Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa MEW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa MEW."— Zapis prezentacji:

1 Budowa MEW

2 Budowa MEW - FILM

3 VERY LOW HEAD KROK1: Przygotowanie terenu, prace konstrukcyjne.
KROK2: Rozładunek. KROK3: montaż VLH. KROK4: Instalacja. KROK5: Testy. Śruba Archimedesa jest maszyną prostą, Ultra nisko-spadowa implementacja turbiny Kaplana (VLH)

4 ASPEKT FORMALNO-PRAWNY
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykorzystującej odnawialne źródła energii każdy inwestor powinien: Uzyskać osobowość prawną; Sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku inwestycji kwalifikującej się do: planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko; planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek jest stwierdzony w drodze postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000, dla którego obowiązek jest stwierdzony w drodze postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; Uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; Uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) Otrzymać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej;

5 ASPEKT FORMALNO-PRAWNY
Uzyskać od operatora sieci rozdzielczej techniczne warunki przyłączenia (na tym etapie niezbędne jest wykonanie ekspertyzy przyłączeniowej określającej wpływ planowanej inwestycji na system elektroenergetyczny); Przygotować projekt budowlany i inne elementy dokumentacji technicznej (projekt zagospodarowania terenu na podkładzie geodezyjnym, uzgodnienia lokalizacji obiektu, wyniki badań geologiczno-inżynierskich terenu, uzgodnienia dokumentacji w zakresie kolizji z innymi elementami infrastruktury, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, umowa o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej); Otworzyć linię kredytową w przypadku braku innych możliwości finansowania; Uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę; Realizować budowę; Dokonać odbioru technicznego; Uzyskać pozwolenie na użytkowanie oraz dokonać odbioru końcowego Dodatkowo budowa małej elektrowni wodnej (MEW), zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wymaga „Pozwolenia wodnoprawnego”

6 ASPEKT FORMALNO-PRAWNY
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.); Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399); Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz z późn. zm.);

7 ASPEKT FORMALNO-PRAWNY
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz.U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2656); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6); Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej (IRiESR) LUBZEL SA, Lublin 2002 r. (oraz innych spółek dystrybucyjnych).

8 MEW A ŚRODOWISKO NATURALNE
Powierzchniowa i gruntowa retencja wody Różnicowanie ekosystemów Bezpośrednia ochrona walorów przyrodniczych Bieżący monitoring czystości wód Oczyszczanie rzek i wywóz nieczystości zatrzymywanych na kratach Czyszczenie i konserwacja rzek w obrębie cofki, jazów i dolnej wody Budowa przepławek na już istniejących jazach umożliwiających odtworzenie dawnych kierunków migracji ryb Rekultywacja zbiorników wodnych, wykorzystanie namułów z bagrowania Działania proekologiczne

9 MEW A ŚRODOWISKO NATURALNE
Redukcja emisji zanieczyszczeń na 1MWh: siarką o 6,0–19,0 kg tlenkami azotu o 3,0–9,0 kg ołowiem o 10–25 g rtęcią o 0,06–0,15 g arsenem o 30–90 g strontem o 139–550 g miedzią o 26–80 g dwutlenkiem węgla o 1000 kg pyłami o 1–4 kg popiołami o 60–200 kg

10 MEW Zielonka - FILM

11 MEW A ŻYCIE CZŁOWIEKA Utrzymanie stopni urządzeń wodnych co odciąża skarb państwa Utrzymanie punktów czerpania wody, uczestnictwo w akcjach przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych Ochrona zabytkowych budowli hydrotechnicznych, budynków i urządzeń technicznych Nowe miejsc pracy na terenach słabo zurbanizowanych przy budowie, eksploatacji i konserwacji MEW Miejsca pracy w rodzimych przedsiębiorstwach produkujących urządzenia dla MEW Agroturystyka Stworzenie i utrzymanie więzi kulturowych wokół siłowni wodnych Rezerwowe źródło energii Poprawa parametrów sieci energetycznych Obniżenie strat przesyłowych

12 Energia pływów, fal i prądów morskich

13 Energia pływów - FILM

14 Energia dyfuzji

15 Energia dyfuzji Teoretycznie do pozyskiwania energii można również wykorzystać zmianę stężenia wody w wyniku mieszania wody słodkiej z wodą morską. Energia dyfuzji rzeki wpływającej do morza odpowiada energii 270m spadu tej rzeki. Prace nad wykorzystaniem dyfuzji w technice trwają od 1930 roku. Szacunki kosztu tej technologii wachają się od 0,02..1,3 USD/kW


Pobierz ppt "Budowa MEW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google