Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny LITWA – POLSKA w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 28 lutego 2007 r. Białystok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny LITWA – POLSKA w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 28 lutego 2007 r. Białystok."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny LITWA – POLSKA w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 28 lutego 2007 r. Białystok

2 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Obszar kwalifikowany Podregiony na poziomie NUTS III Polska – białostocko-suwalski, ełcki; łomżyński i olsztyński (oba na zasadzie elastyczności) Litwa – Alytus, Marijampole; Taurage, Kowno, Wilno (z wyłączeniem miasta) – trzy ostatnie na zasadzie elastyczności

3 Uwaga: Mapa obszaru kwalifikowalnego Programu nie uwzględnia Wilna

4 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Zasada elastyczności dotyczy obszarów położonych niebezpośrednio przy granicy, przylegających do obszarów przygranicznych zgodnie z tą regułą maksymalnie do 20% wszystkich środków z budżetu Programu może być przekazanych w ramach wsparcia projektów w regionach nią objętych

5 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Zasady kwalifikowalności projektów infrastrukturalnych Lokalizacja na obszarach położonych w stosunkowo niewielkiej odległości od granicy (mniej więcej 100 kilometrów od granicy w przypadku polskich regionów) Projekty infrastrukturalne co do zasady będą mogły być realizowane w ściśle określonych powiatach, których lista zostanie dołączona do dokumentu programowego

6 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Budżet Programu Kwota pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 71,6 miliona euro (do tej sumy należy dodać środki ze współfinansowania) Projekty będą mogły być dofinansowywane w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych

7 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Osie priorytetowe Programu Inwestycje w infrastrukturę transgraniczną, wsparte przez współpracę gospodarczą i naukowo/technologiczną w celu zwiększenia konkurencyjności i wzrostu produktywności w regionie oraz poprawy warunków życia Wzmocnienie spójności transgranicznej i rozwiązywanie problemów społecznych poprzez promowanie inicjatyw transgranicznych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz kontaktów społeczności lokalnych; zachowanie tożsamości kulturowej i historycznej Pomoc Techniczna

8 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Oś priorytetowa I – działania modernizacja sieci i obiektów infrastrukturalnych położonych blisko granicy i przyczynianie się do wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju całego obszaru przygranicznego promocja współpracy biznesowej i przedsiębiorczości rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej

9 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Oś priorytetowa II – działania rozwój nowych i wzmocnienie istniejących sieci współpracy w obszarach edukacji, pracy, opieki społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu poprawa warunków życia zachowanie regionalnej tożsamości kulturowej i historycznej

10 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Potencjalni beneficjenci władze regionalne lub lokalne; instytucje zapewniające usługi publiczne zamówione przez te władze; inne podmioty prawne z udziałem władz regionalnych lub lokalnych lub działające w ich imieniu struktury szczebla centralnego działające w imieniu regionalnych lub lokalnych instytucji reprezentujących, odpowiedzialne za realizację zadań publicznych na poziomie regionalnych lub lokalnym regionalne i lokalne instytucje reprezentujące rząd, odpowiedzialne za realizację zadań publicznych na poziomie regionalnym/lokalnym Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) organizacje o charakterze transgranicznym (i.e. euroregiony) stowarzyszenia i instytucje biznesu, izby handlowe

11 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Potencjalni beneficjenci – cd. instytucje kulturalne, naukowe, badawcze i edukacyjne organizacje pozarządowe (NGO) – stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje non-profit parki narodowe i regionalne, parki krajobrazowe organizacje i centra turystyczne organizacje zajmujące się ochroną środowiska i energią społeczności lokalne oficjalnie zarejestrowane instytucje państwowe nie mające osobowości prawnej (w przypadku Polski)

12 Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Programu Wspólna Instytucja Zarządzająca – odpowiedzialna za zarządzanie programem operacyjnym Wspólna Instytucja Certyfikująca – odpowiedzialna za poświadczanie deklaracji wydatków i wniosków o płatność przed ich wysłaniem do Komisji Europejskiej oraz przekazywanie płatności partnerom wiodącym Wspólna Instytucja Audytowa – odpowiedzialna za weryfikację właściwego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli (ulokowana w kraju, w którym siedzibę ma Instytucja Zarządzająca) Wspólny Komitet Monitorujący – odpowiedzialny za efektywność i jakość wdrażania programu, w tym również za wybór projektów do dofinansowania Instytucja Zarządzająca, po konsultacjach z krajami członkowskimi uczestniczącymi w danym programie, tworzy organ pomocniczy - Wspólny Sekretariat Techniczny

13 Fundusz Małych Projektów (mikroprojektów) administrowanie Funduszem Mikroprojektów zostanie przekazane regionalnym/lokalnym organizacjom publicznym lub pozarządowym składającym się z przedstawicieli Polski i Litwy; uproszczony proces aplikacyjny; szybsza procedura kontraktowania; maksymalne dofinansowanie projektu ze środków EFRR 100 tys. euro; działania miękkie + infrastruktura wspomagająca.

14 Cykl życiowy operacji 1. Przygotowanie aplikacji W Programie Sąsiedztwa obowiązuje jednolity proces aplikacji oraz jednolity proces selekcji mający zastosowanie na całym obszarze. Dla każdego projektu należy wypełnić jeden wniosek. Przed opracowaniem projektu należy dokładnie zapoznać się z dokumentami programowymi, w szczególności zasady kwalifikowalności i kryteria wyboru projektów 2. Nabór wniosków – proces ciągły wnioski składane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie; (decyduje data dostarczenia wniosku do WST); Regionalne Punkty Kontaktowe po polskiej stronie; ilość oryginałów, kopii, dopuszczalny język wniosku aplikacyjnego - w dokumentach szczegółowych.

15 Proces aplikacyjny Partner Wiodący projektu Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie Wspólny Komitet Monitorujący Regionalny Punkt Kontaktowy UM rejestracja,ocena formalna i techniczna wybór i zatwierdzenie projektów Informacja i pomoc Partner 1 Partner 2 WNIOSEK Partner 3

16 3. Wybór operacji i kontraktowanie (Umowa pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Partnerem Wiodącym projektu); 4. Realizacja projektu (realizacja rzeczowa i finansowa projektu, obowiązek raportowania, zasady promocji) Cykl życiowy operacji – c.d.

17 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Departament Współpracy Terytorialnej www.mrr.gov.pl www.interreg.gov.pl Osoby do kontaktu: Joanna.Skorulska@mrr.gov.plAndrzej.Gawron@mrr.gov.pl

18 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny LITWA – POLSKA w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 28 lutego 2007 r. Białystok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google