Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podlaska Fundacja ul. Starobojarska Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podlaska Fundacja ul. Starobojarska Białystok"— Zapis prezentacji:

1 Podlaska Fundacja ul. Starobojarska 15 15-073 Białystok
Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 Białystok tel: fax

2 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych: Wojewoda Białostocki Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

3 Zarząd Fundacji Prezes Zarządu Andrzej Parafiniuk Wiceprezesi Zarządu
Adam Kowalczuk Robert Girejko

4 Misja Misją Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie na rzecz wszystkich klientów, a w szczególności partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz podejmowanie inicjatyw rozwoju województwa podlaskiego. Rozwojowi działalności i usług towarzyszy dążenie do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko

5 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaangażowana jest w szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.: Tworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości. Wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym. Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz terenową administracją rządową w zakresie budowy i realizacji strategii rozwoju regionalnego. Nieodpłatną działalność szkoleniowo — doradczą dla potrzeb przekształceń gospodarki regionu. Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej oraz przedsiębiorczości prywatnej. Wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Współpracę z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów statutowych. Zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej

6 Programy realizowane INNOWATCH---1 czerwiec 2005 - 31 styczeń 2008
Podlaskie Centrum Euro Info---wrzesień 1999 – bezterminowo Fundusz Pożyczkowy mikroStart---Lipiec 2002 – bezterminowo Podlaska Agencja Zarządzania Energią---Grudzień 2002 – 2006 Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Przedsiębiorczości---Styczeń 2003 – bezterminowo Inno-Deal --- Wrzesień 2006 – Sierpień 2006 Społeczna odpowiedzialność biznesu --- Maj 2006 – Październik 2007

7 Struktura PFRR Centra Wspierania Biznesu Podlaskie Centrum Euro Info
pożyczki na rzecz MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą doradztwo gospodarcze, informacja o źródłach finansowania i wsparcia MSP pomoc w sporządzaniu biznes planów, wniosków aplikacyjnych Podlaskie Centrum Euro Info informowanie, doradztwo, kojarzenie partnerów gospodarczych Regionalna Instytucja Finansująca administrowanie programami Phare i strukturalnymi Podlaska Agencja Zarządzania Energią promocja odnawialnych źródeł energii, doradztwo Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zabezpieczenia spłat kredytów gospodarczych i innych instrumentów dłużnych na rzecz MSP Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. kapitał inwestycyjny typu venture capital Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. szkolenia otwarte i zamknięte, doradztwo personalne

8 Centra Wspierania Biznesu

9 Sieć Centrów Wspierania Biznesu
CWB Sieć Centrów Wspierania Biznesu Prowadzimy sieć Centrów Wspierania Biznesu w większych miastach w regionie: Białystok Ul. Waszyngtona 29 Białystok Tel lub Hajnówka ul. Wierobieja 30/18 Hajnówka Tel Łomża ul. Polowa Łomża Tel Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 31 pok Bielsk Podlaski Tel Siemiatycze ul. Pałacowa Siemiatycze Tel SUWAŁKI ul. Sejneńska 2 (Kredyt Bank) Suwałki Tel Augustów ul. Brzostowskiego 10A Augustów Tel

10 CWB Zakres usług CWB Usługi doradcze
podstawowe porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą; prawno-administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (jak zarejestrować nową firmę, jaką wybrać formę opodatkowania); podstawowe informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego; informacje na temat dostępnych programów pomocowych oraz możliwościach i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia MSP; pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych; materiały na temat Unii Europejskiej; organizację seminariów, szkoleń, konferencji;

11 Usługi Komercyjne realizowane w CWB
profesjonalna pomoc we właściwym przygotowaniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przygotowania projektów, opracowywanie koncepcji całego projektu – tworzenie wniosków, biznes planów i studiów wykonalności (Sektorowe Programy Operacyjne, Norweski Mechanizm Finansowy, ZPORR, Interreg) przygotowywanie wniosków i biznes planów dla przedsiębiorców aplikujących o fundusze unijne (np. dotacje z działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR) przygotowywanie wniosków i biznes planów do instytucji kredytowych (np. banki) opracowywanie programów naprawczych dla firm w 2005r. konsultanci PFRR przygotowali 44 opracowania (wnioski dotacyjne, biznes plany, studia wykonalności), w 2006r. – 34 opracowania

12 Usługi Komercyjne realizowane w CWB
Zaufali nam m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Urząd Miasta w Zambrowie Urząd Miasta w Kolnie Studio Odnowy Biologicznej, Studio Line w Białymstoku Urząd Miasta Siemiatycze Drog-Bud - Budowa i Remonty Dróg w Augustowie Świat Blach, Grzegorz Pruszyński w Bielsku Podlaskim PSS Społem w Hajnówce Domax – Bis w Białymstoku

13 Instytucja Działanie Kwota dofinansowania Urząd Miasta Zambrów
Działania 1.3 SPO-WKP „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm” – projekt „Zagospodarowanie nieruchomości poprzemysłowych PPH ZAMTEX na cele produkcyjne (Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego)” 7 490 713,99 PLN (100% kosztów prac inwestycyjnych) Działanie 1.1 Poddziałanie Infrastruktura drogowa w w ramach ZPORR, projekt Przebudowa i Budowa Układu Komunikacyjnego Centrum Miasta Zambrowa 3 970 876,22 PLN (dofinansowanie 2 978 157, 17 PLN Urząd Miasta Kolno Norweski Mechanizm Finansowy, priorytet Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii”, projekt Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej Miasta Kolna 3 193 160 PLN (wsparcie 2 756 660 PLN) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce SPO-ROL Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych 1. ) Poprawa przetwórstwa mleka na proszek i twaróg oraz warunków transportu i chłodzenie mleka, wartość inwestycj 2) Poprawa przetwórstwa i magazynowanie mleka, wartość inwestycji 10  PLN (dofinansowanie 5 047 869 PLN) 1 352 932 PLN (dofinansowanie 676 466 PLN)

14 Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa
Pomoc doradców PFRR obejmowała: doradztwo w zakresie zasad ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z wybranych programów krajowych oraz funduszy UE Przygotowanie studium wykonalności i biznes planu dla projektu inwestycyjnego Rezultaty Urząd Miasta Zambrów uzyskał blisko 7,5 mln PLN na realizację projektu „Zagospodarowanie nieruchomości poprzemysłowych PPH ZAMTEX na cele produkcyjne - Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego (w ramach Działania 1.3 SPO-WKP „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”) Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego (powstał na bazie byłej hali tkalni o łącznej powierzchni 22 tysiące m2) Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju firm w mieście - planuje się, że docelowo pracę w nim znajdzie blisko 400 zambrowian

15 Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego

16 Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego

17 Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego

18 Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego

19 Punkt Konsultacyjny Przy PFRR funkcjonuje Regionalny Punkt Konsultacyjny (PK) w ramach którego udzielane są usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc udzielana jest bezpłatnie i ma charakter pomocy de minimis. Projekt (Punkt Konsultacyjny) jest realizowany przy udziale wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Siedziba: Białystok Ul. Waszyngtona 29 Białystok Tel lub

20 Punkt Konsultacyjny Zakres usług:
z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp., n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu Państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje, o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe — firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe itp., na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU,

21 SPO-WKP Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
Instytucja wdrażająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Beneficjenci – mikro, małe i średnie firmy wielkość wsparcia: 1) nie może być niższa niż kwota 500 000 PLN oraz 2) musi być mniejsza niż 15 mln €, natomiast wartość kosztów kwalifikowanych mniejsza niż 25 mln € poziom wsparcia: 1) 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców: 2) 60 dla średnich przedsiębiorców projekt dotyczy realizacji nowej inwestycji, tj. inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającej na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

22 SPO-WKP Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji w kierunku wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, mierzonym stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych, zawartym w przedkładanych do finansowania projektach przy udzielaniu wsparcia szczególna uwaga będzie poświęcona inwestycjom innowacyjnych, generującym nowe miejsca pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie merytorycznej składanych projektów, gdzie najwyżej punktowane są kryteria dotyczące innowacyjności (do 26 pkt) i wzrostu zatrudnienia (do 23 pkt). Terminy: 1) preselekcja wniosku (wstępnego planu projektu) przez Punkty Konsultacyjne – do 15 grudnia 2006r. 2) Termin składania wniosku – 12 styczeń 2007r. bliższe informacje o Działaniu: strona internetowa PARP - Punkt Konsultacyjny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 29, tel lub

23 POŻYCZKI PFRR

24 Kwota i okres trwania pożyczki:
kwota pożyczki okres CPEF do ,00 zł max do 3 lat MS do ,00 zł max do 5 lat możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy

25 POŻYCZKI PFRR Prowizje i opłaty:
Przeznaczenie pożyczki: finansowanie rozwoju działalność, w tym środków obrotowych oraz zakupu środków trwałych Prowizje i opłaty: 3% prowizji płatnej jednorazowo w chwili uruchomienia transakcji Wkład własny: wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia

26 POŻYCZKI PFRR Zabezpieczenie:
wynosi minimum 100% należności z tytułu pożyczki i odsetek, może je stanowić: poręczenie osób trzecich, przewłaszczenie zakupionych dóbr, cesja zabezpieczenia, weksel in blanco, inne zabezpieczenia majątkowe.

27 POŻYCZKI PFRR Oprocentowanie:
(zależne od okresu spłaty pożyczki i grupy ryzyka do jakiej zakwalifikowany jest klient) minimalne – 1,4 stopy referencyjnej (5,95%), maksymalne – 1,8 stopy referencyjnej (10,01%). Kontakt: Białystok Ul. Waszyngtona 29 Białystok Tel lub

28 Podlaskie Centrum Euro Info

29 Sieć EIC Cel projektu „stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej” Nasz atut to jednoczesny kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej i przedsiębiorcami z całej Europy

30 Sieć EIC 253 tradycyjnych ośrodków EIC 11 koordynatorów
24 instytucje stowarzyszone 16 centrów korespondencyjnych EICC

31 EIC w Polsce 14 ośrodków EIC w Polsce Cel działania:
”Integracja małych i średnich przedsiębiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej” informujemy o UE i jej polityce, kojarzymy firmy, promujemy i organizujemy imprezy Współpracujemy z: MG, MRR, PARP, UKIE, IPH, media, instytucje afiliujące

32 EIC na Podlasiu Działamy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1999 roku

33 Misja sieci EIC Informuje przedsiębiorstwa o sprawach rynku UE Doradza przedsiębiorstwom w sprawie stosowania prawodawstwa oraz regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej Asystuje przedsiębiorstwom przy funkcjonowaniu na jednolitym rynku europejskim Dostarcza Komisji Europejskiej opinii o sprawach istotnych dla sektora MSP

34 Co oferuje EIC? Dostarcza informacji o przetargach publicznych i programach Dostarcza precyzyjnych analiz rynku i kraju Doradza przy dyrektywach, regulacjach i ustawodawstwie Pomaga przedsiębiorcom w: ubieganiu się o finansowanie ze środków KE oraz udziale w projektach zewnętrznych Asystuje przy działaniach eksportowych na terenie Europy i poza nią Pomaga w znalezieniu partnerów handlowych, możliwości inwestowania oraz dostawców Wspiera firmy wdrażające rozwiązania innowacyjne Pomaga w procedurach zapewnienia i oceny zgodności „conformity assessment”

35 Oferta EIC PL411 Białystok
Specjalistyczne usługi świadczone przez ekspertów z Centrum Euro Info: AKTUALNOŚCI KOOPERACJA PRAWO EUROPEJSKIE Odbiorcy: małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu

36 Oferta EIC PL411 Białystok
AKTUALNOŚCI Bieżące informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw aktualne wyselekcjonowane bez zbędnego błądzenia Tematy: dotacje (PHARE, Fundusze Strukturalne, …) kredyty preferencyjne, pożyczki

37 Oferta EIC PL411 Białystok
KOOPERACJA Kojarzenie partnerów gospodarczych poszerzenie rynku nawiązanie współpracy partnerskiej Narzędzia i metody: bazy danych KE - BCD KOMPASS WEH Ambasad RP za granicą wyszukiwarki internetowe sieć Euro Info Efekty: 140 klientów, publikacja ponad 3500 ofert nawiązana współpraca

38 Oferta EIC PL411 Białystok
PRAWO EUROPEJSKIE Prawodawstwo europejskie dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przygotowywanie kompletnych opracowań i raportów dostosowane do branży i firmy oznaczenia, certyfikaty, źródła informacji, badania, itd. Aktualne tematy: swobody Wspólnego Rynku – swoboda przedsiębiorczości

39 Oferta EIC PL411 Białystok
POZOSTAŁE USŁUGI Publikacja ofert współpracy gospodarczej Portal „Wrota Podlasia” Portal Biznes Polska Strona internetowa EIC Nasze zasoby: Ludzie Bazy danych Newsletter Strona WWW: Biblioteka Technologie

40 Współpraca … Podlaskie Centrum Euro Info PL411
Przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 Białystok tel: (085) Wschodni Ośrodek Transferu Technologii ul. Skłodowskiej 14 Białystok tel. (085)

41 Regionalna Instytucja Finansująca
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na terenie województwa podlaskiego i obsługuje programy pomocowe w ramach funduszy przedakcesyjnych Phare oraz funduszy strukturalnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw ( MŚP ) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Aktualnie podlaski RIF zajmuje się wdrażaniem programów pomocowych w ramach Phare 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) .

42 Podlaska Agencja Zarządzania Energią

43 Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Misją Agencji jest promocja racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, a także pomoc samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Podlaska Agencja Zarządzania Energią (PAZE) będzie prowadziła działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmowała prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie województwa podlaskiego.

44 Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o
PFP jest funduszem o zasięgu regionalnym, który wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez udzielanie poręczeń do transakcji bankowych. Oferuje zabezpieczenie spłaty wszelkich kredytów gospodarczych i innych instrumentów dłużnych na rzecz MSP: Poręczenie do 70% kwoty wnioskowanej transakcji Poręczenie do złotych Poręczenie do 5 lat

45 Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o
Podlaski Fundusz Kapitałowy zarządza funduszem kapitałowym venture capital w wysokości 10 mln PLN utworzonym ze środków Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym celem działania PFK jest dostarczanie kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom mającym potencjał szybkiego wzrostu. PFK może zainwestować w jedną spółkę do złotych poprzez: objęcie mniejszościowego udziału w kapitale spółki, pożyczkę, leasing środków trwałych

46 Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza Białystok tel. (0 85) ,

47 Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.
Regionalne Centrum Szkoleniowe prowadzi szkolenia komercyjne oraz niekomercyjne skierowane do MSP oraz osób bezrobotnych: Szkolenia otwarte w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych Szkolenia na zamówienie firm Szkolenia finansowane ze środków publicznych i pomocy zagranicznej Doradztwo personalne

48 Dziękuję za uwagę Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Waszyngtona 29 tel.: (085) fax: (085)


Pobierz ppt "Podlaska Fundacja ul. Starobojarska Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google