Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 www.stowarzyszenie.romowie.net Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu Opis rezultatu projektu „Romowie na rynku pracy” Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2 www.stowarzyszenie.romowie.net Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Administrator Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu Partnerzy Krajowi: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Starostwo Tatrzańskie Stowarzyszenie Romów i innych Narodowości w Nysie Stowarzyszenie Romów Podhalańskich Gmina Prudnik Gmina Nysa Centrum Kształcenia Kadr „Aktin”

3 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Partnerstwo Ponadnarodowe TP Romany Organizations for Aid and Development (R.O.A.D.) Občanské sdružení “Sdružení Romů Severní Moravy“ - Czechy Európska rómska pracovná agentúra - Słowacja Kervan – Włochy Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány - Węgry

4 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Rezultat główny Modelowy system działań umożliwiających poprawę sytuacji zawodowej społeczności romskiej

5 www.stowarzyszenie.romowie.net Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Elementy składowe rezultatu / Produkty pomocnicze Szczegółowa diagnoza sytuacji zawodowej ludności romskiej przedstawiona w postaci raportu w oparciu o wypracowaną w ramach projektu metodologii. Wypracowane na etapie badawczym projektu wskazania do dalszych działań, prowadzonych w środowiskach romskich (w formie raportu). Autorski program działań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości społeczności romskiej. Instytucja konsultantów romskich, przedstawicieli beneficjentów ostatecznych uczestniczących we wszystkich etapach realizacji projektu.

6 www.stowarzyszenie.romowie.net Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Elementy składowe rezultatu / Produkty pomocnicze Romskie Pośrednictwo Pracy i Romska Agencja Artystyczna instytucje wyspecjalizowane w rozwiązywaniu problemów zawodowych ludności romskiej funkcjonujące w ścisłej współpracy z lokalnymi środowiskami romskimi, w tym organizacjami romskimi. Model współpracy organizacji romskich, instytucji samorządowych, instytucji wyspecjalizowanych w działalności edukacyjnej prowadzonej w celu poprawy sytuacji zawodowej ludności romskiej. Poradnik dla poszukujących pracy wypracowany na podstawie konsultacji w środowiskach romskiej, dostosowany do ich potrzeb.

7 www.stowarzyszenie.romowie.net Problem, na który odpowiada rezultat
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy” Problem, na który odpowiada rezultat Bezrobocie sięgające 90% osób w wieku produkcyjnym ( na obszarze objętym projektem – średnio ok. 85%), którego skutkiem jest ubóstwo wielu rodzin romskich Uwarunkowania: Bariera edukacyjna (poprzez system szkoleń i kursów w tym również zawodowych, zwiększenie możliwości zatrudnienia lub samozatrudnienia beneficjentów ostatecznych). Bariera kulturowa (poprzez aktywizację beneficjentów ostatecznych, włączenie ich w realizację projektu, ułatwienie im nabycia lub rozwój umiejętności funkcjonowania na rynku pracy; poprzez włączenie lokalnych instytucji samorządowych, stworzenie systemu pomocy dla ludności romskiej).

8 www.stowarzyszenie.romowie.net Problem, na który odpowiada rezultat
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy” Problem, na który odpowiada rezultat Obecnie stosowana praktyka: Brak szerzej zakrojonych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej społeczności romskiej. Innowacyjność rezultatu Stworzenie systemu kompleksowych działań (naukowa diagnoza i wytyczne do działań, działania edukacyjne, pomoc w zatrudnieniu), które zaangażowane są instytucje samorządowe (w tym instytucje rynku pracy), organizacje romskie instytucje prowadzące działalność szkoleniową, a także – co jest bardzo istotne przedstawiciele beneficjentów ostatecznych. Zadaniem projektu jest więc dostarczenie rezultatów w postaci know how oraz narzędzi adekwatnych do działań prowadzonych w społeczności romskiej.

9 www.stowarzyszenie.romowie.net Efekt końcowy zastosowania rezultatu
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy” Efekt końcowy zastosowania rezultatu Ograniczenie problemu ubóstwa, który dotyka znaczną część społeczności romskiej poprzez zwiększenie szans na rynku pracy. Możliwość zastosowania: grupy docelowe cechujące się niskim poziomem wykształcenia, w których rozpowszechnione jest poczucie wykluczenia oraz bezradności wobec wymagań jakie stwarza obecnie rynek pracy.

10 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Przez kogo może być zastosowany rezultat „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” prowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytucje samorządowe i państwowe, w tym publiczne instytucje rynku pracy, także niepubliczne instytucje rynku pracy Organizacje pozarządowe

11 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Przez kogo może być zastosowany rezultat Warunek: Wdrażanie rezultatu na zasadzie partnerskiego współdziałania z organizacjami reprezentującymi przedstawicieli grup docelowych, zaangażowanie przedstawicieli grup docelowych w charakterze konsultantów i możliwie szerokie włączenie do podejmowanych działań beneficjentów ostatecznych. Możliwość zastosowania rezultatu w ramach środków budżetowych uzależniona jest od priorytetów ustalanych centralnie. Instytucje publiczne, jak niepubliczne mogą wdrażać rezultat w ramach realizacji celowych programów pomocowych, w tym zwłaszcza finansowanych ze środków unijnych.

12 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Działania konieczne do zastosowania / wdrożenia rezultatu. Obszar realizacji projektu wybrano w ten sposób aby wyniki działań badawczych byłoby reprezentatywne dla terenu całej Polski. Nie ma więc potrzeby powtarzania tak obszernych badań w perspektywie kolejnych kilku lat. Tym niemniej wdrażając rezultat w lokalnych środowiskach romskich trzeba każdorazowo przeprowadzić rozpoznanie danej społeczności, np. określić czy preferują zatrudnienie etatowe czy samozatrudnienie Nawiązanie współpracy z organizacją reprezentującą przedstawicieli grupy docelowej.

13 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Działania konieczne do zastosowania / wdrożenia rezultatu Zatrudnienie konsultantów reprezentujących grupę docelową. Rozpoznanie potrzeb i możliwości grupy docelowej. Rekrutacja uczestników działań edukacyjnych. Organizacja działań edukacyjnych, np. szkoleń, kursów zawodowych itp. Otoczenie opieką beneficjentów ostatecznych polegającą na udzielaniu im pomocy w zatrudnieniu lub samozatrudnieniu.

14 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Nakłady niezbędne do zastosowania / wdrożenia gotowego rezultatu Wielkość nakładów uzależniona jest od ilości beneficjentów ostatecznych biorących udział w wdrażaniu rezultatu. Przykładowo – przy realizacji dużego projektu obejmującego 100 beneficjentów, prowadzonego na pięciu różnych obszarach przez okres 12 miesięcy kształtują się one następująco: Koszty szkoleń prowadzonych przez wyspecjalizowaną instytucję 250 tys. Koszty beneficjentów ostatecznych związanych ze szkoleniami 40 tys.

15 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Romowie na rynku pracy” Nakłady niezbędne do zastosowania / wdrożenia gotowego rezultatu Koszty zatrudnienia pięciu konsultantów romskich 50 tys. Organizacja, koordynacja, pomoc w zatrudnieniu, koszty administracyjne 140 tys. Druk poradnika dla poszukujących zatrudnienia 500 zł W przypadku wdrażania rezultatu na mniejszą skale np. dla 20 beneficjentów ostatecznych, na terenie jednej miejscowości koszty będą oczywiście niższe, zwłaszcza w przypadku możliwości skrócenia okresu wdrażania.

16 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Równość szans Przestrzeganie równości płci, a więc nie faworyzowanie ani dyskryminowanie nikogo. Wyrównywanie szans kobiet poprzez indywidualizację oferty edukacyjnej Zakładamy możliwie szeroki udział kobiet, tak aby zachować proporcje występujące w lokalnych społecznościach romskich

17 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Romowie na rynku pracy”
Stowarzyszenie Romów w Polsce ul. Berka Joselewicza Oświęcim tel/fax Mobile 


Pobierz ppt "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google