Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dobre praktyki PPP Master Developer jako efektywny sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych Jarosław Roszkowski Crowley Infrastructure Development.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dobre praktyki PPP Master Developer jako efektywny sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych Jarosław Roszkowski Crowley Infrastructure Development."— Zapis prezentacji:

1 1 Dobre praktyki PPP Master Developer jako efektywny sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych Jarosław Roszkowski Crowley Infrastructure Development Group Warszawa, 21 06 2007

2 2 2 Agenda 1.Master Developer w ramach inwestycji infrastrukturalnych 2.Rola CIDG w ramach projektów infrasrukturalnych realizowanych w formule PPP 3.Dobre praktyki PPP w USA 4.Dobre praktyki PPP w Europie 5.Dobre praktyki PPP w Polsce: sukcesy i porażki

3 3 3 Master Developer organizuje i nadzoruje realizację projektu inwestycyjnego, często aranżując również finansowanie przedsięwzięcia Master Developer w infrastrukturze Master Developer ponosząc odpowiedzialność za projektowanie, konstruowanie, funkcjonowanie oraz utrzymanie określonego przedsięwzięcia, łączy odpowiedzialność w ramach jednego podmiotu, za zwykle rozdzielne funkcje. Master Developer może rozwiązywać problem zorganizowania finansowania, realizacji procesu inwestycyjnego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o wytworzoną infrastrukturę (model FBOT); Formuła Master Developera jest najlepszym rozwiązaniem w warunkach nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości oraz konfliktach interesów zainteresowanych stron; Na potrzeby złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych, rewitalizacyjnych, ekologicznych i społeczno-gospodarczych, Master Developer tworzy kompozycje kompetencji zapewniające ich sprawną i efektywną ekonomicznie realizacje. Master Developer - korzyści: Master Developer odpowiada za sukces projektu. MD przejmuje ryzyka związane z projektem. MD zapewnia optymalne i efektywne wykorzystanie zasobów, wysoka jakość i terminowość prac. Model MD pozwala skrócić cykl inwestycyjny, tym samym redukuje okres zamrożenia kapitału. MD zapewnia przejrzystość prawno-formalna i finansowa, precyzyjna analizę i kontrolę kosztów. Model MD umożliwia podnoszenie kwalifikacji partnerów lokalnych, poprzez właczenie ich w realizację projektu.

4 4 4 Master Developer w infrastrukturze Formuły realizacji procesu inwestycyjnego: FB, FOBT i BOT sprawdziły się w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej Całościowe działania Master Developer obejmuje etapy: F F Finance – Finansowanie B B Build - Projekt/realizacja O O Operate – Eksploatacja T T Transfer – Wyjście/ przekazanie inwestycji Inne formuły Master Developer: BOO – Build-Own-Operate, BOR - Build-Operate-Renewal, BOT - Build-Operate-Transfer, BLT - Build-Lease-Transfer, DBFO – Design-Build-Finance-Operate Praktyka pokazuje, iż proces realizacji składa się zawsze zdwóch kroków: master plan development Procesy mogą być powiązane lub oddzielne – w zależności od projektu.

5 5 5 F B F Finance – FinansowanieB Build - Projekt/realizacja OT O Operate – EksploatacjaT Transfer - Wyjście z inwestycji Zleceniodawca Finansowanie Projekt/realizacja Eksploatacja Wyjście z inwestycji Master Developer Inwestorzy finansowi Projektanci/podwykonawcy Jednostka Samorządu Terytorialnego (ewentualnie inwestor) Master Developer - koordynuje i nadzoruje wszystkie etapy projektu inwestycyjnego (FBOT). - pośredniczy pomiędzy zleceniodawcą, a współwłaścicielem infrastruktury, np. jednostkami samorządu terytorialnego (JST). Master Developer - działanie Podwykonawcy lokalni Master Developer w infrastrukturze

6 6 6 Master Developer – Scenariusz FBOT: Finance, Build, Operate, Transfer Realizacja przedsięwzięcia w formule FBOT polega na powołaniu nowego podmiotu gospodarczego (SPV – Specific Project Venture) do zadań związanych z prowadzeniem inwestycji (Build) oraz do zarządzania infrastrukturą (Operate) po ukończeniu budowy. Zleceniodawca Finansowanie Projekt/realizacja Eksploatacja Wyjście z inwestycji Master Developer Partnerzy finansowi (VC) Projektanci/podwykonawcy Inwestor strategiczny SPV powinien zostać utworzony przez trzech partnerów: lokalnego (jednostka samorządu terytorialnego JST); kapitałowego (np. Venture Capital VC); technologicznego (Master Developer MD). SPV Podwykonawcy lokalni Rozwiązanie oparte na modelu FBOT nie jest w Polsce popularne. Trwają prace nad regulacjami prawnymi – ustawa PPP Partnerstwo Państwowo-Prywatne. Master Developer w infrastrukturze

7 7 7 Master Developer – scenariusze Scenariusz FB: Finance & Build Zleceniodawca Finansowanie (aranżacja) Zaprojektowanie/realizacja Eksploatacja Master Developer Inwestorzy finansowi Projektanci/podwykonawcy Scenariusz możliwy do przeprowadzenia dla projektów inwestycyjnych, w których nie jest wymagany finansowy prywatny wkład krajowy. Master Developer w infrastrukturze

8 8 8 Scenariusz przeprowadzany dla projektów inwestycyjnych wymagających, oprócz publicznego wkładu UE i publicznego wkładu krajowego, określonego poziomu prywatnego wkładu własnego. Zleceniodawca Finansowanie (aranżacja) Zarojektowanie/realizacja Eksploatacja Wyjście z przedsięwzięcia Master Developer Partnerzy finansowi (VC) Projektanci/podwykonawcy Jednostka Samorządu Terytorialnego (ewentualnie inwestor) Podwykonawcy lokalni Polskie regulacje prawne i podatkowe są dotychczas nieprzygotowane do procesów przejmowania przedsięwzięć realizowanych w modelu MD przez jednostki administracji lokalnej lub państwowej. Master Developer – Scenariusz FBOT: Finance, Build, Operate, Transfer Master Developer w infrastrukturze

9 9 9 Exit Fee (Transfer step) Management Fee (Operate step) Project Management Fee Arrangement Fee Financial Arrangement Fee Master Developer – źródła przychodów Źródła przychodów: Zleceniodawca Finansowanie Projekt/realizacja Eksploatacja Wyjście z inwestycji Master Developer Partnerzy finansowi (VC) Projektanci/podwykonawcy Jednostka Samorządu Terytorialnego (ewentualnie inwestor) Projekt inwestycyjny: Podwykonawcy lokalni Master Developer w infrastrukturze

10 10 Crowley Infrastructure Development Group (CIDG) jest w Polsce prekursorem innowacyjnego modelu realizacji kompleksowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w formule Master Developer. CIDG a skuteczne PPP CIDG wprowadza nowy sposób prowadzenia kompleksowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce, wyznaczający modelową ścieżkę dla Partnerstwa Publiczno– Prywatnego w dużych projektach. CIDG występuje w roli Master Developera, co oznacza, że koordynuje i nadzoruje wszystkie etapy przedsięwzięcia zgodnie z formułą FBOT. CIDG jest instytucją, która w razie potrzeby aranżuje również finansową stronę przedsięwzięcia. Atutem jest przejrzystość finansowa, pozwalająca płynnie rozliczać wszystkie etapy projektu Stosowane przez CIDG procedury pozwalają na realizację zarówno małych projektów, jak i dużych i skomplikowanych inwestycji, z zachowaniem zakładanych kosztów, terminów oraz parametrów jakościowych. Korzyścią ze stosowanych procedur jest pełna przejrzystość - zarówno sposobu prowadzenia jak i finansowania projektu - dla wszystkich uczestników procesu. Jako Master Developer, CIDG jest gotowy przejąć na siebie istotną cześć ryzyka rynkowego realizowanych projektów w uzgodnionej formule współpracy.

11 11 CIDG a skuteczne PPP Optymalne obszary zastosowania modelu Master Developer w Polsce- propozycja CIDG: Regionalne sieci transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do internetu; Infrastruktura municypalna: Rewitalizacja centrów miast, projektowanie i realizacja programów i funkcji miejskich Parkingi, przestrzenie publiczne Infrastruktura transportowa: Koleje – modernizacja infrastruktury kolejowej; Lotnictwo - Master Planning, projektowanie i realizacja przedsięwzięć lotniskowych; Drogi - zaawansowane prace nad opracowaniem modelu biznesowego budowy dróg lokalnych. Energetyka: unowocześnianie infrastruktury energetycznej, energetyka jądrowa.

12 12 Zagadnienie finansowania dotyczą: pozyskanie funduszy prywatnych niezbędnych do realizacji projektu EU; prac przygotowawczych; kredytu pomostowego dla pierwszego etapu inwestycji; płynnego rozliczania etapów inwestycji dla procedury refinansowania EU; rozłożenia ewentualnych kosztów inwestycji w czasie i spłaty kredytu pomostowego. Master Developer zapewnia finansowe domknięcie projektu. Organizacja finansowania polega przede wszystkim na zapewnienieniu odpowiedniej wysokości funduszy prywatnych (niepublicznych) wymaganych przy projektach dofinansowywanych ze środków UE. CIDG a skuteczne PPP Propozycja CIDG zastosowania Master Developer przy współfinansowaniu projektu funduszami UE

13 13 Dobre Praktyki PPP w USA Infrastruktura kolejowa: Denver Union Station Poblem unowocześnienia historycznej części stacji kolejowej – znacznej rozbudowy przy zachowaniu charakteru; Continuum/ East West został wyłoniony jako Master Developer - wykonawca prac, którego zadaniem było wykonanie całości prac rewitalizacyjnych: stacje, budynki, perony szyny, prace podziemne – wraz z transportową infrastrukturą zależną – dojazdy autobusów regionalnych Dzięki realizacji projektu w formule Master Developer, Stacja ma się stać hubem dla rozwijającej się sieci komunikacyjnej w całym stanie. Oczekiwane korzyści: Zamknięcie się w budżecie usd 75 mln, konkurencyjnie niskim dla tego typu projektów Włączenie 15% lokalnego small biznesu w prace przedremontowe Zakończenie wszystkich prac w ultra - krótkim terminie: do 2011roku

14 14 Dobre Praktyki PPP w USA Infrastruktura drogowa: trasa TTC-35 w Texas Oczekiwane korzyści: Finansowanie inwestycji środkami prywatnymi – w tym optymalizacja budżetu wynoszącego ponad usd 6 mld Realizacja na czas – do 2011 1.Projekt łączący trasy: międzystanowej 35 z San Antonio oraz obwodnicy obaszru Fortu Dallas 2.Rolą Master Developera jest nie tylko sprawna realizacja inwestycji, ale także wniesienie know- how / innowacji w zakresie rozwiązań komunikacyjnych; 3.Projekt ma rozwiązać kompleksowe problemy drogowe/ komunikacyjne w StanieTexas, nad którymi przez ostatnie 2 lata pracowało ponad 1000 urzędników; 4.Cele projektu – prócz oczywistych – budowy drogi: 1.Polepszenie stanu środowiska, szczególnie zmniejszenie zanieczyszczeń 2.Lepsze połaczenia stanu z sąsiadującymi stanami oraz szlakami drogowymi 3.Wzrost bezpieczeństwa na drogach

15 15 Dobre Praktyki PPP w USA Infrastruktura okołolotniskowa: Colorado Springs Airport Oczekiwane korzyści: Znaczna rozbudowa lotniska i infrastruktury przy braku środków stanowych na tak wielką inwestycję Najszybszy w realizacji sposób zwiększenia atrakcyjności lotniska stanowego oraz obszaru wokółlotniskowego – dla celów rozwoju regionu. 1.Projekt budowy ogromnej infrastruktury okołolotniskowej oraz parku biurowego w okolicach lotniska umiejscowionego w Colorado 2.Tłem jest dynamiczny rozwój lotniska i chęć dalszego zwiększenia atrakcyjności 3.Kilka firm tworzących konsorcjum Master Developera; firmy zawiązują umowy na dzierżawę terenu na 50 lat; Wartość całego projektu to ok. usd 26Mln 4.Wypowiedź szefa projektu: prywatne firmy zostały dopuszczone do rozbudowy lotniska, gdyż mają wieksze doświadczenie projektowe i więcej pieniędzy na inwestycje, a rzad stanowy chce oferować lokalnemu biznesowi szanse na profity 5.Rolą Master Developera jest – prócz realizacji celów typowo biznesowych – rozwój regionu Colorado i jego promocja jako prężnego ośrodka rozwoju, wiedzy i przyjaznego otoczenia prowadzenia biznesu

16 16 Dobre Praktyki PPP w USA Infrastruktura miejska: ASU Scottsdale Center, Arizona 1.Projekt ozbudowy strefy miejskiej – centrum sklepowo – rozrywkowo – biurowego w Arizonie 2.Master Developerem jest konsorcjum firm budowlanych oraz współ- finansujących przedsięwzięcie Oczekiwane korzyści: Nowoczesny projekt oraz jego wykonanie, które doprowadzi do aktywizacji biznesu w okolicy oraz lepszych relacji komunikacyjnych z sąsiednimi stanami

17 17 Dobre Praktyki PPP w USA Infrastruktura lotnicza i municypalna: rozwój Robert Mueller Municipal Airport (RMMA), Austin TX 1.Kompleksowy projekt przeniesienia portu lotniczego do nowej, nieodleglej lokalizacji (3mile) oraz otwarcie nowego obszaru, w poblizu miasta Austin 2.Nowy obszar ma być rozplanowany oraz rozbudowany przez Master Developera na cele biznesowe (biura) oraz zakupowo – rozrywkowe (city malls) 3.Jedną z integralnych części Master Planu ma być budowa ponad 4,000 domow budownictwa socjalnego 4.Wybór firm będących Master Developerem poprzedza rozpisanie ofert, w ramach których firmy te muszą przedstawić wizję rozwoju Oczekiwane korzyści: Współfinansowanie rozwoju infrastruktury transportowo – komunalnej przy udziale środków prywatnych Optymalizacja inwestycji w infrastrukturę okołolotniskową i miejską

18 18 Dobre Praktyki PPP w Europie Szybka linia kolejowa Perpignan – Figueras (międzynarodowe PPP – szansa na projekty polsko-ukrainskie?) 1.Problem: izolacja sieci kolejowej Hiszpanii od reszty Europy zarówno przez szersze niż w pozostałej części kontynentu tory, jak i masyw Pirenejów. W celu poprawy połączeń kolejowych z innymi krajami Unii Europejskiej podjęto w połowie lat 90. decyzję o budowie szybkiego połączenia kolejowego długości 45 km między Perpignan we Francji i Figueras w Hiszpanii z ponadośmiokilometrowym tunelem pod Pirenejami. 2.PPP wybrane z powodu rozbieżności między procedurami zamówień publicznych i podobieństwem ustaw o PPP w Hiszpanii i Francji, a także w celu zminimalizowania obciążenia finansowego i ryzyka podejmowanego przez sektor publiczny 3.Początkowe trudności w przeprowadzeniu PPP: porażka pierwszego przetargu na kontrakt PPP (2001 - 2002)- warunki przetargowe nie były wystarczająco sprecyzowane, a negocjacje ze zwycięzcą przetargu znacznie się przeciągnęły; 4.Rola Unii Europejskiej w realizacji projektu: 1.W przetargu drugim za podstawowe kryterium wyboru wykonawcy uznano wysokość wymaganego wkładu z funduszy publicznych. 2.Szybkie rozpoczęcie prac - pośpiech został narzucony przez zawarte w warunkach przetargu nieprzekraczalne terminy zakończenia poszczególnych faz. Osoby zaangażowane w projekt twierdzą, że terminy te dyscyplinowały negocjatorów, dzięki czemu skupili się oni na najważniejszych kwestiach i szukali porozumienia. 3.Wkrótce potem zaczęły się starania o uzyskanie funduszy unijnych dla projektu. Dzięki przyznaniu mu przez Parlament Europejski priorytetu w systemie TEN-T (transeuropejskich sieci transportowych) UE sfinansowała prawie całość badań i projektów, które poprzedziły otwarcie przetargu. 4.Mimo że Unia sfinansowała tylko 5 proc. kosztów projektu, jej pomoc w zapewnianiu efektywnej współpracy między rządami okazała się nieoceniona. Wnioski z projektu PPP: Planowane w przetargu warunki umowy przewidywały objęcie właściwie wszystkich ryzyk przez partnera prywatnego; ponieważ rządy nie były gotowe udzielić takich gwarancji, w sukurs przyszła UE. PPP może realizować projekty międzynarodowe z udziałem refinansowania funduszami UE Przykład dla potencjalnych projektów polsko – ukrainskich przy Euro 2012

19 19 Dobre Praktyki PPP w Europie Obwodnica Aten: Potrzeba północnej obwodnicy Aten, biegnącej od zachodu na północny wschód miasta, została zidentyfikowana już w latach 60, w związku z planami budowy nowego międzynarodowego lotniska dla Aten; prace nad projektem rozpoczęły się w drugiej dekadzie lat 90. Projekt o łącznej wartości przeszło 2 miliardów euro odcinka autostrady długości 65.2 km, obejmował koncesję typu Design- Build- Finance- Operate, gdzie rząd grecki był jedynie odpowiedzialny za przejęcia gruntów. Ryzyka projektu oraz budowy, a także eksploatacji oraz natężenia ruchu zostały przekazane stronie prywatnej. Okres budowy został początkowo uzgodniony na 6 lat, ze względów technicznych wydłużono do lat 7. Okres eksploatacji drogi przez spółkę koncesyjną upłynie we wrześniu 2024 r. lub wówczas, gdy koncesjonariusz uzyska uzgodnioną w umowie wartość zwrotu na kapitale- w zależności od tego, który z tych czynników wystąpi pierwszy. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Połączenie finansowania przez stronę prywatną z grantem Unii Europejskiej było kluczowym czynnikiem powodzenia projektu. Zaangażowanie funduszy unijnych dostarczyło stronie publicznej środków, które były niezbędne, aby wzbudzić zainteresowanie projektem, wśród inwestorów prywatnych Konkretne korzyści z projektu PPP: Transfer ryzyka do sektora prywatnego - zmniejszenie udziału funduszy publicznych do 34% wartości projektu; Alokacja znaczącej części niemalże wszystkich ryzyk po stronie prywatnej. Sprawna rsealizacja na czas

20 20 Dobre Praktyki PPP w Polsce Saur Neptun Gdańsk: PPP w formule kontrakt na zarządzanie 1.Powstała na bazie kontraktu na zarządzanie (O&M Contracts) – długoletnie zlecenie podmiotom prywatnym bieżącego zarządzania i świadczenia usług publicznych jednocześnie zachowując publiczną własność aktywów wykorzystywanych w trakcie prowadzonej działalności. 2.Spółka świadczy usługi w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie trójmiasta 1.Miasto Gdańsk, jako właściciel infrastruktury, wydzierżawiło Spółce mienie. 2.Spółka zobowiązała się do zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną na zasadach komercyjnych. W nowej firmie zostali zatrudnieni pracownicy okręgowego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego: 3.Każdego roku taryfy ustalane są przez obie strony umowy, uwzględniając zarówno potrzeby miasta, jak i firmy. 4.Optymalny podział ról pomiędzy Saur a miastem: Konkretne korzyści z projektu PPP: poprawię jakości wody w Gdańsku (90% dostarczanej wody spełnia europejskie standardy) efektywne oczyszczanie ścieków; zmniejszanie strat wody w sieci; stałe obniżanie poziomu kosztów w stosunku do poziomu inflacji.

21 21 Dobre Praktyki PPP w Polsce Most Milenijny we Wrocławiu Most Milenijny jest największą wrocławską inwestycją w powojennej historii miasta i pierwszym od ponad 50 lat mostem nad głównym korytem Odry wybudowanym od podstaw we Wrocławiu. Inwestycja w oparciu o PPP pomiędzy miastem a … Inwestycja obejmowała wykonanie nie tylko prac budowlanych, ale także wszystkich projektów, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz finansowanie. Konkretne korzyści z projektu PPP: Bezprecedensowo krótki czas realizacji inwestycji - przy tak dużej skali projektu cykl budowy przekroczył zaledwie nieco ponad 2 lata. W ramach przetargu uzyskano oferty tańsze niż przewidywał określony wcześniej budżet.

22 22 Dobre Praktyki PPP w Polsce Autostrada A2 – sukces czy porażka? Autostrada A2 jest pierwszą drogą płatną w Polsce, budowaną od 1993 roku w formule PPP przez prywatny kapitał. Odcinek autostrady A-2 Konin – Września jest pierwszym w Polsce przykładem prywatnego projektu infrastrukturalnego realizowanego jako BOT (Build-Operate-Transfer), mającego zamknięcie finansowe. Celem jest finansowanie, budowa i eksploatacja autostrady płatnej przy zminimalizowaniu zaangażowania Skarbu Państwa; Sektor publiczny reprezentuje w projekcie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pełniącą także rolę regulatora, natomiast sektor prywatny natomiast jest reprezentowany przez sponsorów i utworzonej przez nich spółki inwestycyjnej, spółki operatorskiej, pożyczkodawców, firm wykonawczych i użytkowników autostrady. Optymalny podział ról; Konkretne korzyści z projektu PPP: Odciążenie budżetu państwa od znaczących kosztów inwestycji Głównym utrudnieniem projektu jest niestosowanie przepisów prawnych, a także, jak się wydaje, niezrozumienie idei tego typu projektów na poziomie decydentów i polityków. Sektor publicznySektor prywatny -Skarb Państwa jest właścicielem gruntów w okresie trwania koncesji – jest odpowiedzialny za wykup gruntów pod autostradę -SP Będzie uzyskiwać wpływy z tytułu dzierżawy gruntów pod autostradą, a także z tytułu podatku dochodowego od zysku AWSA (Autostrada Wielkopolska). -Wniesienie 115 mln euro w postaci środków kapitałowych - Zapewnienie i koordynacja pozostałej części finansowania -AWSA uzyskała prawo do wybudowania i eksploatacji, na zasadzie wyłączności, odcinków autostrady objętych koncesją. AWSA ma prawo własności do wybudowanych aktywów w czasie trwania koncesji. - Po zakończeniu okresu koncesji, AWSA przekaże autostradę nieodpłatnie Skarbowi Państwa.

23 23 Model Master Developera oraz PPP pozwolił na powstanie setek udanych projektów infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych i Europie, w obszarze infrastruktury, ochrony środowiska i transportu, ze szczególnym odniesieniem do finansowania dotacyjnego. Zyskały regiony, obywatele, lokalna ekonomia. Jak określiła Komisja Europejska,Master Developer w systemach PPP może wypełniać cztery zasadnicze zadania dla sektora publicznego, takie jak: zapewnienie dodatkowego kapitału; zapewnienie alternatywnych umiejętności w zakresie zarządzania i wdrażania – ułatwiających i przyspieszających realizację projektu; zapewnienie wartości dodanej konsumentowi i ogółowi społeczeństwa; zapewnienie lepszego określenia potrzeb i optymalnego wykorzystania zasobów. Porozumienia PPP umożliwiają prywatnemu partnerowi inwestycyjnemu finansowanie, konstruowanie oraz obsługiwanie ulepszeń infrastruktury generujących dochód w zamian za prawo do pobierania przez określony czas dochodów związanych z inwestycją. Dobre Praktyki: podsumowanie

24 24 Dobre Praktyki PPP w Polsce Dziękuję za uwagę. Więcej informacji na stronie www.CIDG.pl Kontakt: J.roszkowski@cidg.plJ.roszkowski@cidg.pl


Pobierz ppt "1 Dobre praktyki PPP Master Developer jako efektywny sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych Jarosław Roszkowski Crowley Infrastructure Development."

Podobne prezentacje


Reklamy Google