Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 4: Język GML (Geography Markup Language) Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 4: Język GML (Geography Markup Language) Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji."— Zapis prezentacji:

1 1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 4: Język GML (Geography Markup Language) Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji PTIP Systemy informacji przestrzennej Warszawa, Janusz Michalak Uniwersytet Warszawski

2 Język GML został opracowany i jest rozwijany przez zespół utworzony przy OGC – obecnie liderami tego zespołu są: Ron Lake (Galdos Sustems) i Simon Cox (CSIRO) [Źródło:

3 abc języka XML Wnętrze_jakiegośElementu znacznik początkuznacznik końca Znacznik początku może zawierać atrybuty, na przykład nazwę: Element złożony zawiera w sobie inne elementy – proste lub również złożone: "coś"... Bardziej czytelna forma zapisu – z wcięciami: "coś" "coś innego".

4 Prosty przykład schematu Przykład prostego schematu definiującego element złożony: sposób zapisu schematu (XML Scheme) podlega tym samym prawom co dokumentu

5 Jakiś okres czasu Odpowiadający mu zapis (dokument) w XML:

6 6 Okno informacyjne programu narzędziowego XML-Spy – jest to najpopularniejszy edytor i procesor dla opracowywania i przetwarzania plików XML – w tym także GML

7 Tabelaryczne przedstawienie deklaracji i definicji elementów geoprzestrzennych zawartych w pliku feature.xsd należącym do specyfikacji GML 3.0

8 Objaśnienia diagramów generowanych przez edytor XML_Spy

9 Diagram XML wygenerowany przez program XML-Spy struktury elementu typu: osgb:AbstractLineStringPropertyType – większość elementów składowych tworzących tą strukturę należy do przestrzeni nazw gml:

10 Diagram UML przedstawiający hierarchę podstawowych elementów języka GML 3. Nazwy pisane pismem pochyłym dotyczą elementów abstrakcyjnych Geometria (abstrakcyjny element _Geometry) nie jest obowiązkowym składnikiem elementu _Feature. * * [Źródło: archiwum OGC] * - wielokrotne dziedziczenie abstrakcyjne i składniki nieobowiązkowe

11 Poprawiony model UML dla elementów typu Choice Nazwy pisane pismem pochyłym dotyczą elementów abstrakcyjnych Geometria (abstrakcyjny element _Geometry) nie jest obowiązkowym składnikiem elementu _Feature. Taki model elementu Choice jest zgodny z regułami określonymi w Profilu UML dla XML (D. Carlson, 2001)

12 Najbardziej podstawowym (bazowym) elementem abstrakcyjnym w GLM 3 jest _Object. Wszystkie inne elementy są pochodnymi od niego. Zarówno geoprzestrzenne jak i niegeoprzestrzenne. Z tego elementu są wyprowadzone dwa inne elementy abstrakcyjne: _GML dla innych rzeczywistych elementów związanych z informacją geoprzestrzenną i _MetaData dla opisu danych. W aplikacjach tego języka elementy dotyczące informacji niegeoprzestrzennej powinny być pochodnymi od abstrakcyjnego elementu _Object. Dotyczy to takich elementów jak opis właściciela nieruchomości lub dokumentu określającego własność. niezdefiniowany typ prosty

13 Składniki abstrakcyjnego elementu złożonego _Feature. FeatureCollection jest elementem pochodnym od _Feature Element _Feature jest elementem pochodnym od abstrakcyjnego elementu _Object – za pośrednictwem elementu _GML (tłumaczenie obu tych terminów na język polski jako objekt prowadzi do niejednoznaczności i nieporozumień). Wszystkie składniki elementu _Feature są nieobowiązkowe i jest on przeznaczony do wyprowadzania tylko rzeczywistych elementów tosiadających atrybuty geoprzestrzenne (tylko do wyróżnień).

14 Brytyjski projekt MasterMap realizowany przez Ordnance Survey jest najbardziej zaawansowaną aplikacją języka GML [Źródło: ]

15 Przeglądarka map zapisanych w GML firmy Snowflake przeznaczona do aplikacji MasrerMap [Źródło: ]

16 Zwiększenie skali mapy pozwala zobaczyć tysiące wyróżnień (wszystkie elementy graficzne i symbole są zapisane wektorowa w XML) [Źródło: ]

17 Każde wyróżnienie ma określonych szereg atrybutów nie-geoprzestrzennych (tabelka pokazuje wartości tych atrybutów dla budynku zaznaczonego kolorem brązowym) [Źródło: ]

18 W schematach przestrzeni nazw osgb nie stosuje się kodów i słowników, tylko enumeratory zawierające pełne określenia atrybutów wyliczeniowych [Źródło: ]

19 W dalszej kolejności projekt MasterMap przewiduje, że dokumenty GML zawierające dane dla poszczególnych obszarów (mapy wektorowe) będą uzupełnione ortoobrazami w dużej skali i o wysokiej rozdzielczości [Źródło: ]

20 Wielokrotne powiększenie ortoobrazu pozwala zobaczyć jego wysoką rozdzielczość [Źródło: ]

21 Fragment nagłówkowy jednego ze schematów XML projektu MasterMap

22 Fragment pliku zapisu MasterMap – aplikacji GML W dokumencie tym obok własnej przestrzeni nazw osgb występuje przestrzeń nazw gml w elementach będących składnikami elementów własnych GML [Źródło: ]

23 Część nagłówkowa dokumentu MasterMap – aplikacji GML Plik zawiera zbiór wyróżnień (osgb:FeatureCollection) ograniczony wielobokiem (gml:Poligon) w formie liniowego pierścienia (gml:LinearRing) [Źródło: ]

24 Fragment pliku OSDNFFeatures.xsd definiujący typ punkt topograficzny [Źródło: ]

25 Lista systemów programowych implementujących GML: Objaśnienia: nazwa firmy, nazwa systemu, S – server, K – klient, E – encoder (GML/XML) implementacje GML 2.0: Cogent Logic Corp. :XchainJ (S&K) CubeWerx Inc. :CubeXPLOR (K), CubeServ Web Map Server (S), CubeServ – Web Feature Server (S), CubeServ – Cascading Web Map Server (S) Pacific GeoTech Systems Ltd. : shp2gml GeoBroker (S&K) implementacje GML 2.1: Cadcorp Ltd. :Cadcorp SIS (K) ESRI :Arc Explorer (K), ArcIMS (S) Galdos Systems Inc. : Geographic Data Server (GDS) (S), GML Schema Parse (E), FreeStyler (S) INT Inc. :JCarnacGIS (S&K) Intergraph Corp. :GeoMedia GML Data Server (K) Lat-Lon :deegree (S&K) MapInfo Corp. : MapXtreme Java Ed. (S&K), MapInfo Prof. (E), MapXtend (E), MapMaker J Server (S&K), MapRouting J Server (S&K) Snowflake Software : GO Loader (K) Social Change Online Pty Ltd. : MapBroker (K), WebMap Composer (K), WFS-Lite (S) implementacje GML 3.0: Compusult Ltd. :Web Enterprise Suit (S&K), Map Manager (S&K) Galdos Systems Inc. :GDS (Geographic Data Server) (S) Stan na dzień: [Źródło: Archiwum OGC]

26 Przykład zapisu w XML symbolu kartograficznego drzewo liściaste i grupy symboli drzewa liściaste i iglaste [Źródło: ]

27 27 Przykład zastosowania symboli kartograficznych zapisanych w XML [Źródło: ]

28 28 Przykład zastosowania symboli kartograficznych zapisanych w XML - II [Źródło: ]

29 29 Systemy obsługi MasterMap (Ordnance Survey) MasterMap przechowuje i aktualizuje dane geoprzestrzenne z obszaru Wielkiej Brytanii w skali 1: MAIA zbiera i przechowuje aktualizacje danych z pomiarów w terenie Aktualizacje są przesyłane w języku XML do systemu Mercury i przechowywane tam jako obiekty C++ (pod OSZBD ObjectStore) Mercury udostępnia dane na żądanie klientów w językuserves GML Mercury (ObjectStore) MAIA (Oracle) Aktualizacje z terenu Aktualizacje w XML Wyniki wyszukiwania zwracane w GML [Źródło: ] widownia scena za kulisami

30 Schemat przedstawiający funkcje realizowane przez GO-Loader firmy Snowflake Logical Model Physical Model Create Partitions Setup Translator Load Data Index Data Create Tables Apply Updates Maintain Archive GMLUpdates Routing GIS Oracle 9iAS Map Viewer Your App [Źródło: ] za kulisami

31 Oprogramowanie GO-Loader firmy Snowflake przeznaczone do konwersji danych MasterMap (pozwala ono dane zapisane w GML załadować do bazy Oracle) [Źródło:

32 32 Co to jest ObjectStore? ObjectStore jest czystą obiektową bazą danych (OSBD – obiektowy system zarządzania bazą danych) Daje możliwość trwałego składowania obiektów C++ Obiekty są składowane w takiej samej postaci jak nietrwałe obiekty C++ Obiekty nietrwałe są przechowywane na stosie lub stercie (w RAM) i przestają istnieć po zakończeniu działania aplikacji C++ Obiekty trwałe (w bazie danych) są dostępne i mogą być używane w taki sam sposób jak zwykłe obiekty C++ Aplikacja C++ Nietrwałe obiekty Trwałe obiekty

33 Projektowanie struktury obiektowej bazy danych w systemie ObjectStore odbywa się przy pomocy programu Designer w języku UML. Przykład dotyczy próby zastosowania nowej Polskiej Normy w odniesieniu do punktu i krzywej

34 Rozszerzenie standardu OGC dla WFS o funkcje ontologiczne i semantyczne – pozwala ono na semantyczną translację geoinformacji pomiędzy różnymi NSDI Euro Roads GML Euro Roads XSD WFS Euro Roads GML Euro Roads XSD WFS DE Road GML DE Road XSD DE Client UK Road GML UK Road XSD UK Client EU EuroRoads Clients Euro Roads GML Euro Roads XSD WFS FR Road GML FR Road XSD FR Client DE EuroRoads OntologyFR EuroRoads Ontology -X UK EuroRoads Ontology [Źródło: ] WFS-X jest realizowany przez współpracujące ze sobą systemy GO-Loader i GO-Publisher firmy Snowflake.

35 Łączenie w aplikacjach schematów GML z innymi schematami XML Objaśnienia: Hierarchiczna struktura elementów schematu GML Hierarchiczna struktura elementów innego schematu XML (NG – non-GML) x:a x:b x:c x:d ng:base ng:a ng:b ng:d ng:f gml:base gml:b gml:d gml:g gml:a x:e x:f przez zawieranie z odwołaniem - ref= (element x:b jest składnikiem elementu x:a) gml:c gml:e gml:f ng:c ng:e ng:g Dwie oddzielne, niepowiązane struktury w różnych schematach: przez dziedziczenie – extension (element x:d jest pochodny od elementu x:c) przez użycie odsyłacza – Xlink:href (element x:f odwołuje się w dokumencie do elementu x:e) Czy przenosić ontologię GML do danej dziedziny, czy nie?

36 Łączenie schematów GML z NG przez zawieranie z odwołaniem – ref= Schemat GML Schemat NG (non-GML) gml:base gml:b gml:d gml:g gml:a gml:c gml:e gml:f ng:g1 ng:d1 ng:base ng:a ng:b ng:d ng:f ng:c ng:e ng:g gml:g gml:egml:f Rozszerzenie schematu NG: nowe elementy zawierają elementy schematu GML, np. : ref=˝ ˝ w UML: kompozycje

37 Łączenie schematów GML z NG przez dziedziczenie – extension Schemat GML Schemat NG (non-GML) gml:base gml:b gml:d gml:g gml:a gml:c gml:e gml:f ng:gml-f1 ng:gml-g1 ng:base ng:a ng:b ng:d ng:f ng:c ng:e ng:g gml:e ng:d Rozszerzenie schematu NG: nowe elementy są rozszerzeniami elementów schematu GML w UML: dziedziczenie

38 Łączenie schematów GML z NG przez odsyłace – xlink:href= Dokument GML Dokument NG (non-GML) gml:base gml:b gml:d gml:g gml:a gml:c gml:e gml:f ng:g1ng:d1 ng:base ng:a ng:b ng:d ng:f ng:c ng:e ng:g Rozszerzenie schematu NG: nowe elementy zawierają odsyłacze do innego dokumentu xlink:href=doc1.gml#gmlid1 xlink:href=doc1.gml#gmlid2 xlink:href=doc1.gml#gmlid3 gmlid1 gmlid3 gmlid2 w UML: asocjacje

39 Trzy podstawowe konstrukcje GML 3 pozwalające na używanie w aplikacjach odsyłaczy przy pomocy xlink

40 40 Dokument XML (w tym przypadku GML) może być przy pomocy procesora XSLT przetransformowany na różne dokumenty HTML (lub XML) na podstawie różnych arkuszy styli (CSS) Zastosowanie procesora XSLT pozwala aby geoinformacja zapisana w GML mogła być zobrazowana na wiele różnych sposobów (XSLT – eXtensible Stylesheet Language for Transformation)

41 Ionic: konwersja GML do SVG [Źródło:

42 GML 3 pozwala na zapis geoinformacji w 3D, lecz zobrazowanie graficzne takiej informacji nastręcza wiele problemów. Przykład: zobrazowanie pokrycia rastrowego (macierzowego) z uwzględnieniem trzeciego wymiaru w systemie GRASS


Pobierz ppt "1 Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Cz. 4: Język GML (Geography Markup Language) Warsztaty naukowe w ramach XIII Konferencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google