Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. 29.11.2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ". Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. 29.11.2007 r."— Zapis prezentacji:

1 . Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r r.

2 Realizm osnową projektu budżetu Dochody własne budżetu, w szczególności wpływy z tytułu podatku CIT i PIT przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2007 r. Założono jednak zmniejszenie wpływów z tytułu podatku PIT o jeden milion złotych z tytułu ulg na dzieci. W podatku CIT uwzględniono zmniejszenie udziału województwa z 15,9 % na 14 %. Wysokość subwencji przyjęto w wysokościach zgodnych z pismem Ministra Finansów. Uwzględniono wysokość tych dotacji na zadania zlecone, które są już potwierdzone decyzjami Wojewody Podlaskiego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych województwa przyjęto z szacunków wartości mienia przeznaczonego do sprzedaży w 2008 r. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niezbędnej na funkcjonowanie jednostek finansowanych przez województwo Zabezpieczono wydatki związane z obsługą zadłużenia województwa Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości zł, oraz spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę zł., w związku z tym nie nastąpi zwiększenie zadłużenia budżetu.

3 Plusy Nie postępuje proces dalszego zadłużania budżetu województwa, Zabezpieczono w pełni środki finansowe na udziały własne przy realizacji inwestycji współ finansowanych ze środków UE (także wszystkim jednostkom) Zwiększenie udziału wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu, Zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje mające kapitalne znaczenie dla rozwoju województwa – realizowane przez Województwo (Opera Podlaska, lotnisko Krywlany,Ośrodek Sportów Zimowych Szelment) Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność - w stopniu zadawalającym - jednostkom finansowanym przez samorząd wojewódzki, Zmniejszanie się udziału wydatków administracyjnych w wydatkach ogółem. Minusy Zważywszy na sytuację finansową Narodowego Funduszu Zdrowia i poziom kontraktowania usług na 2008 r., zagrożeniem dla budżetu może stać się fakt wysokich poręczeń kredytów dla placówek służby zdrowia,

4 Dochody, wydatki, deficyt. Dochody budżetu PLN Wydatki budżetu PLN Deficyt budżetu PLN = -

5 Pokrycie deficytu. Deficyt budżetu PLN Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie dla realizowanych projektów w ramach Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego

6 Dochody, wydatki, deficyt Dochody, wydatki, deficyt w projektach uchwał budżetowych w latach Deficyt w projekcie budżetu na 2008 r. wynosi 1,18 % planowanych dochodów Wysokość kredytów w uchwałach budżetowych 2005 – 2008.

7 Dochody, wydatki, deficyt Dochody, wydatki, deficyt w projektach budżetów lat

8 Spłaty kredytów, wykup obligacji oraz poręczenia szpitalom Ustawa o finansach publicznych Art Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 1.spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art.. 82 ust.1 pkt. 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.. 82 ust. 1, 2.wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art.. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art.. 82 ust. 1, 3.potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji - nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego

9 Dług budżetu Ustawa o finansach publicznych Art Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. 2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. 3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

10 Dochody własne plus subwencje porównanie do 2007 r.

11 Przyrost zadłużenia

12 Dochody własne w związku ze zmianą ustawy o dochodach jst udział województwa w podatku CIT uległ zmniejszeniu z 15,9 % do 14,0 %. zmniejszenie wpływów z tytułu PIT spowodowane jest wprowadzeniem ulgi rodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

13 Wydatki budżetu

14 Województwo Podlaskie jest jednym z najlepszych regionów w pozyskiwaniu środków unijnych Wypowiedz Danuty Hubner Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Bruksela, 21 lisopada 2007r.

15 Administracja - wydatki Zatrudnienie ogółem – 335 w tym: UE Ogółem – 376 w tym: UE Nastąpiło zmniejszenie liczby pracowników nie zajmujących się wdrażaniem programów unijnych o 20 osób (z 275 do 255 osób) Średnia płaca Średnia płaca w 2007 r. ogółem pracowników zł Pracowników opłacanych z PT (UE) – zł Płaca bez kadry kierowniczej – zł

16 Administracja - wydatki. W roku 2007 utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego bez wydatków inwestycyjnych -wydatki zł -w tym: UMWP – Fundusze UE – W roku 2008 utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego bez wydatków inwestycyjnych -wydatki zł w tym: UMWP – Fundusze UE – Wzrost wydatków o 12,42 %

17 Wdrażanie RPO i PO KL zatrudnienie zatrudnienie – 62,3 osoby średnia płaca – 2 448,90 zł zatrudnienie – 101,25 osób średnia płaca – 2 074,22 zł – plan zatrudnienie – 178 osób średnia płaca – 2 281,00 zł

18 Zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych Jednostki budżetowe Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Wojewódzki zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzki Urząd Pracy – udział własny Pomoc Techniczna5 250 UMWP – Lotnisko Krywlany Rozbudowa budynku przy ul. Kleeberga Budowa Szelment Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne – udział własny Pomoc Techniczna Szkoła Policealna nr 2 w Białymstoku

19 Zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych Jednostki budżetowe Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – inwestycje drogowe zakupy inwestycyjne i rob.bud Razem

20 Zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych Wybrane inwestycje drogowe realizowane z dochodów własnych Przebudowa mostu na rzece Nurzec wraz z dojazdami w Brańsku w ciągu drogi wojewódzkiej nr Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku Krypno-Tykocin ¹ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna - Jedwabne ¹ Przebudowa drogi nr 678 Białystok - Kleosin Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku granica województwa - Nowogród ¹ współfinansowanie z RPO

21 O p e r a Wydatki dotychczasowe 2005 – , – , – ,00 (plan I etapu) Z budżetu 2007 r. rozpoczyna się realizacja II etapu budowy na kwotę ,00 zł Dofinansowanie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko zł - nie przekracza 84 % wydatków kwalifikowanych Oddanie do użytku 2010 r.

22 Szelment Dotychczasowe wydatki 2005 – , – , – , plan – Łączny koszt zadania Łączny koszt zadania zł, W tym środki pochodzące z UE – W tym środki pochodzące z UE – ,15 zł Oddanie do użytku 2008 r.

23 Służba zdrowia Wydatki inwestycyjne zł z tego: Pokrycie udziałów własnych przy realizacji RPO zł Inwestycje realizowane wyłącznie z dochodów własnych zł Wartość inwestycji w służbie zdrowia w 2008 r zł ok zł

24 Kultura Na bieżącą działalność wszystkie placówki mają zaplanowane wydatki wyższe niż w 2007 r. Ponadto: Utworzono rezerwę w wysokości zł na pokrycie udziałów własnych do programów objętych mecenatem państwa (MKiDzN) Utworzono rezerwę w wysokości zł na pokrycie udziałów własnych do programów objętych mecenatem państwa (MKiDzN) Utworzono rezerwę w wysokości zł na pokrycie wkładów własnych do projektów realizo- Utworzono rezerwę w wysokości zł na pokrycie wkładów własnych do projektów realizo- wanych w ramach RPO wanych w ramach RPO

25 Środki UE. W związku z nie rozstrzygnięciem konkursów na projekty w ramach RPO utworzono rezerwę na udziały własne w wysokości: zł

26


Pobierz ppt ". Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. 29.11.2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google