Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Ludzie – oferta dla doświadczonych naukowców – projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Ludzie – oferta dla doświadczonych naukowców – projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."— Zapis prezentacji:

1 Program Ludzie – oferta dla doświadczonych naukowców – projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 10 grudnia 2007 r.

2 Ludzie: Ogólne cechy programu (I) BUD Ż ET: patronat Marie Curie = projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie; różne typy projektów mające na celu rozwój zasobów ludzkich w nauce; podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery; brak limitu wieku – istotne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych; dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców; nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP); większość akcji otwartych dla naukowców z krajów trzecich. BUD Ż ET: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców.

3 Ludzie: Ogólne cechy programu (II) Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone z 7.PR: Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG inne niż UE) Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej) Chorwacja, Serbia, Turcja, (na podstawie Memorandum of Understanding) Kraje trzecie: Wszystkie pozostałe kraje. Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Country) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu.

4 Ludzie: Uczestnicy Instytucja (participant/ beneficiary/ host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla MŚP) Naukowiec (Marie Curie fellow/ researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra

5 Ludzie: Zasady mobilności ZASADY OGÓLNE Naukowiec: - nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć szkolenie; - nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat WYJĄTKI: naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat; kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat); Organizacje międzynarodowe Mechanizmy reintegracyjne – projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa

6 Ludzie: Obszary działań Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką Wymiar mi ę dzynarodowy Rozwój współpracy z krajami trzecimi Wymiar mi ę dzynarodowy Rozwój współpracy z krajami trzecimi Dzia ł ania wspieraj ą ce Polityka dot. mobilności naukowców/ sieć ERA-MORE Dzia ł ania wspieraj ą ce Polityka dot. mobilności naukowców/ sieć ERA-MORE

7 Ludzie: Typy projektów Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) umowa o grant z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy Umowę o grant z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu)

8 Ludzie: Rozwój kariery Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7PR na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju MS lub AC - podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji - czas trwania projektu: 1-2 lata Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy, na kontynuację podjętych badań w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE, w tym kraju posiadanego obywatelstwa.

9 Ludzie: Rozwój kariery Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Budżet konkursu: 75 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/find a call Program Pracy (Workprogramme) Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide for Applicants) Electronic Proposal Submission System (EPSS) Planowany termin otwarcia konkursu: 19 marca 2008 r. Planowany termin zamknięcia konkursu: 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli

10 Cordis

11 Ludzie: Rozwój kariery Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Kształcenie ustawiczne (life-long learning) leadership dywersyfikacja umiejętności(competence diversification umiejętności miękkie(complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Kształcenie ustawiczne (life-long learning) Wyjazd szkoleniowy nie powinien nosić cech tymczasowego rozwiązania. Powinien jasno wynikać z wcześniejszych dokonań naukowca i być niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń naukowych w przyszłości (po zakończeniu projektu). Naukowiec powinien nabyć/wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem naukowym (leadership). dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) umiejętności miękkie (complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji

12 Ludzie: Fundusze Ś WIADCZENIA DLA INSTYTUCJI koszty projektu (research training/ transfer of knowledge) związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu koszty zarządzania projektem (w tym audyt) koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu Ś WIADCZENIA DLA NAUKOWCÓW wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) koszty badań oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... ("expenses of participating")

13 Ludzie: Rozwój kariery Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery - od 4 do 10 lat od obrony pracy magisterskiej – 53 000 eur/rok (26 500 eur/rok) - powyżej 10 lat od obrony pracy magisterskiej – 79 500 eur/rok (39 500 eur/rok) mobility allowance: 500/800 euro/mies travel allowance: 250-2 500 eur/12 miesięcy uczestnictwa w projekcie career exploratory allowance: 2 000 eur/12 miesięcy uczestnictwa w projekcie Współczynnik krajowy dla Polski w 2007 r. – Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) monthly living allowance: - od 4 do 10 lat od obrony pracy magisterskiej – 53 000 eur/rok (26 500 eur/rok) - powyżej 10 lat od obrony pracy magisterskiej – 79 500 eur/rok (39 500 eur/rok) mobility allowance: 500/800 euro/miesiąc travel allowance: 250-2 500 eur/12 miesięcy uczestnictwa w projekcie career exploratory allowance: 2 000 eur/12 miesięcy uczestnictwa w projekcie Współczynnik krajowy dla Polski w 2007 r. – 71,6%

14 Ludzie: Rozwój kariery Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery 3 kwietnia 2008 r. 8 października 2008 r. o godz. 17:00 Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) Budżet konkursu: 7 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/find a call Program Pracy (Workprogramme) Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide for Applicants) Electronic Proposal Submission System (EPSS) Planowany termin otwarcia konkursu: 3 stycznia 2008 r. Planowany termin zamknięcia konkursu: 3 kwietnia 2008 r. 8 października 2008 r. o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli

15 Ludzie: Rozwój kariery Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) Cel projektu: zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy, wzmocnienie brain circulation Instytucje: z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7.PR Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy przez co najmniej 18 miesięcy uczestniczyli w projektach finansowanych w ramach akcji szkoleniowych bieżącego oraz poprzedniego Programu Ramowego. Wniosek należy złożyć najwcześniej na 1 rok przed zakończeniem bieżącego projektu Marie Curie i najpóźniej na 6 miesięcy po jego zakończeniem. Finansowanie: W wysokości 15 000 rocznie przez 2-3 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać 45 000. max. 3 % - koszty zarządzania;max. 10% - narzuty

16 Ludzie: Rozwój kariery Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery 19 sierpnia 2008 r. o godz. 17:00 International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. Budżet konkursu: 25 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/find a call Program Pracy (Workprogramme) Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide for Applicants) Electronic Proposal Submission System (EPSS) Planowany termin otwarcia konkursu: 19 marca 2008 r. Planowany termin zamknięcia konkursu: 19 sierpnia 2008 r. o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli

17 Ludzie: Rozwój kariery Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Projekt (2-3 lata) składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: 1 rok w instytucji kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z 7.PR Umowa podpisywana jest pomiędzy KE a instytucją, w której realizowana będzie faza powrotna. Instytucja w kraju trzecim musi być niezależna od instytucji, w której realizowana będzie faza powrotna. Cele dodatkowe: reinforce international dimention of the career acquire new knowledge in a world level third country research organisation apply the experience gained (back in Europe) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umiejętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji

18 Ludzie: Terminy składania wniosków Konkursy w 2008Planowana data otwarcia Planowana data zamknięcia Budżet (mln EUR) Initial Training Networks04.04.200802.09.2008188 European Reintegration Grants 03.01.200803.04.200808.10.2008 7 International Reintegration Grant17 Industry-Academia Partnership and Pathways 11.12.200725.03.200845 Intra-European Fellowship 19.03.200819.08.2008 75 International Outgoing Fellowship25 International Incoming Fellowship25

19 Eksperci w 7PR (I) KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominowane przez instytucje macierzystą. https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome KE wybiera ekspertów do oceny projektów z powyższej bazy. udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu; za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium- 450 euro/dzień, refundację kosztów podróży, dietę dzienną – 149 euro; ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo- rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość języka angielskiego (ale nie koniecznie doskonała); udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego eksperta = nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.

20 Eksperci w 7PR (II)

21 Inne możliwości wyjazdu www.cordis.europa.eu – Cordis dla 7 PR www.cordis.europa.eu – Cordis dla 7 PRwww.cordis.europa.eu www.ec.europa.eu/dgs.jrc - Komisja Europejska dla JRC www.ec.europa.eu/dgs.jrc - Komisja Europejska dla JRC www.ec.europa.eu/dgs.jrc www.kpk.gov.pl – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl www.eracareers-poland.gov.pl – Polski Portal dla Mobilnych Naukowców www.eracareers-poland.gov.pl – Polski Portal dla Mobilnych Naukowców www.eracareers-poland.gov.pl www.ec.europa.eu/eracareers/ - The European Researchers Mobility Portal www.ec.europa.eu/eracareers/ - The European Researchers Mobility Portal www.ec.europa.eu/eracareers/

22 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 82 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Piotr Bednarek Marta Muter Ewelina Mossakowska mobility@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Program Ludzie – oferta dla doświadczonych naukowców – projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google