Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 EQUAL w praktyce Inicjatywa Wspólnotowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 EQUAL w praktyce Inicjatywa Wspólnotowa."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Współpracy 1 EQUAL w praktyce Inicjatywa Wspólnotowa

2 Fundusz Współpracy 2 Program prezentacji 1. Budowanie partnerstwa krajowego i ponadnarodowego 2. Procedura selekcji 3. Finansowanie Partnerstw na Rzecz Rozwoju 4. Monitoring wdrażania projektów 5. Promocja rezultatów projektów 6. Praktyczne przykłady projektów / Partnerstw

3 Fundusz Współpracy 3 Dlaczego EQUAL? swobodny przepływ dobrych pomysłów testowanie nowych rozwiązań pomoc potrzebującym szeroki zakres grup odbiorców nieograniczone możliwości działania kontakty międzynarodowe (wyjazdy) duże fundusze brak wkładu własnego

4 Fundusz Współpracy 4 Kto może uczestniczyć w EQUAL? Wszystkie organizacje i instytucje Brak ograniczeń – każdy legalnie funkcjonujący w Polsce podmiot

5 Fundusz Współpracy 5 Partnerstwa mogą tworzyć: samorządy lokalne oraz instytucje im podlegające organizacje samorządowe ośrodki pomocy społecznej wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy organizacje pozarządowe instytucje edukacyjne i szkoleniowe związki pracowników i pracodawców przedsiębiorstwa szkoły, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze ministerstwa i urzędy centralne instytucje, kościoły i związki wyznaniowe

6 Fundusz Współpracy 6 osoby długotrwale bezrobotne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym młodzież (absolwenci) osoby w wieku lat osoby niepełnosprawne grupy etniczne repatrianci i uchodźcy kobiety niekorzystnie usytuowane na rynku pracy mieszkańcy obszarów wiejskich i zaniedbanych gospodarczo pracownicy sektorów restrukturyzowanych Na czyją rzecz działa PRR?

7 Fundusz Współpracy 7 EQUAL jest początkiem w drodze do osiągnięcia celów Idea EQUAL

8 Fundusz Współpracy 8 W jaki sposób realizowany jest EQUAL? EQUAL jest wdrażany przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR) tworzone specjalnie na potrzeby jego założeń PRR stanowi całość zwaną Projektem

9 Fundusz Współpracy 9 Czym jest Partnerstwo? Przypomnijmy: - Partnerstwo jest najmniejszym, ale najważniejszym aktorem EQUAL - Partnerstwo nie musi posiadać statusu prawnego - skupia uczestników kluczowych dla danego sektora lub obszaru - angażuje istotne instytucje sektora społecznego, publicznego i prywatnego - celem Partnerstwa jest znalezienie rozwiązania konkretnego problemu

10 Fundusz Współpracy 10 Modele Partnerstwa model liniowy model parasolowy Partner 1Partner 2Partner 3 Grupa zarządzająca Projekt partnerski 3 Projekt partnerski 2 Projekt partnerski 1 CEL

11 Fundusz Współpracy 11 Jak stworzyć Partnerstwo? wybór jednego spośród pięciu tematów określonych w Programie Inicjatywy Wspólnotowej (PIW) odniesienie założeń tematu do uwarunkowań lokalnych albo branżowych wybór charakteru partnerstwa (geograficzne - sektorowe, parasolowe - liniowe) dobór organizacji i instytucji partnerskich pod kątem wybranego tematu i celu, charakteru Partnerstwa i zasad EQUAL

12 Fundusz Współpracy 12 Jak stworzyć Partnerstwo? cd. wspólna strategia działania szczegółowy program pracy oraz plan finansowy podział kompetencji i zadań partnerów wybór organizacji zarządzającej i kontaktowej jasne określenie ram czasowych identyfikacja przyszłych rezultatów i sposobów ich upowszechniania

13 Fundusz Współpracy 13 Pamiętajmy! Nie ma dobrych albo złych modeli PRR - musi to być mechanizm dobrze działający, ale żeby PRR dobrze działało potrzeba czasu na jego budowę i konsolidację oraz niezbędne jest zaufanie między partnerami.

14 Fundusz Współpracy 14 Co już wiemy? 1. Kto może wziąć udział? 2. Kto jest adresatem EQUAL? 3. Czym jest Partnerstwo na Rzecz Rozwoju? 4. Jak zbudować Partnerstwo? złożenie wniosku

15 Fundusz Współpracy 15 Jak przystąpić do EQUAL? Wybór potencjalnych Partnerstw odbywa się na podstawie wniosku o finansowanie projektu złożonego przez projektodawcę

16 Fundusz Współpracy 16 Wniosek o finansowanie projektu Wniosek musi zawierać elementy konieczne do uwzględnienia go w procedurze selekcji (opisane w Programie Inicjatywy Wspólnotowej – PIW) Wnioski aplikacyjne podlegają procedurze wyboru przez Komisję Wyboru Projektów oraz Podkomisję Oceny Projektów termin ostateczny składania wniosków – lipiec 2004 Pamiętajmy: jedyna szansa na przystąpienie do EQUAL jest właśnie w tym roku!

17 Fundusz Współpracy 17 podpisanie umowy przyjęcie wniosku przyjęcie wniosku i nadanie numeru Instytucja Zarządzająca (IZ) - zatwierdzanie wniosków do realizacji Krajowa Struktura Wsparcia (KSW) Komisja Wyboru Projektów - weryfikacja wniosku pod względem formalnym Podkomisja Oceny Projektów - ocena merytoryczna wniosku i ułożenie listy rankingowej decyzja weryfikacja formalna ocena merytoryczna WNIOSEK odrzucenie wniosku Procedura wyboru wniosku odwołanie od decyzji do Ministra GPiPS odrzucenie wniosku wniosek do uzupełnienia

18 Fundusz Współpracy 18 Wniosek - kryteria oceny Kryteria formalne –Kompletność wniosku Kryteria merytoryczne: –Cel projektu –Charakterystyka grup docelowych –Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu –Roboczy plan działania –Planowane wydatki

19 Fundusz Współpracy 19 Co dalej? Działanie 1 Po procedurze wyboru i zatwierdzeniu wniosków o finansowanie i podpisaniu umów na finansowanie Działania 1 rozpoczyna się jego realizacja - etap budowania trwałego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju oraz nawiązywania współpracy ponadnarodowej rozpoczęcie Działania 1 - wrzesień/październik 2004 czas trwania - nie dłużej niż 6 miesięcy

20 Fundusz Współpracy 20 Współpraca ponadnarodowa Kolejnym etapem jest tworzenie wraz z zagranicznymi PRR - - Partnerstwa Ponadnarodowego (PP) Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - poziom krajowy Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - poziom ponadnarodowy

21 Fundusz Współpracy 21 Ponadnarodowy charakter Partnerstwa Partnerstwa są zobowiązane do współpracy ponadnarodowej, udziału w sieciach tematycznych, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz do pomocy w mainstreamingu na poziomie krajowym Współpraca ponadnarodowa umożliwia swobodny przepływ dobrych pomysłów oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań na poziomie europejskim W Partnerstwie Ponadnarodowym (PP) wymagane jest przynajmniej jedno partnerstwo z innego państwa członkowskiego UE

22 Fundusz Współpracy 22 Jak zbudować Partnerstwo Ponadnarodowe? Należy: – ustalić cele dla Partnerstwa – określić dostępne i potrzebne zasoby (finansowe, ludzkie) – zastanowić się, co Partnerstwo może zaoferować i jakie są jego potrzeby – rozpocząć poszukiwanie partnerów

23 Fundusz Współpracy 23 Poszukiwanie partnerów Określ jakiego Partnerstwa poszukujesz Jeśli preferujesz określone Państwo Członkowskie, sprawdź jakie tematy zostały przez nie wybrane Skorzystaj z istniejących powiązań Europejska Baza Danych EQUAL (ECDB) jako narzędzie umożliwiające wyszukiwanie partnerów: https://equal.cec.eu.int/equal/jsp/index.jsp

24 Fundusz Współpracy 24 Działanie 1 Konsolidacja PRR Pod koniec Działania 1 PRR zobowiązane są przedstawić dwa dokumenty 1. Porozumienie o utworzeniu PRR 2. Porozumienie o Partnerstwie Ponadnarodowym Porozumienia, oceniane przez Komisję Wyboru Projektów, stanowią podstawę do zakwalifikowania Partnerstw do Działania 2

25 Fundusz Współpracy 25 Działanie 2 – realizacja założeń projektu zgodnie z planem przedstawionym przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (czas trwania 2-3 lata) Kolejne działania

26 Fundusz Współpracy 26 Działanie 3 – upowszechnianie i mainstreaming wyników - rozpoczyna się od chwili kiedy znane są pierwsze rezultaty Działania 2 (Działania 2 i 3 będą realizowane jednocześnie) Działania 2 i 3 będą poprzedzone procesem wyboru wniosków i podpisywania umów Kolejne działania cd

27 Fundusz Współpracy 27 Plan finansowy Całkowity budżet Programu w Polsce w latach ,53 mln Z czego: - 75% to wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 25% to wkład krajowy Szacunkowa wartość całości projektu 0,5 – 3 mln

28 Fundusz Współpracy 28 Jakie kategorie działań finansuje EQUAL? Wsparcie osób Wsparcie dla struktur i systemów Działania towarzyszące

29 Fundusz Współpracy 29 Wsparcie osób działania edukacyjne szkolenia zawodowe praktyki działania promujące zatrudnianie zwiększanie zatrudnienia w dziedzinie nauki i badań tworzenie nowych źródeł zatrudnienia

30 Fundusz Współpracy 30 Wsparcie dla struktur i systemów udoskonalanie systemów edukacji i szkoleń modernizacja służb zatrudnienia rozwój powiązań pomiędzy światem nauki, pracy, edukacji i szkoleń rozwój systemu badań potrzeb rynku pracy

31 Fundusz Współpracy 31 Działania towarzyszące podnoszenie świadomości społecznej dostarczanie usług opiekuńczych promowanie rozwoju społeczno-edukacyjnego w celu zapewnienia metod integracji z rynkiem pracy

32 Fundusz Współpracy 32 Wydatki kwalifikowalne opisane w dokumentach źródłowych i roboczych EQUAL różne dla Działania 1, 2 i 3 w ograniczonym zakresie także typy działań, które mogą być sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej

33 Fundusz Współpracy 33 Wydatki kwalifikowalne Dokumenty Rozporządzenie KE 1145/2003 – zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków i operacji finansowanych przez fundusze Program Inicjatywy Wspólnotowej (PIW) Uzupełnienie Programu Poradnik dla Partnerstw na Rzecz Rozwoju

34 Fundusz Współpracy 34 Wydatki kwalifikowalne Przykłady: koszty podróży i pobytu koszty wynajmu pomieszczeń dla przedstawicieli PRR koszty zakupu i ubezpieczenia sprzętu komputerowego i biurowego koszty działań promocyjnych koszty osobowe

35 Fundusz Współpracy 35 Monitoring (1) Proces systematycznego zbierania i analizy ilościowych i jakościowych danych na temat wdrażanych projektów i całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym Cel monitoringu: - zapewnienie zgodności realizacji projektu i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami - dobry system monitoringu umożliwia łatwe wykrywanie nieprawidłowości we wdrażaniu EQUAL

36 Fundusz Współpracy 36 Monitoring (2) Zadania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR): Przygotowywanie, wprowadzenie danych i złożenie raportów dla Krajowej Struktury Wsparcia (KSW) Zadania KSW: kontrola danych wprowadzanych przez PRR do raportów monitorujących na poziomie projektu opracowywanie raportów monitorujących na poziomie tematów EQUAL wprowadzanie danych do ECDB i ich aktualizacja

37 Fundusz Współpracy 37 Czemu służy Partnerstwo? wypracowanie nowych sposobów działania testowanie rozwiązań upowszechnianie rezultatów adaptacja rezultatów (mainstreaming) na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim

38 Fundusz Współpracy 38 Upowszechnianie dobrych praktyk i mainstreaming Partnerstwa na Rzecz Rozwoju zobowiązane są zaplanować sposób: – upowszechniania rezultatów projektu – włączania rezultatów do polityk lokalnych, krajowych i wspólnotowych (mainstreaming) – współpracy w ramach krajowych i ponadnarodowych sieci tematycznych

39 Fundusz Współpracy 39 Dobre praktyki EQUAL to swobodny przepływ dobrych pomysłów

40 Fundusz Współpracy 40 Dobra praktyka (1) Ożywienie dalekiej północy Temat PRR: warunki pracy i życia osób zamieszkujących cztery najbardziej wysunięte na północ regiony Szwecji Cel projektu: promocja rozwiązań sprzyjających wzrostowi atrakcyjności życia i pracy na północy Szwecji Grupy docelowe: osoby młode Skład PRR: samorządy, urzędy administracji lokalnej, uczelnie, małe i średnie przedsiębiorstwa. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

41 Fundusz Współpracy 41 Dobra praktyka (1) cd. Ożywienie dalekiej północy Sposoby realizacji: PRR podzieliło projekt na trzy obszary tematyczne: 1. Oferowanie pomocy poszczególnym mieszkańcom oraz biurom pośrednictwa pracy w usuwaniu przeszkód utrudniających tworzenie nowych miejsc pracy 2. Informowanie o potencjalnych możliwościach regionu w celu zainteresowania młodych ludzi pracą i życiem na tym terenie 3. Zachęcanie do otwierania nowych przedsiębiorstw i rozwoju już istniejących

42 Fundusz Współpracy 42 Dobra praktyka (2) W trosce o kobiety mieszkające na wsi Temat PRR: warunki życia i pracy kobiet mieszkających na wsi Cel projektu: promocja programów, które czynią warunki życia i pracy na wsi bardziej atrakcyjnymi Grupy docelowe: kobiety mieszkające na wsi Skład PRR: agencja rozwoju gospodarczego, organizacje pozarządowe. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Niemiec, Belgii, Grecji, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

43 Fundusz Współpracy 43 Dobra praktyka (2) cd. W trosce o kobiety mieszkające na wsi Sposoby realizacji: 1. Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb i oczekiwań kobiet 2. Opracowanie materiałów szkoleniowych 3. Organizowanie seminariów i wyjazdów studyjnych

44 Fundusz Współpracy 44 Dobra praktyka (3) Pomoc uchodźcom, pomoc gospodarce Temat PRR: rehabilitacja uchodźców po przejściach traumatycznych Cel projektu: przygotowanie modelu włączania uchodźców po przejściach traumatycznych do życia w lokalnej społeczności i do podjęcia pracy Grupy docelowe: uchodźcy z Sierra Leone i Liberii Skład PRR: instytucje medyczne, edukacyjne oraz odpowiedzialne za zatrudnienie i ubezpieczenia społeczne. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Niemiec, Grecji i Francji.

45 Fundusz Współpracy 45 Dobra praktyka (3) cd. Pomoc uchodźcom, pomoc gospodarce Sposoby realizacji: 1. Zebranie informacji na temat życia, rodziny, edukacji i doświadczeń zawodowych uchodźców i opracowanie planów działania urzędów pracy 2. Udzielanie wsparcia przez pracowników socjalnych i psychologów 3. Utworzenie ośrodków dla uchodźców, organizowanie kursów rozwijających zainteresowania i nauki języka szwedzkiego

46 Fundusz Współpracy 46 Dobra praktyka (4) Nauka nowego stylu życia Temat PRR: włączenie imigrantek w życie społeczności lokalnych Cel projektu: promowanie metod wspierania kobiet, które przybyły do Szwecji jako imigrantki Grupy docelowe: kobiety, które osiedliły się w Szwecji Skład PRR: instytucje edukacji dorosłych, organizacje lokalne, urzędy zatrudnienia, urzędy administracji publicznej. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Danii i Wielkiej Brytanii.

47 Fundusz Współpracy 47 Dobra praktyka (4) cd. Nauka nowego stylu życia Sposoby realizacji: 1. Przygotowanie programu trzyletniego kursu nauki języka szwedzkiego 2. Opracowanie zasad włączania imigrantek w życie społeczności lokalnych 3. Zorganizowanie systemu praktyk zawodowych

48 Fundusz Współpracy 48 Dobra praktyka (5) Telepraca szansą dla niepełnosprawnych ruchowo Temat PRR: telepraca jako część procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Cel projektu: opracowanie programu zatrudniania niepełnosprawnych oraz wydanie podręcznika promującego dobre praktyki Grupy docelowe: osoby niepełnosprawne Skład PRR: instytucje medyczne, instytuty naukowe. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Grecji i Niemiec.

49 Fundusz Współpracy 49 Dobra praktyka (5) cd. Telepraca szansą dla niepełnosprawnych ruchowo Sposoby realizacji: 1. Zaproszenie do programu dziewiętnastu niepełnosprawnych i przygotowanie indywidualnych planów powrotu do pracy 2. Promowanie projektu wśród pracodawców publicznych i prywatnych 3. Opracowanie podręcznika na temat wykorzystania telepracy w procesie rehabilitacji

50 Fundusz Współpracy 50 Zapraszamy do EQUAL! Dziękujemy Państwu za poświęconą uwagę Kontakt:


Pobierz ppt "Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 EQUAL w praktyce Inicjatywa Wspólnotowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google