Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna."— Zapis prezentacji:

1 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna Przybysz Starszy Pracownik Socjalny Warszawa, 11 maja 2011r.

2 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
21 kwietnia 2005 roku z inicjatywy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu powołana została Przasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W skład Przasnyskiej Koalicji weszli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Leczenia Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego, Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkól Licealnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Mazowieckiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT

4 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PRZASNYSKI SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

5 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
CELE OPERACYJNE KOALICJI: Edukacja społeczności lokalnej w zakresie przemocy w rodzinie. Zwiększenie społecznego zaangażowania w obszarze przeciwdziałania przemocy. Podniesienie skuteczności działań służb pomagających ofiarom przemocy i pracujących ze sprawcami. Rozwój procesu integrowania instytucji na rzecz wspierania osób doświadczających przemocy. Rozwój środowiskowych form wsparcia. Zbudowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

6 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
REALIZACJA DZIAŁAŃ W LATACH Czerwiec 2005 – trzydniowe szkolenie w Przasnyszu pn. „Budowanie koalicji przeciwdziałania przemocy” z udziałem ponad 40 osób. Wrzesień 2005 – pierwsze spotkanie Zespołu Interwencyjnego w składzie: pracownik socjalny, policjanci, terapeuci d/s uzależnień i przemocy w rodzinie, pedagodzy szkolni. W późniejszym terminie do prac Zespołu włączyli się kuratorzy. Wrzesień 2005 – uruchomienie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Cotygodniowe godzinne dyżury pełnią psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, terapeuta d/s uzależnień, terapeuta d/s przemocy w rodzinie.

7 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
REALIZACJA DZIAŁAŃ W LATACH Lipiec 2006 – kolportaż „niebieskich ulotek” zawierających informacje o zjawisku przemocy w rodzinie oraz o dyżurach konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy Domowej. Ulotki zostały doręczone pocztą wszystkim mieszkańcom Przasnysza. Październik 2006 – podpisanie porozumienia pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Mazowieckim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT, regulującego zasady zapewnienia schronienia ofiarom przemocy domowej. Czerwiec 2007 – powołanie grupy samopomocowej dla osób doświadczających przemocy. Grupa liczy 8 kobiet i spotyka się raz w tygodniu.

8 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
REALIZACJA DZIAŁAŃ W LATACH Październik 2007 – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Przasnysz bez przemocy”, realizowanego w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Zarządzania Kryzysowego. Styczeń 2008 – akceptacja Zespołu koordynującego program „Razem Bezpieczniej” w MSWiA oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu „Przasnysz bez przemocy”.

9 PROJEKT „PRZASNYSZ BEZ PRZEMOCY”
Projekt „Przasnysz bez Przemocy” realizowany był na terenie miasta Przasnysza w okresie marzec – grudzień 2008r. Łączny koszt projektu – 88 760 zł, Środki własne – 30 700 zł, Kwota dotacji 58 060 zł, Honorowy Patronat – Burmistrz Przasnysza Patronat Medialny – „Kurier Przasnyski”

10 PROJEKT „PRZASNYSZ BEZ PRZEMOCY”
Projekt realizowany był w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, dofinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

11 Konferencja inaugurująca projekt „Przasnysz bez przemocy” 6.03.2008

12 Konferencja inaugurująca projekt „Przasnysz bez przemocy” 6.03.2008

13 Ośrodek Pomocy Kryzysowej Uroczysta inauguracja działalności 9.09.2008

14 Ośrodek Pomocy Kryzysowej Uroczysta inauguracja działalności 9.09.2008

15 Oferta Ośrodka Pomocy Kryzysowej
terapia grupowa dla ofiar przemocy domowej, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, porady prawne – pomoc w sporządzaniu pism procesowych (prawo rodzinne, alimenty, rozwody, władza rodzicielska), indywidualne konsultacje (rozmowy wspierające) z osobami doznającymi przemocy i współuzależnionymi, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży szkolnej, zwłaszcza z trudnościami wychowawczymi, wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin, w których występuje przemoc, terapia dla sprawców przemocy, terapia dla rodzin w kryzysie.

16 Cykl szkoleń „Rodzina bez przemocy”
Szkolenia przeprowadzono w szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie marzec – listopad 2008r. Programy profilaktyczno-edukacyjne adresowane były do uczniów rodziców oraz kadry pedagogicznej.

17 W ramach prowadzonej akcji edukacyjnej zorganizowano konkurs plastyczny na znak graficzny programu „Przasnysz bez przemocy”

18 W ramach prowadzonej akcji edukacyjnej zorganizowano konkurs plastyczny na znak graficzny programu „Przasnysz bez przemocy”

19 Cykl szkoleń „Rodzina bez przemocy”

20 Cykl szkoleń „Rodzina bez przemocy”

21 Szkolenia dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie Szkolenie „Budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie – współpraca służb” r.

22 Szkolenie „Diagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie” 6-7.11.2008r.
Szkolenia dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Szkolenie „Diagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie” r.

23 Szkolenie „Diagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie” 6-7.11.2008r.
Szkolenia dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Szkolenie „Diagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie” r.

24 Odbiorcy szkoleń – Uczestnicy
działań edukacyjnych 1107 uczniów, 225 nauczycieli, 250 rodziców, 145 osób – przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – partnerzy w Koalicji, miejscy radni, władze samorządowe, wolontariusze.

25 Festyn Rodzinny

26 Festyn Rodzinny

27 Festyn Rodzinny

28 Festyn Rodzinny

29 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
WYDANIE INFORMATORA

30 Seminarium podsumowujące
realizację projektu

31 Seminarium podsumowujące
realizację projektu

32 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
EFEKTY DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO ORAZ OŚRODKA POMOCY KRYZYSOWEJ Liczba udzielonych konsultacji: 2005r. – 43 konsultacje, 2006r. – 163 konsultacje, 2007r. – 174 konsultacje, 2008r. – 203 konsultacje, 2009r. – 512 konsultacji, 2010r. – 632 konsultacje, Liczba konsultacji porad udzielonych przez pracownika socjalnego konsultanta ds. przemocy w rodzinie: 2005r. – 121 2006r. – 257 2007r. – 348 2008r. – 412 2009r 2010r Liczba rodzin objętych pomocą i monitoringiem pracownika socjalnego

33 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji (KPP); Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP; pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; terapeuta uzależnień z Oddziału Psychiatrycznego SPZ ZOZ; Kurator Wydziału Karnego Sądu Rejonowego; Kurator Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego; przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; Pedagodzy szkolni. Zespół Interdyscyplinarny liczy 15 członków.

34 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
WYNIKI DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYLINARNEGO zorganizowano 26 spotkań; systematycznymi działaniami objęto 146 rodzin – łącznie omawiając 681 przypadków przemocy domowej; przemoc uległa wygaszeniu w 77 przypadkach; w 28 rodzinach sytuacja uległa normalizacji; skierowano 70 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobowiązując sprawców przemocy do podjęcia leczenia; 26 ofiar przemocy zdecydowało się na korzystanie z systematycznej terapii dla ofiar przemocy domowej;

35 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
WYNIKI DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 30 kobiet doznających przemocy zdecydowało się na złożenie zawiadomienia o ściganie sprawców przestępstwa z art. 207 kk.; w 95 rodzinach postępowanie sprawców przemocy udało się skorygować przynajmniej okresowo; 7 spraw zdiagnozowano jako sytuację, w których nie występuje przemoc domowa; w 28 przypadkach zachowania sprawców przemocy nie udało się skorygować.

36 Pogram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Przasnysza na lata

37

38

39

40

41

42

43

44 Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegóły i warunki jego funkcjonowania

45

46 Porozumienia z instytucjami

47 interwencja i monitoring wsparcie konsultacje
PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Rola pracownika socjalnego w przasnyskim systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: interwencja i monitoring wsparcie konsultacje

48 Interwencja i monitoring
PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Interwencja i monitoring Grupy robocze: pracownik socjalny dzielnicowy pedagog kurator przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego

49 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Do podstawowych czynności podejmowanych przez członków grup roboczych należą: Wspólne miesięczne monitoringi rodzin w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty. Wspólne przeprowadzanie rozmów informacyjno – wspierających z ofiarami przemocy domowej. Wspólne przeprowadzanie rozmów ostrzegawczych ze sprawcą przemocy domowej. Wspólne przeprowadzanie rozmów konfrontacyjnych ze sprawcą przemocy domowej. Występowanie z wnioskiem do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu o przymusowe leczenie sprawcy przemocy domowej.

50 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Do podstawowych czynności podejmowanych przez członków grup roboczych należą: Występowanie do Sądu Rodzinnego w Przasnyszu o wgląd w sytuację rodzinną w stosunku do rodzin z dziećmi, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że proces opiekuńczo – wychowawczy nie przebiega prawidłowo. Wnioski dotyczą wyłącznie rodzin dotkniętych przemocą domową. Udzielanie wsparcia finansowego lub w naturze rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie to jest udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Problem finansowy rodzin może zgłosić każdy członek zespołu interdyscyplinarnego. Zeznanie w sądzie Udział w postępowaniu prokuratorskim

51 Wsparcie pracownika socjalnego odbywa się poprzez:
PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wsparcie pracownika socjalnego odbywa się poprzez: miesięczne monitoringi w miejscu zamieszkania grupa samopomocowa Powstała w czerwcu 2007r. Liczy 8 osób. Spotkania odbywały się początkowo 1x w tygodniu w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży, od 2008 r. spotkania odbywają się 1x w miesiącu w Ośrodku Pomocy Kryzysowej przy MOPS Przasnysz udzielanie wsparcia uzależnionego od potrzeb ofiar przemocy

52 Konsultacje pracownika socjalnego są udzielane w:
PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Konsultacje pracownika socjalnego są udzielane w: Ośrodku Pomocy Kryzysowej przy MOPS Przasnysz MOPS Przasnysz w godzinach pracy pracownika socjalnego Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu

53 Dokumentacja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Dokumentacja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Dokumenty wewnętrzne indywidualne teczki rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie notatka służbowa sporządzona z każdego działania podejmowanego w rodzinie dotkniętej przemocą ewidencja udzielanych konsultacji (ogółem) przez pracownika socjalnego ewidencja rozmów informacyjnych, wspierających, ostrzegawczych, konfrontacyjnych

54 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Dokumenty zewnętrzne informacja o wszczęciu procedury Niebieskiej Karty – w ciągu 3 dni informacja z KPP Przasnysz o zakończeniu procedury – w ciągu 3 dni raport dotyczących wspólnych działań – podpisywany przez koordynatora przasnyskiej Koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przekazywany do przełożonych członków grup roboczych.

55 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Przasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Św. Stanisława Kostki 5 06 – 300 Przasnysz tel./fax ,


Pobierz ppt "PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google