Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zmianami) 2. § 7 rozporządzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zmianami) 2. § 7 rozporządzenia."— Zapis prezentacji:

1 Plan nadzoru pedagogicznego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach na rok szkolny 2008/2009

2 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zmianami) 2. § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz – Dz. U. z 2006 r. nr 235, poz

3 Źródła informacji Plan Nadzoru Dyrektora został opracowany w oparciu o: plan nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/ Wytyczne i polecenia Ministra Edukacji Narodowej wnioski wnoszone przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Warszawie wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Placówki

4 Celem głównym nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora jest:
- Uzyskanie wysokiej jakości pracy naszej placówki w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniami i wychowankami - Ocena prawidłowości stosowania podstaw programowych i programów nauczania - Inspirowanie nauczycieli do innowacyjnej i twórczej pracy oraz doskonalenia zawodowego - Ocena przedsięwzięć wychowawczych zapewniających i polepszających bezpieczeństwo uczniów - Ocena dotycząca zgodności funkcjonowania placówki ze statutem Centrum i przepisami prawa. - Organizacja kursów umożliwiających uzyskanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych

5 Organizacja nadzoru w Centrum
Nadzór pedagogiczny w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach sprawowany jest przez : - dyrektora, - wicedyrektora, - kierownika pracowni gastronomicznych, - kierownika pracowni mechanicznych, - kierownika pracowni elektryczno - elektronicznych

6 IV. Założenia nadzoru pedagogicznego:
Poprawa warunków pracy w Centrum (remonty i modernizacje pracowni: remont sieci elektrycznej w dziale gastronomii, modernizacja pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie i konwencjonalnych, pracownie elektryczno – elektroniczne, budowa nowej pracowni samochodowej) Wzbogacenie bazy dydaktycznej o pracownię komputerową z miejscem cichej pracy dla nauczyciela oraz centrum multimedialnym dla uczniów Bieżąca ocena pracy nauczyciela tj ustalenie kryteriów motywacyjnych Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na zajęciach w CKP

7 IV. Założenia nadzoru pedagogicznego: c.d.
5. Przestrzeganie praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach 6. Realizacja programu wychowawczego i profilaktyki przeciwdziałanie sytuacjom agresywnym 7. Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie, kształcenie umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych 8. Uwzględnianie w procesie edukacyjnym różnych możliwości i potrzeb uczniów, w tym uczniów o uzdolnieniach technicznych oraz uczniów z trudnościami w nauce

8 IV. Założenia nadzoru pedagogicznego: c.d.
9. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i uczniowskiej 10. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów 11. Wykorzystywanie i stosowanie w procesie dydaktycznym prac zleconych i usługowych

9 IV. Założenia nadzoru pedagogicznego: c.d.
12. Analizowanie semestralnych i końcoworocznych wyników nauczania (oceny i frekwencja) 13. Współpraca placówki z rodzicami w kształtowaniu oferty edukacyjnej 14. Wykorzystanie w procesie edukacyjnym technologii informacyjnej i komunikacyjnej 15. Funkcjonowanie byłych uczniów Centrum na rynku pracy

10 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

11 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

12 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

13 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

14 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

15 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

16 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

17 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

18 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

19 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

20 V. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań:

21 VI. PLAN HOSPITACJI Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami. Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie placówki.

22 Hospitacją obejmuje się całą jednostkę lekcyjną lub jej część.
Omówienie hospitacji powinno odbyć się w dniu jej przeprowadzenia, a w szczególnych przypadkach w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu. Cele hospitacji: 1. Realizacja podstawy programowej. 2. Metodyka prowadzonych zajęć 3. Analiza nieobecności uczniów 4. Ocenianie osiągnięć uczniów. 5. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej Harmonogram hospitacji w załączeniu.

23 VII. TEMATYKA SPOTKAŃ I SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
L.p. TERMIN TEMATYKA POSIEDZEŃ 1. r. Organizacja roku szkolnego 2008/2009. Przydział czynności. Kalendarium roku szkolnego. Zatwierdzenie przydziału godzin, zajęć dodatkowych. Zaopiniowanie aneksu do arkusza organizacyjne. Informacje z narad dyrektorów w KO i OP 2. r. Robocza – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora, planów pracy komisji przedmiotowych i kół zainteresowań, planu lekcyjnego, harmonogramu spotkań z rodzicami. Przyjęcie WDN. Opiniowanie kandydatur do nagród z okazji DEN. Sprawy różne, 3. październik Konferencja szkoleniowa - Wykorzystanie wyników potwierdzających kwalifikacje zawodowe do podniesienia efektów pracy szkoły 5. styczeń 2008 r. Rada klasyfikacyjna . Klasyfikacja uczniów za I semestr 6. Rada plenarna Podsumowanie wyników nauczania za I semestr motywacja ocen niedostatecznych z podaniem czynności zaradczych Analiza frekwencji ze szczególnym zwróceniem uwagi na dużą absencję uczniów na zajęciach Podsumowanie wyników klasyfikacji przyjęcie sprawozdania o działalności wychowawczej, ocena działań na rzecz wykonania planu pracy szkoły, wnioski z nadzoru pedagogicznego za I sem. 7.

24 Uzupełnianie wykształcenia lub zdobywanie nowych kwalifikacji
VIII. PLAN DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ( FORMY ZEWNĘTRZNE) Uzupełnianie wykształcenia lub zdobywanie nowych kwalifikacji Lp. Forma zdobywania kwalifikacji Nazwa kierunku Imię i nazwisko nauczyciela Liczba n-li Rodzaj uzyskanych kwalifikacji 1. Studia podyplomowe 1 2. Kursy kwalifikacyjne

25 IX. Doskonalenie zawodowe
Lp. Forma zdobywania kwalifikacji Nazwa szkolenia Imię i nazwisko nauczyciela Liczba n-li Rodzaj zdobytych umiejętności 1. Kursy doskonalące Internet w kształceniu zawodowym Zgodnie z listą 15 Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i multimedialnym centrum Ewaluacja WSO Komisja ds. WSO 5

26 Aktualny stopień awansu zawodowego Planowany stopień awansu
XI. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI Lp. Imię i nazwisko Okres stażu Aktualny stopień awansu zawodowego Planowany stopień awansu 1. Daniel Szostek 2 lata 9 m-cy - do 31 maja 2009 kontraktowy mianowany 2. Ługowska Małgorzata 2 lata 9 m-cy - do 31 maja 2010 3. Chacińska Agnieszka 4. Kosyl Marianna dyplomowany 5 . Janik Ewa 2 lata 9 m-cy - do 31 maja 2011 6. Paciorek Anna

27 X. OCENA PRACY NAUCZYCIELA
Ocena pracy z inicjatywy Imię i nazwisko nauczyciela Termin ostatniej oceny Termin realizacji Uwagi o realizacji dyrektora

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zmianami) 2. § 7 rozporządzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google