Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w praktyce Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w praktyce Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w praktyce Fundusz Współpracy

2 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Program prezentacji Budowanie partnerstwa krajowego i ponadnarodowego Procedura selekcji Finansowanie Partnerstw na Rzecz Rozwoju Monitoring wdrażania projektów Promocja rezultatów projektów Praktyczne przykłady projektów / Partnerstw Fundusz Współpracy

3 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Dlaczego EQUAL? swobodny przepływ dobrych pomysłów testowanie nowych rozwiązań pomoc potrzebującym szeroki zakres grup odbiorców nieograniczone możliwości działania kontakty międzynarodowe (wyjazdy) duże fundusze brak wkładu własnego Fundusz Współpracy

4 Kto może uczestniczyć w EQUAL?
Wszystkie organizacje i instytucje Brak ograniczeń – każdy legalnie funkcjonujący w Polsce podmiot Fundusz Współpracy

5 Partnerstwa mogą tworzyć:
samorządy lokalne oraz instytucje im podlegające organizacje samorządowe ośrodki pomocy społecznej wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy organizacje pozarządowe instytucje edukacyjne i szkoleniowe związki pracowników i pracodawców przedsiębiorstwa szkoły, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze ministerstwa i urzędy centralne instytucje, kościoły i związki wyznaniowe Fundusz Współpracy

6 Na czyją rzecz działa PRR?
osoby długotrwale bezrobotne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym młodzież (absolwenci) osoby w wieku lat osoby niepełnosprawne grupy etniczne repatrianci i uchodźcy kobiety niekorzystnie usytuowane na rynku pracy mieszkańcy obszarów wiejskich i zaniedbanych gospodarczo pracownicy sektorów restrukturyzowanych Fundusz Współpracy

7 w drodze do osiągnięcia celów
Idea EQUAL EQUAL jest początkiem w drodze do osiągnięcia celów Fundusz Współpracy

8 W jaki sposób realizowany jest EQUAL?
EQUAL jest wdrażany przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR) tworzone specjalnie na potrzeby jego założeń PRR stanowi całość zwaną Projektem Fundusz Współpracy

9 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Czym jest Partnerstwo? Przypomnijmy: Partnerstwo jest najmniejszym, ale najważniejszym „aktorem” EQUAL Partnerstwo nie musi posiadać statusu prawnego skupia uczestników kluczowych dla danego sektora lub obszaru angażuje istotne instytucje sektora społecznego, publicznego i prywatnego celem Partnerstwa jest znalezienie rozwiązania konkretnego problemu Fundusz Współpracy

10 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Modele Partnerstwa model parasolowy CEL Grupa zarządzająca Projekt partnerski 1 Projekt partnerski 2 Projekt partnerski 3 model liniowy CEL Partner 1 Partner 2 Partner 3 Fundusz Współpracy

11 Jak stworzyć Partnerstwo?
wybór jednego spośród pięciu tematów określonych w Programie Inicjatywy Wspólnotowej (PIW) odniesienie założeń tematu do uwarunkowań lokalnych albo branżowych wybór charakteru partnerstwa (geograficzne -sektorowe, parasolowe - liniowe) dobór organizacji i instytucji partnerskich pod kątem wybranego tematu i celu, charakteru Partnerstwa i zasad EQUAL Fundusz Współpracy

12 Jak stworzyć Partnerstwo? cd.
wspólna strategia działania szczegółowy program pracy oraz plan finansowy podział kompetencji i zadań partnerów wybór organizacji zarządzającej i kontaktowej jasne określenie ram czasowych identyfikacja przyszłych rezultatów i sposobów ich upowszechniania Fundusz Współpracy

13 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Pamiętajmy! Nie ma dobrych albo złych modeli PRR - musi to być mechanizm dobrze działający, ale żeby PRR dobrze działało potrzeba czasu na jego budowę i konsolidację oraz niezbędne jest zaufanie między partnerami. Fundusz Współpracy

14 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Co już wiemy? Kto może wziąć udział? Kto jest adresatem EQUAL? Czym jest Partnerstwo na Rzecz Rozwoju? Jak zbudować Partnerstwo? złożenie wniosku Fundusz Współpracy

15 Jak przystąpić do EQUAL?
Wybór potencjalnych Partnerstw odbywa się na podstawie wniosku o finansowanie projektu złożonego przez projektodawcę Fundusz Współpracy

16 Wniosek o finansowanie projektu
Wniosek musi zawierać elementy konieczne do uwzględnienia go w procedurze selekcji (opisane w Programie Inicjatywy Wspólnotowej – PIW) Wnioski aplikacyjne podlegają procedurze wyboru przez Komisję Wyboru Projektów oraz Podkomisję Oceny Projektów termin ostateczny składania wniosków – lipiec 2004 Pamiętajmy: jedyna szansa na przystąpienie do EQUAL jest właśnie w tym roku! Fundusz Współpracy

17 Procedura wyboru wniosku
WNIOSEK Procedura wyboru wniosku Krajowa Struktura Wsparcia (KSW) Komisja Wyboru Projektów - weryfikacja wniosku pod względem formalnym weryfikacja formalna wniosek do uzupełnienia przyjęcie wniosku i nadanie numeru odrzucenie wniosku ocena merytoryczna Podkomisja Oceny Projektów ocena merytoryczna wniosku i ułożenie listy rankingowej decyzja Instytucja Zarządzająca (IZ) - zatwierdzanie wniosków do realizacji odrzucenie wniosku przyjęcie wniosku odwołanie od decyzji do Ministra GPiPS podpisanie umowy Fundusz Współpracy

18 Wniosek - kryteria oceny
Kryteria formalne Kompletność wniosku Kryteria merytoryczne: Cel projektu Charakterystyka grup docelowych Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Roboczy plan działania Planowane wydatki Fundusz Współpracy

19 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Co dalej? Działanie 1 Po procedurze wyboru i zatwierdzeniu wniosków o finansowanie i podpisaniu umów na finansowanie Działania 1 rozpoczyna się jego realizacja - etap budowania trwałego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju oraz nawiązywania współpracy ponadnarodowej rozpoczęcie Działania 1 - wrzesień/październik 2004 czas trwania - nie dłużej niż 6 miesięcy Fundusz Współpracy

20 Współpraca ponadnarodowa
Kolejnym etapem jest tworzenie wraz z zagranicznymi PRR - - Partnerstwa Ponadnarodowego (PP) Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - poziom ponadnarodowy Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - poziom krajowy Fundusz Współpracy

21 Ponadnarodowy charakter Partnerstwa
Partnerstwa są zobowiązane do współpracy ponadnarodowej, udziału w sieciach tematycznych, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz do pomocy w mainstreamingu na poziomie krajowym Współpraca ponadnarodowa umożliwia swobodny przepływ dobrych pomysłów oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań na poziomie europejskim W Partnerstwie Ponadnarodowym (PP) wymagane jest przynajmniej jedno partnerstwo z innego państwa członkowskiego UE Fundusz Współpracy

22 Jak zbudować Partnerstwo Ponadnarodowe?
Należy: ustalić cele dla Partnerstwa określić dostępne i potrzebne zasoby (finansowe, ludzkie) zastanowić się, co Partnerstwo może zaoferować i jakie są jego potrzeby rozpocząć poszukiwanie partnerów Fundusz Współpracy

23 Poszukiwanie partnerów
Określ jakiego Partnerstwa poszukujesz Jeśli preferujesz określone Państwo Członkowskie, sprawdź jakie tematy zostały przez nie wybrane Skorzystaj z istniejących powiązań Europejska Baza Danych EQUAL (ECDB) jako narzędzie umożliwiające wyszukiwanie partnerów: Fundusz Współpracy

24 Działanie 1 Konsolidacja PRR
Pod koniec Działania 1 PRR zobowiązane są przedstawić dwa dokumenty Porozumienie o utworzeniu PRR Porozumienie o Partnerstwie Ponadnarodowym Porozumienia, oceniane przez Komisję Wyboru Projektów, stanowią podstawę do zakwalifikowania Partnerstw do Działania 2 Fundusz Współpracy

25 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Kolejne działania Działanie 2 – realizacja założeń projektu zgodnie z planem przedstawionym przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (czas trwania 2-3 lata) Fundusz Współpracy

26 Kolejne działania cd Działanie 3 – upowszechnianie i mainstreaming wyników - rozpoczyna się od chwili kiedy znane są pierwsze rezultaty Działania 2 (Działania 2 i 3 będą realizowane jednocześnie) Działania 2 i 3 będą poprzedzone procesem wyboru wniosków i podpisywania umów Fundusz Współpracy

27 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Plan finansowy Całkowity budżet Programu w Polsce w latach 178,53 mln € Z czego: - 75% to wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 25% to wkład krajowy Szacunkowa wartość całości projektu 0,5 – 3 mln € Fundusz Współpracy

28 Jakie kategorie działań finansuje EQUAL?
Wsparcie osób Wsparcie dla struktur i systemów Działania towarzyszące Fundusz Współpracy

29 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Wsparcie osób działania edukacyjne szkolenia zawodowe praktyki działania promujące zatrudnianie zwiększanie zatrudnienia w dziedzinie nauki i badań tworzenie nowych źródeł zatrudnienia Fundusz Współpracy

30 Wsparcie dla struktur i systemów
udoskonalanie systemów edukacji i szkoleń modernizacja służb zatrudnienia rozwój powiązań pomiędzy światem nauki, pracy, edukacji i szkoleń rozwój systemu badań potrzeb rynku pracy Fundusz Współpracy

31 Działania towarzyszące
podnoszenie świadomości społecznej dostarczanie usług opiekuńczych promowanie rozwoju społeczno-edukacyjnego w celu zapewnienia metod integracji z rynkiem pracy Fundusz Współpracy

32 Wydatki kwalifikowalne
opisane w dokumentach źródłowych i roboczych EQUAL różne dla Działania 1, 2 i 3 w ograniczonym zakresie także typy działań, które mogą być sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej Fundusz Współpracy

33 Wydatki kwalifikowalne Dokumenty
Rozporządzenie KE 1145/2003 – zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków i operacji finansowanych przez fundusze Program Inicjatywy Wspólnotowej (PIW) Uzupełnienie Programu Poradnik dla Partnerstw na Rzecz Rozwoju Fundusz Współpracy

34 Wydatki kwalifikowalne
Przykłady: koszty podróży i pobytu koszty wynajmu pomieszczeń dla przedstawicieli PRR koszty zakupu i ubezpieczenia sprzętu komputerowego i biurowego koszty działań promocyjnych koszty osobowe Fundusz Współpracy

35 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Monitoring (1) Proces systematycznego zbierania i analizy ilościowych i jakościowych danych na temat wdrażanych projektów i całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym Cel monitoringu: - zapewnienie zgodności realizacji projektu i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami - dobry system monitoringu umożliwia łatwe wykrywanie nieprawidłowości we wdrażaniu EQUAL Fundusz Współpracy

36 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl
Monitoring (2) Zadania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR): Przygotowywanie, wprowadzenie danych i złożenie raportów dla Krajowej Struktury Wsparcia (KSW) Zadania KSW: kontrola danych wprowadzanych przez PRR do raportów monitorujących na poziomie projektu opracowywanie raportów monitorujących na poziomie tematów EQUAL wprowadzanie danych do ECDB i ich aktualizacja Fundusz Współpracy

37 Czemu służy Partnerstwo?
wypracowanie nowych sposobów działania testowanie rozwiązań upowszechnianie rezultatów adaptacja rezultatów (mainstreaming) na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim Fundusz Współpracy

38 Upowszechnianie dobrych praktyk i mainstreaming
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju zobowiązane są zaplanować sposób: upowszechniania rezultatów projektu włączania rezultatów do polityk lokalnych, krajowych i wspólnotowych (mainstreaming) współpracy w ramach krajowych i ponadnarodowych sieci tematycznych Fundusz Współpracy

39 EQUAL to swobodny przepływ dobrych pomysłów
Dobre praktyki EQUAL to swobodny przepływ dobrych pomysłów Fundusz Współpracy

40 Ożywienie dalekiej północy
Dobra praktyka (1) Ożywienie dalekiej północy Temat PRR: warunki pracy i życia osób zamieszkujących cztery najbardziej wysunięte na północ regiony Szwecji Cel projektu: promocja rozwiązań sprzyjających wzrostowi atrakcyjności życia i pracy na północy Szwecji Grupy docelowe: osoby młode Skład PRR: samorządy, urzędy administracji lokalnej, uczelnie, małe i średnie przedsiębiorstwa. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Fundusz Współpracy

41 Ożywienie dalekiej północy
Dobra praktyka (1) cd. Ożywienie dalekiej północy Sposoby realizacji: PRR podzieliło projekt na trzy obszary tematyczne: Oferowanie pomocy poszczególnym mieszkańcom oraz biurom pośrednictwa pracy w usuwaniu przeszkód utrudniających tworzenie nowych miejsc pracy Informowanie o potencjalnych możliwościach regionu w celu zainteresowania młodych ludzi pracą i życiem na tym terenie Zachęcanie do otwierania nowych przedsiębiorstw i rozwoju już istniejących Fundusz Współpracy

42 W trosce o kobiety mieszkające na wsi
Dobra praktyka (2) W trosce o kobiety mieszkające na wsi Temat PRR: warunki życia i pracy kobiet mieszkających na wsi Cel projektu: promocja programów, które czynią warunki życia i pracy na wsi bardziej atrakcyjnymi Grupy docelowe: kobiety mieszkające na wsi Skład PRR: agencja rozwoju gospodarczego, organizacje pozarządowe. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Niemiec, Belgii, Grecji, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Fundusz Współpracy

43 W trosce o kobiety mieszkające na wsi
Dobra praktyka (2) cd. W trosce o kobiety mieszkające na wsi Sposoby realizacji: Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb i oczekiwań kobiet Opracowanie materiałów szkoleniowych Organizowanie seminariów i wyjazdów studyjnych Fundusz Współpracy

44 Dobra praktyka (3) Pomoc uchodźcom, pomoc gospodarce
Temat PRR: rehabilitacja uchodźców po przejściach traumatycznych Cel projektu: przygotowanie modelu włączania uchodźców po przejściach traumatycznych do życia w lokalnej społeczności i do podjęcia pracy Grupy docelowe: uchodźcy z Sierra Leone i Liberii Skład PRR: instytucje medyczne, edukacyjne oraz odpowiedzialne za zatrudnienie i ubezpieczenia społeczne. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Niemiec, Grecji i Francji. Fundusz Współpracy

45 Dobra praktyka (3) cd. Pomoc uchodźcom, pomoc gospodarce
Sposoby realizacji: Zebranie informacji na temat życia, rodziny, edukacji i doświadczeń zawodowych uchodźców i opracowanie planów działania urzędów pracy Udzielanie wsparcia przez pracowników socjalnych i psychologów Utworzenie ośrodków dla uchodźców, organizowanie kursów rozwijających zainteresowania i nauki języka szwedzkiego Fundusz Współpracy

46 Dobra praktyka (4) Nauka nowego stylu życia
Temat PRR: włączenie imigrantek w życie społeczności lokalnych Cel projektu: promowanie metod wspierania kobiet, które przybyły do Szwecji jako imigrantki Grupy docelowe: kobiety, które osiedliły się w Szwecji Skład PRR: instytucje edukacji dorosłych, organizacje lokalne, urzędy zatrudnienia, urzędy administracji publicznej. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Danii i Wielkiej Brytanii. Fundusz Współpracy

47 Dobra praktyka (4) cd. Nauka nowego stylu życia Sposoby realizacji:
1. Przygotowanie programu trzyletniego kursu nauki języka szwedzkiego 2. Opracowanie zasad włączania imigrantek w życie społeczności lokalnych 3. Zorganizowanie systemu praktyk zawodowych Fundusz Współpracy

48 Dobra praktyka (5) Telepraca szansą dla niepełnosprawnych ruchowo
Temat PRR: telepraca jako część procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Cel projektu: opracowanie programu zatrudniania niepełnosprawnych oraz wydanie podręcznika promującego dobre praktyki Grupy docelowe: osoby niepełnosprawne Skład PRR: instytucje medyczne, instytuty naukowe. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Grecji i Niemiec. Fundusz Współpracy

49 Dobra praktyka (5) cd. Telepraca szansą dla niepełnosprawnych ruchowo
Sposoby realizacji: 1. Zaproszenie do programu dziewiętnastu niepełnosprawnych i przygotowanie indywidualnych planów powrotu do pracy 2. Promowanie projektu wśród pracodawców publicznych i prywatnych 3. Opracowanie podręcznika na temat wykorzystania telepracy w procesie rehabilitacji Fundusz Współpracy

50 Zapraszamy do EQUAL! Dziękujemy Państwu za poświęconą uwagę
Kontakt: Fundusz Współpracy


Pobierz ppt "Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w praktyce Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google