Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza potrzeb i możliwości kształcenia rolniczego młodzieży w Wielkopolsce Poznań, 28 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza potrzeb i możliwości kształcenia rolniczego młodzieży w Wielkopolsce Poznań, 28 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza potrzeb i możliwości kształcenia rolniczego młodzieży w Wielkopolsce Poznań, 28 maja 2013 r.

2 Rolnictwo w Wielkopolsce: jeden z ważniejszych działów gospodarki regionu; największa w skali kraju produkcja rolnicza (16,4% produkcji rolniczej towarowej); 1,8 mln ha użytków rolnych (59% powierzchni ogólnej); średnia wielkość gospodarstwa rolnego – 13,47 ha (w Polsce ok. 10 ha); największa w skali kraju liczba zarejestrowanych grup producentów rolnych.

3 Mocne strony obszarów wiejskich województwa: duży potencjał i wysoka aktywność podmiotów gospodarczych oraz ludności; wysoka wydajność produkcji rolniczej; korzystna struktura demograficzna; wysoki poziom wykształcenia rolniczego mieszkańców; wysoki poziom kultury rolnej. Słabe strony obszarów wiejskich województwa: wysoka stopa bezrobocia (wysoki udział zatrudnionych w rolnictwie); dysproporcje gospodarcze i społeczne; słabo rozwinięty sektor usług pozarolniczych.

4 Wykształcenie osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w Polsce (na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010).

5 Wykształcenie rolnicze osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w Polsce (na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010).

6 Polska Wielkopolska Wielkopolska jest na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby osób legitymujących się wykształceniem rolniczym.

7 Wykształcenie rolnicze - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 109) 1.Zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze : –technik rolnik; –technik ogrodnik; –technik architektury krajobrazu; –technik hodowca koni; –technik pszczelarz; –technik rybactwa śródlądowego; –technik weterynarii; –technik ekonomista (o spec. ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych lub rachunkowość i rynek rolny); –technik towaroznawca (o spec. surowce rolne); –technik agrobiznesu; –technik mechanizacji rolnictwa; –technik melioracji wodnych; –technik inżynierii środowiska i melioracji; –technik turystyki wiejskiej; –technik mechanik (o spec. maszyny i urządzenia rolnicze).

8 2.Zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie zasadnicze zawodowe : –rolnik; –ogrodnik; –pszczelarz; –mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych; –rybak śródlądowy; –mechanik maszyn rolniczych; –mechanik maszyn i urządzeń (o spec. maszyny i urządzenia rolnicze); –rolnik mechanizator.

9 Liczba uczniów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce z podziałem na organy prowadzące (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 organ prowadzącyjstinneogółemjstinneogółemjstinneogółemjstinneogółem lo lp tech zsz suma

10 Liczba uczniów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce [%] wg typów szkół (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) typ szkoły2009/ / / /2013 lo45,64%47,11%46,26%49,42% lp3,29%2,50%2,15%0,00% tech28,32%27,89%29,21%29,66% zsz22,74%22,50%22,38%20,91% suma100,00%

11 Liczba uczniów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce [%] wg typów szkół (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień )

12 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w technikach (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 liczba uczniów kl.I razem, w tym: organ prowadzącyjstogółemjstogółemjstogółemjstogółem technik agrobiznesu technik architektury krajobrazu technik hodowca koni t. inżynierii środowiska i melioracji technik mechanizacji rolnictwa technik ogrodnik technik rolnik technik weterynarii razem w zawodach rolniczych

13 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w technikach w stosunku do liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych ogółem (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 technik agrobiznesu0,27%0,22% 0,18% technik architektury krajobrazu1,42%1,23%1,07%1,11% technik hodowca koni0,11%0,04%0,06%0,09% technik inżynierii środowiska i melioracji0,03% 0,00% technik mechanizacji rolnictwa0,36%0,50%0,48%0,53% technik ogrodnik0,10%0,07%0,08%0,04% technik rolnik1,08%1,06%1,05%0,79% technik weterynarii0,11%0,19%0,21%0,24% razem w zawodach rolniczych3,48%3,35%3,16%2,99%

14 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w technikach w stosunku do liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych ogółem (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień )

15 Liczba szkół, w których uruchomiono kształcenie rolnicze na poziomie klasy I technikum (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 technik agrobiznesu9996 technik architektury krajobrazu technik hodowca koni5223 technik inżynierii środowiska i melioracji1100 technik mechanizacji rolnictwa89910 technik ogrodnik3231 technik rolnik technik weterynarii2445

16 Liczba uczniów klas I w zasadniczych szkołach zawodowych, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 liczba uczniów kl.I razem, w tym: organ prowadzącyjstogółemjstogółemjstogółemjstogółem mechanik-operator pojazd. i maszyn rol ogrodnik rolnik razem w zawodach rolniczych

17 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w zasadniczych szkołach zawodowych w stosunku do liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych ogółem (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 mechanik-operator pojazdów i maszyn rol.0,28%0,27%0,25%0,26% ogrodnik0,17% 0,13%0,06% rolnik0,36%0,14%0,16%0,08% razem w zawodach rolniczych0,81%0,59%0,54%0,40%

18 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w zasadniczych szkołach zawodowych w stosunku do liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych ogółem (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień )

19 Liczba szkół, w których uruchomiono kształcenie rolnicze na poziomie klasy I zasadniczej szkoły zawodowej (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 mechanik-operator pojazdów i maszyn rol ogrodnik rolnik

20 Liczba słuchaczy szkół policealnych, w których uruchomiono kształcenie rolnicze w sem.I-II (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 organ prowadzącyjstogółemjstogółemjstogółemjstogółem technik agrobiznesu technik architektury krajobrazu technik hodowca koni technik ogrodnik technik pszczelarz technik rolnik technik turystyki wiejskiej technik weterynarii razem w zawodach rolniczych

21 Liczba słuchaczy szkół policealnych, w których uruchomiono kształcenie rolnicze w sem.I-II (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień )

22 Liczba szkół policealnych, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych w sem. I-II (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 technik agrobiznesu2320 technik architektury krajobrazu6670 technik hodowca koni1110 technik ogrodnik0110 technik pszczelarz1010 technik rolnik technik turystyki wiejskiej0007 technik weterynarii1277

23 Liczba uczniów klas I techników uzupełniających, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 organ prowadzącyjstogółemjstogółemjstogółemjstogółem technik mechanizacji rolnictwa technik ogrodnik technik rolnik razem w zawodach rolniczych

24 Liczba uczniów klas I techników uzupełniających, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień )

25 Liczba techników uzupełniających, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych na poziomie klasy I (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień ) rok szkolny2009/ / / /2013 technik mechanizacji rolnictwa1432 technik ogrodnik1212 technik rolnik

26 Liczba uczniów, którzy zdali egzamin i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zawody rolnicze przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin mechanik maszyn rolniczych mechanik-operator pojazd. i maszyn rol ogrodnik rolnik

27 Liczba uczniów, którzy zdali egzamin i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zawody rolnicze przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin technik agrobiznesu technik architektury krajobrazu technik hodowca koni technik inżynierii środowiska i melioracji technik mechanizacji rolnictwa technik ogrodnik technik pszczelarz technik rolnik technik rybactwa śródlądowego technik weterynarii suma

28 Liczba uczniów, którzy otrzymali dyplom [%] potwierdzający kwalifikacje zawodowe (opracowanie własne na podstawie raportu OKE w Poznaniu, zawierającego wyniki egzaminów zawodowych)

29 Zawody nadwyżkowe w województwie wielkopolskim (liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wyższa od liczby ofert pracy): –sprzedawca (więcej zarejestrowanych o osób od przyjętych ofert), –technik ekonomista (średnia miesięczna nadwyżka 402), –mechanik pojazdów samochodowych (średnia miesięczna nadwyżka 212), –technik mechanik (średnia miesięczna nadwyżka 188), –technik rolnik (średnia miesięczna nadwyżka 126).

30

31 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Cel strategiczny 6: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu Cele operacyjne: 6.10.Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego.

32 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Cel strategiczny 7: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia Cele operacyjne: 7.1.poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji; 7.2.wsparcie szkolnictwa wyższego; 7.3.promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności; 7.4.rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych; 7.5.wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku pracy; 7.6.rozwój kształcenia ustawicznego.

33 Kierunki rozwoju edukacji rolniczej: 1.Wykorzystanie technologii IT; 2.Rolnictwo ekologiczne; 3.Odnawialne źródła energii; 4.Kreowanie pozarolniczych miejsc pracy; 5.Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców wsi (kształcenie ustawiczne); 6.Doradztwo zawodowe; 7.Współfinansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego.

34 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 18, Poznań


Pobierz ppt "Diagnoza potrzeb i możliwości kształcenia rolniczego młodzieży w Wielkopolsce Poznań, 28 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google