Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09

2 BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN 18.12.08 ZAPLANOWANO DOCHODY 105 136 460 ZŁ WYDATKI 116 716 710 ZŁ W TYM REZERWA 700 000 ZŁ ROZCHODY 3 792 500 ZŁ PRZYCHODY 15 372 750 ZŁ

3 Zmiany planu i wykonanie

4 DOCHODY - plan Dochody na 31.12.09 110 881 880 złDochody na 31.12.09 110 881 880 zł Wzrost per saldo o 5.745.420 złWzrost per saldo o 5.745.420 zł Źródła wzrostu planu Źródła wzrostu planu Dotacje celowe z budżetu Państ. 4 011 902 złDotacje celowe z budżetu Państ. 4 011 902 zł Dochody własne 1 666 376 złDochody własne 1 666 376 zł Źródła pozabudżetowe 147 000 złŹródła pozabudżetowe 147 000 zł Fundusze strukturalne 6 946 741 złFundusze strukturalne 6 946 741 zł

5 Źródła zmniejszeń planu Źródła zmniejszeń planu SubwencjaSubwencja - 79 908 zł Porozumienia z jst - 1 691 511 zł Porozumienia z jst - 1 691 511 zł Udział w PDOF -5 255 180 Udział w PDOF -5 255 180

6 Zmiany planu dochodów w działach Dział 010 rolnictwo - 35 000 zł ( budżet Państwa) Dział 600 transport i łączność - 2 271 611 zł (pomoc od jst ) Dział 700 gospodarka mieszkan. 121 396 zł ( budżet Państwa ) Dział 710 Działalność usługowa 38 959 zł ( budżet Państwa 37 627 i zysk gosp 1 332) Dział 750 administracja 2 070 zł ( budżet Państwa 22.182 doch własne – 20.112)

7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 922 093 zł budżet Państwa 782 093 zł Pomoc finansowa od jst 90 000 zł dotacja z WFOŚ i GW 50 000 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych - 5.555.180 z ł Dział 758 Różne rozliczenia 899 652 zł subwencja - 79.908 zł, Odsetki - 90 000 zł pozostałe 1 069 560 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 113 914 zł Budżet państwa 12 051 zł Pomoc finansowa od jst 70 000 zł Pozostałe 31 863 zł

8 Dział 851 Ochrona zdrowia 3.398 566 zł budżet państwa 1 709 791 zł Fundusze strukturalne 1 585 641 zł Pomoc finansowa od jst 77 700 zł Inne 25 434 zł Dział 852 Pomoc społeczna 2 774 099 zł Budżet Państwa 70 012 zł Dotacja rozwojowa (Okno na świat ) 932 424 zł Inne 1 771 663 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 486 824 zł fundusz pracy i fundusze strukturalne 4 428 676 zł Budżet państwa 58 148 zł

9 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowa. 145 638 zł inne 2 000 zł zwrot dotacji 143 638 zł Dział 900 Gospodarka komunalna….. 30 000 zł ( dotacja z WFOŚ i GW ) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 672 000 zł Budżet państwa 333 000 zł Pomoc finansowa od jst 339 000 zł

10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 115 666 675,61 ZŁ 104,32 % PLANU

11 Dochody ponadplan. 5,mln Dochody niewyk 0,4 mln

12 PONADPLANOWE DOCHODY 5 149 945,58 ZŁ ODPŁATNOŚĆ PAS DROGOWY 218 077,58 ZŁ UDZIAŁY W PDOF 2.570 173,00 ZŁ UDZIAŁY W PDOP 162 495,84 ZŁ ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I DOMACH DZIEC. 194 988,88ZŁ WPŁYWY Z RPO UL MARECKA 1 760 504,88 zł POZOSTAŁE DOCHODY 114 424,70ZŁ

13 NIEWYKONANE DOCHODY 410 149,97 zł POMOC FINANSOWA 148 508,40 ZŁ WPŁYWY Z OPŁATY KOMUN. 123 979,58 zł DOTACJE Z BUDŻETU PAŃST. 18 756,93 ZŁ DOTACJE Z FUNDUSZY POZABUDŻ. 15 287,74 WPŁYWY OD PENSJONARIUSZY 53 691,83 ZŁ POZOSTAŁE 49 925,49 ZŁ

14 Udział dochodów w budżecie wg źródeł w roku 2009

15 WYDATKI W 2009 PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH 126 073 523 ZŁ WZROST O 9 356 813 ZŁ tj 8,02 % planu WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 97,09 % 122 408 335,52 ZŁ

16 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I WYKONANIE WG DZIAŁÓW DZPLAN NA 01.01.09 ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % 010 35 000- 35 000 0 00 020 283 321+ 2 000 280 321 280 452,1398,3 600 26 799 517- 157 90826 641 60925 661 922,996,3 700 550 000+ 41 396 591 396 504 378,1285,3 710 976 000- 62 373 913 627 899 139,9198,4 750 14 916 609+ 283 15215 199 76114 240 438,493,7 754 4 972 621+ 941 7935 914 414 5 898 316,8699,7

17 DZ. PLAN NA 01.01.09 ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % 757 3 245 775- 2 000000 1 245 775 949 982,14 76,3 758 1 991 156 - 700 000 1 291 156 100 801 28 692 975+1 361 33530 054 31029 596 045,7 98,5 8515 577 310+2 669 265 8 246 575 7 907 979,3495,9 852 14 846 531+2 385 36816 982 03916 668 320,21 98,2 853 3 527 547+4 480 2198 007 766 7 985 202,91 99,2

18 DZ. PLAN NA 01.01.09 ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONAN. % 8546 793 575- 118 3376 675 2386 627 340,45 99,3 900 4 000 +30 000 34 000 28 218,38 83,0 9212 207 773 - 329 8981 877 875 1 804 803,65 96,1 9261 297 000+ 815 6612 112 661 2 064 638,33 97,3 1167162109356813126073523122408335,5 97,1

19 UDZIAŁ WYDATKÓW WG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM

20 Wydatki remontowe wg działów

21 UDZIELONE DOTACJE Dotacje udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty 8.572.951 zł Pozostałe dotacje 780.455,68 zł w tym : Dział 851 24.999,68 zł Dział 852 409.000,00 zł Dział 853 107.456,00 zł Dział 854 25.000,00 zł Dział 921 150.000,00 zł Dział 926 64.000,00 zł

22 PRZYCHODY I ROZCHODY PRZYCHODY 18 549 329,17 ZŁ POŻYCZKI 612 989,31 ZŁ KREDYTY 9 757 541,11 ZL WOLNE ŚRODKI 8 178 798,75 ZŁ ROZCHODY 3 792 499,97 ZŁ SPŁATY KREDYTÓW 1 182 500 ZŁ SPŁATY POŻYCZEK 909 999,97 ZŁ WYKUP OBLIGACJI 1.700.000 ZŁ

23 ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.09 21.691.445,83 ZŁ

24 FUNDUSZE POZABUDŻETOWE POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA TREŚĆPLAN PO ZMIANACH WYKONANIE% BO91 78891 788,13 PRZYCHODY w tym306 000378 869,77123,8 Wpływy z opłat 6 000 7 260121 Przelewy redystrybucyjne 300 000 371 609,77123,9 WYDATKI397 788357 135,21 89,8 Ekologia działalność edukac. 163 000 129.307,7579,4 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo 66 000 65 19698,8 Selektywna zbiórka odpadów 125 000 120 383,7796,3 pozostałe 43 788 42 247,6996,5 BZ 118 300,42

25 POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KATOGRAFICZNYM TREŚĆPLAN PO ZMIANACHWYKONANIE% BO484 881 PRZYCHODY 2 200 000 2 180 052,02 99,9 Wpływy z usług 2 170 000 2 160 846,64 99,58 Odsetki 30 000 19 205,38 64,02 WYDATKI2 684 8812 060 876,77 92 Przelewy redystrybucyjne 470 000436 312,86 92,8 Wydatki bieżące2 044 8811 469 615,91 71,9 Wydatki majątkowe170 000154 948,00 91,2 BZ604 056,25

26 Wydatki inwestycyjne Plan 29 051 059 zł Wykonanie 28 241 549,89 tj 97,21 % Wydatki realizowane : przez Starostwo 25 421 543,81 zł przez Szpital 1 959 674 zł przez pozostałe jednostki 860 332,08 zł

27 Wydatki inwestycyjne wg działów

28 FINANSOWANIE INWESTYCJI w tys zł

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09."

Podobne prezentacje


Reklamy Google