Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT PODSUMOWUJĄCY MONITORING I EWALUACJĘ PROGRAMU „PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI” Lublin 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT PODSUMOWUJĄCY MONITORING I EWALUACJĘ PROGRAMU „PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI” Lublin 2012."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT PODSUMOWUJĄCY MONITORING I EWALUACJĘ PROGRAMU „PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI” Lublin 2012

2 ŹRÓDŁA INFORMACJI O 88 anonimowanych ankiet skierowanych do wolontariuszy:  3 dni po zakończonych przez nich projektach (w przypadku osób nadal aktywnie działających)  rok po ostatnim zrealizowanym projekcie (w przypadku osób, które przestały aktywnie działać) O 80 arkuszy monitoringów projektów prowadzonych przez zewnętrznych obserwatorów O 22 arkuszy notatek z debriefów z wolontariuszami O 8 arkuszy notatek z warsztatów z uczniami biorącymi udział w projektach.

3 WOLONTARIUSZE

4 WOLONTARIUSZE - charakterystyka O studiują wiele różnorodnych kierunków. O wielu pochodzi z niewielkich miejscowości

5 WOLONTARIUSZE – pierwsza informacja o projektorze O Podczas monitoringów projektów zdecydowanie najwięcej studentów deklarowało, że pierwszym źródłem informacji o PROJEKTORZE są Regionalni Koordynatorzy. Ważną rolę odgrywają również inni studenci, najczęściej będący już wolontariuszami – 18,8%.Jak się okazało jedynie 5% wolontariuszy o PROJEKTORZE dowiedziało się z Internetu (Facebook, wyszukiwarka Google). O Na podobne źródła wskazywali studenci podczas debriefów - połowa dowiedziała się od innych osób realizujących projekty już wcześniej. W co czwartym przypadku (25%) pierwszym źródłem informacji byli Regionalni Koordynatorzy Programu, prowadzący działania promocyjne na uczelniach, a także w Internecie.

6 WOLONTARIUSZE – oczekiwania względem projektów Kolor czerwony oznacza oczekiwania bardzo ważne. (powyżej 10% wskazań). Kolor niebieski oznacza oczekiwania ważne. (więcej niż jedno wskazanie). Kolor czarny oznacza oczekiwania mniej istotne. (pojedyncze wskazania)

7 WOLONTARIUSZE - udział poszczególnych rodzajów oczekiwań względem projektów O Jak się okazało przeważają zdecydowanie oczekiwania altruistyczne (41%) oraz egoistyczne (43%). Nie oznacza to jednak, że wśród studentów istnieje silny podział na osoby, które uczestnicząc w projekcie chcą uzyskać coś dla siebie, oraz na osoby, które chcą zrobić coś dla innych – przeciwnie, znaczna część studentów wymieniając kilka oczekiwań wskazywała jednocześnie na jedne (altruistyczne) i drugie (egoistyczne). Uwzględniając również oczekiwania obopólne okazuje się, że aż 89% ogółu oczekiwań ma charakter aktywny. Zatem jedynie pozostałe 11% to roszczeniowe oczekiwania pasywne, które nie są nastawione na poprawę czegokolwiek

8 WOLONTARIUSZE – oczekiwania spełnione a niespełnione Zdecydowana większość projektów spełniła oczekiwania studentów. Również analizując poszczególne oczekiwania okazuje się, że zdecydowana większość została spełniona.

9 WOLONTARIUSZE – spełnione oczekiwania względem projektów Kolor czerwony oznacza oczekiwania bardzo ważne. (powyżej 10% wskazań). Kolor niebieski oznacza oczekiwania ważne. (więcej niż jedno wskazanie). Kolor czarny oznacza oczekiwania mniej istotne. (pojedyncze wskazania)

10 WOLONTARIUSZE – niespełnione oczekiwania względem projektów Kolor czerwony oznacza oczekiwania bardzo ważne. (powyżej 10% wskazań). Kolor niebieski oznacza oczekiwania ważne. (więcej niż jedno wskazanie). Kolor czarny oznacza oczekiwania mniej istotne. (pojedyncze wskazania)

11 WOLONTARIUSZE – najważniejsze korzyści i umiejętności zdobyte dzięki projektom Oprócz konkretnych indywidulanych korzyści studentów do działania w PROJEKTORZE motywują głównie same dzieci – uśmiech, zadowolenie, radość, zaangażowanie i zainteresowanie, żywa reakcja oraz pytania o to kiedy studenci znowu do nich przyjadą. Każdy z ankietowanych studentów wymienił przynajmniej jedną korzyść jaką realizując projekt odniósł

12 WOLONTARIUSZE – zadowolenie z zajęć

13 WOLONTARIUSZE – techniki przygotowań do projektów O Studenci bardzo często nie przygotowują się dokładnie do realizacji projektów, a zamiast tego działają spontanicznie. Duża część twierdzi, że z ich doświadczeń i obserwacji wynika, że taki sposób postepowania jest najlepszy.

14 WOLONTARIUSZE – myśli i odczucia po powrocie ze zrealizowanego projektu O Chwile zwątpienia wynikające z rozczarowań oraz zmęczenia i dużej liczby obowiązków zdarzają się bardzo rzadko. W takich momentach pomaga wsparcie zespołu. Dodatkową motywacją są również dzieci i poczucie obowiązku. O Podczas ponad połowy debriefów (57,1%) studenci stwierdzili, że nigdy nie zdarzają im się rozczarowania związane z realizacją projektów. Z kolei o rozczarowaniach, które mają miejsce czasami mówili uczestnicy pozostałych 42,9%. Nikt nie stwierdził, że rozczarowania zdarzają się często. O Co ciekawe częste są opinie, o tym, że wolontariusze nie mają poczucia misji, ale tak naprawdę robią coś głównie dla samych siebie. Natomiast o działalności dla innych studenci mówią bez patosu. Cieszą się, że mogą pożytecznie zagospodarować swój czas i zrobić coś co im innym daje satysfakcję

15 WOLONTARIUSZE – czy uczniowie są pod ich wrażeniem? O Osoby monitorujące projekty podkreślały jednak, że uczniowie nawet jeżeli nie byli pod wrażeniem studentów, to często byli pod wrażeniem prowadzonych przez nich zajęć. Pod wrażeniem studentów niekiedy byli nie tylko uczniowie, ale również pracownicy szkoły przyglądający się zajęciom.

16 WOLONTARIUSZE - przekazanie informacji o studiach Studenci mówią o swoich studiach krótko - najczęściej od 1 do 2 minut lub od 5 do 6. Łącznie w aż 80,6% projektach, gdzie studenci mówili cokolwiek o swoich studiach, trwało to co najwyżej 6 minut. Najczęściej uczniowie otrzymują jedynie informację o kierunkach studiów.

17 WOLONTARIUSZE - przekazanie informacji o miejscowościach z których pochodzą Studenci bardzo rzadko mówią na swój temat. Poza studiami, wolontariatem, miejscem pochodzenia oraz zainteresowaniami nie poruszali żadnych innych tematów związanych ze sobą.

18 WOLONTARIUSZE - przekazanie informacji o wolontariacie, PROJEKORZE i FRW Podczas projektów gdzie temat wolontariatu został poruszony najczęściej poświęcano na niego około 5 minut. Dosyć często była to 1 lub 2 minuty oraz około 10 minut. Średnio studenci mówili o wolontariacie przez niemal 4,5 minuty podczas jednego projektu, przy czym w aż 78,7% projektach było to maksymalnie 6 minut.

19 WOLONTARIUSZE – stosunek do uczniów O Nauczycielski stosunek studentów do uczniów nie wywoływał chłodnej i nieprzyjaznej atmosfery, natomiast niekiedy powodował zbyt duży dystans. O Okazało się natomiast, że gdy stosunek był typowo koleżeński, najczęściej dochodziło do problemów z zachowaniem uczniów. Jednak generalnie stosunek studentów do uczniów nie wpływał istotnie na atmosferę panującą podczas zajęć. O Stosunek do uczniów nie wpływa istotnie na atmosferę podczas zajęć.

20 PROJEKTY

21 PROJEKTY – placówki w których mają miejsce Największa liczba analizowanych projektów miała miejsce w placówkach do których uczęszcza jedynie od 50 do 100 uczniów, z kolei szkoły do których uczęszcza co najwyżej 250 uczniów stanowią aż 67,8% ogółu. Zatem można powiedzieć, że projekty odbywają się głównie w niewielkich placówkach.

22 PROJEKTY – trudności w realizacji O Dwie zdecydowanie najczęściej wymieniane trudności wiążą się ściśle ze specyfiką pracy z dziećmi i w związku z tym są praktycznie niemożliwe do wyeliminowania. Innymi słowy, studenci, którzy chcą realizować projekty musza się z nimi liczyć – są to problemy z dyscypliną w grupie oraz konieczność dynamicznej zmiany planu w trakcie zajęć. Studenci, często zaznaczali, że problemy z dyscypliną pojawiały się głównie na pierwszym spotkaniu.

23 PROJEKTY – trudności w realizacji Kolor czerwony oznacza trudności bardzo ważne. (powyżej 5% wskazań) Kolor niebieski oznacza trudności ważne. (więcej niż jedno wskazanie) Kolor czarny oznacza trudności mniej istotne. (pojedyncze wskazania)

24 PROJEKTY – najważniejsze korzyści odnoszone przez uczestników Aż 2 na 5 (41%) ankietowanych studentów uważa, że projekt dał dzieciom radość i dobrą zabawę, z kolei niemal co trzeci student (31,3%) jest zdania, że dzieci nabyły nowe umiejętności. Natomiast na nabycie nowej wiedzy wskazało 28,9% respondentów. Biorąc pod uwagę fakt, że pytanie miało charakter otwarty należy wszystkie wymienione odsetki uznać za bardzo wysokie. Dzieci uczestnicząc w projektach zdobywały nową wiedzę i umiejętności głównie z zakresu związanego z tematyką danego projektu.

25 PROJEKTY - przebieg Niemal we wszystkich (98,7%) zajęciach studenci dawali uczniom zadania do wykonania. Były one różnorodne i zależne od tematyki projektu, w związku z tym nie sposób stworzyć ogólnej charakterystyki, ani typologii zadań. W większości przypadków, w trakcie zajęć ćwiczenia i zadania uczniowie otrzymywali więcej niż jeden raz. Można zatem powiedzieć, że zajęcia prowadzone w ramach projektów nie mają formy wykładowej – wręcz przeciwnie, ich podstawą są zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów. Również w niemal wszystkich zajęciach studenci wykorzystywali materiały pomocnicze i pomoce dydaktyczne, a w zdecydowanej większości przynajmniej jednokrotnie uczniowie pracowali w grupach. Z kolei brak pracy w grupach zazwyczaj jest konsekwencją tematyki projektu, która determinuje konieczność pracy indywidualnej. Wykorzystywane materiały okazały się bardzo różnorodne i co oczywiste powiązanie z tematykę projektu. Cztery najważniejsze, w pewnym sensie uniwersalne pomoce, wykorzystywane bez względu na tematykę projektu przedstawione na poniższej grafice.

26 PROJEKTY – szkolni opiekunowie  W zdecydowanej większości omawianych zajęć (91,2%) Szkolny Opiekun był podczas nich obecny, a w przypadku 42,5% obecny był przez cały czas ich trwania. Jednakże należy zaznaczyć, że opiekunowie wiedzieli o tym, że zajęcia są monitorowane, więc bardziej wiarygodne informacje w tej kwestii uzyskano z anonimowych ankiet skierowanych do studentów. Jak się okazało jedynie co trzeci student (34%) deklaruje, że nauczyciel – szkolny opiekun był obecny podczas zajęć cały czas. Z kolei w przypadku 29% studentów opiekun był obecny ponad połowę czasu. Z drugiej strony 12% studentów zaznacza, że nauczyciel w ogóle nie był obecny, a 17%, że był on obecny, ale tylko przez chwilę.  Szkolni Opiekunowie Projektów to najczęściej (16,4%) nauczyciele matematyki. Dosyć liczni (11,5%) prowadzą nauczanie zintegrowane

27 PROJEKTY – ocena prowadzenia zajęć Osoby monitorujące oceniały studentów w skali 1-5, zatem można w sposób syntetyczny porównać poszczególne aspekty oceny. Jak się okazało wszystkie 5 aspektów oceniono przeciętnie zdecydowanie powyżej średniej wartości (3).

28 PROJEKTY – zastrzeżenia do prowadzonych zajęć Osoby monitorujące projekty nie miały wielu zastrzeżeń dotyczących ich prowadzenia. Zestawienie zawiera wszystkie uwagi, które pojawiły się co najmniej dwukrotnie.

29 PROJEKTY – atmosfera podczas zajęć O Podczas zajęć panowała najczęściej bardzo dobra (58,8%) lub raczej dobra (36,3%) atmosfera. Tylko w przypadku jednych zajęć określono ją jako raczej złą. O Podczas większości zajęć uczniowie zachowywali się bardzo dobrze lub dobrze. Wynika to głównie z umiejętności studentów panowania nad grupą oraz z interesujących z punktu widzenia uczniów tematów zajęć.

30 PROJEKTY – powody chętnego uczestnictwa O Uczniowie pytają kiedy odbędą się kolejne projekty, ponieważ chcą w nich wziąć udział. W niektórych szkołach prowadzone są listy (zapisy) na zajęcia. Niekiedy udział w nich jest wyróżnieniem i nagrodą dla uczniów. O Uczniowie bardzo pozytywnie oceniają zajęcia PROJEKTORA nie tylko na tle szkolnych lekcji, ale również w porównaniu z zajęciami pozalekcyjnymi organizowanymi przez szkoły. Uczniowie szczególnie cenią sobie przyjacielskie relacje ze studentami oraz „luźną” atmosferę podczas zajęć. Większość dzieci uważa, że zajęcia PROJEKTORA są „inne” niż te prowadzone przez szkołę.

31 PROJEKTOR

32 PROJEKTOR – możliwość pomocy lub ułatwienia realizacji projektów Studenci wskazali na ponad 20 różnorodnych zmian, które ich zdaniem ułatwiłyby im organizację projektów. Należy jednak zaznaczyć, że w dużej mierze były to sugestie indywidualne, tzn. takie, na które wskazał tylko jeden respondent. Większość problemów związanych ze sklepem PROJEKTORA miało charakter przejściowy. Aktualnie po konsultacjach z wolontariuszami rozszerzony został asortyment. Wolontariusze mają już możliwość dokonywania zakupów w dowolnych sklepach, a nie tylko w sklepie PROJEKTORA.

33 PROJEKTOR – zadowolenie wolontariuszy ze wsparcia

34 PROJEKTOR – ocena przez wolontariuszy O Porównanie wszystkich ocenianych aspektów wskazuje, że w skali 1-5, przeciętnie zdecydowanie najniżej oceniono stronę internetową i bazę danych – jednak nawet w tym przypadku przeciętna ocena (4,38 w skali 1-5) jest o wiele wyższa niż średnia wartość skali (3). Z kolei najwyżej oceniony został kontakt z biurem FRW (5,0).


Pobierz ppt "RAPORT PODSUMOWUJĄCY MONITORING I EWALUACJĘ PROGRAMU „PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI” Lublin 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google