Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa finansowa 2014-2020 Warszawa, 27 lutego 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa finansowa 2014-2020 Warszawa, 27 lutego 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa finansowa 2014-2020 Warszawa, 27 lutego 2013 r.

2 W obecnej perspektywie nie koncentrujemy się na zaprogramowaniu poszczególnych funduszy europejskich, ale na wskazaniu celów rozwojowych, które będą osiągane dzięki uzupełnianiu się interwencji finansowanych z różnych funduszy. W latach 2014-2020 środki UE muszą być przeznaczane na te cele związane z rozwojem kraju, które wpisują się w Strategię Europa 2020 oraz gwarantują największe efekty mnożnikowe w sferze społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, jak również w wymiarze terytorialnym. Działania finansowane funduszy europejskich powinny stać się katalizatorem procesów rozwojowych kraju, a nie zastępować inwestycje krajowe. Wsparcie unijne powinno generować efekt dźwigni, przyczyniając się do jednoczesnego zwiększenia zaangażowania finansowego sektora prywatnego w realizację celów rozwojowych. Podstawowe zasady programowania dokumentów na lata 2014-2020

3 System dokumentów strategicznych Strategia Rozwoju Kraju 2020 9 Strategii Zintegrowanych KPZK Strategia Europa 2020 Zalecenia Rady UE dla Polski Pakiet rozporządzeń na lata 2014-2020 Krajowy Program Reform UMOWA PARTNERSTWA PROGRAMY OPERACYJNE Założenia Umowy Partnerstwa

4 Nowy system dokumentów strategicznych Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2011-2030 główne trendy, wyzwania, długookresowa koncepcja rozwoju kraju Strategia Rozwoju Kraju 2011-2020 cele i kierunki rozwoju kraju w perspektywie średniookresowej strategiczne zadania państwa wskaźniki Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju transportu Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Krajowa strategia rozwoju regionalnego Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia rozwoju kapitału społecznego Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Strategia Sprawne Państwo Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP obszary tematyczne KPZK

5 Strategia Europa 2020 – priorytety dla UE i PL Zatrudnienie osób w wieku 20-24 lata75%71% Europa 2020Cel krajowy Odsetek osób przedwcześnie kończących naukę 10%4,5% Odsetek osób z młodego pokolenia z wykształceniem wyższym 40%45% 20 mln (UE)1,5 mln Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem

6 Zalecenia Rady UE dla Polski Zmniejszenie bezrobocia wśród osób młodych –zwiększenie dostępności programów praktyk zawodowych i uczenia się w miejscu pracy, –podniesienie jakości szkoleń zawodowych i przyjęcie strategii uczenia się przez całe życie. –lepsze dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienie jakości nauczania. –Ograniczenie nadmiernego wykorzystywania umów cywilnoprawnych i wydłużenie okresu próbnego w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony Zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy oraz podwyższenia wskaźnika przyjmowania dzieci zarówno do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, jak i placówek przedszkolnych. Zajęcie się kwestią utrwalonej praktyki wczesnego przechodzenia na emeryturę w celu podwyższenia wieku dezaktywizacji zawodowej.

7 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo - najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej ! przyjęty przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. Uwzględnia kluczowe decyzje zawarte w DSRK Stanowi bazę i punkt wyjścia dla 9 zintegrowanych strategii Wyzwania dla Polski na lata 2014-2020 określa Celem strategicznym realizowanym do 2020 roku jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Strategia Rozwoju Kraju jako podstawa do przygotowania dokumentów strategicznych

8 Strategia Rozwoju Kraju 2020 Obszar strategiczny III: Spójność społeczna i terytorialna Cel: Integracja społeczna –Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym –Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych Cel: Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych –Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych –Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych Obszar strategiczny II: Konkurencyjna gospodarka Cel: Rozwój kapitału ludzkiego –Zwiększanie aktywności zawodowej –Poprawa jakości kapitału ludzkiego –Zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej Obszar strategiczny I: Sprawne i efektywne państwo Cel: Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem –Zwiększenie efektywności instytucji publicznych

9 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Wybrane kierunki interwencji: Zmiany w systemie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, w kierunku poprawy jego efektywności, tak aby zwiększyć wsparcie dla osób wykluczonych społecznie, w oparciu o m.in. przegląd wymogów oraz warunków na jakich przyznawane są poszczególne świadczenia. Wzmocnienie potencjału instytucji publicznych oraz rozwój aktywności i współpracy instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy społecznej i integracji społecznej (szczególnie sektora niepublicznego (niekomercyjnego). Rozbudowa narzędzi zapewniających osobom wykluczonym dostęp do usług publicznych pozwalających na powrót na rynek pracy. Ograniczenie skali ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, w szczególności wśród dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Rozwój aktywnych, w tym innowacyjnych, form pomocy osobom zagrożonym lub wykluczonym społecznie (w tym: innowacji społecznych w sferze integracji oraz ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej). Zwiększenie dostępności mieszkań, w tym poprzez rozbudowę systemu najmu oraz rozwój mieszkalnictwa społecznego, przy założeniu, że będzie ono formą doraźnego i ograniczonego czasowo wsparcia osób w trudnej sytuacji materialnej.

10 Mechanizmy ukierunkowania FE na cele Wykorzystanie nowych narzędzi: ring-fencing (udział EFS w alokacji na FS): 20-25% - dla regionów mniej rozwiniętych 35-40% - dla regionów przejściowych 45-50% - dla regionów bardziej rozwiniętych koncentracja tematyczna (lista celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych i koncentracja środków na wybranych PI) 20% EFS na cel tematyczny 9: promocja włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa 60% EFS na 4 priorytetach inwestycyjnych - regiony mniej rozwinięte 70% EFS na 4 priorytetach inwestycyjnych - regiony przejściowe 80% EFS na 4 priorytetach inwestycyjnych - regiony bardziej rozwinięte warunkowość ex-ante 9.1 Gotowe są krajowe strategiczne ramy polityki na rzecz ograniczania ubóstwa, które mają na celu aktywne włączenie 9.2. Gotowa są krajowe strategiczne ramy polityki dotyczącej integracji Romów Większe znaczenie wskaźników i monitorowania postępów w realizacji celów: wymóg określania celów pośrednich (na 2018) na potrzeby oceny wykonania (2019)

11 WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU Cel 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Cel 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Cel: 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Cel 11: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publiczne Cele Strategii Europa 2020 i 11 celów tematycznych

12 Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Priorytety inwestycyjne: EFS: Aktywna integracja; Integracja społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie; Walka z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; Poprawa dostępu do tanich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i publicznych usług socjalnych; Promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych; Lokalne strategie rozwoju kierowane przez społeczność; EFRR: Inwestowanie w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów miejsckich i wiejskich Wspieranie przedsiębiorczości społecznej

13 Programy operacyjne wg Założeń Umowy Partnerstwa Programy krajowe dotyczące: –innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw (EFRR) –gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego (EFRR i FS) –rozwoju cyfrowego (EFRR) –dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia (EFS) –pomocy technicznej (EFRR) –rozwoju obszarów wiejskich (EFRROPW) –rozwoju obszarów morskich i rybackich (EFMR) Programy ponadregionalne dotyczące: –Polski wschodniej –Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy regionalne –16 dwufunduszowych programów regionalnych (EFS i EFRR)

14 Struktura PO EFS 25% alokacji EFS Wsparcie reform, struktur, systemów Wsparcie szkolnictwa wyższego Innowacje i ponadnarodowość Współpraca ponadregionalna 75% alokacji EFS Wsparcie osób i indywidualnych odbiorców 1 PO krajowy EFS 16 RPO (EFS+EFRR)

15 Krajowy PO – uwarunkowania strategiczne (EFS) Strategia Europa 2020, CSR, warunki ex ante, KPR, strategie zintegrowane, strategie sektorowe Jasna wizja reformy polityki rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji, administracji publicznej i jej efektów w 2020 r. Strategia realizacji Krajowego PO EFS RESORTY LINIOWE

16 Regionalne PO – uwarunkowania strategiczne i koordynacja (EFS) Strategia Europa 2020, CSR, KPR, strategie zintegrowanie strategie sektorowe Jasna wizja celów i efektów w 2020 r. w oparciu o diagnozę i strategię regionalną RESORTY LINIOWE Transpozycja celów na poziom regionalny, obszary koordynacji, zgodność z politykami sektorowym ZARZĄDY WOJEWÓDZTW RPO

17 Prace nad krajowym PO EFS Grupa robocza ds. wsparcia przygotowania programu operacyjnego dotyczącego rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego i dobrego rządzenia oraz koordynacji celów tematycznych 8-11 8 grup zadaniowych do spraw: –zatrudnienia –włączenia społecznego –szkolnictwa wyższego –zdrowia –oświaty –adaptacyjności –innowacji i ponadnarodowości –dobrego rządzenia Udział przedstawicieli: –Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, –właściwych ministrów, wymienionych w Założeniach Umowy Partnerstwa, –zarządów województw, –organizacji pozarządowych, –środowisk naukowych, –partnerów społecznych i gospodarczych, –środowisk naukowych, –ekspertów

18 Harmonogram I etapu prac (do momentu opracowania I wersji projektu krajowego PO EFS) Luty/początek marca – uzgodnienie głównych założeń PO w ramach Grupy - dyskusja nad wyzwaniami, strategią i zakresem wsparcia Połowa marca – przygotowanie wstępnej propozycji PO (cz. dot. zakresu interwencji) Marzec – konsultacje wstępnej propozycji PO WER (cz. dot. zakresu interwencji) z GR ds. PO WER Połowa kwietnia – przygotowanie I wersji projektu PO WER SZEROKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Perspektywa finansowa 2014-2020 Warszawa, 27 lutego 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google