Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszar badań: Wymagania: Cele ewaluacji:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszar badań: Wymagania: Cele ewaluacji:"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie Ewaluacja wewnętrzna 2010/2011 Bezpieczeństwo w szkole

2 Obszar badań: Wymagania: Cele ewaluacji:
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Wymagania: Respektowane są normy społeczne Cele ewaluacji: Poznawcze: Badanie znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa Diagnozowanie miejsc, sytuacji niebezpiecznych w szkole Praktyczny: Opracowanie i wdrożenie planu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole (jeśli okaże się to konieczne)

3 Kryteria ewaluacji Zgodność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa z wymaganiami prawnymi Znajomość określonych w szkole zasad bezpieczeństwa Powszechność stosowania określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa Skuteczność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa

4 Pytania kluczowe Jakie zasady bezpieczeństwa i w jakich obszarach pracy szkoły są określone w dokumentacji szkolnej? Czy uczniowie i inne podmioty szkoły wiedzą jakich zachowań z zakresu bezpieczeństwa się od nich oczekuje? Jaki jest poziom respektowania zasad bezpieczeństwa przez podmioty szkoły? Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jaka jest opinia rodziców/opiekunów prawnych o bezpieczeństwie w szkole? Jakie miejsca i sytuacje są postrzegane za niebezpieczne w szkole?

5 Źródła informacji 1. osobowe: 2. dokumenty:
Uczniowie (wybrani losowo w liczbie 10. z każdej klasy, określone klasy i grupy koleżeńskie) Nauczyciele Pracownicy obsługi i administracji Pedagog, psycholog Dyrektor szkoły 2. dokumenty: Statut szkoły Plany pracy wychowawczej poszczególnych oddziałów Ogłoszenia i zarządzenia dyrektora szkoły Regulaminy pracowni i innych pomieszczeń Informacje dotyczące ewakuacji z budynku szkolnego w momencie stanu zagrożenia, np. pożaru Zapisy w dziennikach lekcyjnych nt. bezpieczeństwa

6 Metody i techniki badawcze
Do przeprowadzenia ewaluacji wybrano metody ilościowe i jakościowe. Badania ilościowe Metoda/technika Zastosowanie sondaż diagnostyczny techniką ankietowania wiedza uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji na temat zasad bezpieczeństwa, poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole opinie rodziców/opiekunów prawnych o poziomie bezpieczeństwie w szkole

7 Badania jakościowe Metoda/technika Zastosowanie
sondaż diagnostyczny techniką wywiadu (skategoryzowany, jawny, formalny, indywidualny) informacje kontekstowe od rodziców, dyrektora szkoły, pedagoga obserwacja (standaryzowana, próbek czasowych, bezpośrednia, grupowa, częściowa) dane o zachowaniu uczniów na lekcjach, podczas przerw, w środkach komunikacji, podczas wycieczek szkolnych analiza dokumentu treściowa dane opisowe: obowiązki uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z zakresu bezpieczeństwa planowane i zrealizowane przez nauczycieli i wychowawców zajęcia/zagadnienia związane z bezpieczeństwem w szkole analiza dokumentu formalna (w projekcie ewaluacji zapisana pod nazwą „kontrola”) obowiązek opracowania i udostępnienia regulaminów pracowni zawierających informacje o zasadach bezpieczeństwa dostępność Informacji dotyczących ewakuacji z budynku szkolnego w momencie stanu zagrożenia np. pożarem

8 Wyniki i wnioski z badań wg kryteriów i pytań kluczowych

9 Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
kryterium: Zgodność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa z wymaganiami prawnymi pytanie kluczowe: Jakie zasady bezpieczeństwa i w jakich obszarach pracy szkoły są określone w dokumentacji szkolnej? Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie: analizy zapisów na temat bezpieczeństwa w statucie szkoły i w planach pracy wychowawczej poszczególnych oddziałów kontroli dostępności regulaminów pracowni i innych pomieszczeń oraz Informacji dotyczących ewakuacji z budynku szkolnego w momencie stanu zagrożenia np. pożarem wywiadu z dyrektorem szkoły

10 Wnioski: W statucie szkoły określono obowiązki wszystkich podmiotów szkoły: uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Dokładnie określone są obowiązki wszystkich uczestników zajęć pozaszkolnych, tzn. podczas wycieczki szkolnej. Zbyt ogólnie określone są zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie przerwy międzylekcyjnej. Do statutu nie załączono natomiast regulaminu zachowania się uczniów w autobusie szkolnym. W planach pracy wychowawczej zostały zapisane treści związane z bezpieczeństwem uwzględniające różne aspekty i sytuacje, ale w sposób niejednolity: bardziej lub mniej dokładnie, zbyt ogólnie.

11 Kontrola obowiązku opracowania i umieszczenia w pracowniach dydaktycznych regulaminów zachowania i Informacji dotyczących ewakuacji z budynku szkolnego w momencie stanu zagrożenia, np. pożarem wykazała, że: a) w 3 pracowniach na 30 brakuje regulaminów (są to pracownie o numerach:5, 6, 7), b) „Informacji” brakuje w 5 pomieszczeniach na 40 (są to 2 pracownie dydaktyczne o numerach 5, 27 oraz świetlica szkoły podstawowej, gabinet psychologa, gabinet logopedy).

12 Według informacji dyrektora szkoły obowiązki są określone również w regulaminach: dyżurów nauczycielskich, dyskotek, dowożenia uczniów, świetlicy, sali gimnastycznej, pracowni. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, szkoła współpracuje z policją, strażą miejską, sądem rodzinnym oraz z zakładem opieki zdrowotnej. Szkoła przekazuje informacje społeczności szkolnej na temat sytuacji związanych z bezpieczeństwem poprzez: stronę internetową, apele, tablice informacyjne oraz podczas zebrań z rodzicami, posiedzeń rady pedagogicznej i zebrań z pracownikami obsługi.

13 Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
kryterium: Znajomość określonych w szkole zasad bezpieczeństwa pytanie kluczowe: Czy uczniowie i inne podmioty szkoły wiedzą jakich zachowań z zakresu bezpieczeństwa się od nich oczekuje? Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie: badania ankietowego uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji badania ankietowego i wywiadów z rodzicami

14 ankieta: uczniowie klas I-III SP

15

16

17

18

19

20 ankieta: uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gim

21

22 ankieta: nauczyciele 0% 27% 41% 40% 35% 100% 64% 53% 50% 58% 9% 6% 10%
respondenci stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani nauczyciele liczba badanych 2 11 17 10 40 odpowiedź bardzo dobrze 0% 27% 41% 40% 35% dobrze 100% 64% 53% 50% 58% wystarczająco 9% 6% 10% 8% słabo

23 okresowemu szkoleniu BHP 100% 91% 88% 90%
respondenci stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani nauczyciele liczba badanych 2 11 17 10 40 odpowiedź okresowemu szkoleniu BHP 100% 91% 88% 90% regulaminom poszczególnych pracowni 55% 35% 70% 53% regulaminom poszczególnych pomieszczeń 27% 80% 48% zapisom w statucie szkoły 50% 65% szkoleniom specjalistycznym 0% 36% 47% 40% nie znam tych zasad inne sposoby (jakie?) Samokształcenie; Samokształcenie przez internet; Studia i szkolenia pozaszkolne; Kontakt z policją; Własna mądrość; Przepisy prawa oświatowego i BHP; Często stosuję w praktyce

24 0% 8% 15% 13% 36% 26% 5% 33% 3% respondenci stażyści kontraktowi
mianowani dyplomowani nauczyciele liczba badanych 2 11 17 9 39 odpowiedź bardzo dobry 0% 8% 15% 13% 36% dobry 26% 5% 33% wystarczający 3% słaby nie znam tych procedur

25 ankieta: pracownicy administracji i obsługi pracownicy administracji
odpowiedź pracownicy administracji pracownicy obsługi wszyscy pracownicy bardzo dobrze 7% 0% dobrze 27% 47% 73% wystarczająco słabo 13%

26 pracownicy administracji
odpowiedź pracownicy administracji pracownicy obsługi wszyscy pracownicy okresowemu szkoleniu BHP 50% 53% 100% regulaminom poszczególnych pracowni 10% 0% 7% regulaminom poszczególnych pomieszczeń 20% 5% zapisom w statucie szkoły 37% szkoleniom specjalistycznym 13% nie znam tych zasad inne sposoby (jakie?) W szkole miałam przedmiot BHP i przechodziłam szkolenie kilkakrotnie.

27 ankieta: rodzice

28

29 Wnioski: Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa otrzymują od nauczycieli, rodziców i dziadków (87%). W razie niebezpieczeństwa zwracają się o pomoc do wychowawcy, rodziców, innych pracowników i nauczycieli. Nie ma ucznia, który u nikogo nie szukałby pomocy. Najbardziej znanym numerem alarmowym jest 112. Uczniowie klas IV-VI wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa: w pierwszej kolejności będzie/jest to wychowawca, następnie nauczyciele i rodzice, w dalszej kolejności pedagog i koledzy z klasy. Tylko 1% zadeklarowało, że zwróci się o pomoc do starszych kolegów. Uczniowie klas IV-VI deklarują, że wiedzą w jaki sposób zachować się w razie zagrożenia: 51% wie zawsze, 47% wydaje się, że wie. Tylko 2% nie wie, co zrobić w takiej sytuacji.

30 Uczniowie klas I-III gimnazjum pomocy szukaliby/szukają kolejno: u wychowawcy, pedagoga, rodziców i rówieśników. 44% uczniów gimnazjum deklaruje, że zawsze wie jak się zachować, 56% wydaje się, że wie. Nie ma ucznia, który nie wie, co robić w takiej sytuacji. Według relacji rodziców, zawartych w wywiadach, ich dzieci w sytuacji konfliktowej zgłaszają się do wychowawcy, innego nauczyciela, dyrektora, osoby dorosłej. Dzieci ze szkoły podstawowej chętniej rozmawiają z rodzicami o wydarzeniach w szkole, dzieci z gimnazjum opowiadają mniej chętnie i raczej o sytuacjach z udziałem ich rówieśników.

31 Nauczyciele deklarują, że zasady bezpieczeństwa w pracy znają dobrze i bardzo dobrze. Wiedzę na ten temat czerpią głównie dzięki szkoleniom BHP i zapisom w statucie szkoły. Deklarują także, że podnoszą swoją wiedzę poprzez różne formy samokształcenia. Poziom znajomości procedur obowiązujących w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia określają na: bardzo dobrze i dobrze; nie ma nauczyciela, który ich nie zna. 73% pracowników administracji i obsługi deklaruje, że zasady bezpieczeństwa zna dobrze, a zna je dzięki szkoleniom BHP i zapisom w statucie szkoły. 13% przyznaje, że zna je słabo – tą grupę stanowią pracownicy obsługi.

32 Rodzice deklarują, że zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole znają dzięki informacjom przekazywanym podczas zebrań oraz ze statutu szkoły. 43% rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz 20% rodziców uczniów gimnazjum nie zgłaszało sytuacji niebezpiecznej, gdyż uznali, że nie było takiej potrzeby. 26% wszystkich ankietowanych zgłosiło niebezpieczną sytuację, a 11% nie zgłosiło, choć taka sytuacja miała miejsce. W czasie rozmów z dziećmi o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa rodzice uczniów klas I-III szkoły podstawowej najczęściej przypominają zasady bezpiecznego zachowania się w szkole oraz namawiają do unikania sytuacji konfliktowych. Rodzice uczniów klas IV-VI omawiają sposoby łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wspierają swoje dzieci i wprowadzają wątki profilaktyki uzależnień. Rodzice gimnazjalistów skupiają się w dużej mierze na profilaktyce uzależnień i niebezpiecznych zachowań.

33 Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
kryterium: Powszechność stosowania określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa pytanie kluczowe: Jaki jest poziom respektowania zasad bezpieczeństwa przez podmioty szkoły? Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie: analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych dotyczących realizacji zagadnień z zakresu bezpieczeństwa obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, w środkach komunikacji, podczas wycieczek szkolnych wywiadu z pedagogami dotyczącego przypadków zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa badania ankietowego uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji badania ankietowego i wywiadów z rodzicami

34 Wnioski: Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych wykazała, że zasady bezpieczeństwa w szkole zostały omówione z uczniami podczas godzin wychowawczych, na zajęciach przedmiotowych omówiono regulaminy pracowni i zasady BHP. BRAK TEMATÓW DOTYCZĄCYCH EWAKUACJI W SYTUACJI ZAGROŻENIA, UDZIELANIA PIERWSZJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

35 W czasie lekcji zdecydowana większość uczniów przestrzega zasad bezpieczeństwa. Pojedyncze osoby naruszają podstawowe zasady, tzn. jedzą i piją, żują gumę, samowolnie wychodzą z sali, nie przychodzą na lekcje. W czasie przerw zdecydowana większość uczniów przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa. Naruszają je określone grupy rówieśnicze, ale są pod stałą kontrolą i obserwacją. Z dużym oporem wykonują polecenia dotyczące przestrzegania norm bezpieczeństwa.

36 Podczas wycieczek szkolnych uczniowie zachowują się zgodnie z regulaminem wycieczki, przestrzegają zasad ruchu drogowego oraz stosują zasady bezpieczeństwa określone w odwiedzanym miejscu. W autobusie szkolnym uczniowie zawsze wsiadają i wysiadają w ustalonym przez opiekuna porządku. Najczęściej głośno rozmawiają i słuchają muzyki. Sporadycznie spożywają posiłki, zdarza się, że używają wulgarnych słów.

37 Z informacji pedagogów wynika, że w pierwszym semestrze roku szkolnego wśród uczniów szkoły podstawowej odnotowano 50 przypadków zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa, a wśród uczniów gimnazjum – około 40. Na okres od 1 września 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. przypadło 97 dni zajęć dydaktycznych w szkole. Wśród uczniów szkoły podstawowej średnio co 2 dni zgłaszano lub wykrywano zachowanie niezgodne z zasadami bezpieczeństwa, nieco rzadziej takie przypadki zdarzały się wśród uczniów gimnazjum. Uczestnikami niebezpiecznych zachowań są „stałe” grupy uczniów; w gimnazjum taka grupa liczy około 15 uczniów, w szkole podstawowej – około 10.

38 Gimnazjum liczy obecnie 208 uczniów, co oznacza, że zachowanie niezgodne z zasadami bezpieczeństwa odnotowano wśród ok. 7% uczniów. Szkoła podstawowa (klasy IV-VI) liczy 196 uczniów, co oznacza, że zachowanie niezgodne z zasadami bezpieczeństwa odnotowano wśród ok. 5% uczniów. Pedagodzy stwierdzili, że opracowane procedury stanowią podstawę ich reagowania i rozwiązywania problemów. Pedagog gimnazjum zwrócił uwagę, że brakuje narzędzia, które w natychmiastowy sposób pozwoliłoby zastosować karę, gdyż w odniesieniu do niektórych uczniów powtarzanie tych samych procedur okazuje się nieskuteczne.

39 ankieta: rodzice

40

41 Wnioski: Według rodziców bezpieczeństwo w szkole zapewnia uczniom przede wszystkim: dobry kontakt z wychowawcą, dyżury nauczycieli, a gimnazjalistom również to, że przyjaźnią się ze sobą. Rodzice stwierdzają (90%), że pracownicy pomagają uczniom w sytuacjach zagrożenia.

42 Kwestionariusz wywiadu z rodzicami:
Czy wie Pani/Pan jakie formy pomocy, które zapobiegają przemocy i agresji stosują nauczyciele w szkole? Jeśli tak, to proszę wymienić. Największą wiedzę o formach pomocy przeciwdziałających przemocy i agresji stosowanych przez nauczycieli mają rodzice uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Najmniej na ten temat wiedzą rodzice gimnazjalistów. Czy wie Pani/Pan w jaki sposób nauczyciele promują właściwe zachowanie uczniów? Największą wiedzę o sposobach promowania właściwego zachowania uczniów mają rodzice uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Najmniej na ten temat wiedzą rodzice gimnazjalistów.

43 pracownicy administracji
ankieta: pracownicy administracji i obsługi odpowiedź pracownicy administracji pracownicy obsługi wszyscy pracownicy zdecydowanie tak 20% 47% 67% raczej tak 13% 33% raczej nie 0% zdecydowanie nie

44 pracownicy administracji
odpowiedź pracownicy administracji pracownicy obsługi wszyscy pracownicy bardzo często 0% czasami 20% rzadko 13% 33% nigdy 47%

45 pracownicy administracji
odpowiedź pracownicy administracji pracownicy obsługi wszyscy pracownicy tak, zawsze 13% 0% raczej tak 20% 40% raczej nie nie 34%

46 pracownicy administracji
odpowiedź pracownicy administracji pracownicy obsługi wszyscy pracownicy informuję dyrektora szkoły 42% 28% 80% informuję nauczyciela dyżurującego 17% 24% 53% informuję psychologa 12% 33% informuję pedagoga 25% 67% informuję wychowawcę 0% 8% 13% nie informuję nikogo informuję inna osobę (którą?)

47 Wnioski: Pracownicy administracji i obsługi deklarują, że przestrzegają obowiązujących zasad bezpieczeństwa (80%). 47% pracowników nigdy nie zaobserwowało sytuacji nieprzestrzegania przez inne osoby zasad bezpieczeństwa, 20% przyznaje, że zdarzyło się to czasami. Połowa pracowników pomaga uczniom w sytuacji zagrożenia. W razie zagrożenia pracownicy informują w pierwszej kolejności dyrektora szkoły, następnie pedagoga, nauczycieli dyżurujących. Nie ma osoby, która pozostaje obojętna w takiej sytuacji.

48 ankieta: nauczyciele 50% 91% 100% 80% 90% 9% 0% 20% 10% respondenci
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani nauczyciele liczba badanych 2 11 17 10 40 odpowiedź zdecydowanie tak 50% 91% 100% 80% 90% raczej tak 9% 0% 20% 10% raczej nie zdecydowanie nie

49 0% 50% 18% 10% 12% 64% 47% 40% 48% 36% 35% respondenci stażyści
kontraktowi mianowani dyplomowani nauczyciele liczba badanych 2 11 17 10 40 odpowiedź bardzo często 0% czasami 50% 18% 10% 12% rzadko 64% 47% 40% 48% nigdy 36% 35%

50 50% 82% 100% 80% 88% 18% 0% 20% 12% respondenci stażyści kontraktowi
mianowani dyplomowani nauczyciele liczba badanych 2 11 17 10 40 odpowiedź bardzo często 50% 82% 100% 80% 88% czasami 18% 0% 20% 12% rzadko nigdy

51 50% 73% 71% 90% 75% 27% 24% 10% 23% 0% 5% 2% respondenci stażyści
kontraktowi mianowani dyplomowani nauczyciele liczba badanych 2 11 17 10 40 odpowiedź tak, zawsze 50% 73% 71% 90% 75% raczej tak 27% 24% 10% 23% raczej nie 0% 5% 2% nie

52 100% 64% 94% 80% 82% 0% 27% 6% 20% 15% 9% 3% respondenci stażyści
kontraktowi mianowani dyplomowani nauczyciele liczba badanych 2 11 17 10 40 odpowiedź bardzo często 100% 64% 94% 80% 82% czasami 0% 27% 6% 20% 15% rzadko 9% 3% nigdy

53 Wnioski: 90% nauczycieli deklaruje, że zdecydowanie przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa, jednocześnie 48% nauczycieli twierdzi, że rzadko było świadkiem nieprzestrzegania zasad przez innych nauczycieli, a 12% - czasami. 75% twierdzi, że nauczyciele zawsze pomagają uczniom w sytuacji zagrożenia, 23% - raczej pomagają. Według nauczycieli sytuacje zagrażające bezpieczeństwu zdarzają się bardzo często (88% ankietowanych). Nauczyciele bardzo często i często poruszają na zajęciach z uczniami zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

54 ankieta: uczniowie klas I-III SP

55

56 ankieta: uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gim

57

58 Wnioski: Uczniowie klas I-III SP stwierdzają, że nauczyciele bardzo często mówią o bezpieczeństwie i zapobieganiu wypadkom. Wychowawcy informują o zagrożeniu np. pożarem i w jaki sposób wówczas powinni zachowywać się uczniowie. Według uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w szkole jest bezpiecznie, ponieważ: są dyżury nauczycieli, uczniowie wiedzą do kogo zwrócić się w trudnej sytuacji, mają dobry kontakt z wychowawcą oraz przyjaźnią się ze sobą, w szkole jest dobry klimat. Nie łączą poczucia bezpieczeństwa z obecnością policji i straży miejskiej w szkole lub w okolicy szkoły. Według gimnazjalistów o bezpieczeństwie decydują: przyjaźnie, to, że uczniowie wiedzą, do kogo się zwrócić w trudnej sytuacji, dobry klimat w szkole, dyżury nauczycieli oraz dobry kontakt z wychowawcą. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa przez wychowawcę, nauczycieli i rodziców.

59 Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
kryterium: Skuteczność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa pytanie kluczowe: Czy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy czują się w szkole bezpiecznie? Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie: badania ankietowego uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji

60 ankieta: uczniowie klas I-III SP

61

62

63 ankieta: uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gim

64

65 odp. 1 boję się kradzieży w szkole odp. 7 jestem zmuszany do oddawania pieniędzy odp. 2 boję się dealerów narkotyków na terenie szkoły odp. 8 jestem zmuszany do oddawania innym rzeczy odp. 3 w czasie przerw czuję się zagrożony odp. 9 jestem zmuszany do mówienia nieprawdy odp. 4 boję się niektórych nauczycieli odp. 10 jestem zmuszany do nieujawniania negatywnych zachowań kolegów odp. 5 jestem wyśmiewany na lekcjach przez innych odp. 11 nie wiem, do kogo mogę się zgłosić w sytuacji zagrożenia odp. 6 jestem często zaczepiany, popychany

66 ankieta: nauczyciele 50% 27% 35% 60% 40% 45% 59% 0% 18% 5% 8% 6%
respondenci stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani nauczyciele liczba badanych 2 11 17 10 40 odpowiedź zdecydowanie tak 50% 27% 35% 60% 40% raczej tak 45% 59% raczej nie 0% 18% 5% zdecydowanie nie nie wiem 8% 6%

67 pracownicy administracji
ankieta: pracownicy administracji i obsługi odpowiedź pracownicy administracji pracownicy obsługi wszyscy pracownicy zdecydowanie tak 7% 0% raczej tak 20% 67% 87% raczej nie 6% zdecydowanie nie nie wiem

68 Wnioski: 70% uczniów klas I-III szkoły podstawowej czuje się bezpiecznie w holu szkoły, 60% w toalecie, 80% - przy sklepiku. 87% uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum czuje się w szkole bezpiecznie, pozostali czują się zagrożeni lub nie czują się bezpiecznie. Najwięcej uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum czuje się w szkole dobrze, ale tylko w małej grupie (39%), zintegrowanych z klasą jest 35%, tak jak w domu czuje się co 5 uczeń, 6% twierdzi, że są zagubieni i zastraszeni. Uczniowie, którzy nie czują się bezpiecznie najczęściej boją się kradzieży, twierdzą, że są zaczepiani, popychani, nie czują się bezpiecznie w czasie przerwy, obawiają się niektórych nauczycieli. Żaden uczeń nie stwierdził, aby w szkole były wymuszenia i nakłanianie do nieujawniania negatywnych zachowań innych kolegów.

69 90% nauczycieli czuje się w szkole bezpiecznie
94% pracowników administracji i obsługi czuje się w szkole bezpiecznie

70 Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
kryterium: Skuteczność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa pytanie kluczowe: Jaka jest opinia rodziców/opiekunów prawnych o bezpieczeństwie w szkole? Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie: badania ankietowego i wywiadów z rodzicami

71

72

73

74 Wnioski: 96% rodziców uważa, że ich dzieci chętnie uczęszczają do szkoły. 72% rodziców uczniów szkoły podstawowej i 59% rodziców uczniów gimnazjum twierdzi, że dzieci z własnej inicjatywy dzielą się spostrzeżeniami na temat wydarzeń w szkole. Wszyscy rodzice deklarują, że rozmawiają na tematy szkolne ze swoimi dziećmi. 82% rodziców uczniów szkoły podstawowej twierdzi, że ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie, w gimnazjum jest to 78%.

75 Kwestionariusz wywiadu z rodzicami:
Czy Pani/Pana dziecko zostało skrzywdzone w szkole? Jeśli tak, proszę powiedzieć w jaki sposób. Z 50% wypowiedzi wynika, że dzieci nie były skrzywdzone w szkole. W pozostałych wypowiedziach rodzice opisywali pobicia, wymienili kradzieże, posiniaczenia, przezwiska i wyzwiska ze strony kolegów. W 2 wypowiedziach wskazali, że sprawcami uderzenia ich dziecka byli uczniowie narodowości czeczeńskiej.

76 Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
kryterium: Skuteczność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa pytanie kluczowe: Jakie miejsca i sytuacje są postrzegane jako niebezpieczne w szkole? Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie: badania ankietowego uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji badania ankietowego i wywiadów z rodzicami

77 ankieta: uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gim
Inne osoby (które?) Klasy IV-VI SP „Czeczeni” – 11 wpisów; „osoby z innego kraju”; „Żadna osoba” – 2 wpisy Inne osoby (które?) klasy I-III Gim „Woźne”; „Czeczeni” – 13 wpisów; „Nikt” – 2 wpisy; „dresy”; „Policja”; „Straż Miejska”; „JP”; „”kolega z równoległej klasy”

78 „Nie ma takiego miejsca”; „sklepik”; „szkolne podwórko” – 2 wpisy
Inne miejsce(a) (które?) Klasy IV-VI SP „Nie ma takiego miejsca”; „sklepik”; „szkolne podwórko” – 2 wpisy „Brak takich miejsc”; „sala nr 21” Klasa 29 Inne miejsce(a) (które?) klasy I-III Gim „pokój woźnych”; „na terenie szkoły niektóre miejsca” „wszędzie czuję się bezpiecznie”

79 Inne (jakie?) klasy I-III Gim
„woźne otwierają mi szatnie”;„lekcje języka polskiego”; „zamach terrorystyczny”; „nie ma”, „żadne” – 4 wpisy; „bójki pomiędzy uczniami”; „Czeczeny”

80 ankieta: rodzice odp. 1 boi się kradzieży w szkole odp. 7
jest zmuszane do oddawania pieniędzy odp. 2 boi się dealerów narkotyków na terenie szkoły odp. 8 jest zmuszane do oddawania innych rzeczy odp. 3 w czasie przerw czuje się zagrożone odp. 9 jest zmuszane do mówienia nieprawdy odp. 4 boi się niektórych nauczycieli odp. 10 jest zmuszane do nieujawniania negatywnych zachowań kolegów odp. 5 jest wyśmiewane na lekcjach przez innych odp. 11 nie wie, do kogo może się zgłosić w sytuacji zagrożenia odp. 6 jest często zaczepiane, popychane

81 inne przyczyny (jakie?)
„wie, ale presja grupy jest ogromna, więc nie chce być donosicielem” „obawia się gimnazjalistów, którzy zachowują się głośno, zaczepiają, biegają” „boi się dzieci narodowości czeczeńskiej” – 3 wpisy „boi się zaczepek ze strony dzieci czeczeńskich” „konflikt z Czeczenami” „Pobicia przez dzieci Czeczeńskie” „boi się konsekwencji” „dorośli nie zawsze reagują na złe zachowanie dzieci” „Widzi objawy agresji wśród rówieśników” „Kadra nauczycieli nie jest zainteresowana działaniami w interesie ucznia” „istnieją grupy młodzieży zaczepiające innych ‘dresy’”

82 odp. 1 kolega/koleżanka z klasy odp. 5 grupa uczniów ze starszej klasy odp. 2 kolega/koleżanka ze starszej klasy odp. 6 grupa uczniów z młodszej klasy odp. 3 kolega/koleżanka z młodszej klasy odp. 7 nauczyciel/e odp. 4 grupa uczniów z klasy lub równoległej odp. 8 pracownik/cy szkoły inne osoby (które?) „1-oka młodzież”; „dzieci narodowości czeczeńskiej” – 9 wpisów; „Czeczeni – kradzieże”; „obcokrajowcy”; „’dresy’ – są chyba z różnych klas, często drugoroczni”

83 inne miejsce(a) (które?)
„obszar przy sklepiku szkolnym”; „boisko szkolne” – 2 wpisy „teren otaczający szkołę” – 3 wpisy; „parking i samochody” „miejsce za budynkiem w pobliżu skrzyżowania ulic Piłsudskiego oraz Przejazd”; „autobus szkolny” – 2 wpisy; „brama wjazdowa na teren szkoły” „budynek gimnazjum – schody”; „Nie ma”

84 ankieta: nauczyciele Inne miejsce (jakie?)
Podest – 2 wpisy; Szatnie w-f; Schody w gimnazjum Drzwi między starą a nową szkołą (gromadzący się uczniowie) Sale na górze gimnazjum i wąskie schody; Nie ma Korytarz prowadzący z szatni w stronę gabinetu lekarskiego i schodów do sali gimnastycznej; Korytarz w okolicy biblioteki

85 ankieta: pracownicy administracji i obsługi
inne miejsce (które?) Czasami w zimie samochody osobowe utrudniają wjazd autobusu szkolnego

86 Kwestionariusz wywiadu z rodzicami:
W których miejscach Pani/Pana zdaniem na terenie szkoły może dochodzić lub dochodzi do sytuacji niebezpiecznych? Rodzice uczniów klas I-III szkoły podstawowej: sklepik, teren wokół szkoły Rodzice uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej: toaleta, szatnia, korytarze Rodzice gimnazjalistów: toaleta, szatnia, plac przed szkołą (10 osób)

87 Wnioski: Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum odczuwają zagrożenie ze strony: grupy uczniów ze starszej klasy, osoby ze starszej klasy i osoby z klasy, gimnazjaliści wskazali również nauczycieli. Uczniowie wskazali również na uczniów narodowości czeczeńskiej: w szkole podstawowej – 11 wpisów, w gimnazjum – 13 wpisów. Miejscami niebezpiecznymi według uczniów są: szatnia, toaleta, szatnie w-f, korytarze i hol. Jako inne miejsce wskazywali boisko szkolne. Za niebezpieczne sytuacje uczniowie postrzegają: bójkę, przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, alarm pożarowy, zatłoczone schody, bieganie.

88 Według rodziców niebezpieczne sytuacje w szkole to: przerwy, kradzieże, zaczepianie i popychanie uczniów, wyśmiewanie uczniów na lekcjach. Osoby, które według rodziców spowodowały lub mogą spowodować obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów: kolega/koleżanka ze starszej klasy, grupa uczniów ze starszej klasy, nauczyciele i pracownicy szkoły. Rodzice wskazali również na uczniów narodowości czeczeńskiej – 17 wpisów. Miejscami niebezpiecznymi są według rodziców: korytarze, szatnia w-f, toaleta i hol.

89 Miejscami niebezpiecznymi według nauczycieli są: szatnia, hol, teren wokół szkoły.
Miejscami niebezpiecznymi według pracowników obsługi i administracji są: szatnia, przejścia dla pieszych przy szkole, teren wokół szkoły.

90 Wnioski sformułowano na podstawie:
kryterium: Skuteczność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa pytanie kluczowe: Jakie działania można podjąć w szkole w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa? Wnioski sformułowano na podstawie: badania ankietowego nauczycieli, pracowników obsługi i administracji badania ankietowego i wywiadów z rodzicami

91 Na pytanie „Jakie działania według Pani/Pana mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa w szkole?”, które zostało postawione rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji, najczęściej padały następujące propozycje: rodziców: wzmocnić dyscyplinę w szkole i konsekwencje za złe zachowanie uczniów, zwiększyć liczbę dyżurów w czasie przerw, ulepszyć monitoring, zwiększyć nadzór policji i straży miejskiej, oddzielić uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum; nauczycieli: wprowadzić dodatkowe dyżury, zdecydowanie i konsekwentnie wymagać od uczniów przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwiększyć dyscyplinę w szkole, organizować krótkie apele dotyczące zasad bezpieczeństwa; pracowników obsługi i administracji: wyciągać konsekwencje wobec uczniów, którzy są agresywni i wulgarni, szybko reagować w sytuacjach zagrożenia, zwiększyć ilość szkoleń BHP

92 Rekomendacje: Dyrektor szkoły:
dołączenie regulaminu zachowania się uczniów w autobusie szkolnym do statutu szkoły przypominanie nauczycielom i pozostałym pracownikom o systematycznym utrwalaniu i stosowaniu zasad bezpieczeństwa zorganizowanie szkolenia dla pracowników obsługi obejmowanie monitoringiem budynku szkoły i terenu wokół szkoły aktualizacja instrukcji w zakresie wytyczenia dróg ewakuacyjnych i miejsca zbiórki na czas budowy boisk szkolnych opracowanie zasad przebywania uczniów poza budynkiem szkoły w czasie „długich” przerw systematyczne organizowanie próbnych ewakuacji (na skutek np. alarmu pożarowego)

93 Pedagodzy: praca pedagogów i wychowawców z uczniami, którzy najczęściej naruszają zasady bezpieczeństwa zdobywanie nowych umiejętności przez pedagogów szkolnych i wspieranie ich działań przez wychowawców i nauczycieli sprawdzenie, dlaczego uczniowie czują się zagubieni lub zastraszeni w szkole (badanie ankietowe wszystkich uczniów) sprawdzenie, dlaczego uczniowie obawiają się uczniów narodowości czeczeńskiej (badanie ankietowe wśród uczniów lub wywiady z grupami fokusowymi)

94 Wychowawcy: przypominanie/uświadamianie rodzicom roli, jaką odgrywają zebrania klasowe oraz jak ważne jest przekazywanie przez rodziców wychowawcom i nauczycielom informacji dotyczących przypadków naruszania i łamania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą przypominanie/uświadamianie rodzicom o konieczności częstego rozmawiania z dziećmi na tematy związane z bezpieczeństwem podkreślanie roli rodziców w zapewnieniu bezpieczeństwa i bezpiecznym zachowywaniu się dziecka na co dzień w szkole i poza szkołą opracowanie jednolitego i obowiązkowego zestawu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa do realizacji w ramach godzin wychowawczych oraz sposobu potwierdzania realizacji tych treści systematyczny udział wraz z uczniami w próbnych ewakuacjach (na skutek np. alarmu pożarowego) systematyczne przypominanie uczniom w klasach I-III szkoły podstawowej numerów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego

95 Wszyscy nauczyciele: umieszczenie w pracowniach i pomieszczeniach brakujących regulaminów i Informacji dotyczących ewakuacji budynku szkolnego w momencie stanu zagrożenia np. pożarem umieszczenie numerów alarmowych w widocznym miejscu w salach lekcyjnych systematyczne przypominanie uczniom o zasadach bezpiecznego zachowywania się w szkole i respektowaniu ustalonych norm społecznych systematyczne przypominanie/uświadamianie uczniom, jakie skutki może przynosić dla nich samych i innych nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli, ze szczególnym zwracaniem uwagi na bezpieczeństwo uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz w miejscach uznawanych za szczególnie niebezpieczne (szatnia, hol, toalety) systematyczny udział wraz z uczniami w próbnych ewakuacjach (na skutek np. alarmu pożarowego)

96 Dziękujemy za uwagę ! Zespół ds. ewaluacji: Anna Kurman - koordynator
Katarzyna Jakubiak Beata Woźniak Ewa Kubińska Dagmara Dukielska Anna Stypa Brwinów, 17 marca 2011 r.


Pobierz ppt "Obszar badań: Wymagania: Cele ewaluacji:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google