Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINNE PRZEDSZKOLE NR 7 W MIEDARACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINNE PRZEDSZKOLE NR 7 W MIEDARACH"— Zapis prezentacji:

1 GMINNE PRZEDSZKOLE NR 7 W MIEDARACH
KADRA PEDAGOGICZNA: DANUTA DZIEMBAŁA nauczyciel wychowania przedszkolnego AGNIESZKA NOWICKA

2 ROZWÓJ DZIECI NAUKA I EDUKACJA
Organizacja procesu edukacyjnego zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci

3 NAUKA I EDUKACJA Wdrażanie reformy programowej wychowania przedszkolnego oraz procesu wyrównywania szans edukacyjnych w celu korekty ewentualnych deficytów, a także wcześniejszego rozpoznania szczególnych uzdolnień dziecka – akcja informacyjna dla rodziców (przygotowanie ulotek, artykułow, prelekcje na zebraniach z rodzicami) Umożliwienie osiągnięcia dojrzałości dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole poprzez dokonanie diagnozy wstępnej dzieci oraz diagnozy na koniec danego roku szkolnego, szczególnie z uwzględnieniem stanu gotowości dzieci 5 i 6 – letnich do podjęcia nauki w szkole Wykorzystywanie aktywnych metod nauczania Prowadząc zajęcia starałam się wykorzystywać metody aktywizujące, oparte na swobodnej aktywności dziecka: zabawy tematyczne, ruchowe, manipulacyjno - konstrukcyjne, badawcze, improwizacje teatralne, dbałam o bezpośredni kontakt ze światem przyrody. Wszystkie te działania miały służyć zaspokajaniu ciekawości poznawczej dziecka dzięki czemu będzie ono potrafiło samodzielnie działać, doświadczać, przeżywać, wyciągać wnioski, pokonywać trudności i osiągać sukcesy. Prowadzenie i organizacja zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców Współpraca z PPP, pedagogiem szkolnym i logopedą Organizowanie spacerów, wycieczek i wyjazdów dla dzieci

4 WYCIECZKI

5 ROZWÓJ DZIECKA Dzieci zdobywają dyplomy i nagrody, a ich prace dekorują galerię gazetek ściennych naszego przedszkola

6 KONKURSY Przygotowujemy wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach, przeglądach małych form teatralnych, festiwalach i zawodach sportowych. Dobrze układa się współpraca ze środowiskiem szkolnym – dzieci mają możliwość poznania pracy biblioteki szkolnej, uczestniczą w przedstawieniach teatralnych i akademiach organizowanych przez uczniów szkoły, szczególnie chętnie uczestniczą w uroczystościach przygotowywanych przez uczniów klas I – III

7

8

9 ROZWÓJ PLACÓWKI zespołowe sporządzanie dokumentacji przedszkolnej tj.: plany pracy przedszkola, plany ewaluacji wewnętrznej przedszkola na dany rok szkolny, opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych i koordynowanie sposobu prowadzenia ewaluacji w zespole nauczycieli przedszkola przygotowywanie kart indywidualnych potrzeb ucznia, planów działań wspierających oraz programów wspomagających nabywanie gotowości szkolnej wśród dzieci 5,6 – letnich

10 tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym, wzbogacanie bazy lokalowej przedszkola przez pozyskanie środków materialnych: wyremontowano szatnię przedszkola oraz wymieniono meble w sali zabaw

11 zamieszczanie informacji o pracy przedszkola na stronie internetowej naszej szkoły oraz redagowanie artykułów z uroczystości przedszkolnych do prasy lokalnej

12 ROZWÓJ PLACÓWKI Redagowanie przedszkolnej kroniki

13 ROZWÓJ PLACÓWKI stale dążymy do podniesienia jakości pracy, dbamy o wyposażenie sali zajęć – dbamy o estetykę i schludny wygląd pomieszczeń i gazetek przedszkolnych, korzystamy z tablicy interaktywnej , Sali komputerowej, Sali zabaw dla uczniów klas I - III Tworzymy okazjonalne elementy dekoracyjne w celu upiększenia wystroju przedszkola oraz wzbogacamy je o elementy bliskie małemu dziecku i wpływającymi na rozwój jego procesów poznawczych. prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców

14

15 ROZWÓJ PLACÓWKI systematyczne informujemy rodziców o zadaniach dydaktyczno – wychowawczych przedszkola oraz o sukcesach i problemach dzieci w celu łagodzenia pojawiających się trudności wzbogacamy gazetki dla rodziców o tematykę adekwatną do problemów i potrzeb małego dziecka bardzo dobrze układała się współpraca z rodzicami

16 ROZWÓJ PLACÓWKI prowadzimy działania zmierzające do integrowania rodziców ze społecznością przedszkola oraz włączamy rodziców do wspólnych działań wychowawczych. Chętnie uczestniczą oni we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych takich jak: wizyta Górnika, wizyta Mikołaja, pieczenie pierników z mamami, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Piknik Rodzinny, służą swoją pomocą w czasie wycieczek, chętnie przygotowują dzieci do udziału w konkursach oraz wspierają finansowo nasze przedszkole m.in. poprzez udział w corocznej zabawie karnawałowej udało się wyremontować szatnię przedszkola oraz zakupić nowe meble do sali przedszkolnej. Dzieci biorą udział we wszystkich uroczystościach, czym rozjaśniają oblicze naszego przedszkola

17 ROZWÓJ NAUCZYCIELI Konsekwentnie i stale staramy się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzają do nabycia umiejętności celem, których będzie wydajna i efektywna praca na rzecz dzieci i placówki. Proces diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu o wymagania nowej reformy” CKN LIBRUS, Szkolenie pomogło wdrożyć standaryzację metody SGS w praktyce oraz umożliwiło każdorazowe zapoznawanie rodziców z wynikami diagnozy i wytyczonymi kierunkami pracy w celu wypracowania wspólnych metod pracy  dla dobra dziecka. „Praca z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się” CKN LIBRUS, Wpłynęło na szybsze rozpoznanie zaburzeń rozwojowych i podjęcie działań w celu ich eliminowania lub korygowania. „„Zanim zostaniesz pierwszakiem. Budzimy pozytywne emocje bawiąc i ucząc.” WSiP Wypracowanie wspólnych metod pracy dla dobra dziecka i rozbudzenia jego potencjału rozwojowego. „Jak przygotować się do zmiany organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole?” SOKRATES „Galeria możliwości” - nowoczesne rozwiązania w świetle nowych rozporządzeń. WSiP Rozbudzenie zainteresowania dzieci sztuką oraz zdolności do przeżywania piękna, pogłębienia swoich zdolności, które motywują do dalszej twórczej działalności zakończonej sukcesem. „Ewaluacja w przedszkolu” CKN LIBRUS Zapoznanie ze sposobem tworzenia narzędzi badawczych, opracowywania materiału badawczego oraz gromadzenia dokumentacji i wyciągania wniosków do dalszej pracy. „Sześciolatek w szkole” KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH Spojrzenie na dziecko 6 – letnie pod kątem jego indywidualności i predyspozycji rozwojowych.

18

19 PODSUMOWANIE Każda sytuacja dziejąca się każdego dnia w przedszkolu może stać się okazją do nauki jeśli zostanie umiejętnie wykorzystana przez nauczyciela. Szczególnie swobodna zabawa dziecka jest momentem rozwijającym szczególnie umiejętności społeczne, uczącym odporności emocjonalnej i hartującym charakter. Wszystkie podejmowane działania nauczyciela służą rozwijaniu u dzieci wielu niezbędnych do radzenia sobie w życiu umiejętności i stanowią fundament do budowania dalszych doświadczeń i wiedzy o otaczającym świecie. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym to NASZA pasja. Pomimo, iż wymaga dużej konsekwencji, zaangażowania, cierpliwości oraz odporności jest to praca, w której pełni się realizujemy. Dzieci w wieku przedszkolnym dysponują ogromnym potencjałem umożliwiającym im pełne działanie i odkrywanie świata, uaktywniając wszystkie zmysły potrafią z niezwykłą łatwością przenosić się ze świata rzeczywistego w świat fantazji, przy tym wykazując ogromną pomysłowość. Optymalna praca to praca dobrze zaplanowana zgodna z naturalnym rytmem dnia dziecka, które wielozmysłowo rozwija swoją osobowość i świadomość. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW DO NIEZWYKŁEJ PODRÓŻY W ŚWIAT DZIECIĘCYCH MARZEŃ I PASJI KTÓRE STARAMY SIĘ W PEŁNI REALIZOWAĆ W NASZYM PRZEDSZKOLU.

20

21 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "GMINNE PRZEDSZKOLE NR 7 W MIEDARACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google