do Dyrektywy 464/1976/EWG; Dyrektywa nr 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutu rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych; Dyrektywa nr 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutu kadmu; Dyrektywa 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutu rtęci z innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych; Dyrektywa nr 84/491/EWG z dnia 9 października 1984 r. W sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów sześciochlorocykloheksanu.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej15 Poddziałanie –zakres merytoryczny Dyrektywa nr 271/1991/WE z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z ) Dyrektywa nr 61/1996/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (Dz. Urz. WE L 257)

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej16 Poddziałanie –zakres merytoryczny Przepisy ww. dyrektyw zostały transponowane do prawa polskiego poprzez zapisy następujących krajowych aktów prawa: zUstawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska, zUstawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. zoraz związanych z nimi aktów wykonawczych (rozporządzeń wydanych przez właściwych Ministrów), w tym: yRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; yRozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych; yRozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej17 Instytucja Wdrażająca, Beneficjenci Instytucją Wdrażającą działanie 2.4 jest NFOŚiGW, zaś Beneficjentami są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP, bez względu na formę własności, przy czym: z- wsparcie nie będzie udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze: rolnictwa, przetwórstwa spożywczego (podlegają one załącznikowi I Traktatu WE), oraz w przypadku pomocy regionalnej przedsiębiorcom z sektorów rybołówstwa, przemysłu węglowego, stalowego, stoczniowego, włókien syntetycznych, pojazdów silnikowych, transportu, z- wsparcie nie będzie udzielane podmiotom wykonującym usługi publiczne na zlecenie j.s.t.: yw których większość udziałów lub akcji posiada j.s.t. lub inny podmiot w szczególności spółka prawa handlowego – od niej zależny, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, ywybranym przez j.s.t. na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej18 Poddziałanie Intensywność pomocy Na inwestycje w ramach tego poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna regionalna i horyzontalna w następującej maksymalnej wysokości: zdla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania 30% (EDN), zdla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta 40% (EDN), zdla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski 50% (EDN), z+ dodatkowe 15% (EDB) dla MSP; z- w każdym przypadku nie więcej jednak niż 5 mln (EDB).

19 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania się przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Podziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

20 20 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Cel Poddziałania : Celem jest obniżenie wielkości emisji do powietrza substancji zanieczyszczających z istniejących obiektów spalania paliw o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie większej niż 50MW w celu poprawy jakości powietrza oraz dostosowania się funkcjonujących obiektów do norm określonych przepisami ochrony środowiska.

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej21 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza W ramach poddziałania wspierane będą projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach służące dostosowaniu się do wymogów dyrektywy 80/2001/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń z obiektów energetycznego spalania

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej22 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Rodzaje wpieranych projektów : zmodernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych; zmodernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej23 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Rodzaje wpieranych projektów : zinwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła; zkonwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku; zprzedsięwzięcia na rzecz wykorzystania alternatywnych źródeł energii;

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej24 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Przedsiębiorstwa wskazane w załączniku nr XII, rozdział 13: Środowisko naturalne, Traktatu Akcesyjnego (przedsiębiorstwa te zostały również wskazane w akcie prawa krajowego: załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2, i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584),

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej25 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : zW drodze odstępstwa od artykułu 4 ustęp 3 oraz części A załączników III i IV dyrektywy 2001/80/WE, wartości granicznych emisji dwutlenku siarki nie stosuje się w okresie od r. do r. Dla wymienionych elektrowni zawodowych i elektrociepłowni przemysłowych oraz elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych. Lista obejmuje 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych.

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej26 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. z1.EL. BEŁCHATÓW, 2 x kotły BB-1150 z2.EL. TURÓW, 1 x kocioł OP 650 b – 2012, 1 x kocioł OP 650 b – 2013 z3.EL. KOZIENICE, 5 x kotły OP-650 z4.EL. DOLNA ODRA, 1 x kocioł OP-650 z5.El. POMORZANY, 2 x kotły Benson OP-206, 1 x kocioł WP – 120 z6.EL. SZCZECIN, 2 x kotły OP-130 z7.Elektrownia im. T. Kościuszki S.A. w Połańcu, 2 x kotły EP-650 z8.Elektrownia Rybnik S.A., 3 x kotły OP-650

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej27 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. z9. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., EL. OSTROŁĘKA B, 2 x kotły OP-650 z10. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łagisza, 3 x kotły OP- 380k z11. Elektrownia Skawina S.A., 4 x kotły OP-230, 2 x kotły OP-210 z12. Elektrownia Stalowa Wola S.A., 4 x kotły OP-150, 2 x kotły OP-380k z13. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC Siekierki, 2 x kotły OP-230, 1 x kocioł OP-380, 3 x kotły OP-430, 1 x kocioł WP-200, 3 x kotły WP-120

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej28 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. z14. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC Żerań, 5 x kotły OP 230, 4 x kotły WP 120 z15.Elektrociepłownia nr 2, Łódź, 1 x kocioł OP 130, 1 x kocioł OP , 1 x kocioł OP 140 z16. Elektrociepłownia nr 3, Łódź, 1 x kocioł OP 230, 1 x kocioł OP 230 – 2014 z17. Elektrociepłownia nr 4, Łódź, 4 x kotły WP 120 z18. KOGENERACJA S.A., Wrocław, Elektrociepłownia Czechnica, 4 x kotły OP 130

29 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej29 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. z19. KOGENERACJA S.A., Wrocław, Elektrociepłownia Wrocław, 2 x kotły OP 430, 1 x kocioł WP 70, 1 x kocioł WP 120 z20. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdańska, 2 x kotły OP 70C, 1 x kocioł OP , 1 x kocioł OP 230 z21. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdyńska, 1 x kocioł WP 120 z22. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Elektrociepłownia Bydgoszcz II, 2 x kotły OP 230 z23. Elektrociepłownia Białystok S.A., 2 x kotły OP 140, 1 x kocioł OP 230, z24.Elektrociepłownia Zabrze S.A., 2 x kotły WP 120

30 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej30 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. z25. Elektrociepłownia Będzin S.A., 2 x kotły OP 140 z26. Elektrociepłownia Gorzów S.A., 2 x kotły OP 140 z27. Elektrociepłownia Elbląg S.A., 3 x kotły OP 130, 1 x kocioł WP 120 z28. Elektrociepłownia Toruń S.A., 2 x kotły WP 120 z29. EC Lublin Wrotków, 2 x kotły WP 70 z30. Zakład Elektrociepłowni, Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., 1 x kocioł OO-220, 3 x kotły OO-320, 4 x kotły OO-420 z31.Energetyka Dwory Sp. z o.o., 1 x kocioł OP

31 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej31 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. z32. EC ANWIL S.A, Włocławek, 1 x kocioł OO-230, 2 x kotły OO-260 z33. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Zakład Elektrociepłowni, Puławy, 2 x kotły OP-215 z34. HUTA im. T. Sendzimira S.A., 4 x kotły TP-230, 1 x kocioł OP-230 z35. EC RAFINERII GDAŃSKIEJ, 2 x kotły OOP-160 z36. EC II Elana S.A., Toruń, 4 x kotły OO-120

32 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej32 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : zW drodze odstępstwa od artykułu 4 ustęp 3 i części A do załącznika VI dyrektywy 2001/80/WE wartości graniczne dla dwutlenków azotu w obiektach o mocy cieplnej spalania wyższej niż 500MW nie stosuje się w okresie od r. do r. dla obiektów : Lista obejmuje 21 elektrowni zawodowych i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych.

33 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej33 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 21 elektrowni zawodowych i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenków azotu z1. Zespół Elektrowni PAK, EL. ADAMÓW, 3 x kotły OP 380 b, 2 x kotły OP 380 b z2. EL. KOZIENICE, 3 x kotły OP-650, 2 x kotły AP-1650 z3. EL. DOLNA ODRA, 5 x kotły OP-650 z4. Elektrownia im. T. Kościuszki S.A., Połaniec, 6 x kotły EP-650 z5. Elektrownia Rybnik S.A., 5 x kotły OP-650 z6. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A, EL. OSTROŁĘKA B, 1 x kocioł OP-650 z7. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Jaworzno III, 6 x kotły OP- 650, z8. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łaziska, 2 x kotły OP-380, 4 x kotły OP-650,

34 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej34 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 21 elektrowni zawodowych i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenków azotu z9. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łagisza, 2 x kotły OP-380k z10. Elektrownia Opole S.A., 4 x kotły BP-1150 z11. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC Siekierki, 2 x kotły OP-230 z12. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC Kawęczyn, 1 x kocioł WP-120, 2 x kotły WP-200 z13. Elektrociepłownia nr 3, Łódź, 2 x kotły OP 130, 1 x kocioł OP 230 z14. Elektrociepłownia nr 4, Łódź, 2 x kotły OP 230 z15. Elektrociepłownia Kraków S.A., 2 x kotły BC-90, 2 x kotły BC-100, 4 x kotły WP 120 z16. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdyńska, 2 x kotły OP 230 z17. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Elektrociepłownia Bydgoszcz II, 2 x kotły OP 230

35 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej35 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 21 elektrowni zawodowych i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenków azotu z18. Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A., EC II Poznań Karolin, 2 x kotły OP 140, 2 x kotły OP 430 z19. EC Nowa Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza, 1 x kocioł OPG-230, 4 x kotły OPG- 230, 1 x kocioł OPG-430, 2 x kotły WP-200 z20. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Zakład Elektrociepłowni, Puławy, 3 x kotły OP-215 z21. INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN S.A., Wydział Energetyczny, 4 x kotły OP-140

36 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej36 SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : zW drodze odstępstwa od artykułu 4 ustęp 3 i części A do załącznika VII dyrektywy 2001/80/WE wartości granicznych emisji pyłów nie stosuje się w ciepłowniach komunalnych się w okresie od r. do r. dla obiektów: Lista obejmuje 29 ciepłowni komunalnych.

37 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej37 Poddziałanie Ochrona powietrza Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zKryteria formalne i techniczno-ekonomiczne (kryteria dostępu) zKryteria merytoryczne (kryteria wyboru)

38 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej38 Poddziałanie Ochrona powietrza Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne, w tym : Działalność prowadzona przez przedsiębiorcę podlega przepisom ustawy prawo ochrony środowiska (transponującej dyrektywę nr 80/2001/WE z dnia 23 października 2001r. W sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów źródeł spalania – Dz.Urz.UE L 309 z r.); Inwestycja ma na celu dostosowanie istniejących instalacji do przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.

39 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej39 Poddziałanie Ochrona powietrza Kryteria wyboru projektów Kryteria techniczno-ekonomiczne, w tym: Ôzgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania; Ôzgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej; Ôzasadność niestosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO-WKP Ôwykonalność projektu pod względem technicznym i prawnym; Ôwykonalność finansowa projektu;

40 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej40 Poddziałanie Ochrona powietrza Kryteria wyboru projektów Kryteria techniczno-ekonomiczne c.d.: Ôkondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniana na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu, Ôprzedsiębiorstwo jest zobowiązane do przestrzegania przepisów dyrektywy 80/2001/WE ;

41 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej41 Poddziałanie Ochrona powietrza Pomoc publiczna Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz.U.Nr 98, poz.994).

42 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej42 Poddziałanie Ochrona powietrza Pomoc publiczna – pomoc regionalna Inwestycje nowe: Inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową, lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.

43 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej43 Poddziałanie Ochrona powietrza Pomoc publiczna – pomoc horyzontalna Za nową inwestycję nie uznaje inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. Inwestycje nie dające się zakwalifikować jako nowe – pomoc horyzontalna

44 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej44 Poddziałanie Ochrona powietrza Poziom pomocy publicznej Inwestycje nowe - pomoc regionalna Warszawa, Poznań – maks. 30% (EDN) + 15% dla MSP Wrocław, Kraków, Trójmiasto – maks. 40% (EDN) + 15% dla MSP Pozostałe tereny Polski – maks. 50% (EDN) + 15% dla MSP W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln (EDB). Inwestycja, która nie jest nową - pomoc horyzontalna Maksymalnie 50% (EDN) kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5 mln (EDB).

45 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej45 Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

46 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej46 Cel poddziałania zCelem poddziałania jest wsparcie działań inwestycyjnych służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi wytwarzanymi w danych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawani nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne.

47 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej47 Opis poddziałania zW ramach tego poddziałania wspierane będą inwestycje w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady lub w spółkach powiązanych z tymi przedsiębiorstwami kapitałowo, powołanych w celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami w obrębie danej grupy kapitałowej

48 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej48 Wspierane inwestycje zbudowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów

49 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej49 Wspierane inwestycje c.d. zBudowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególnosci recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw

50 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej50 Wspierane inwestycje c.d. zBudowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania zBudowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych

51 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej51 Wspierane inwestycje c.d. zBudowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie odpadów

52 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej52 Uwarunkowania: zZgodność z rozporządzeniem RM z dnia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami – nowa inwestycja, koszty kwalifikowane.

53 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej53 Recyklerzy – warunki zakwalifikowania 1.Recykler jest jednocześnie wytwórcą odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych, powstających w procesie przetwarzania przyjmowanych odpadów, przy czym

54 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej54 Recyklerzy – warunki zakwalifikowania c.d. 2. Recykler posiada i eksploatuje infrastrukturę do unieszkodliwiania lub recyklingu odpadów, która wytwarza odpady przemysłowe lub niebezpieczne 3. Planowana inwestycja dotyczy dostosowania ww. istniejącej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska

55 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej55 Stacje demontażu - wymagania zZabezpieczenie przed dostępem osób postronnych zUtwardzenie i uszczelnienie powierzchni określonych sektorów zSeparator substancji ropopochodnych zWaga zBudynek dla sektora usuwania elementów i substancji niebezpiecznych zUrządzenia i pojemniki


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej1 Działanie 2.4 SPO WKP Poddziałanie 2.4.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google