Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka dla Przyszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka dla Przyszłości"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka dla Przyszłości
XXII FORUM Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Wyższa Szkoła Bankowa Chorzów, 26 marca 2010

2 Biblioteka akademicka w służbie osobom niepełnosprawnym Pomoc w zdobywaniu dodatkowych umiejętności

3 Plan wystąpienia Przyszłość biblioteki akademickiej Niepełnosprawność
Przyczyny niepełnosprawności Niepełnosprawni studenci – statystyka Niepełnosprawni studenci – rodzaje dysfunkcji Bariery w dostępie do edukacji Uczelnia a niepełnosprawni studenci Biblioteka akademicka a niepełnosprawni studenci Niepełnosprawni studenci w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi

4 Przyszłość biblioteki akademickiej
Wdrażanie nowych technologii Rozwój zbiorów Rozwój usług informacyjnych Dbanie o użytkownika Użytkownicy o specjalnych potrzebach

5 Niepełnosprawność Szacuje się, że 10% ludności świata, czyli około 500 milionów osób, jest dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje niepełnosprawność jako wszelkie ograniczenia lub brak – wynikający z uszkodzenia – możliwości wykonywania czynności na poziomie uważanym za normalny dla człowieka.

6 Przyczyny niepełnosprawności
Upośledzenie umysłowe (dysfunkcja niedotycząca studentów) Choroby psychiczne (na uczelniach pojawia się coraz więcej osób z takim zaburzeniem) Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu Choroby narządu wzroku Upośledzenie narządów ruchu Epilepsja Choroby układu oddechowego i krążenia Choroby układu pokarmowego Choroby układu moczowo-płciowego Choroby neurologiczne Niepełnosprawność może zostać orzeczona także w przypadku osób przewlekle chorych, mających trudności edukacyjne oraz będących niedostosowanych społecznie

7 Niepełnosprawni studenci - statystyka
Na uczelniach polskich w roku akademickim 2007/2008 studiowało osób, z czego niepełnosprawni stanowili , czyli 1,3%. W trybie stacjonarnym kształciło się niepełnosprawnych (52% ogółu) Na uczelniach publicznych uczyło się niepełnosprawnych(64% ogółu) Najwięcej studentów niepełnosprawnych kształci się w województwie mazowieckim, małopolskim i łódzkim. W woj. łódzkim i lubelskim uczelnie niepubliczne cieszyły się taką samą lub większą popularnością wśród osób z dysfunkcjami jak uczelnie publiczne. Najwięcej osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2007/2008 studiowało na uniwersytetach, wyższych szkołach ekonomicznych, wyższych szkołach technicznych i wyższych szkołach pedagogicznych. W roku akademickim 2007/2008 edukację na poziomie wyższym ukończyło 4438 niepełnosprawnych.

8 Niepełnosprawni studenci – rodzaje dysfunkcji
Wykres 1. Rodzaje dysfunkcji występujące u studentów niepełnosprawnych (dane za rok akademicki 2007/2008) Opracowanie własne na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego: Szkoły wyższe i ich finanse w 2008r. [online]. Warszawa 2009, [dostęp ]. Dostępny w Internecie: _657_PLK_ HTML.htm

9 Bariery w dostępie do edukacji
Studenci niepełnosprawni mogą napotkać na bariery: Architektoniczne Społeczne Ekonomiczne Psychologiczne

10 Uczelnia a niepełnosprawni studenci
Specjalne udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych: elastyczne programy studiów, powoływanie pełnomocników czy biur do spraw osób niepełnosprawnych, powoływanie akademickich biur karier, służących pomocą w kwestii wchodzenia na rynek pracy, wyposażanie pracowni dydaktycznych w specjalistyczny sprzęt, ułatwiający naukę, zapewnienie pomocy opiekunów osób niepełnosprawnych i tłumaczy języka migowego w trakcie pobytu na uczelni, oferowanie pomocy materialnej (stypendia specjalne).

11 Biblioteka akademicka a niepełnosprawni studenci
Działalność informacyjno-wychowawcza, sprzyjająca integracji pełno- i niepełnosprawnych członków środowiska akademickiego Dostosowywanie kursów i szkoleń bibliotecznych do specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych Monitorowanie oczekiwań użytkowników niepełnosprawnych Szkolenia dla bibliotekarzy Dostosowywanie regulaminu do potrzeb osób niepełnosprawnych

12 Biblioteka akademicka a studenci niepełnosprawni
Specjalistyczny księgozbiór Wyposażenie biblioteki w sprzęt ułatwiający pracę osobom niepełnosprawnym, taki jak urządzenia powiększające druk, skanery tekstu, syntezatory mowy, drukarki brajlowskie Współpraca z instytucjami wspomagającymi osoby z dysfunkcjami Popularyzowanie zasobów internetowych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i bibliotek cyfrowych

13 Studenci niepełnosprawni w WSP
Wykres 2. Liczba studentów niepełnosprawnych kształcących się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi w latach

14 dr Dorota Podgórska-Jachnik, prof. WSP
Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych Ekspert w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym Członek Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku – zespołu problemowego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Polskiego Komitetu Audiofonologii Członek-założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Słabosłyszących „Tacy sami” Członek kapituł konkursowych POPON i PFRON Członek Rady Biblioteki WSP

15 WSP dla niepełnosprawnych
Studenci niepełnosprawni w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi mogą liczyć na: pomoc w pozyskiwaniu funduszy z PFRON (Program Student) oraz stypendiów specjalnych fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pomoc tłumaczy języka migowego, zatrudnianych przez WSP, Naukę w salach dydaktycznych wyposażanych w sprzęt techniczny, ułatwiający naukę niepełnosprawnych studentom, alternatywną formę zaliczania egzaminów i pracy magisterskiej.

16 Niepełnosprawni studenci WSP o sobie
Przemysław Wieczorek: Na zatłoczonych korytarzach WSP spotkania z tymi niezwykłymi [niepełnosprawnymi] ludźmi nie są niczym niezwykłym i nie należą do rzadkości. Pokonując stopnie schodów, student pełnosprawny mija się z niepełnosprawnym i obaj pozdrawiają się serdecznie. (…) Student niewidomy czy niesłyszący ma tu takie same prawa, jak studenci w pełni zdrowi. (Źródło: Gazeta.edu.pl)

17 Niepełnosprawni studenci WSP o sobie
Przemysław Wieczorek o niewidomej koleżance, Roksanie: Wykłady nagrywa na dyktafon. W domu nagrania zrzuca na komputer, następnie odtwarza je – w ten sposób się uczy. Pierwszy semestr zaliczyła bez żadnych problemów. Odpowiadała ustnie. Do rozwiązania miała takie same testy, co inni studenci. Wykładowcy czytali pytanie, następnie podawali możliwe odpowiedzi. Roksana miała wskazać prawidłową. (Źródło: Gazeta.edu.pl)

18 Niepełnosprawni studenci WSP o sobie
Martyna, osoba niepełnosprawna od 2001 roku, kiedy to wykryto u niej guz mózgu, który uszkodził nerwy wzrokowe, mówi: Studiowanie na WSP w Łodzi daje mi ogromną satysfakcję. Jestem bardzo zadowolona. Środowisko akademickie to również wykładowcy. Oni nigdy nie dyskryminują mnie i nie promują ze względu na to, że jestem niepełnosprawna. (Źródło: Gazeta.edu.pl)

19 Film dokumentalny o Przemysławie Wieczorku autorstwa Piotra Sobczaka
Ponieważ jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów… Film dokumentalny o Przemysławie Wieczorku autorstwa Piotra Sobczaka

20 W prezentacji wykorzystano materiały graficzne z witryn internetowych:

21 Bibliografia Czajkowski F. (2003a), Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Refleksje na marginesie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Cz. 1. „Poradnik Bibliotekarza”, nr 6. Czajkowski F. (2003b), Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Cz. 2. „Poradnik bibliotekarza”, nr 11. Czajkowski F. (2004), Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Cz. 3. „Poradnik Bibliotekarza”, nr 11. Dryżałowska G., Żuraw H. (2006), Szanse i bariery zatrudniania niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych. W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Pod red. H. Ochonczenko, M. Paszkowicz. Kraków. Fedorowicz M. (2006), Planowanie usług bibliotecznych dla użytkowników niepełnosprawnych w bibliotekach publicznych. „Nasze Forum”, nr 3-4. Krakowiak K. (2006): Sposoby komunikowania się z niesłyszącymi studentami w czasie egzaminów a jakość kształcenia. W: Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Pod red. Z. Palak, Lublin. Kraszewski T. (2006), Prawidłowa komunikacja interpersonalna z niepełnosprawnym użytkownikiem biblioteki (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności słuchania). „Nasze Forum”, nr 3-4. Krzyminiewska G. (2008), Studenci niepełnosprawni na polskich uczelniach – z doświadczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Pod red. G. Miłkowskiej, Kraków. Kwaśniewska G. (2006), Student z niepełnosprawnością – zadania i wyzwania. W: Jakość życia a niepełnosprawność. Pod red. Z. Palak, Lublin. Misiak M. (2010), Zniechęcani do studiów. „Forum Akademickie”, nr 1. Misiewicz H. (2004), Niepełnosprawność jako problem społeczny. „Chowanna”, t. 1. Olszewska B. (2009), Etyka i motywy działań pomocowych wobec osób niepełnosprawnych na przykładzie działań wyższej uczelni na rzecz studentów z niepełnosprawnością. W: Podgórska-Jachnik D. (red.): Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. Pod red. D. Podgórskiej-Jachnik, Łódź. Swereda D. (2006), Edukacja osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły wyższej – bariery, potrzeby orz propozycje działań. „Nasze Forum”, nr. 3-4. Wapiennik E., Piotrowicz R. (2003), Niepełnosprawny w środowisku lokalnym. Polityka wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim. Łódź. Wieczorek P. (2009), Niezwykli studenci w niezwykłej szkole. „Gazeta.edu.pl” [online] [dostęp: ]. Dostępny w Worls Wide Web: Wieczorek P. (2010), Prawdziwej wiedzy nie zdobywa się obecnością na wykładach. „Gazeta.edu.pl” [online] [dostęp: ]. Dostępny w Worls Wide Web: Witek A., Kazanowski Z. (2006), Możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w roli studentów uczelni wyższych. Komunikat z badań. W: Jakość życia a niepełnosprawność. Pod red. Z. Palak, Lublin. Zaorska M., Andrulonis E. (2006), Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych. „Wychowanie na co dzień”, nr 7-8.

22 przepraszam za nieobecność
Dziękuję za uwagę, przepraszam za nieobecność Aleksandra Marciniak


Pobierz ppt "Biblioteka dla Przyszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google