Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Коpie: 1
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."— Zapis prezentacji:

1

2 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

3 Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

4 Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji! Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!

5 Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

6 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

8 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

9 Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1. ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

10 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!

11 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

12 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

13 Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. Lutosławski W. - to: Lutosławski Wincenty czy Witold? Autor – element obowiązkowy:

14 Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Autor – element obowiązkowy:

15 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. Autor – element obowiązkowy: prof. dr doc. mgr ks.

16 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem:... Tytuł – element obowiązkowy: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowiu jest tytuł czasopisma!!

17 Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. Wydanie – element obowiązkowy:

18 Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Można skracać nazwę wydawcy Wydawca – element nieobowiązkowy:

19 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok (datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić i zapisać: [1999] lub ok.1999.

20 ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Co to jest ISBN??

21 Krajowe Biuro ISBN informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmienią się z 10-cyfrowych na 13-cyfrowe. Bieżące numery zostaną poprzedzone prefiksem 978. Dłuższy ISBN od 2007 roku

22 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard : Heban. Wyd. 7. 7. Warszawa : Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.

23 Przykład – tylko obowiązkowe elementy: Kapuściński R.: Heban. Wyd. 7. 2003. ISBN 83-07-02948-1.

24 OPIS BIBLIOGRAFICZNY pracy zbiorowej: Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor- Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup. 2001. ISBN 83-01-13589-1.

25 OPIS BIBLIOGRAFICZNY jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej: Poezja polska 1914-1939: antologia. Wy- bór i oprac. Ryszard Matuszewski, Sewe- ryn Pollak. Wyd. 3 poszerz. Cz. 1. 1984. ISBN 83-07-00395-4.

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki – elementy opisu: Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

27 Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. 1988. Ekspresjonizm, s.70-92.

28 Pamiętaj, że cała książka jest tego samego autorstwa! Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora. Lipska Ewa: Ja. 2004. A jednak mi- łość, s. 41. OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki:

29 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY ( ESEJU, rozdziału) Z PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której za- warty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

30 Przykład 1: Bogucka Maria: Barbara Radziwiłłówna. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria pierwsza. Wyd. 2. Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira. Warszawa: PWN 1984. s. 67 – 88.

31 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. 1999, s. 380-381.

32 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

33 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopis- ma rok numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł.

34 Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. Polonisty- ka 2005 nr 5 s. 18-24.

35 Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu: Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki: Tytuł recenzowa- nej książki. Wydanie. Rok wyda- nia. ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. Tytuł czasopis- ma rok numer czasopisma strony zajęte przez recenzję.

36 Przykład: Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. Tygodnik Powszechny 2004 nr 32 s. 11.

37 Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu: Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. Tytuł czasopisma rok numer numery stron.

38 Przykład: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. Polityka 2004 nr 3 s. 58- 59.

39 OPIS BIBLIOGRAFICZNY wydawnictwa ciągłego (czasopisma): Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. 1999, nr 1 -. Warszawa: Agencja "Sukurs" 1999 -. ISSN 0867-5600 [czasopismo ukazujące się na bieżąco].

40 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

41 Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD- ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Pro-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3. Książka na płycie CD-ROM:

42 Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005].Dostęp- ny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/ osmy.htm. Książka w Internecie:

43 Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka- demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dos- tępny w Word Wide Web: http://www.ap. krakow.pl/whk/. Strona www:

44 Karpiel Anna.: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W: Konspekt [on- line]. 2005 nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/K arpiel.htm. ISSN 1509-6726. Artykuł w czasopiśmie internetowym:

45 OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

46 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wie- ków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

47 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU: Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

48 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

49 LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniem tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł. Hanna Bohuszewicz http://www.mol.polczyn.prv.pl/http://www.mol.polczyn.prv.pl/


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google