Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wspierania przedsięwzięć mających na celu dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wspierania przedsięwzięć mających na celu dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wspierania przedsięwzięć mających na celu dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 2 Fundusze strukturalne UE w Polsce Sektorowe Programy Operacyjne (SPO): ÔSPO Rozwój Zasobów Ludzkich ÔSPO Transport i Gospodarka Morska ÔSPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb ÔSPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich ÔSPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ÔZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej3 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006 Cel: Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006 Źródła finansowania: Ôśrodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1 250 mln euro Ôkrajowe środki publiczne 461 mln euro Ôśrodki prywatne 1 156 mln euro

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej5 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006 Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Odbiorcy: Instytucje otoczenia biznesu Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Odbiorcy: Przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie)

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej6 Priorytet 2 - Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw zDziałanie 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo zDziałanie 2.2: Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw zDziałanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje zDziałanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej7 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006 Działanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Cel: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego poprzez wspieranie przedsiębiorstw zobligowanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej8 Łączna alokacja środków: ÔWsparcie finansowe z EFRR: 155,4 mln euro ÔPubliczne wsparcie finansowe krajowe (NFOŚiGW): 51,8 mln euro ÔPubliczne wsparcie finansowe ogółem: 207,2 mln euro ÔŚrodki prywatne: 303,9 mln euro Wsparcie będzie udzielane z uwzględnieniem przepisów dotyczących funduszy strukturalnych oraz zasad udzielania pomocy publicznej Działanie 2.4 SPO WKP

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej9 Działanie 2.4 SPO WKP Wdrażanie zInstytucja Zarządzająca - Ministerstwo Gospodarki i Pracy; zInstytucja Płatnicza - Ministerstwo Finansów; zInstytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska; zInstytucja Wdrażająca - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; zOdbiorcy Ostateczni - przedsiębiorstwa, które dokonywać będą inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej10 Działanie 2.4 SPO WKP Procedura składania i rozpatrywania wniosków zNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjmowanie wniosków, ocena formalna; zGrupa robocza d.s. oceny projektów (NFOŚiGW, MŚ, MGiP) - ocena merytoryczna wniosków; zKomitet Sterujący - opiniowanie i rekomendacja projektów; zMinisterstwo Gospodarki i Pracy - zatwierdzanie projektów; zNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podpisywanie umów z przedsiębiorcami.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej11 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zKryteria formalne i techniczno-ekonomiczne (kryteria dostępu) zKryteria merytoryczne (kryteria wyboru)

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej12 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne : wniosek złożony w terminie; wniosek wypełniony zgodnie z instrukcją; komplet wymaganych dokumentów; działalność prowadzona przez przedsiębiorcę podlega określonym przepisom właściwym dla poszczególnych poddziałań (2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4)

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej13 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie: ÔPrzeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Poddziałanie 2.4.1) - Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC); ÔGospodarki wodno-ściekowej (Poddziałanie 2.4.2) Dyrektywa 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje odprowadzane do środowiska wodnego oraz dyrektywy córki;

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej14 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów ÔOchrona powietrza (Poddziałanie 2.4.3) Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania; Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi (Poddziałanie 2.4.4) Dyrektywy: 75/442/EWG w sprawie odpadów, 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 94/67/EC w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych, 96/59/WE w sprawie usuwania PCB/PCT) oraz Dyrektywy 2000/76/EC w sprawie spalania odpadów

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej15 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów Kryteria techniczno-ekonomiczne: Ôzgodność z celem oraz zakresem merytorycznym Działania 2.4; Ôzgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej; Ôwykonalność projektu pod względem technicznym i prawnym; Ôwykonalność finansowa projektu;

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej16 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów Kryteria techniczno-ekonomiczne c.d.: Ôocena kondycji finansowej projektodawcy, w oparciu o dokumenty załączone do wniosku o udzielenie wsparcia; Ôzgodność z przynajmniej jedną dyrektywą UE objętą Działaniem 2.4 (przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wypełnienia danej dyrektywy i osiągnie wymagane standardy po zrealizowaniu inwestycji);

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej17 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów zwsparcie nie będzie udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze: rolnictwa, przetwórstwa spożywczego (podlegają one załącznikowi I Traktatu WE), oraz pomoc regionalna nie będzie udzielana przedsiębiorcom z tzw. sektorów wrażliwych (zgodnie ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi pomocy państwa),

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej18 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów zBeneficjentami poddziałania 2.4.3 są przedsiębiorstwa wskazane w załączniku nr XII, rozdział 13: Środowisko naturalne, Traktatu Akcesyjnego, (przedsiębiorstwa te zostały również wskazane w akcie prawa krajowego: załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2, i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584),

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej19 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów w poddziałaniach 2.4.1, 2.4.2 i 2.4.4 wsparcie nie będzie udzielane podmiotom wykonującym usługi publiczne na zlecenie j.s.t.: zw których większość udziałów lub akcji posiada j.s.t. lub inny podmiot – w szczególności spółka prawa handlowego – od niej zależny, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, zwybranym przez j.s.t. na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej20 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria wyboru projektów Kryteria merytoryczne minimum 51 pkt : ÔEfektywność kosztowa -UWKK: max. 70 pkt. ÔZmiana technologii produkcji: max. 9 pkt. ÔZarządzanie jakością: ISO 9000 - 2 pkt. ÔZarządzanie zasobami środowiska: ISO 14001 - 5 pkt. (procedura otrzymania certyfikatu rozpoczęta - 2 pkt.) ÔPowiązanie z innymi programami operacyjnymi i działaniami/projektami: 2 pkt. ÔWielkość przedsiębiorstwa: 5 pkt. dla MSP ÔLokalizacja w aspekcie poziomu bezrobocia: maks. 4 pkt. ÔRealizacja polityk horyzontalnych UE: max. 3 pkt.

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej21 Działanie 2.4. SPO WKP Kryteria efektywność kosztowa UWKK nawiązuje do metodyki analizy efektywności kosztowej oraz analizy kosztów i korzyści społecznych. Aby zmierzyć w sposób syntetyczny efekty ekologiczne, najpierw są określane średnioroczne ilości zanieczyszczeń, które zostaną zredukowane, unieszkodliwione lub uniknięte dzięki realizacji inwestycji. Następnie ilościom tym są przypisywane opłaty ekologiczne. Emisjom, które nie są uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie opłat zostaje przypisana waga 0. Aby wyliczyć wskaźnik UWKK, suma iloczynów opłat i ilości zanieczyszczeń daje miarę efektu ekologicznego, która jest następnie dzielona przez roczne koszty inwestycji (nakłady i koszty eksploatacyjne).

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej22 Działanie 2.4. SPO WKP Zamówienia publiczne Biorąc pod uwagę art.3 ustawy prawo zamówień publicznych można wyróżnić dwie grupy Beneficjentów: zBeneficjenci spełniający warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ww. ustawy – są to Beneficjenci, którzy korzystając z pomocy finansowej w ramach SPO-WKP są zobowiązani do stosowania pełnych procedur wynikających z ww. ustawy; zBeneficjenci, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ww. ustawy, a udział środków publicznych w pojedynczym zamówieniu w projekcie realizowanym przy wsparciu środków pochodzących z SPO-WKP przekracza równowartość 200.000 euro – mają oni obowiązek stosowania procedury uproszczonej

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej23 Działanie 2.4. SPO WKP Zamówienia - procedura uproszczona zBeneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu (na dostawę, usługę lub robotę budowlaną) zBeneficjent jest związany treścią ogłoszenia Beneficjent nie może zapoznać się z zawartością ofert przed upływem terminu składania ofert. zOtwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu składania ofert.

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej24 Działanie 2.4. SPO WKP Zamówienia - procedura uproszczona Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych: zzasada jawności prowadzonych postępowań; zzasada równego traktowania oferentów; zzasada uczciwej konkurencji.

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej25 Działanie 2.4. SPO WKP Zamówienia - procedura uproszczona Procedury nie stosuje się: a) do zamówień, które podlegają wyłączeniu ze stosowania procedur określonych w ustawie PZP na mocy samej ustawy e) Do zamówień, których przedmiot może być dostarczony tylko przez jednego dostawcę i nie może być zastąpiony innym równoważnym przedmiotem h) W przypadku wcześniejszego stosowania maszyn i urządzeń określonego dostawcy, gdy zmiana dostawcy spowoduje konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne.

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej26 Działanie 2.4 SPO WKP Podstawy dopuszczalności pomocy publicznej Zgodnie z definicją Unii Europejskiej pomocą publiczną jest pomoc spełniająca łącznie poniższe cztery warunki: jest udzielana ze środków publicznych (budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego, agencje rządowe itp), stanowi korzyść ekonomiczną, która narusza konkurencję lub grozi jej naruszeniem, uprzywilejowuje określonych przedsiębiorców lub produkcję określonych dóbr, wpływa na handel pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej27 Działanie 2.4 SPO WKP Podstawy dopuszczalności pomocy publicznej zPomoc publiczna podlega warunkom i regulacjom określonym przez Komisję Europejską i musi być notyfikowana. zNotyfikacja może dotyczyć pojedynczego przedsięwzięcia (tzw. pomoc indywidualna) lub wielu przedsięwzięć określonego typu (tzw. program pomocy). zObowiązek notyfikacji pomocy spoczywa na władzach państwa członkowskiego.

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej28 Działanie 2.4 SPO WKP Podstawy dopuszczalności pomocy publicznej Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na inwestycje służące ochronie środowiska opracowano w oparciu o: Wytyczne Wspólnoty w sprawie krajowej pomocy regionalnej (98/C 74/06); Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej na ochronę środowiska (2001/C 37/03); Postanowienia Traktatu Akcesyjnego.

29 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej29 Działanie 2.4. SPO WKP Koszty kwalifikowane Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż 30 czerwca 2008 r. Wydatki te zostały wskazane w następujących rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r: zw sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. Nr 98, poz. 991), zw sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 98, poz. 992),

30 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej30 Działanie 2.4. SPO WKP Koszty kwalifikowane Rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r cd.: zw sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 98, poz. 994); zw sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 98, poz. 991).

31 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej31 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne regionalne Kwalifikowanie kosztów na podst. wytycznych regionalnych może być stosowane przy nowych inwestycjach czyli: inwestycjach związanych z utworzeniem, rozbudową, lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.

32 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej32 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne regionalne zWymaga się, aby minimum 25% kosztu inwestycji pokryte zostało ze środków niezwiązanych z pomocą publiczną. zWymaga się także, aby dofinansowywana inwestycja była wykorzystywana przez co najmniej pięć lat.

33 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej33 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne regionalne Sektory wykluczone ze wsparcia: Transport; Hutnictwo żelaza i stali; Górnictwo węgla; Budownictwo okrętowe; Włókna syntetyczne; Motoryzacja; Żegluga morska; Działalność rolnicza obejmująca produkty, o których mowa w Załączniku 1 do Traktatu WE.

34 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej34 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne regionalne zDo kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją inwestycji. Mogą to być: prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raport oddziaływania na środowisko i inwentaryzację powykonawczą; nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy; nabycie lub wykonanie budowli i budynków;

35 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej35 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne regionalne nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku; roboty demontażowe, budowlano-montażowe oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu; obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i strefy ochronnej, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne i laboratoryjne ;

36 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej36 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne regionalne nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki: będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc; będą podlegać amortyzacji; będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych; będą stanowić majątek przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc i pozostaną w nim przez co najmniej 5 lat. usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego.

37 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej37 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne środowiskowe Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją inwestycji, która nie jest nową inwestycją a której celem i efektem jest wyłącznie osiągnięcie wymaganych standardów ochrony środowiska, zalicza się koszty określone tak jak dla nowych inwestycji pomniejszone o planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji: dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych kosztach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.

38 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej38 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne środowiskowe Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją inwestycji, która nie jest nową inwestycją gdy celem i efektem inwestycji nie jest wyłącznie osiągnięcie wymaganych standardów ochrony środowiska, można zaliczyć: koszty określone tak jak dla nowych inwestycji pomniejszone o wydatki na porównywalną pod względem technicznym inwestycję, która nie zapewnia osiągnięcia wymaganych standardów ochrony środowiska, albo, jeśli nie można takiej wskazać:

39 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej39 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne środowiskowe c.d. zkoszty inwestycji z dziedziny ochrony środowiska, która prowadzi do takiej samej redukcji zanieczyszczeń, nie wyższe jednak niż koszty przedmiotowej inwestycji, określone tak jak koszty kwalifikowane nowej inwestycji. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą pomniejsza się o planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji: dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych kosztach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.

40 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej40 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne środowiskowe Wartość kosztów inwestycji oraz uzyskiwanych dochodów i oszczędności dyskontuje się na dzień udzielenia pomocy z zastosowaniem stopy dyskonta równej średniomiesięcznej stopie WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów z miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia pomocy.

41 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej41 Działanie 2.4 SPO WKP Koszty kwalifikowane - wytyczne środowiskowe Sektory wykluczone ze wsparcia: Działalność rolnicza obejmująca produkty, o których mowa w Załączniku 1 do Traktatu WE.

42 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej42 Wyniki I rundy aplikacyjnej Działania 2.4 SPO WKP Czas trwania rundy: 17.01 – 18.03 b.r. Ilość wniosków: 85, w tym na Poddziałania: z2.4.1 - 30 wniosków; z2.4.2 - 17 wniosków; z2.4.3 - 14 wniosków; z2.4.4 - 24 wnioski.

43 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej43 Wyniki I rundy aplikacyjnej Działania 2.4 SPO WKP Na 85 wniosków, które wpłynęły: z62 przeszło pozytywnie ocenę formalną, z43 przeszło pozytywnie ocenę techniczno- ekonomiczną, z28 znalazło się na liście rankingowej i zostało zaakceptowanych do dofinansowania

44 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej44 Wyniki I rundy aplikacyjnej Działania 2.4 SPO WKP Całkowity koszt inwestycji dla 28 projektów zatwierdzonych do realizacji: ok. 535 000 000 zł Minimalna wartość inwestycji: 312 500 zł Maksymalna wartość inwestycji: 214 852 583 zł

45 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej45 Wyniki I rundy aplikacyjnej Działania 2.4 SPO WKP Łączna wysokość dofinansowania dla 25 projektów ostatecznie zatwierdzonych do realizacji: ok. 101 mln zł.

46 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej46 Informacja o II rundzie aplikacyjnej Działania 2.4 SPO WKP z zmiany dla II i następnych rund aplikacyjnych Działania 2.4 SPO WKP udoskonalenie formularzy niezbędnych do złożenia wniosku zmiany mają na celu uproszczenie systemu przygotowania i oceny wniosków

47 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej47 Informacja o II rundzie aplikacyjnej Działania 2.4 SPO WKP Zmiany względem I rundy to: zZmiana metody przeliczania UWKK na punkty rankingowe w sposób pozwalający na łatwiejsze uzyskanie wymaganego minimum punktowego; zMożliwość udzielania wsparcia projektom, dla których procedura przetargowa (zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych) lub procedura uproszczona zamówień (zgodnie z Uzupełnieniem SPO WKP) została rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Warunkiem tu jest jednak, by w ramach ww. procedur umowa z wybranym wnioskodawcą nie została podpisana przed złożeniem wniosku.

48 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej48 Informacja o II rundzie aplikacyjnej Działania 2.4 SPO WKP Termin II rundy aplikacyjnej: 16 sierpnia - 23 września 2005. II runda wpłynęło 110 wniosków, wnioskowana wartość pomocy ok. 503 mln zł, wartość inwestycji 1 656 mln zł.

49 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej49 Informacja o III rundzie aplikacyjnej Działania 2.4 SPO WKP Planowany termin III rundy 15 listopada 2005 –6 stycznia 2006

50 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej50 Więcej informacji www.nfosigw.gov.pl ÔDział Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw www.konkurencyjnosc.gov.pl ÔSektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Uzupełnienie SPO WKP, lata 2004-2006

51 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej51 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Możliwości wspierania przedsięwzięć mających na celu dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google