Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Agronomii Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Projekt sylabusu zgodnie z zaleceniami Senatu w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Agronomii Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Projekt sylabusu zgodnie z zaleceniami Senatu w."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Agronomii Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Projekt sylabusu zgodnie z zaleceniami Senatu w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

2 Nazwa przedmiotu:Herbologia Kierunek studiów:Rolnictwo 1.Rodzaj studiów: pierwszego stopnia – inżynierskie 2.Tryb studiów:stacjonarne 5.Liczba godzin łącznie30 Liczba godzin ćwiczeń15 6.Rodzaj ćwiczeń: – ćwiczenia laboratoryjne8 h – ćwiczenia projektowe4 h – ćwiczenia terenowe3 h Liczba punktów ECTS3 7.Status przedmiotu:obowiązkowy

3 10. Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Botanika:umiejętność rozpoznawania i nazywania rodzin botanicznych roślin segetalnych, znajomość systematyki roślin Chemia:znajomość podstawowych związków organicznych i ich nazywania Propedeutyka rolnictwa:znajomość podstawowych roślin rolniczych uprawy polowej Uprawa roli i roślin:umiejętność zaprojektowania prostych zmianowań, określenia terminów siewu i zbioru głównych roślin uprawy polowej (do ćwiczeń projektowych) umiejętności te mogą studenci uzyskiwać równolegle z realizacją przedmiotu Herbologia – ten sam semestr.

4 11. Założenia i cele przedmiotu: Nauczenie studentów rozpoznawania podstawowych gatunków chwastów oraz umiejętności przedstawienia ich szkodliwości, sposobu rozmnażania i występowania w uprawach polowych oraz zaprojektowania sposobu ich zwalczania.

5 12. Tematyka wykładów (ramowa): Terminologia związana z nomenklaturą, właściwościami i występowaniem chwastów segetalnych2h Właściwości biologiczne chwastów (zmienność, płodność, żywotność, kompensacja)4h Metody zwalczania chwastów i ich zalety i wady2h Definicja, podziały, właściwości i mechanizmy działania grup herbicydów4h Podstawy ochrony grup roślin uprawnych przed chwastami, sposoby wyznaczania i obliczania dawek przykładowych preparatów handlowych3h

6 13. Tematyka ćwiczeń (ramowa): Rozpoznawanie nasion i pokroju 30 gatunków chwastów segetalnych6h Rozpoznawanie siewek wybranych 10 gatunków chwastów2h Zapoznanie z wykazem i etykietami wybranych herbicydów 1h Projektowanie ochrony wybranych roślin przed chwastami (różne metody)3h Zajęcia terenowe – rozpoznawanie chwastów w polu3h

7 14. Wykorzystywane metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji opracowanej w PowerPoint oraz kilkuminutowych filmów dotyczących stosowania herbicydów. Ćwiczenia laboratoryjne – pomoce dydaktyczne: okazy żywe, zielniki chwastów, atlasy, próbki nasion chwastów, lupy. Stosowane metody: obserwacje, opis i rozpoznawanie nieoznakowanych okazów nasion, rysunków, zdjęć. Ćwiczenia projektowe – pomoce dydaktyczne: zalecenia agrotechniczne, zalecenia ochrony roślin, etykiety wybranych herbicydów. Praca w grupach 2-3 osobowych polegająca na zaproponowaniu doboru herbicydów dla wskazanej rośliny i wskazanego zachwaszczenia. Dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Ćwiczenia terenowe – na Kolekcji Roślin, oglądanie i rozpoznawanie chwastów w najwcześniejszych stadiach rozwoju.

8 15. Formy zaliczenia: zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje: Zaliczenia końcowe ćwiczeń - w trakcie zajęć laboratoryjnych sprawdzanie umiejętności rozpoznawania nasion i pokrojów poznanych gatunków chwastów na ocenę bardzo dobrą: student rozpoznaje wszystkie gatunki, podaje nazwy polskie i łacińskie, prawidłowo opisuje pokrój, szkodliwość i występowanie wskazanych pięciu gatunków. na ocenę dostateczną: student rozpoznaje i podaje polską nazwę wszystkich gatunków, prawidłowo opisuje trzy z pięciu wskazanych gatunków.

9 15. Formy zaliczenia: zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje: Zaliczenia końcowe ćwiczeń c.d. - w trakcie ćwiczeń projektowych zespół wykonujący dany projekt otrzymuje ocenę cząstkową zróżnicowaną sposobem prezentacji i argumentacji. ocena bardzo dobra: projekt wykonany bez błędów, posiadający co najmniej dwa rozwiązania, atrakcyjnie zreferowany. ocena dostateczna: projekt wykonany bez rażącego błędu, posiadający jedno dopuszczalne rozwiązanie.

10 15. Formy zaliczenia: zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje: Zaliczenia końcowe ćwiczeń c.d. - w trakcie ćwiczeń terenowych umiejętność rozpoznawania w warunkach polowych chwastów we wczesnych stadiach rozwoju. ocena bardzo dobra: rozpoznanie 10 gatunków. ocena dostateczna: rozpoznanie 5 gatunków.

11 15. Formy zaliczenia: zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje: Zaliczenia z opanowanego materiału wykładowego dwa sprawdziany, zawierające po 5 pytań otwartych z pierwszej i drugiej części wykładów. Z każdej części można uzyskać do 10 punktów. ocena bardzo dobra: za uzyskanie 18-20 punktów. ocena dostateczna: za uzyskanie 11-13 punktów. Sprawdziany mają wykazać umiejętność udzielania prawidłowej odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki omawianej na wykładach.

12 15. Formy zaliczenia: zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje: Zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje oceny wystawione za umiejętności trzech części ćwiczeń i materiału wykładowego. ocena bardzo dobra: co najmniej 2 x bdb. i 2 x db. ocena dostateczna: co najmniej 4 oceny dostateczne.

13 17. Po zakończeniu przedmiotu student powinien: Znać właściwości chwastów i prawidłowo je opisać z pomocą kluczy lub atlasów; Umieć rozpoznawać pokrój i nasiona 30 gatunków chwastów; Rozpoznawać chwasty we wczesnych stadiach rozwojowych; Charakteryzować metody zwalczania chwastów; Umieć dobrać odpowiedni herbicyd do konkretnej uprawy i zagrożenia chwastami; Umieć zwięźle charakteryzować biologię i zwalczanie wybranych gatunków chwastów; Umieć posługiwać się atlasami chwastów i kluczami do rozpoznawania roślin, etykietami herbicydów oraz zaleceniami ochrony roślin; Rozumieć mechanizm działania herbicydów; Umieć zaszeregować wybrane herbicydy wg. sposobu wnikania.


Pobierz ppt "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Agronomii Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Projekt sylabusu zgodnie z zaleceniami Senatu w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google