Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda projektu w praktyce szkolnej Dorota Kulesza Ogólnopolska konferencja tematyczna Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda projektu w praktyce szkolnej Dorota Kulesza Ogólnopolska konferencja tematyczna Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie."— Zapis prezentacji:

1 Metoda projektu w praktyce szkolnej Dorota Kulesza Ogólnopolska konferencja tematyczna Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie Warszawa, 18 marca 2011 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji

2 Walutą XXI wieku będą pomysły /P.Drucker/

3 Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub – szerzej – strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących się w zajęciach dydaktycznych * 3

4 Projekt edukacyjny* zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod *definicja projektu z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) 4

5 Projekt jako realizacja konkretnego działania Dotychczas prowadzone w szkołach projekty były skoncentrowane na realizacji konkretnego działania. Na przykład uczniowie poszukiwali informacji o historii budynku szkolnego, a następnie, wykorzystując znalezione fakty, relacje i zdjęcia, przygotowywali wystawę prezentującą wyniki ich pracy. 5

6 Projekt poprzez rozwiązywanie problemu Uczenie metodą projektu ze strategią PBL (ang. Problem Based Learning) otwiera pytanie poznawcze skierowane do uczniów wymagające od nich zgłębienia kluczowych dla danej dziedziny pojęć i zagadnień, a na koniec zaobserwowania ich w otaczającym świecie. Sprawia to, że uczniowie uczą się, jak się uczyć oraz współpracują w zespołach, poszukując rozwiązania problemów, z którymi stykają się w świecie pozaszkolnym. Problemy te mają zaciekawić uczniów i zaangażować ich w działalność poznawczą. 6

7 Projekt poprzez rozwiązywanie problemu Podejście to jest bliskie definicji gimnazjalnego projektu edukacyjnego zawartej w rozporządzeniu. Uczniowie poszukają odpowiedzi na pytania: Dlaczego w XIX wieku w tym miejscu wybudowano szkolę? lub Co nasza miejscowość zyskała dzięki powstaniu szkoły?. 7

8 Dlaczego projekt edukacyjny? Argumenty za… Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2006 w Polsce. PISA, MEN,2006 Zaciekawienie i nauczenie zadawania pytań jest najprostszą drogą rozwoju[…] sposoby postępowania i rozumowania budują trwały fundament wiedzy. 8

9 Dlaczego projekt edukacyjny? Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej i zatrudnienia oraz bycia aktywnym obywatelem. W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(2006/962/WE) Parlament Europejski i Rada zalecają państwom członkowskim UE rozwijanie oferty kompetencji kluczowych dla wszystkich w ramach ich strategii uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe są definiowane w tym dokumencie jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji: 1.porozumiewanie się w języku ojczystym; 2.porozumiewanie się w językach obcych; 3.kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4.kompetencje informatyczne; 5.umiejętność uczenia się; 6.kompetencje społeczne i obywatelskie; 7.inicjatywność i przedsiębiorczość; 8.świadomość i ekspresja kulturalna. Zgodnie z wytycznymi Strategii Lizbońskiej, przedsiębiorczość i innowacyjność jest postrzegana jako nowa kompetencja kluczowa, która według Komisji Europejskiej powinna być kształtowana na wszystkich szczeblach kształcenia i wpisywać się w ideę uczenia się przez całe życie. 9

10 Dlaczego projekt edukacyjny? Zmieniające się społeczeństwa, nowe wyzwania stojące przed człowiekiem, inne od dotychczasowych wymagają zdecydowanie nowego podejścia do celów i zadań edukacji – edukacji na miarę XXI wieku. Zdaniem P.F. Druckera edukacja w społeczeństwie wiedzy powinna między innymi zapewnić każdemu podstawowe umiejętności, które umożliwią uczenie się przez całe życie oraz pobudzą motywację i ukształtują nawyk nieustannego uczenia się, gdyż w nowoczesnym społeczeństwie ludzie muszą przede wszystkim nauczyć się jak się uczyć. 10

11 Dlaczego projekt edukacyjny? USA, Japonia, Szwecja, Finlandia… najlepsze wyniki kształconych umiejętności najwięcej ZAREJESTROWANYCH patentów, wynalazków, odkryć… metoda projektu + praca zespołowa + samoocena Polska – diamenty bez oszlifowania… 11

12 Dlaczego projekt edukacyjny? Zgodnie z zapisami nowej podstawy programowej celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest: przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 12

13 Dlaczego projekt edukacyjny? Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w gimnazjum należą między innymi: myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi; umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; umiejętność pracy zespołowej. 13

14 Zakres tematyczny projektu Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 14

15 Projekt edukacyjny Kaszubi, Ślązacy, Górale

16 Projekt edukacyjny A to Polska właśnie!

17

18 Projekt międzynarodowy: szwedzkie Enkoping i polskie Niepołomice /2008/

19 Zabierzów Bocheński 2.04.2008

20

21

22

23 Nauczyciele / Teachers Barbara Nowak, Jarosław Rusek Gunilla Marsäter

24 Zabierzów Bocheński 2.04.2008 Nauczyciele / Teachers Ewa Fijał Ulrika Beijer

25 Zabierzów Bocheński 2.04.2008

26

27

28

29

30

31

32

33 Dinner…

34 Zabierzów Bocheński 2.04.2008

35

36

37 Wykonanie zaplanowanych działań Dlaczego taki właśnie projekt robimy? Co dobrego przyniesie jego realizacja? Kto i jak z niego skorzysta? W jaki sposób będziemy pracować? Jak się zorganizujemy? Kto jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań? W jakim czasie będzie realizowany i kiedy możemy się spodziewać rezultatów? Kto może nam pomóc? Jakie zewnętrzne warunki muszą być spełnione? Jakie trudności możemy napotkać? Jakie są ewentualne koszty realizacji? 37

38 Wykonanie zaplanowanych działań 38 Projekt edukacyjny Kapliczki

39 Projekt: Oswoić przestrzeń 39

40 Projekt Rozwiń skrzydła

41 Zimowe Ptakoliczenie 2011

42 Obecnie… Zadania szkoły związane z realizacją projektu: Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni podjąć wiążące decyzje na temat organizacji prac nad projektami edukacyjnymi w zakresie: terminu wykonywania tych projektów; czasu realizacji projektów; ich rodzaju; treści programowych, jakie będą obejmować; opieki nad zespołami uczniowskimi (wychowawcy klas, nauczyciele wybranych przedmiotów); ewentualnego zaangażowania innych nauczycieli np. w formie uczestniczenia w konsultacjach z uczniami; formy,terminu i czasu prezentacji; dokumentowania wykonanego projektu. 42


Pobierz ppt "Metoda projektu w praktyce szkolnej Dorota Kulesza Ogólnopolska konferencja tematyczna Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google