Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. 29.11.2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ". Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. 29.11.2007 r."— Zapis prezentacji:

1 . Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. 29.11.2007 r.

2 Realizm osnową projektu budżetu Dochody własne budżetu, w szczególności wpływy z tytułu podatku CIT i PIT przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2007 r. Założono jednak zmniejszenie wpływów z tytułu podatku PIT o jeden milion złotych z tytułu ulg na dzieci. W podatku CIT uwzględniono zmniejszenie udziału województwa z 15,9 % na 14 %. Wysokość subwencji przyjęto w wysokościach zgodnych z pismem Ministra Finansów. Uwzględniono wysokość tych dotacji na zadania zlecone, które są już potwierdzone decyzjami Wojewody Podlaskiego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych województwa przyjęto z szacunków wartości mienia przeznaczonego do sprzedaży w 2008 r. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niezbędnej na funkcjonowanie jednostek finansowanych przez województwo Zabezpieczono wydatki związane z obsługą zadłużenia województwa Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 12 357 160 zł, oraz spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 12 357 160 zł., w związku z tym nie nastąpi zwiększenie zadłużenia budżetu.

3 Plusy Nie postępuje proces dalszego zadłużania budżetu województwa, Zabezpieczono w pełni środki finansowe na udziały własne przy realizacji inwestycji współ finansowanych ze środków UE (także wszystkim jednostkom) Zwiększenie udziału wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu, Zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje mające kapitalne znaczenie dla rozwoju województwa – realizowane przez Województwo (Opera Podlaska, lotnisko Krywlany,Ośrodek Sportów Zimowych Szelment) Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność - w stopniu zadawalającym - jednostkom finansowanym przez samorząd wojewódzki, Zmniejszanie się udziału wydatków administracyjnych w wydatkach ogółem. Minusy Zważywszy na sytuację finansową Narodowego Funduszu Zdrowia i poziom kontraktowania usług na 2008 r., zagrożeniem dla budżetu może stać się fakt wysokich poręczeń kredytów dla placówek służby zdrowia,

4 Dochody, wydatki, deficyt. Dochody budżetu 341 314 859 PLN Wydatki budżetu 345 330 932 PLN Deficyt budżetu 4 016 073 PLN = -

5 Pokrycie deficytu. Deficyt budżetu 4 016 073 PLN Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie dla realizowanych projektów w ramach Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego

6 Dochody, wydatki, deficyt Dochody, wydatki, deficyt w projektach uchwał budżetowych w latach 2005 - 2008 200512 736 205 200619 782 752 200718 569 160 200812 357 160 Deficyt w projekcie budżetu na 2008 r. wynosi 1,18 % planowanych dochodów Wysokość kredytów w uchwałach budżetowych 2005 – 2008.

7 Dochody, wydatki, deficyt Dochody, wydatki, deficyt w projektach budżetów lat 2005-2008

8 Spłaty kredytów, wykup obligacji oraz poręczenia szpitalom Ustawa o finansach publicznych Art.. 169. 1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 1.spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art.. 82 ust.1 pkt. 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.. 82 ust. 1, 2.wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art.. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art.. 82 ust. 1, 3.potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji - nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego

9 Dług budżetu Ustawa o finansach publicznych Art.. 170. 1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. 2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. 3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

10 Dochody własne plus subwencje porównanie do 2007 r.

11 Przyrost zadłużenia

12 Dochody własne w związku ze zmianą ustawy o dochodach jst udział województwa w podatku CIT uległ zmniejszeniu z 15,9 % do 14,0 %. zmniejszenie wpływów z tytułu PIT spowodowane jest wprowadzeniem ulgi rodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

13 Wydatki budżetu

14 Województwo Podlaskie jest jednym z najlepszych regionów w pozyskiwaniu środków unijnych Wypowiedz Danuty Hubner Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Bruksela, 21 lisopada 2007r.

15 Administracja - wydatki Zatrudnienie 31.12.2006 ogółem – 335 w tym: UE - 60 28.11.2007 Ogółem – 376 w tym: UE - 121 Nastąpiło zmniejszenie liczby pracowników nie zajmujących się wdrażaniem programów unijnych o 20 osób (z 275 do 255 osób) Średnia płaca Średnia płaca w 2007 r. ogółem pracowników - 2 662 zł Pracowników opłacanych z PT (UE) – 2 180 zł Płaca bez kadry kierowniczej – 2 487 zł

16 Administracja - wydatki. W roku 2007 utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego bez wydatków inwestycyjnych -wydatki 23 475 000 zł -w tym: UMWP – 15 410 000 -Fundusze UE – 7 755 000 W roku 2008 utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego bez wydatków inwestycyjnych -wydatki 26 390 000 zł w tym: UMWP – 17 914 000 Fundusze UE – 8 146 000 Wzrost wydatków o 12,42 %

17 Wdrażanie RPO i PO KL zatrudnienie. 01.01.2007 zatrudnienie – 62,3 osoby średnia płaca – 2 448,90 zł 01.10.2007 zatrudnienie – 101,25 osób średnia płaca – 2 074,22 zł 31.12.2008 – plan zatrudnienie – 178 osób średnia płaca – 2 281,00 zł

18 Zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych Jednostki budżetowe Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego45 000 Wojewódzki zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych199 000 Wojewódzki Urząd Pracy – udział własny Pomoc Techniczna5 250 UMWP – Lotnisko Krywlany1 000 000 Rozbudowa budynku przy ul. Kleeberga6 000 000 Budowa Szelment4 859 902 Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego207 490 Zakupy inwestycyjne471500 Zakupy inwestycyjne – udział własny Pomoc Techniczna1 243 499 Szkoła Policealna nr 2 w Białymstoku380 000

19 Zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych Jednostki budżetowe Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach20 000 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży65 000 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży160 000 Biblioteka Pedagogiczna w Łomży250 000 Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku70 000 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – inwestycje drogowe12 503 000 zakupy inwestycyjne i rob.bud.516 000 Razem27 995 641

20 Zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych Wybrane inwestycje drogowe realizowane z dochodów własnych Przebudowa mostu na rzece Nurzec wraz z dojazdami w Brańsku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 2 200 000 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku Krypno-Tykocin 3 320 000¹ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna - Jedwabne 2 920 000¹ Przebudowa drogi nr 678 Białystok - Kleosin 1 200 000 Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku granica województwa - Nowogród 1 420 000 ¹ współfinansowanie z RPO

21 O p e r a Wydatki dotychczasowe 2005 – 1 914 577,78 2006 – 14 035 134,33 2007 – 24 565 461,00 (plan I etapu) Z budżetu 2007 r. rozpoczyna się realizacja II etapu budowy na kwotę 12 010 406,00 zł Dofinansowanie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 116 419 200 zł - nie przekracza 84 % wydatków kwalifikowanych Oddanie do użytku 2010 r.

22 Szelment Dotychczasowe wydatki 2005 – 886 103,64 2006 – 157 873,33 2007 – 10 118 151,17 7 926 805 2008 plan – 7 926 805 Łączny koszt zadania Łączny koszt zadania 19 600 000 zł, W tym środki pochodzące z UE – W tym środki pochodzące z UE – 6 148 995,15 zł Oddanie do użytku 2008 r.

23 Służba zdrowia Wydatki inwestycyjne 8 210 000 zł z tego: Pokrycie udziałów własnych przy realizacji RPO 2 210 000 zł Inwestycje realizowane wyłącznie z dochodów własnych 6 000 000 zł Wartość inwestycji w służbie zdrowia w 2008 r. 28 000 000 zł ok. 28 000 000 zł

24 Kultura Na bieżącą działalność wszystkie placówki mają zaplanowane wydatki wyższe niż w 2007 r. Ponadto: Utworzono rezerwę w wysokości 1 616 785 zł na pokrycie udziałów własnych do programów objętych mecenatem państwa (MKiDzN) Utworzono rezerwę w wysokości 1 616 785 zł na pokrycie udziałów własnych do programów objętych mecenatem państwa (MKiDzN) Utworzono rezerwę w wysokości 1 065 000 zł na pokrycie wkładów własnych do projektów realizo- Utworzono rezerwę w wysokości 1 065 000 zł na pokrycie wkładów własnych do projektów realizo- wanych w ramach RPO wanych w ramach RPO

25 Środki UE. W związku z nie rozstrzygnięciem konkursów na projekty w ramach RPO utworzono rezerwę na udziały własne w wysokości: 9 001 275 zł

26


Pobierz ppt ". Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 r. 29.11.2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google