Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD DO 31

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD DO 31"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1. 01. 09 DO 31

2 BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN 18.12.08
ZAPLANOWANO DOCHODY ZŁ WYDATKI ZŁ W TYM REZERWA ZŁ ROZCHODY ZŁ PRZYCHODY ZŁ

3 Zmiany planu i wykonanie
Doch,( : : ) wydatki ( : : ,52) w tys zł

4 DOCHODY - plan Dochody na 31.12.09 110 881 880 zł
Wzrost per saldo o zł Źródła wzrostu planu Dotacje celowe z budżetu Państ zł Dochody własne zł Źródła pozabudżetowe zł Fundusze strukturalne zł Wzrost o 5,46 % - wzrost zmniejszenia

5 Źródła zmniejszeń planu
Subwencja zł Porozumienia z jst zł Udział w PDOF

6 Zmiany planu dochodów w działach
Dział 010 rolnictwo zł ( budżet Państwa) Dział 600 transport i łączność zł (pomoc od jst ) Dział 700 gospodarka mieszkan zł ( budżet Państwa ) Dział 710 Działalność usługowa zł ( budżet Państwa i zysk gosp 1 332) Dział 750 administracja zł ( budżet Państwa doch własne – ) Klembów zl ; Wołomin zl : Radzymin zł, Tłuszcz zl, Sejmik 2 mln.

7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 922 093 zł
budżet Państwa zł Pomoc finansowa od jst zł dotacja z WFOŚ i GW zł Dział 756 Dochody od osób prawnych zł Dział 758 Różne rozliczenia zł subwencja zł, Odsetki zł pozostałe zł Dział Oświata i wychowanie zł Budżet państwa zł Pomoc finansowa od jst zł Pozostałe zł

8 Dział 852 Pomoc społeczna 2 774 099 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia zł budżet państwa zł Fundusze strukturalne zł Pomoc finansowa od jst zł Inne zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Budżet Państwa zł Dotacja rozwojowa (Okno na świat ) zł Inne zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł fundusz pracy i fundusze strukturalne zł Budżet państwa zł

9 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowa. 145 638 zł
inne zł zwrot dotacji zł Dział Gospodarka komunalna… zł ( dotacja z WFOŚ i GW ) Dział Kultura fizyczna i sport zł Budżet państwa zł Pomoc finansowa od jst zł

10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
,61 ZŁ 104,32 % PLANU

11 Dochody ponadplan. 5,mln Dochody niewyk 0,4 mln

12 PONADPLANOWE DOCHODY 5 149 945,58 ZŁ
ODPŁATNOŚĆ PAS DROGOWY ,58 ZŁ UDZIAŁY W PDOF ,00 ZŁ UDZIAŁY W PDOP ,84 ZŁ ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I DOMACH DZIEC ,88ZŁ WPŁYWY Z RPO UL MARECKA ,88 zł POZOSTAŁE DOCHODY ,70ZŁ

13 NIEWYKONANE DOCHODY 410 149,97 zł
POMOC FINANSOWA ,40 ZŁ WPŁYWY Z OPŁATY KOMUN ,58 zł DOTACJE Z BUDŻETU PAŃST ,93 ZŁ DOTACJE Z FUNDUSZY POZABUDŻ ,74 WPŁYWY OD PENSJONARIUSZY ,83 ZŁ POZOSTAŁE ,49 ZŁ

14 Udział dochodów w budżecie wg źródeł w roku 2009

15 WYDATKI W 2009 PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH 126 073 523 ZŁ
WZROST O ZŁ tj 8,02 % planu WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ,09 % ,52 ZŁ Bez wyd na poręczenia 96,04 5

16 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I WYKONANIE WG DZIAŁÓW
PLAN NA ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % 010 35 000 020 ,13 98,3 600 ,9 96,3 700 ,12 85,3 710 ,91 98,4 750 ,4 93,7 754 ,86 99,7

17 DZ. PLAN NA ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % 757 ,14 76,3 758 100 801 ,7 98,5 851 ,34 95,9 852 ,21 98,2 853 ,91 99,2

18 ∑ DZ. ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONAN. % 854 6 793 575 - 118 337
PLAN NA ZMIANY +/- PLAN PO ZMIANACH WYKONAN. % 854 ,45 99,3 900 4 000 34 000 28 218,38 83,0 921 ,65 96,1 926 ,33 97,3 ,5 97,1

19 UDZIAŁ WYDATKÓW WG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM

20 Wydatki remontowe wg działów

21 UDZIELONE DOTACJE Dotacje udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty zł Pozostałe dotacje ,68 zł w tym : Dział ,68 zł Dział ,00 zł Dział ,00 zł Dział ,00 zł Dział ,00 zł Dział ,00 zł

22 PRZYCHODY I ROZCHODY PRZYCHODY 18 549 329,17 ZŁ
POŻYCZKI ,31 ZŁ KREDYTY ,11 ZL WOLNE ŚRODKI ,75 ZŁ ROZCHODY ,97 ZŁ SPŁATY KREDYTÓW ZŁ SPŁATY POŻYCZEK ,97ZŁ WYKUP OBLIGACJI ZŁ

23 ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.09 21.691.445,83 ZŁ

24 FUNDUSZE POZABUDŻETOWE POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % BO 91 788 91 788,13 PRZYCHODY w tym ,77 123,8 Wpływy z opłat 6 000 7 260 121 Przelewy redystrybucyjne ,77 123,9 WYDATKI ,21 89,8 Ekologia działalność edukac. ,75 79,4 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo 66 000 65 196 98,8 Selektywna zbiórka odpadów ,77 96,3 pozostałe 43 788 42 247,69 96,5 BZ ,42

25 POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KATOGRAFICZNYM
TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % BO PRZYCHODY ,02 99,9 Wpływy z usług ,64 99,58 Odsetki 30 000 19 205,38 64,02 WYDATKI ,77 92 Przelewy redystrybucyjne ,86 92,8 Wydatki bieżące ,91 71,9 Wydatki majątkowe ,00 91,2 BZ ,25

26 Wydatki inwestycyjne Plan 29 051 059 zł
Wykonanie ,89 tj 97,21 % Wydatki realizowane : przez Starostwo ,81 zł przez Szpital zł przez pozostałe jednostki ,08 zł

27 Wydatki inwestycyjne wg działów

28 FINANSOWANIE INWESTYCJI w tys zł

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD DO 31"

Podobne prezentacje


Reklamy Google