Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oko ł o 1300 roku uczeni we W ł oszech d ąż yli do zmian. Zacz ę li oni bada ć otaczaj ą ce ich staro ż ytne zabytki i byli zaskoczeni i zachwyceni tym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oko ł o 1300 roku uczeni we W ł oszech d ąż yli do zmian. Zacz ę li oni bada ć otaczaj ą ce ich staro ż ytne zabytki i byli zaskoczeni i zachwyceni tym,"— Zapis prezentacji:

1

2 Oko ł o 1300 roku uczeni we W ł oszech d ąż yli do zmian. Zacz ę li oni bada ć otaczaj ą ce ich staro ż ytne zabytki i byli zaskoczeni i zachwyceni tym, co odkryli. Arty ś ci, architekci, poeci i filozofowie podzielali ich zachwyt i zacz ę li w łą cza ć tematyk ę i techniki staro ż ytnych prac do swych nowych projektów. Odrodzi ł a si ę staro ż ytna kultura. Te nowe renesansowe twory bardzo ró ż ni ł y si ę od istniej ą cej sztuki ś redniowiecznej. Ich celem by ł o raczej wys ł awianie pi ę kno ś ci i osi ą gni ę cia ludzi, ni ż mod ł y do Boga. Pisarze renesansu woleli pisa ć raczej o tematach dotycz ą cych ludzi ni ż religii. Renesansowi arty ś ci i architekci woleli kopiowa ć wzory rzymskie i greckie ni ż kontynuowa ć ś redniowieczne tradycje. Przygl ą dali si ę ś wiatu wokó ł siebie i opisywali go w swoich pracach tak dok ł adnie, jak tylko potrafili. Wspomagali ich renesansowi badacze i nowe drukowane ju ż ksi ąż ki naukowe. Wszystkie te wielkie osi ą gni ę cia by ł y mo ż liwe jedynie dlatego, ż e bogaci ludzie, z pocz ą tku we W ł oszech, a potem w ca ł ej Europie, byli gotowi dzia ł a ć jako protektorzy i wspiera ć artystów i naukowców.

3

4 Lorenzo di Medici – znany jako II Maganifico, Wawrzyniec Wspaniały- rządził włoskim miastem, Florencją od 1469 do 1492 roku. Zaprosił czołowych artystów, architektów i rzeźbiarzy, aby dla niego pracowali – jednym z nich był Michał Anioł (Michelangelo). Inni bogaci obywatele poszli za jego przykładem i Florencja stała się znana jako kolebka renesansu.

5 Erazm z Rotterdamu ( ) by ł jedn ą z najwa ż niejszych postaci Renesansu w Europie Pó ł nocnej. Zas ł yn ął jako badacz Pisma Ś wi ę tego i znawca ł aciny oraz greki. Stara ł si ę wykorzysta ć sw ą renesansow ą wiedz ę dla zako ń czenia sporów religijnych. Podobnie jak wielu uczonych renesansowych pracowa ł jako wychowawca- nauczyciel arystokratów i ich synów. Jego pogl ą dy rozpowszechni ł ych si ę szeroko, poniewa ż jego ksi ę gi by ł y, jednymi z pierwszych jakie drukowano dzi ę ki wynalazkowi druku.

6 William Szekspir ( ) Najs ł ynniejszy dramaturg w dziejach. Aktor i poeta. Autor takich utworów, jak Hamlet, Sen nocy letniej, Poskromienie z ł o ś nicy, Otello, Makbet. Stworzy ł najs ł ynniejsz ą par ę kochanków Romeo i Juli ę. Eugène Ferdinand Hamlet

7 Mikołaj Rej ( ) Urodził się w zamożnej rodzinie. Uczył się w szkołach w Skalmierzu, we Lwowie i Krakowie., jednak nie ukończył żadnej z nich. W 1531 r. zamieszkał w posiadłości na ziemi chełmskiej i wiódł życie ziemianina. Do najsłynniejszych dzieł pisarza należą m.in.: Zwierciadło z traktatem i Żywot człowieka poczciwego (1567/1568) Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem (1543) Zwierzyniec (1562) Mikołaj Rej nazwany został ojcem piśmiennictwa polskiego, ponieważ był pierwszym polakiem tworzącym wyłącznie po polsku. To jemu zawdzięczamy słynne zdanie: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

8 Jan Kochanowski ( )

9 Leonardo da Vinci ( ) Leonardo był znakomitym malarzem, ilustratorem, rzeźbiarzem jak również architektem, naukowcem i inżynierem. W swoich pomysłach daleko wybiegał przed epokę, w której żył. Znane są jego szkice urządzeń mechanicznych, np. łodzi podwodnej, samolotu i czołgu. Do historii przeszedł jednak głownie jako autor obrazu Mona Lisa, czy Ostatnia wieczerza. Obrazy te do dziś są tajemnicą.

10 Mona Lisa ( ) Dzie ł o znane jest te ż pod nazw ą Gioconda. Modelk ą by ł a bowiem ż ona florenckiego kupca Francesca del Giocondo. Mona Lisa sportretowana jest w do ść nietypowy sposób: do po ł owy postaci, z g ł ow ą i tu ł owiem lekko zwróconym w jedn ą stron ę i oczami patrz ą cymi wprost na widza. Subtelna gra ś wiat ł a i cienia, zamglenie konturów (w ł. fumo= dym). Rozproszone ś wiat ł o ś lizga si ę delikatnie po twarzy modelki, zatapia w cieniu partie krajobrazów w tyle. Obraz obecnie znajduje si ę w Luwrze w Pary ż u.

11 Ostatnia wieczerza ( ). Fresk powstał w kościele w Mediolanie. Artysta użył nietypowej techniki i z tego powodu dzieło szybko zaczęło niszczeć. Widać wprowadzoną do malarstwa perspektywę zbieżną.

12 Dama z łasiczką ( Dama z gronostajem) ( ) To portret przyjaciółki malarza Cecylii Gallerani, córki ambasadora mediolańskiego Obraz znajduje się w Polsce, w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

13 Święta Anna Samotrzecia Święty Jan

14

15 Rafael (Raffaello Santi; ) Włoski malarz znany przede wszystkim z portretów, obrazów religijnych, licznych fresków i kompozycji malarstwa naściennego oraz jako architekt. W swojej twórczości ukazywał cechy psychiczne poparte wnikliwymi obserwacjami ludzkiej natury. W licznych portretach Madonn wprowadził idealizację, tworząc w ten sposób wzorzec urody kobiecej. Jego obrazy charakteryzuje niepowtarzalna maniera łącząca styl epoki z własnymi artystycznymi przeżyciem. Do najważniejszych dzieł zaliczamy freski Szkoła ateńska i Apoteoza Eucharystii oraz obrazy Madonna Sykstyńska, Trzy Gracje i wiele innych. Styl Rafaela wywarł wielki wpływ na sztukę europejską. Stał się wzorem piękna do naśladowania dla artystów następnych pokoleń.

16 Madonna della Sedia (1514). Obraz typu tondo(z wł. talerz, krąg), charakterystyczny dla sztuki renesansu. Santi wprowadza do swych obrazów niezwykle pogodny nastrój. Madonna Sykstyńska

17 Szkoła ateńska

18 Narodziny Wenus

19

20 Malowidło na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie. To olbrzymie dzieło(freski) zaprojektował włoski artysta Michał Anioł Buonarroti. Pokazuje on sceny religijne, jednocześnie- w prawdziwie renesansowym stylu- gloryfikujące człowieka.

21 Stworzenie Adama

22 Pieta watykańska ( ). Rzeźba odznacza się wyjątkową harmonią i pięknem. Przedstawia nieokazującą uczuć młodzieńczą Madonnę trzymająca na kolanach zmarłego syna. Dzieło znajduje się w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. Pieta to rzeźbiarskie lub malarskie wyobrażanie Chrystusa trzymanego na kolanach przez Maryję.

23 Dawid, 1504 Jedno z najważniejszych renesansowych, wykonane z białego marmuru. Przedstawia Dawida tuż przed walką z biblijnym olbrzymem Goliatem. Podobno Michał Anioł, kiedy stanął przed marmurowym blokiem wypowiedział słowa: Widzę rzeźbę, teraz muszę odrzucić to, co zbędne.


Pobierz ppt "Oko ł o 1300 roku uczeni we W ł oszech d ąż yli do zmian. Zacz ę li oni bada ć otaczaj ą ce ich staro ż ytne zabytki i byli zaskoczeni i zachwyceni tym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google