Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Działanie 2.4 SPO WKP Poddziałanie 2.4.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Cel: zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie się przedsiębiorstw do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) (Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Projekty
Wspierane będą następujące rodzaje projektów, ukierunkowanych na dostosowywanie się do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT): zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska; zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Projekty cd.
zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT; inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia “końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla dotrzymania zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących najlepsze dostępne techniki, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne i techniczno-ekonomiczne (kryteria dostępu) Kryteria merytoryczne (kryteria wyboru) Inne poddziałania maja te same kryteria Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne, w tym: instalacja, której ma dotyczyć inwestycja, podlega przepisom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (transponującego Aneks I do Dyrektywy 96/61/WE); Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne c.d.: inwestycja ma na celu dostosowanie do przepisów Tytułu III. Działu IV. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, a w szczególności jej Rozdziału 4 (transponujących wymogi Dyrektywy 96/61/WE). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Kryteria wyboru projektów
Kryteria techniczno-ekonomiczne, w tym: zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania; zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej; Zasadność niestosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO-WKP; w zakresie pomocy publicznej; wykonalność projektu pod względem technicznym i prawnym; wykonalność finansowa projektu; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Kryteria wyboru projektów
Kryteria techniczno-ekonomiczne c.d.: ocena kondycji finansowej projektodawcy, w oparciu o dokumenty załączone do wniosku o udzielenie wsparcia; zgodność z przynajmniej jedną dyrektywą UE objętą Działaniem 2.4 (przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wypełnienia danej dyrektywy i osiągnie wymagane standardy po zrealizowaniu inwestycji); Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Kryteria wyboru projektów
Kryteria merytoryczne: Efektywność kosztowa: max. 70 pkt. Zmiana technologii produkcji: max. 9 pkt. Zarządzanie jakością: ISO pkt. Zarządzanie zasobami środowiska: ISO pkt. (procedura otrzymania certyfikatu rozpoczęta - 2 pkt.) Powiązanie z innymi programami operacyjnymi i działaniami/projektami: 2 pkt. Wielkość przedsiębiorstwa: 5 pkt. dla MSP Lokalizacja w aspekcie poziomu bezrobocia: maks. 4 pkt. Realizacja polityk horyzontalnych UE: max. 3 pkt. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Poziom pomocy publicznej
Pomoc regionalna (nowe inwestycje) Warszawa, Poznań – maks. 30% (EDN) + 15% dla MSP Wrocław, Kraków, Trójmiasto – maks. 40% (EDN) + 15% dla MSP Pozostałe tereny Polski – maks. 50% (EDN) + 15% dla MSP W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln € (EDB). Pomoc horyzontalna – ochrona środowiska Maksymalnie 30% (EDN) kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5 mln € (EDB). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11 Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Poddziałanie – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 Poddziałanie 2.4.2 – zakres merytoryczny
W ramach poddziałania dofinansowywane będą przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ograniczające wielkości ładunków i ilości ścieków przemysłowych zrzucanych do środowiska wodnego, a w szczególności substancji niebezpiecznych. Wspierane będą następujące przedsięwzięcia: budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych, zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ścieki przemysłowe Ścieki przemysłowe – rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14 Poddziałanie 2.4.2 – zakres merytoryczny
Poddziałanie dotyczy wsparcia dla przedsiębiorców realizujących zadania związane z wymogami następujących dyrektyw UE: Dyrektywa nr 464/1976/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego oraz Dyrektywy „córki”: Dyrektywa nr 86/280/EWG z dnia r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie I Załącznika do Dyrektywy 464/1976/EWG; Dyrektywa nr 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutu rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych; Dyrektywa nr 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutu kadmu; Dyrektywa 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutu rtęci z innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych; Dyrektywa nr 84/491/EWG z dnia 9 października 1984 r. W sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów sześciochlorocykloheksanu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15 Poddziałanie 2.4.2 – zakres merytoryczny
Dyrektywa nr 271/1991/WE z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z ) Dyrektywa nr 61/1996/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (Dz. Urz. WE L 257) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

16 Poddziałanie 2.4.2 – zakres merytoryczny
Przepisy ww. dyrektyw zostały transponowane do prawa polskiego poprzez zapisy następujących krajowych aktów prawa: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska , Ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. oraz związanych z nimi aktów wykonawczych (rozporządzeń wydanych przez właściwych Ministrów), w tym: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych; Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

17 Instytucja Wdrażająca, Beneficjenci
Instytucją Wdrażającą działanie 2.4 jest NFOŚiGW, zaś Beneficjentami są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP, bez względu na formę własności, przy czym: - wsparcie nie będzie udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze: rolnictwa, przetwórstwa spożywczego (podlegają one załącznikowi I Traktatu WE), oraz w przypadku pomocy regionalnej przedsiębiorcom z sektorów rybołówstwa, przemysłu węglowego, stalowego, stoczniowego, włókien syntetycznych, pojazdów silnikowych, transportu, - wsparcie nie będzie udzielane podmiotom wykonującym usługi publiczne na zlecenie j.s.t.: w których większość udziałów lub akcji posiada j.s.t. lub inny podmiot w szczególności spółka prawa handlowego – od niej zależny, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, wybranym przez j.s.t. na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 Poddziałanie 2.4.2 - Intensywność pomocy
Na inwestycje w ramach tego poddziałania udzielana będzie pomoc publiczna regionalna i horyzontalna w następującej maksymalnej wysokości: dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania 30% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta 40% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski 50% (EDN), + dodatkowe 15% (EDB) dla MSP; - w każdym przypadku nie więcej jednak niż 5 mln € (EDB). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania się przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Podziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza SZ P Pdst inf. o mozliw….. Prezentacja o FS, istnieje mozliwosc uzyskania pozyczek preferencyjnych w ramach programow priorytetowych NF , po 1 maja priorytetowo będą traktowane projekty wspolfinansowane ze srodkow UE – dodatkow srodki UE dotacyjne b. atrakcyjne dla przedsiebiorcow. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Cel Poddziałania : Celem jest obniżenie wielkości emisji do powietrza substancji zanieczyszczających z istniejących obiektów spalania paliw o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie większej niż 50MW w celu poprawy jakości powietrza oraz dostosowania się funkcjonujących obiektów do norm określonych przepisami ochrony środowiska. Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza W ramach poddziałania wspierane będą projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach służące dostosowaniu się do wymogów dyrektywy 80/2001/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń z obiektów energetycznego spalania Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Rodzaje wpieranych projektów : modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych; modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Rodzaje wpieranych projektów : inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła; konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku; przedsięwzięcia na rzecz wykorzystania alternatywnych źródeł energii; Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Przedsiębiorstwa wskazane w załączniku nr XII, rozdział 13: Środowisko naturalne, Traktatu Akcesyjnego (przedsiębiorstwa te zostały również wskazane w akcie prawa krajowego: załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2, i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584), Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : W drodze odstępstwa od artykułu 4 ustęp 3 oraz części A załączników III i IV dyrektywy 2001/80/WE, wartości granicznych emisji dwutlenku siarki nie stosuje się w okresie od r. do r. Dla wymienionych elektrowni zawodowych i elektrociepłowni przemysłowych oraz elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych. Lista obejmuje 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych. Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. 1. EL. BEŁCHATÓW, 2 x kotły BB-1150 2. EL. TURÓW, 1 x kocioł OP 650 b – 2012, 1 x kocioł OP 650 b – 2013 3. EL. KOZIENICE, 5 x kotły OP-650 4. EL. DOLNA ODRA, 1 x kocioł OP-650 5. El. POMORZANY, 2 x kotły Benson OP-206, 1 x kocioł WP – 120 6. EL. SZCZECIN, 2 x kotły OP-130 7. Elektrownia im. T. Kościuszki S.A. w Połańcu, 2 x kotły EP-650 8. Elektrownia Rybnik S.A., 3 x kotły OP-650 Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. 9. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., EL. OSTROŁĘKA „B”, 2 x kotły OP-650 10. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia „Łagisza”, 3 x kotły OP-380k 11. Elektrownia „Skawina” S.A., 4 x kotły OP-230, 2 x kotły OP-210 12. Elektrownia „Stalowa Wola” S.A., 4 x kotły OP-150, 2 x kotły OP-380k 13. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC „Siekierki”, 2 x kotły OP-230, 1 x kocioł OP-380, 3 x kotły OP-430, 1 x kocioł WP-200, 3 x kotły WP-120 Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. 14. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC „Żerań”, 5 x kotły OP 230 , 4 x kotły WP 120 15.Elektrociepłownia nr 2, Łódź, 1 x kocioł OP 130, 1 x kocioł OP , 1 x kocioł OP 140 16. Elektrociepłownia nr 3, Łódź, 1 x kocioł OP 230, 1 x kocioł OP 230 – 2014 17. Elektrociepłownia nr 4, Łódź, 4 x kotły WP 120 18. KOGENERACJA S.A., Wrocław, Elektrociepłownia Czechnica, 4 x kotły OP 130 Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

29 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. 19. KOGENERACJA S.A., Wrocław, Elektrociepłownia Wrocław, 2 x kotły OP 430, 1 x kocioł WP 70, 1 x kocioł WP 120 20. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdańska, 2 x kotły OP 70C, 1 x kocioł OP , 1 x kocioł OP 230 21. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdyńska, 1 x kocioł WP 120 22. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Elektrociepłownia Bydgoszcz II, 2 x kotły OP 230 23. Elektrociepłownia Białystok S.A., 2 x kotły OP 140, 1 x kocioł OP 230, 24. Elektrociepłownia Zabrze S.A., 2 x kotły WP 120 Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

30 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. 25. Elektrociepłownia Będzin S.A., 2 x kotły OP 140 26. Elektrociepłownia Gorzów S.A., 2 x kotły OP 140 27. Elektrociepłownia Elbląg S.A., 3 x kotły OP 130, 1 x kocioł WP 120 28. Elektrociepłownia Toruń S.A., 2 x kotły WP 120 29. EC Lublin Wrotków, 2 x kotły WP 70 30. Zakład Elektrociepłowni, Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” S.A., 1 x kocioł OO-220, 3 x kotły OO-320, 4 x kotły OO-420 31. Energetyka Dwory Sp. z o.o., 1 x kocioł OP Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

31 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 36 elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni zawodowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenku siarki. 32. EC ANWIL S.A, Włocławek, 1 x kocioł OO-230, 2 x kotły OO-260 33. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Zakład Elektrociepłowni, Puławy, 2 x kotły OP-215 34. HUTA im. T. Sendzimira S.A., 4 x kotły TP-230, 1 x kocioł OP-230 35. EC RAFINERII GDAŃSKIEJ, 2 x kotły OOP-160 36. EC II Elana S.A., Toruń, 4 x kotły OO-120 Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

32 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : W drodze odstępstwa od artykułu 4 ustęp 3 i części A do załącznika VI dyrektywy 2001/80/WE wartości graniczne dla dwutlenków azotu w obiektach o mocy cieplnej spalania wyższej niż 500MW nie stosuje się w okresie od r. do r. dla obiektów: Lista obejmuje 21 elektrowni zawodowych i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych . Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

33 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 21 elektrowni zawodowych i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenków azotu 1. Zespół Elektrowni PAK, EL. ADAMÓW, 3 x kotły OP 380 b, 2 x kotły OP 380 b 2. EL. KOZIENICE, 3 x kotły OP-650, 2 x kotły AP-1650 3. EL. DOLNA ODRA, 5 x kotły OP-650 4. Elektrownia im. T. Kościuszki S.A., Połaniec, 6 x kotły EP-650 5. Elektrownia Rybnik S.A., 5 x kotły OP-650 6. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A, EL. OSTROŁĘKA „B”, 1 x kocioł OP-650 7. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Jaworzno III, 6 x kotły OP-650, 8. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łaziska, 2 x kotły OP-380, 4 x kotły OP-650, Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

34 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 21 elektrowni zawodowych i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenków azotu 9. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łagisza, 2 x kotły OP-380k 10. Elektrownia „Opole” S.A., 4 x kotły BP-1150 11. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC „Siekierki”, 2 x kotły OP-230 12. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC „Kawęczyn”, 1 x kocioł WP-120, 2 x kotły WP-200 13. Elektrociepłownia nr 3, Łódź, 2 x kotły OP 130, 1 x kocioł OP 230 14. Elektrociepłownia nr 4, Łódź, 2 x kotły OP 230 15. Elektrociepłownia „Kraków” S.A., 2 x kotły BC-90, 2 x kotły BC-100, 4 x kotły WP 120 16. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdyńska, 2 x kotły OP 230 17. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Elektrociepłownia Bydgoszcz II, 2 x kotły OP 230 Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

35 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : Lista 21 elektrowni zawodowych i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych posiadających derogacje w zakresie dwutlenków azotu 18. Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A., EC II Poznań Karolin, 2 x kotły OP 140, 2 x kotły OP 430 19. EC Nowa Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza, 1 x kocioł OPG-230, 4 x kotły OPG-230, 1 x kocioł OPG-430 , 2 x kotły WP-200 20. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., Zakład Elektrociepłowni, Puławy, 3 x kotły OP-215 21. INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN S.A., Wydział Energetyczny, 4 x kotły OP-140 Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

36 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SPO WKP - Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Beneficjenci : W drodze odstępstwa od artykułu 4 ustęp 3 i części A do załącznika VII dyrektywy 2001/80/WE wartości granicznych emisji pyłów nie stosuje się w ciepłowniach komunalnych się w okresie od r. do r. dla obiektów: Lista obejmuje 29 ciepłowni komunalnych . Ustawa o NPR umowy do podpisania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

37 Poddziałanie 2.4.3 Ochrona powietrza Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne i techniczno-ekonomiczne (kryteria dostępu) Kryteria merytoryczne (kryteria wyboru) Inne poddziałania maja te same kryteria Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

38 Poddziałanie 2.4.3 Ochrona powietrza Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne, w tym : Działalność prowadzona przez przedsiębiorcę podlega przepisom ustawy prawo ochrony środowiska (transponującej dyrektywę nr 80/2001/WE z dnia 23 października 2001r. W sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów źródeł spalania – Dz.Urz.UE L 309 z r.); Inwestycja ma na celu dostosowanie istniejących instalacji do przepisów ustawy prawo ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

39 Poddziałanie 2.4.3 Ochrona powietrza Kryteria wyboru projektów
Kryteria techniczno-ekonomiczne, w tym: zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania; zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej; zasadność niestosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO-WKP wykonalność projektu pod względem technicznym i prawnym; wykonalność finansowa projektu; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

40 Poddziałanie 2.4.3 Ochrona powietrza Kryteria wyboru projektów
Kryteria techniczno-ekonomiczne c.d.: kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniana na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przestrzegania przepisów dyrektywy 80/2001/WE ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

41 Poddziałanie 2.4.3 Ochrona powietrza Pomoc publiczna
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz.U.Nr 98, poz.994). POMOC PUBLICZNA ZGODA KOMISJI EUROPEJSKIEJ LUB W RAMACH PROGRAMÓW POMOCOWYCH ZGŁASZANYCH PRZEZ KRAJE CZŁONKOWSKIE PROCEDURA PRZEJŚCIOWA AKTY NORMATYWNE (USTAWY LUB ROPORZĄDZENIA) KTÓRE ZAWIERAJĄ INFORMACJE TAKIE JAKIE SĄ WYMAGANE W PROGRAMACH (KTO, KOMU, ILE, NA CO, ILE, BUDŻET, CZAS TRWANIA) REGIONALNE – KRAJE CELU PIERWSZEGO POMOC NA NOWE INWESTYCJE SRODOWISKO POMOC HORYZONTALNA DLA WSZYSTKICH – GORSZA KWALIFIKOWALNOSC KOSZTOW ZASADA ZANIECZYSZCZJACY PLACI KRAJE CZLONKOWSKIE MIALY NA TO DUZO CZASU TRAKTAT POLITYKA KONKURENCJ 30% NA DOSTOSOWANIE KWALIFIKOWNIE KOSZTOW W OPARCIU O WYTYCZNE SRODOWISKOWE. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

42 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Poddziałanie Ochrona powietrza Pomoc publiczna – pomoc regionalna Inwestycje nowe: Inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową, lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług. POMOC PUBLICZNA ZGODA KOMISJI EUROPEJSKIEJ LUB W RAMACH PROGRAMÓW POMOCOWYCH ZGŁASZANYCH PRZEZ KRAJE CZŁONKOWSKIE PROCEDURA PRZEJŚCIOWA AKTY NORMATYWNE (USTAWY LUB ROPORZĄDZENIA) KTÓRE ZAWIERAJĄ INFORMACJE TAKIE JAKIE SĄ WYMAGANE W PROGRAMACH (KTO, KOMU, ILE, NA CO, ILE, BUDŻET, CZAS TRWANIA) REGIONALNE – KRAJE CELU PIERWSZEGO POMOC NA NOWE INWESTYCJE SRODOWISKO POMOC HORYZONTALNA DLA WSZYSTKICH – GORSZA KWALIFIKOWALNOSC KOSZTOW ZASADA ZANIECZYSZCZJACY PLACI KRAJE CZLONKOWSKIE MIALY NA TO DUZO CZASU TRAKTAT POLITYKA KONKURENCJ 30% NA DOSTOSOWANIE KWALIFIKOWNIE KOSZTOW W OPARCIU O WYTYCZNE SRODOWISKOWE. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

43 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Poddziałanie Ochrona powietrza Pomoc publiczna – pomoc horyzontalna Za nową inwestycję nie uznaje inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. Inwestycje nie dające się zakwalifikować jako nowe – pomoc horyzontalna POMOC PUBLICZNA ZGODA KOMISJI EUROPEJSKIEJ LUB W RAMACH PROGRAMÓW POMOCOWYCH ZGŁASZANYCH PRZEZ KRAJE CZŁONKOWSKIE PROCEDURA PRZEJŚCIOWA AKTY NORMATYWNE (USTAWY LUB ROPORZĄDZENIA) KTÓRE ZAWIERAJĄ INFORMACJE TAKIE JAKIE SĄ WYMAGANE W PROGRAMACH (KTO, KOMU, ILE, NA CO, ILE, BUDŻET, CZAS TRWANIA) REGIONALNE – KRAJE CELU PIERWSZEGO POMOC NA NOWE INWESTYCJE SRODOWISKO POMOC HORYZONTALNA DLA WSZYSTKICH – GORSZA KWALIFIKOWALNOSC KOSZTOW ZASADA ZANIECZYSZCZJACY PLACI KRAJE CZLONKOWSKIE MIALY NA TO DUZO CZASU TRAKTAT POLITYKA KONKURENCJ 30% NA DOSTOSOWANIE KWALIFIKOWNIE KOSZTOW W OPARCIU O WYTYCZNE SRODOWISKOWE. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

44 Poddziałanie 2.4.3 Ochrona powietrza Poziom pomocy publicznej
Inwestycje nowe - pomoc regionalna Warszawa, Poznań – maks. 30% (EDN) + 15% dla MSP Wrocław, Kraków, Trójmiasto – maks. 40% (EDN) + 15% dla MSP Pozostałe tereny Polski – maks. 50% (EDN) + 15% dla MSP W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln € (EDB). Inwestycja, która nie jest nową - pomoc horyzontalna Maksymalnie 50% (EDN) kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5 mln € (EDB). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

45 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Poddziałanie 2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

46 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Cel poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie działań inwestycyjnych służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi wytwarzanymi w danych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawani nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

47 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Opis poddziałania W ramach tego poddziałania wspierane będą inwestycje w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady lub w spółkach powiązanych z tymi przedsiębiorstwami kapitałowo, powołanych w celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami w obrębie danej grupy kapitałowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

48 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wspierane inwestycje budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

49 Wspierane inwestycje c.d.
Budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególnosci recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

50 Wspierane inwestycje c.d.
Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

51 Wspierane inwestycje c.d.
Budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie odpadów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

52 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Uwarunkowania: Zgodność z rozporządzeniem RM z dnia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami – nowa inwestycja, koszty kwalifikowane. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

53 Recyklerzy – warunki zakwalifikowania
Recykler jest jednocześnie wytwórcą odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych, powstających w procesie przetwarzania przyjmowanych odpadów, przy czym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

54 Recyklerzy – warunki zakwalifikowania c.d.
2. Recykler posiada i eksploatuje infrastrukturę do unieszkodliwiania lub recyklingu odpadów, która wytwarza odpady przemysłowe lub niebezpieczne 3. Planowana inwestycja dotyczy dostosowania ww. istniejącej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

55 Stacje demontażu - wymagania
Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych Utwardzenie i uszczelnienie powierzchni określonych sektorów Separator substancji ropopochodnych Waga Budynek dla sektora usuwania elementów i substancji niebezpiecznych Urządzenia i pojemniki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google