Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Prezentacja: Prezes Zarządu Krzysztof Bolek Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Prezentacja: Prezes Zarządu Krzysztof Bolek Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Prezentacja: Prezes Zarządu Krzysztof Bolek Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie

3 3 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Krakowie /wyciąg/

4 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, spośród określonych rodzajowo w art. 406 pkt 1-11, art.409 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. nr 126/06 poz. 902), po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przez ten podmiot

5 5 Środki WFOŚiGW przeznacza się na finansowanie następujących zadań: -opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw, -przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, - przedsięwzięcia związane z ochroną wód, -wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

6 6 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - powiatów i gmin - na cele określone ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, realizowane w szkołach, przedszkolach, jednostkach publicznej służby zdrowia i domach pomocy społecznej (oprócz termomodernizacji), - państwowych i samorządowych jednostek administracji publicznej na poziomie województwa oraz instytucji działających statutowo na rzecz ochrony środowiska - na realizację ich zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

7 7 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: -organizacji społecznych (w tym stowarzyszeń) oraz fundacji, których celem statutowym jest ochrona środowiska - na konkretne zadania proekologiczne, -kościelnych osób prawnych - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną,

8 8 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - jednostek organizacyjnych: państwowych i samorządu terytorialnego prowadzących działalność kulturalną na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, - wojewódzkich osób prawnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

9 9 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: -Inwestorów ( z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych ) realizujących zadania w zakresie: * ochrony wód: budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 50 m3 / dobę, * termomodernizacji budynków (tylko ściany i stropy) o powierzchni do 600 m2, * budowy źródeł ciepła o mocy do 50kW jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii, poza bateriami i kolektorami słonecznymi, dla których moc nie przekracza10kW,

10 10 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: * utylizacji odpadów azbestowych, * zakupu i montażu w pojazdach mechanicznych instalacji na gaz ziemny (CNG) i gaz płynny (LPG), * modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 kW, jeżeli w jej wyniku następuje zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 25%, którzy na ich wykonanie zaciągnęli pożyczki w bankach wytypowanych przez Fundusz, mających minimum 5 placówek na terenie województwa małopolskiego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – na pomoc w spłacie do 75 % odsetek od takich pożyczek, dla których oprocentowanie nie przekracza 1,20 stopy redyskonta weksli,

11 11 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - dla jednostek publicznej służby zdrowia na cele określone ustawą - Prawo ochrony środowiska (oprócz termomodernizacji),

12 12 Pożyczka Pożyczka ze środków Funduszu może być udzielona inwestorom realizującym zadania proekologiczne. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą dotyczyć finansowania do: 90% kosztów zadań brutto (jednostki samorządu terytorialnego lub budżetowe nie prowadzące działalności gospodarczej) 70% kosztów zadań brutto (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne prowadzące bądź nie prowadzące działalności gospodarczej) jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz.

13 13 Inwestor musi wykazać również zaangażowanie środków własnych w wysokości minimum 20% kosztów zadania (netto) przed rozpoczęciem finansowania przez Fundusz (oprócz jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek budżetowych) Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielane są na zasadach stosowanych przez banki.

14 14 Udzielając pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do zmiany stopy redyskonta weksli określonej przez Prezesa NBP – w granicach od 0,5 do 0,8 stopy redyskonta weksli: a)oprocentowanie 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4% w stosunku rocznym, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na: zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

15 15 b)oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4,2% w stosunku rocznym, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na: zamianę technologii stanowiącej zagrożenie dla środowiska na mniej uciążliwą, uruchomienie i rozwój produkcji wyrobów o zmniejszonej uciążliwości dla środowiska, wspieranie ekologicznych form transportu, termomodernizację budynków (tylko ściany i stropy) o powierzchni minimum 600 m2, tylko dla obiektów użyteczności publicznej i dla budynków mieszkalnych, odsiarczanie kopalin energetycznych, oczyszczanie gazów odlotowych w przemyśle i energetyce, inne cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

16 16 Zabezpieczenia pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Krakowie: a/hipoteka na nieruchomości o min. wartości 150% kwoty pożyczki wraz odsetkami za cały okres spłaty. Jeśli nieruchomość jest zabudowana dodatkowe zabezpieczenie stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Nieruchomość musi być wolna od wszelkich obciążeń. b/ oprocentowana kaucja środków pieniężnych w wysokości pożyczki wraz z odsetkami min. za trzy miesiące. c/ nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa w wysokości pożyczki wraz z odsetkami min. za trzy miesiące. d/ zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. e/ poręczenie wg prawa cywilnego. f/ weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. g/ poręczenie wekslowe. h/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego i/ cesja wierzytelności. Rodzaj i wielkość zabezpieczenia jest uzależniony od sytuacji ekonomiczno- finansowej i zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy

17 17 UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 40% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową na zadania związane z ochroną wód, 35% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej (poza zadaniami związanymi z ochroną wód),

18 18 UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 30% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz pozostałych inwestorów, pod warunkiem, że : a) inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie, b) zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania, c) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej pożyczki.

19 19 Cykl rozpatrywania wniosków i wyboru zadań przez WFOŚiGW w Krakowie

20 20 WNIOSKODAWCABIUROZARZĄD RADA NADZORCZA Roczny plan wydatków (Pule dla poszczególnych kategorii projektów) Zatwierdzenie planu wydatków Pomysł zadania Konkurs zadań dla wybranych kategorii Karta Informacyjna Zadania (KIZ) Wstępna ocena zadania Selekcja wstępna NIETAK List odmowny List intencyjny Zadania odrzucone Pełny Wniosek Przyjęcie wniosku Uzupełnienia i modyfikacje

21 21 WNIOSKODAWCABIUROZARZĄD RADA NADZORCZA Ocena zasadnicza Punktacja, ranking Analiza kredytowa Wybór zadania NIETAK Konsultacje i ekspertyzy zewnętrzne Uchwała Rady Nadzorczej dla niektórych zadań NIETAK List odmownyWniosek odrzucony Promesa Negocjacje warunków umowy Umowa o udzielenie dotacji lub pożyczki Przelew środków Realizacja zadania Nadzór technicznyNadzór finansowy

22 22 Procedury i kryteria wyboru przedsięwzięć przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

23 23 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wspiera realizację polityki ekologicznej udzielając subwencji dla zadań, które jak najniższym kosztem przynoszą znaczne korzyści ekologiczne. Zadania wspierane finansowo przez WFOŚiGW w Krakowie są starannie dobierane, dokładnie i obiektywnie oceniane, skutecznie wdrażane oraz systematycznie nadzorowane WFOŚiGW w Krakowie stosuje jawne i zobiektywizowane procedury rozpatrywania wniosków i kryteria ich oceny. Tworzą one systematyczny i uporządkowany proces działania. Działania te układają się w Cykl Rozpatrywania Wniosków i Wyboru Zadań. Do każdego etapu Fundusz przygotował także zestaw dokumentów, których wypełnienie jest niezbędnym warunkiem podejmowania decyzji na kolejnych etapach.

24 24 Dzięki jawności oraz obiektywizacji procedur i kryteriów Fundusz realizuje obowiązek odpowiedzialności wobec społeczeństwa za powierzone mu publiczne pieniądze. Stwarza także równe szanse dla wszystkich wnioskodawców oraz maksymalizuje oszczędność w wydawaniu pieniędzy społeczeństwa na ochronę środowiska. Identyfikacja zadań, Wstępna selekcja zadań, Pełna ocena wyselekcjonowanych zadań i wybór najlepszych do finansowania, Negocjacje i podpisywanie umów z wybranymi wnioskodawcami, Nadzór nad realizacją i eksploatacją zadań, Ocena portfela zadań i formułowanie wniosków dla przyszłej identyfikacji i oceny. Podstawowymi etapami w cyklu rozpatrywania wniosków przez Fundusz są:

25 25 Kluczowym elementem tego cyklu jest skrupulatna ocena ekologiczna, techniczna i ekonomiczna proponowanych zadań i wybór optymalnego zestawu zadań do finansowania z ograniczonych środków, którymi Fundusz dysponuje. Formalizacja kryteriów i procedur WFOŚiGW oraz przypisanie liczbowych wag wielkościom często trudno mierzalnym stwarza możliwość optymalnego doboru przedsięwzięć do finansowania. Dla zadań inwestycyjnych optymalizacja oznacza uwzględnienie mnogości kryteriów poprzez sprowadzenie ich do pojedynczego wskaźnika efektywności przedsięwzięcia ekologicznego (EPE). Wskaźnik EPE jest tym wyższy im większy jest efekt ekologiczny oraz im korzystniejsza z punktu widzenia społeczeństwa jest wartość finansowa przedsięwzięcia.

26 26 EE - zagregowany efekt ekologiczny, zagregowany wskaźnik NPV (wartość finansowa netto inwestycji prowadzącej do efektu ekologicznego). EPE Finansowanie zadań o największym EPE pozwoli Funduszowi na wybór w pierwszej kolejności tych przedsięwzięć, które osiągają wysokie efekty ekologiczne niskim kosztem (przy uwzględnieniu dodatkowych elementów typu położenie, koszty eksploatacji itp.). Przedsięwzięcia o niższym EPE będą finansowane w zależności od posiadanych przez fundusz środków finansowych (n.p. w późniejszym terminie).

27 27 Dokumenty niezbędne na kolejnych etapach cyklu rozpatrywania i wybory zadań dla różnych typów przedsięwzięć

28 28

29 29 Wydatkowanie środków Funduszu musi nastąpić przez Wnioskodawcę zgodnie z zachowaniem wymogów i procedur określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r. poz. 177 z zm.)

30 30 Zestawienie zmodernizowanych kotłowni w roku 2006 finansowanych przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie ze względu na rodzaj zastosowanego czynnika grzewczego PaliwoLiczba kotłowni gaz17 olej opałowy2 pompy ciepła2 kolektor słoneczny9 biomasa3 elektrownie wodne1

31 31 Podział kotłowni zmodernizowanych przy udziale środków WFOŚiGW

32 32 Wykaz zadań finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie odnawialnych źródeł energii w latach 2000-2006

33 33 Podmioty prywatnePodmiotypubliczne Rok Rodzaj odnawialnego źródła energiiPożyczka Dotacja Ilość finanso wanych zadań 2006 Biomasa stała (drewno) 221 046,00 2 Geotermia Kolektory słoneczne 85 680,00 691 628,009 Pompy ciepła 298 000,002 Energetyka wodna795 750,00 1

34 34 2005Biomasa stała (drewno) 186 512,003 Geotermia 30 724,001 Kolektory słoneczne56 700,00 300 000,00889 030,0010 Pompy ciepła 191 732,002 Energetyka wodna185 000,00 1

35 35 2004 Biomasa stała (drewno) Geotermia Kolektory słoneczne 229 141,0011 Pompy ciepła 464 932,004 Energetyka wodna

36 36 2003Biomasa stała (drewno)1 897 500,00 2 Geotermia 31 111,006 Kolektory słoneczne 459 500,00161 472,004 Pompy ciepła 42 216,001 Energetyka wodna2 600 000,00 1

37 37 2002 Biomasa stała (drewno)150 000,0097 600,00 2 Geotermia88 500,00 7 640,004 Kolektory słoneczne328 800,00 67 825,402 Pompy ciepła 121 043,001 Energetyka wodna980 000,00 1

38 38 2001 Biomasa stała (drewno) Geotermia 63 222,003 Kolektory słoneczne Pompy ciepła Energetyka wodna

39 39 2000Biomasa stała (drewno) 106 460,00 1 Geotermia 32 400,001 Kolektory słoneczne Pompy ciepła 11 000,001 Energetyka wodna

40 40 Wielkości wypłaconych środków na zadania związane z ochroną powietrza 200013 442 676,0 200111 781 371,0 20026 477 661,0 200310 523 118,0 200412 306 049,0 20059 195 952,0 200610 544 502,1 RAZEM74 271 329,1

41 41 Lata Powierzchnia docieplona w przeliczeniu na środki Funduszu [m 2 ] Forma pomocy udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie PożyczkiDotacje 200559 201,177 560 803,77869 880,28 200661 426,906 058 721,07736 269,31 RAZEM120 628,0713 619 524,841 606 149,59

42 42 Wielkość wypłaconych środków na zadania związane z termomodernizacją 20022 548 315,0 20037 140 293,0 20047 766 886,0 20058 430 684,0 20066 794 990,4 RAZEM32 681 168,40

43 43 Lata Ilość usuniętego azbestu [t/rok] Forma pomocy udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie PożyczkiDotacje 2005 132,54 t/rok 24,27 ha 3 114 740,0028 015,84 200681,97 t/rok15 000,00 RAZEM 214,51 t/rok 24,27 ha 3 129 740,0028 015,84

44 44 Wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na środki Funduszu w latach 1999-2006 przedstawia wykres:

45 45 WFOŚiGW


Pobierz ppt "1. Prezentacja: Prezes Zarządu Krzysztof Bolek Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google