Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 Przygotowanie do auditu zewnętrznego Opracowała PK Beata Stal.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 Przygotowanie do auditu zewnętrznego Opracowała PK Beata Stal."— Zapis prezentacji:

1 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 Przygotowanie do auditu zewnętrznego Opracowała PK Beata Stal

2 TERMINOLOGIA System –ciąg funkcji lub działań w obrębie organizacji, współpracujących, aby osiągnąć jej cele Proces –sekwencja kroków, która przekształca to, z czym przystępujemy do działania- WEJŚCIE - w to co chcemy uzyskać po zakończeniu działań – WYJŚCIE Podejście systemowe- zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji Wyrób – w przypadku szkoły usługa edukacyjna Klienci – uczniowie, rodzice, władze oświatowe, władze gminne

3 CYKL DEMINGA -koncepcja 1. Planowanie –ustal cele i procesy niezbędne do osiągnięcia wyników zgodnych z wymaganiami klienta 2.Wykonanie – realizacja zaplanowanych działań 3.Sprawdzanie – monitorowanie i mierzenie procesów w odniesieniu do celów 4.Działanie –wyciąganie wniosków, podejmowanie działań dotyczących ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji

4 MAPA PROCESÓW

5 Wymagania normy ISO 9001:2000 Celem wdrażania normy jest zadowolenie klienta WEJŚCIE – oczekiwania uczniów, rodziców, władz oświatowych i gminnych WYJŚCIE – zadowolenie uczniów, rodziców, badanie opinii klienta – ankiety, ewaluacja pracy

6 Wymagania normy ISO 9001:2000 Identyfikacja procesów Określić cele, kryteria metody konieczne do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania procesów Zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych do przebiegu i monitorowania procesów Monitorować, mierzyć i analizować te procesy Wdrażać działania niezbędne do osiągania zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia

7 KSIĘGA JAKOŚCI Informacje o gimnazjum określa zakres SZJ wraz z wyłączeniami i uzasadnieniem Opisuje procesy i wzajemne powiązania między nimi – mapa procesów Polityka jakości Procesy systemu : 1.procesy zarządzania- kierowanie 2.Procesy realizacji wyrobu: Współpraca ze środowiskiem, Kształcenie, Opieka i wychowanie, Doradztwo 3.Procesy wspomagające: Zakupy, Analiza danych, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze

8 Polityka jakości Wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności -Stawiamy wysokie wymagania (na miarę możliwości) wychowawcze i dydaktyczne -Jesteśmy doradcami, służymy czasem, wiedzą, umiejętnościami, pozwalamy podejmować uczniom różnorodne decyzje, wskazujemy źródła metody, środki usprawniające proces uczenia się -Pomagamy młodzieży doświadczających trudnych sytuacji, ucząc samodzielnego rozwiązywania problemu -Organizujemy pracę, samodzielne działania uczniów, stosując aktywne metody uczenia się, umożliwiamy im planowanie własnej pracy i swojej przyszłości

9 Polityka jakości Wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności - W ysoko oceniamy kreatywność, pomysłowość, chęć działania, własną inicjatywę gimnazjalistów -Konsekwentnie egzekwujemy od uczniów uzgodnione wymagania, aby przygotować ich do ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje -Wykorzystujemy w planowaniu i realizacji procesu uczenia się gimnazjalistów samoocenę dokonań, osiągnięć, pokazujemy zależności między wysiłkiem a efektami -Poprzez swój własny przykład pokazujemy czym jest odpowiedzialność za siebie i swój rozwój

10 CELE F 1.1.3 –Rejestr celów i kryteriów 1. Wspieranie uczniów i ich rodziców w zakresie rozwijania różnych zdolności i zainteresowań oraz planowania ich rozwoju 2.Przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w odbiorze kultury, promowanie aktywnego życia jako alternatywa i mądre zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwstawienie zagrożeniom zachowaniami ryzykownymi młodzieży 3.Wzmacnianie samodzielności uczniów w procesie uczenia się, analizowanie ich dokonań, wytworów, formułowanie wniosków do dalszej pracy uczniów i nauczycieli. 4.Poszukiwanie usterek w realizacji i działaniach wszystkich pracowników szkoły, budowanie systemu zapewniania jakości pracy – poznawanie istoty idei jakości

11 Procedury główne Postanowienia ogólne, dane –wejście, wyjście, terminologia Opis procesu: 1.Przebieg procesu 2.Monitoring i ewaluacja 3.Spodziewane efekty i możliwe zagrożenia 4.Działania zapobiegawcze

12 PR 2.3.1 Realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych Przebieg procesu: (określone działania) -Eliminowanie zachowań wybranych z katalogu zachowań niepożądanych -Modyfikowanie i przypominanie postanowień Statutu w zakresie praw i obowiązków ucznia Monitorowanie procesu: (pytania) Czy nauczyciele potrafią radzić sobie w sytuacjach trudnych i umiejętnie rozwiązywać konflikty? Spodziewane efekty i możliwe zagrożenia: Wszyscy nauczyciele potrafią sobie radzić w sytuacjach trudnych i umiejętnie rozwiązywać konflikty oraz problemy uczniów, uzyskują także wsparcie poprzez doskonalenie i systematyczną pomoc specjalistów.

13 Wskaźniki wychowania i profilaktyki 1.Opieka nad uczniami zgodnie z programem profilaktyczno-wychowawczym a)wszyscy uczniowie objęci są zajęciami profilaktycznymi i diagnozą psychologiczną w klasach pierwszych -zbiorcze zestawienie zajęć do PK do 15.06.09(pedagodzy) b) Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy pedagogów i psychologa, pielęgniarki w określonym miejscu i czasie – pedagodzy i psycholog w ewaluacji własnej pracy pytają uczniów o dostępność pomocy specjalistów do PK do 15.06.09.

14 Wskaźniki wychowania i profilaktyki 2.Oddziaływanie wychowawców na uczniów poprzez organizację różnorodnych spotkań a)Wychowawca realizuje..4 imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym w ramach zajęć lekcyjnych b)oraz co najmniej 2 imprezy poza zajęciami szkolnymi (nie dotyczy klas III) informacje w postaci tabeli do PK do 10.06.09.

15 Dokumentacja wychowawcy Plan pracy wychowawcy (monitoring planu) Zestawienie współpracy z pedagogiem, psychologiem, rozmów z rodzicami Protokoły zebrań z rodzicami Sprawozdania z wycieczek Adnotacje dotyczące uczniów Tabele do wskaźników Ewaluacja pracy wychowawcy

16 PR 2.2.1Doprowadzanie ucznia do sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości i\lub oczekiwań Przebieg procesu: - Analiza wyników diagnoz i egzaminów, opracowanie wniosków i wykorzystanie ich do planowania dalszej pracy -Dostosowanie form i metod pracy do możliwości uczniów -Odkrywanie i rozwijanie zdolności uczniów -Indywidualizacja pracy z uczniem ( o specyficznych trudnościach w nauce)

17 PR 2.2.1Doprowadzanie ucznia do sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości i\lub oczekiwań Monitoring : -Czy szkoła osiągnęła cele założone dla procesu kształcenia? -Jakie działania podejmuje nauczyciel, gdy uczeń ma trudności z opanowaniem materiału nauczania? Spodziewane efekty i możliwe zagrożenia: -Uczniowie uzyskują sukces na miarę swoich możliwości i/lub oczekiwań –( Brak monitoringu lub tylko częściowy wyników kształcenia) -Nauczyciele prowadzą zajęcia wspierające indywidualne potrzeby ucznia – ( Brak chęci lub umiejętności u nauczycieli do stosowania indywidualizacji nauczania)

18 Wskaźniki efektywności kształcenia 1.Frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych – wyniki w stosunku do założeń wychowawcy do PK do 15.06.09 2.Dzielenie się wiedzą przez nauczycieli z II i III stopnia awansu zawodowego – wszyscy nauczyciele mianowani i dyplomowani prowadzą zajęcia otwarte przynajmniej raz na 3 lata - informacje lider WDN 3.Osiągnięcia edukacyjne uczniów a) uczniowie utrzymują lub podnoszą poziom osiągnięć edukacyjnych liczony na wejściu i wyjściu- PK i przewodniczący zespołu sprawdza poziom akceptacji w staninach dla klas III po uzyskaniu wyników egzaminu gimnazjalnego b) uczniowie podnoszą poziom osiągnięć edukacyjnych liczony w punktach ( diagnozy wstępna, po I i II klasie) –wychowawcy gromadzą informacje, przekazują ją do PK, analiza wnioski w przypadku braku progresu, do PK do 15.06.09 4. Uczestnictwo uczniów w sporcie szkolnym -95% uczniów przynajmniej raz w roku szkolnym uczestniczy w sporcie szkolnym –informacje gromadzą nauczyciele wf, przewodniczący zespołu dostarcza informacje do PK do 10.06.09.

19 PR 2.1.1 Współpraca ze środowiskiem Przebieg procesu: - Badanie opinii o placówce –ankiety - Prezentacja osiągnięć Gimnazjum i specyfiki szkoły Monitoring procesu: - Czy współpraca jest skuteczna i efektywna? Spodziewane efekty i możliwe zagrożenia: -Zrealizowanie naboru (otwarcie innej ilości klas niż zaplanowano) -Pozytywna opinia o organizacji ( brak znajomości organizacji w środowisku lokalnym)

20 Wskaźniki współpracy ze środowiskiem 1.Nabór uczniów do Gimnazjum: a)90% uczniów z rejonu wybiera Gimnazjum Siechnice, 10% dochodzi spoza rejonu – zespół ds. promocji dostarcza analizę b)90 % uczniów –absolwentów i ich rodziców wyrażają pozytywną opinię o szkole – pedagodzy i PK 2.Uczestnictwo uczniów w proponowanych przez szkołę imprezach kulturalnych – każdy uczeń gimnazjum przynajmniej raz w roku szkolnym, z jednej formy kulturalnej zaproponowanej przez szkołę- wychowawcy przygotowują w formie tabeli do 10.06.09 do PK 3.Wykorzystanie /promocja osiągnięć kulturalno-społecznych uczniów gimnazjum na zewnątrz szkoły –nauczyciele promują osiągnięcia uczniów w gminie i poza nią, uczniowie uczestniczą w co najmniej 10 imprezach gminnych i szerszego zasięgu –zespół ds. promocji zestawienie imprez do 15.06.09. do PK

21 PR 2.4.1 Doradztwo Przebieg procesu: -Praca z uczniami (Poradnictwo grupowe), planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej. -Badanie losów absolwentów -Wyszukiwanie i udostępnianie informacji o aktualnej ofercie szkół ponadgimnazjalnych Monitoring procesu: -Czy uczniowie klas III znają typy szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunki i profile kształcenia? -Czy uczniowie korzystają z pomocy doradcy zawodowego w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia? Spodziewane efekty i zagrożenia: - Uczniowie klas III świadomie i optymalnie podejmują decyzje edukacyjne i zawodowe( Niechęć do korzystania z usług doradcy zawodowego, szczególnie poradnictwa indywidualnego)

22 Wskaźniki doradztwa 1.Uczestnictwo uczniów w poradnictwie grupowym i indywidualnym: a) 80% uczniów bierze udział w zajęciach grupowych i zaplanowanych i organizowanych przez doradcę b) 70% uczniów klas III skorzystało z indywidualnej pomocy doradcy w wyborze dalszej drogi kształcenia c) 80% uczniów korzystających z indywidualnej porady potwierdza, że doradca pomógł im w podjęciu właściwej decyzji wyboru szkoły 2.Podejmowanie decyzji edukacyjnych przez uczniów klas III: a ) 95% uczniów klas III zostaje przyjęta do wybranych przez siebie szkół w tzw. I naborze b) 70 % uczniów dostaje się do szkoły pierwszego wyboru

23 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1.Pozwoliło nam uporządkować wszelkie działania szkoły i zapisać je w postaci procedur lub instrukcji. 2.Umożliwiło dyrekcji sprawniejsze zarządzanie wiedzą i umiejętnościami wszystkich pracowników. 3.Stworzyło nam warunki do współpracy w drodze do skonsolidowanego zespołu.

24 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.Nauczyło myślenia procesowego i dostrzegania powiązań między procesami. 5.Pomaga w rozwiązywaniu problemów, od badania przyczyn, poprzez szukanie rozwiązań, do oceny skuteczności zastosowanych metod. 6.Uświadomiło nam, że każde działanie musi mieć cel i wynik.

25 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 7.Zrozumieliśmy,że wszystkie działania ludzi w systemie nastawione są na realizację mierzalnych celów. 8.Jesteśmy przekonani, że w szkole, jak w każdej organizacji liczy się skuteczność w realizacji potrzeb i wymagań klientów (ich zadowolenie). 9.Doszliśmy do wniosku, że nasza praca podlega procesowi ciągłego doskonalenia

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 Przygotowanie do auditu zewnętrznego Opracowała PK Beata Stal."

Podobne prezentacje


Reklamy Google