Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 25.09.2009. Kliknij, aby edytować styl 2 Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa INSTRUMENT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 25.09.2009. Kliknij, aby edytować styl 2 Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa INSTRUMENT."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 25.09.2009

2 Kliknij, aby edytować styl 2 Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA

3 Kliknij, aby edytować styl 3 Europejski plan naprawy gospodarczej, 4 obszary Obszar I – Społeczeństwo Obszar II – Działalność gospodarcza Obszar III – Infrastruktura i energia Obszar IV – Badania i innowacje Europejski plan naprawy gospodarczej

4 Kliknij, aby edytować styl 4 Obszar I – Społeczeństwo wykorzystanie możliwości, jakie dają środki Europejskiego Funduszu Społecznego, uproszczenie procedur i kryteriów dofinansowania projektów, wspieranie projektów z zakresu programów aktywizacji (wsparcie szkoleniowe, doradztwo osobiste, przekwalifikowania, praktyki, subsydiowanie zatrudnienia, dotacje na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej), Europejski plan naprawy gospodarczej

5 Kliknij, aby edytować styl 5 Obszar I – Społeczeństwo poprawa systemu dopasowania przekwalifikowań i podnoszenia kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy, wsparcie systemów monitorowania i prognozowania tych procesów, przeformułowanie priorytetów, a nawet programów operacyjnych - natychmiastowe wsparcie obszarów potrzebujących szybkiej interwencji, w tym realokacja środków na wsparcie grup najbardziej narażonych na skutki kryzysu. Europejski plan naprawy gospodarczej

6 Kliknij, aby edytować styl 6 Obszar II – Działalność gospodarcza zapewnienie dostępu do finansowania, w tym wsparcie sektora bankowego, aby mógł zwiększyć akcję kredytową na rzecz przedsiębiorców, zwiększenie do 30 mld euro puli środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczonych na pożyczki dla MSP oraz zwiększenie środków na kredyty dla średnich przedsiębiorstw. Europejski plan naprawy gospodarczej

7 Kliknij, aby edytować styl 7 Obszar II – Działalność gospodarcza uproszczenie (co najmniej czasowe) procesu decyzyjnego w zakresie udzielania pomocy publicznej, zmniejszenie obciążeń administracyjnych np. w zakresie zakładania działalności, sprawozdawczości finansowej dla mikroprzedsiębiorstw, obniżenie kosztów patentów oraz europejskiego znaku towarowego. Europejski plan naprawy gospodarczej

8 Kliknij, aby edytować styl 8 Przyjęcie Tymczasowych wspólnotowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, które – normują otoczenie prawne w zakresie opisanych instrumentów – zapobiegają wspieraniu przez państwa członkowskie swoich przedsiębiorstw w niekontrolowany sposób, a tym samym łamaniu zasady konkurencji Konsekwencje Planu naprawy gospodarczej

9 Kliknij, aby edytować styl 9 ­ uznają zasadność tymczasowego wsparcia publicznego dla sektora przedsiębiorstw, jako narzędzia, które pomoże w przeczekaniu kryzysu, jednocześnie wpłynie na podniesienie konkurencyjności europejskiej gospodarki, ­ wprowadzają okresowe uproszczenie procedury dotyczącej pomocy państwa, ­ wprowadzają nowe oraz rozszerzają zakres możliwego wsparcia. Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne

10 Kliknij, aby edytować styl 10 zwiększenie z 200 do 500 tys. euro kwoty pomocy, którą może otrzymać przedsiębiorstwo w okresie od 01-01-2008 do 31-12-2010, dotowanie gwarancji kredytowych, dopłaty do oprocentowania, pomoc na wytwarzanie produktów ekologicznych, wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka. Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne

11 Kliknij, aby edytować styl 11 Priorytet II PO KL PARP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia) w ramach Priorytetu 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cel Priorytetu II: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie Inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw, poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości.

12 Kliknij, aby edytować styl 12 Priorytet II PO KL Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (budżet ok.504 mln. euro) Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (budżet ok.168 mln. euro) Poddziałanie 2.1.3 PO KL Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw w tym Rozwinięcie strategii i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej, dostosowanych do branż dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi (tzw. projekt ISR) Priorytet II PO KL

13 Kliknij, aby edytować styl 13 Wczesne, zintegrowane i efektywne działania, obejmujące pracodawcę i zatrudnione przez niego osoby (również przeznaczone do zwolnienia) pozwalające na przystosowanie się przedsiębiorstw do zmiany warunków prowadzenia działalności. Czym jest ISR ?

14 Kliknij, aby edytować styl 14 Planowanie strategiczne Lepsze wyniki firm Badanie na próbie 802 MSP, kwiecień - czerwiec 2008 r. Dlaczego ISR ? - Badania

15 Kliknij, aby edytować styl 15 Z danych KE wynika, iż szeroki zakres kosztów związanych z bankructwami zostałby zmniejszony, gdyby udzielano większego wsparcia zagrożonym firmom, a w przypadku upadłości ułatwiano przedsiębiorcom rozpoczęcie nowej działalności. Dlaczego ISR ? – Dane Komisji Europejskiej

16 Kliknij, aby edytować styl 16 przedsiębiorstwa zagrożone negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego i ich pracownicy, MMSP i duże przedsiębiorstwa, które nie spełniają definicji "przedsiębiorstwa zagrożonego", zasada: przedsiębiorstwa, które posiadają struktury organizacyjne w co najmniej 2 województwach, lub firmy, które złożą oświadczenie, iż nie będą otrzymywały wsparcia na ten sam cel z działań o charakterze regionalnym. Dla kogo ISR ?

17 Kliknij, aby edytować styl 17 Przedsiębiorstwo nie spełniające definicji przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu Wytycznych KE dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) albo, w ramach środków nowego podejścia, przedsiębiorstwa zagrożone, tylko w przypadku gdy stały się nimi po 1 lipca 2008 r. w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Kwalifikowalność firm

18 Kliknij, aby edytować styl 18 Przedsiębiorstwo uznane za zagrożone tzn., jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej Jakie firmy NIE będą objęte ISR ?

19 Kliknij, aby edytować styl 19 -Doradztwo dla przedsiębiorstw na etapie tworzenia i wdrażania Planu Rozwoju, -Szkolenia i doradztwo dla pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw na etapie wdrażania Planu Rozwoju, -Programy outplacementowe dla zwalnianych pracowników Narzędzia ISR

20 Kliknij, aby edytować styl 20 4 etapy działań w ISR Identyfikacja zagrożeń Diagnoza stanu Doradztwo Plan Rozwoju Realizacja działań Czym jest ISR ?

21 Kliknij, aby edytować styl 21 Etap 1 – Identyfikacja zagrożeń 1.Charakterystyka problemu 2.Wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa: Dynamika (obrotów, aktywów i kapitału własnego) Rentowność Zadłużenie Płynność Sprawność operacyjna Czym jest ISR ?

22 Kliknij, aby edytować styl 22 Etap 2 – Diagnoza sytuacji Opracowanie diagnozy sytuacji w przedsiębiorstwie np. przyczyny występujących problemów w firmie, skutki braku reakcji na problemy, etc. Czym jest ISR ?

23 Kliknij, aby edytować styl 23 Etap 3 – Plan Rozwoju - doradztwo Kierunek rozwoju/naprawy sytuacji w firmie Źródła finansowania dla wskazanych w Planie Rozwoju działań (zewnętrzne i wewnętrzne); Niezbędne zasoby do realizacji Planu np. inwestycje, optymalizacje procesów produkcyjnych; Harmonogram realizacji Czym jest ISR ?

24 Kliknij, aby edytować styl 24 Plan Rozwoju Powinien zawierać co najmniej: analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, prezentację różnych założeń rynkowych, wynikających z badań rynku, opis aktualnej sytuacji przedsiębiorcy, w tym opis wpływu otoczenia zewnętrznego przedsiębiorcy na tę sytuację,

25 Kliknij, aby edytować styl 25 prezentację proponowanej przyszłej strategii przedsiębiorcy i opis sposobu powrotu do żywotności ekonomicznej, przegląd i opis planowanych środków restrukturyzacyjnych, i związanych z nimi kosztów harmonogram wdrożenia planowanych środków restrukturyzacyjnych informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorcy, w szczególności o ich wykorzystaniu oraz ich redukcji, Plan Rozwoju – c.d.

26 Kliknij, aby edytować styl 26 opis ustaleń finansowych do celów restrukturyzacji, w tym dotyczących: wykorzystania wciąż dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów lub spółek zależnych w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w tym banków, zapotrzebowania na pomoc publiczną wraz z określeniem jej kwoty, kosztów wdrożenia planu i źródeł jego finansowania, Plan Rozwoju – c.d. prognozę zysków lub strat, przewidzianych do osiągnięcia lub poniesienia w okresie kolejnych 5 lat, wraz z szacowaną stopą zwrotu z kapitału oraz studium wrażliwości,

27 Kliknij, aby edytować styl 27 Do wydatków kwalifikowalnych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem planu zalicza się wydatki na realizację usług: doradczych związanych z opracowaniem planu doradczych prowadzących do wdrożenia planu szkoleniowych i doradczych mających na celu przygotowanie pracowników przedsiębiorcy do wdrożenia planu szkoleniowych i doradczych mających na celu przekwalifikowanie zwalnianych pracowników. Plan Rozwoju – c.d.

28 Kliknij, aby edytować styl 28 Etap 4 - Realizacja Działań Prewencja - kompleksowe doradztwo i szkolenia stymulujące rozwój firmy i jej pracowników, Interwencja – outplacement, czyli szkolenia i doradztwo dla pracowników planowanych do zwolnienia np. poradnictwo zawodowe, szkolenia przekwalifikujące (przebranżawiające) lub podnoszące kompetencje zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy.

29 Kliknij, aby edytować styl 29 ISR w liczbach Okres realizacji: marzec 2010 – czerwiec 2013 1 przetarg = 1 wykonawca usługi szkoleniowo-doradczo- outplacemntowej, wartość komponentu przeznaczonego na wspieranie firm i pracowników – ok. 47 mln zł brutto, maksymalna wartość wsparcia, jaką może otrzymać firma w ramach ISR – do 200 000 EUR (pomoc de minimis) albo do 500 000 EUR Czym jest ISR ?

30 Kliknij, aby edytować styl 30 Rezultaty ISR 200 przedsiębiorstw objętych wsparciem, w tym 60 dużych, 130 MSP, 10 mikro, 4000 osób otrzyma wsparcie w ramach projektu, co najmniej 80% beneficjentów projektu podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, zdobędzie nowy zawód lub przebranżowi się; co najmniej 50% beneficjentów projektu planowanych do zwolnienia skorzysta ze wsparcia w ramach realizowanych działań outplacementowych; co najmniej 30% pracowników objętych usługami outplacementu znajdzie zatrudnienie w okresie do 6 m-cy od zakończenia udziału w projekcie; Czym jest ISR ?

31 Kliknij, aby edytować styl 31 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl INFOLINIA: 0 801 332 202 INFOLINIA: 0 801 406 416


Pobierz ppt "Warszawa, 25.09.2009. Kliknij, aby edytować styl 2 Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa INSTRUMENT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google