Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Iwan Groźny i protopop Awwakum Eliza Małek 1 Narodziny nowych form wypowiedzi literackiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Iwan Groźny i protopop Awwakum Eliza Małek 1 Narodziny nowych form wypowiedzi literackiej."— Zapis prezentacji:

1 Iwan Groźny i protopop Awwakum Eliza Małek 1 Narodziny nowych form wypowiedzi literackiej

2 Iwan Groźny (1530-1584) Eliza Małek 2 Rekonstrukcja Gierasimowa

3 W oczach współczesnych Eliza Małek 3 Opinia Andrieja Kurbskiego – wyrażona w listach do Iwana IV i szczególnie ostro w jego Historii wielkiego księcia moskiewskiego (lata 70. XVI w.) – jest druzgocąca: Iwan Groźny to tyran pozbawiony uczuć ludzkich, zły człowiek i zły polityk. Anonimowy autor Historii o zdobyciu Kazania (1564- 1565) charakteryzuje Iwana Groźnego jako świetnego wodza i pobożnego człowieka.

4 Carowi nikt nie będzie dyktował, co ma robić Eliza Małek 4 Przeświadczenie o własnej wyższości Łamanie etykiety w życiu codziennym Gwałtowność reakcji Teatralizacja zachowań Ostentacyjna pobożność vs okrucieństwo, brutalność i obłuda Zamiłowanie do pijatyk i orgii, biesiad i tańców Za odmowę tańczenia w masce z pijanymi współbiesiadnikami Iwana Michał Riepnin-Obolenski zostaje – jak pisze Andriej Kurbski – zabity w cerkwi podczas nabożeństwa.

5 Eliza Małek 5 Car był pobożny i chociaż korząc się przed ikonami obmyślał zapewne swoje następne posunięcie, dbał o zbawienie swej duszy. [...] Troskliwie więc notował imiona i liczbę swych ofiar, by później przekazywać je do klasztorów, w których miano modlić się o ich zbawienie, a zarazem o odkupienie grzechów monarszych. (Serczyk, 94) Z lęku przed śmiercią w grzechu pisał też modlitwy, np.. Kanon do Archanioła, groźnego wojewody (czyli archanioła Michała, patrona carów rosyjskich), podpisując go pseudonimem Parfenij Urodiwyj (= odrażający grzesznik).

6 Miniatury przedstawiające koronację i wyjazd Iwana IV Eliza Małek 6

7 Kanon i łamanie zasad Eliza Małek 7 Iwan Groźny doskonale zna reguły konstruowania tekstów epistolarnych, ale stosuje je wybiórczo. Zachowuje formuły w części inicjalnej i finalnej (jako najbardziej wyraziste semantycznie), żeby pokazać się z dobrej strony, ale łamie je w części narracyjnej, chaotycznej, pełnej powtórzeń, odejść od zasadniczego tematu.

8 Eliza Małek 8 Благочестиваго Великого Государя царя и Великого князя Иоанна Васильевича всея Русии послание во все его Великие Росии государство на крестопреступников, князя Андрея Михаиловича Курбского с товарищи о их измене Бог наш Троица, иже прежде век сый, ныне есть, Отец и Сын и Святый Дух, ниже начала имать, ниже конца, о немже живем и движемся есмы, и имже царие царьствуют и сильнии пишут правду ; иже дана бысть единороднаго слова божия Иисус Христом, богом нашим, победоносная херугви и крест честный, и николи же победима есть, первому во благочестии царю Констянтину и всем православным царем и содержателем православия, и понеже смотрения божия слова всюду исполняшеся, божественным слугам божия слова всю вселенную, яко же орли летание отекше, даже искра благочестия доиде и до Руского царьства : ( царская власть – богом данная Константину, а после крещения и русским князьям )

9 Eliza Małek 9 Первое послание Ивана Грозного Курбскому ( перевод ) Благочестиваго Великого Государя царя и Великого князя Иоанна Васильевича всея Русии послание во все его Великие Росии государство на крестопреступников, князя Андрея Михаиловича Курбского с товарищи о их измене Бог наш Троице, прежде всех времен бывший и ныне сущий, Отец и Сын и Святой дух, не имеющий ни начала, ни конца, которым мы живем и движемся, именем которого цари прославляются и властители пишут правду. Богом нашим Иисусом Христом дана была единородного сына божия победоносная и вовеки непобедимая хоругвь крест честной первому из благочестивых царю Константину и всем православным царям и хранителям православия. И после того как исполнилась повсюду воля Провидения и божественные слуги слова божьего, словно орлы, облетели всю вселенную, искра благочестия достигла и Российского царства.

10 Eliza Małek 10 самодержавство божиим изволением почин от великого князя Владимера, просветившего всю Рускую землю святым крещением, и великого царя Владимера Манамаха, иже от грек высокодостойнейшую честь восприемшу, и храброго великого государя Александра Невского, иже над безбожными немцы победу показавшего, и хвалам достойного великого государя Дмитрея, иже за Доном над безбожными агаряны велику победу показавшаго, даже и до мстителя неправдам, деда нашего, великого государя Иванна, и в закосненных прародительствиях земля обретателя, блаженные памяти отца нашего, великого государя Василия, даже доиде и до нас, смиренных, скипетродержания Руского царствия. Мы же хвалим за премногую милость, произшедшую на нас, еже не попусти доселе десницы пашей единоплеменною кровию обагритися, понеже не восхитихом ни под ким же царства, но божиим изволением и прародителей и родителей своих благословением, яко же родихомся во царствии, тако и возрастохом и воцарихомся божиим велением, и родителей своих благословением свое взяхом, а не чюжое восхитихом. ( Иван Грозный доказывает, что самодержавие - от Бога, а он не узурпатор, но царь по наследству и по Божьему изволению.

11 Eliza Małek 11 Исполненное этого истинного православиясамодержавство Российского царства началось по божьему изволению от великого князя Владимира, просветившего Русскую землю святым крещением, и великого князя Владимира Мономаха, удостоившегося высокой чести от греков, и от храброго и великого государя Александра Невского, одержавшего великую победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Дмитрия, одержавшего за Доном победу над безбожными агарянами, вплоть до отомстителя за неправды деда нашего, великого князя Ивана, и до приобретателя исконных прародительских земель, блаженной памяти отца нашего великого государя Василия, и до нас, смиренных скипетродержателей Российского царства. Мы же хвалим бога за безмерную его милость, ниспосланную нам, что не допустил он доныне, чтобы десница наша обагрялась кровью единоплеменников, ибо мы не возжелали ни у кого отнять царства, но по божию изволению и по благословению прародителей и родителей своих как родились па царстве, так и воспитались, и возмужали, и божием повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее по благословению прародителей своих и родителей, а чужого не возжелали.

12 Обличения И аще не годно, почто тако творили есте ? Аще же творили есте, то почто, сами своею властию сотворив, на нас словеса воскладаете ? Аще бы и мы сие сотворили, несть дивно ; но понеже бо сие должно нашему повелению в вашем служении быти. Аще бы муж браниносец был еси, не бы еси исчитал бранные труды, но паче на предняя простирал бы ся ; аще же исщитаеши бранныя труды, то сего ради и бегун явился еси, яко нехотя бранных трудов понести, и сего ради во упокоении пребывати. Eliza Małek 12

13 Ślady ustnego myślenia Eliza Małek 13 Emocjonalność wypowiedzi Inwektywy Powtórzenia A.Kurbski krytykował styl Iwana, pisząc, że jest to wielce szumna paplanina, tak zarzygana jadowitymi słowami, że nie tylko nie przystoi to tak wielkiemu i sławnemu w całym świecie carowi, lecz nawet prostemu i ubogiemu żołnierzowi.

14 Инвективы И ты то все забыл, собацким изменным обычаем преступил крестное целование, ко врагом християнским соединился еси ; и к тому, своея злобы не разсмотряя, сицевыми и скудоумными глаголы, яко на небо камением меща, нелепая глаголеши, и раба своего во благочестия не стыдишися, и подобная тому сотворити своему владыце отвергался еси. (...) И тако ли убо честь подобная воздаяти от бога данному владыце, яко же бесовским обычаем яд отрыгаеши ?.. Что же, собака, и пишешь и болезнуеши, совершив такую злобу ? К чесому убо совет твои подобен будет, паче кала смердяй ?.. Eliza Małek 14

15 Eliza Małek 15 Но что еще глаголю ти много ? По премудрому Соломону : « С безумным не множи словес »; обличения бо ему о правде злоба слышати. Аще бы еси имел смысл цел и разум здрав, то по приточнику сему уподобился бы еси : « Разум премудраго яко потоп умножится и совети его яко животен источник ». Ты же буй сын, а утроба буяго, яко изгнивший сосуд ; ничто же удержано им суть ; такожде и ты разума стяжати не возможе. Писана нашея великия Россия преименитого, царствующаго, престольнаго града Москвы, степеней нашего царьскаго порога, от лета миросоздания 7072- го, иулиа месяца в 4 день.

16 Eliza Małek 16 Писание твое принято и прочитано внимательно. А так как змеиный яд ты спрятал под языком своим, поэтому хотя письмо твое по замыслу твоему и наполнено медом и сотами, но на вкус оно горше полыни ; как сказал пророк : « Слова их мягче елея, но подобны они стрелам ». Так ли привык ты, будучи христианином, служить христианскому государю ? Так ли следует воздавать честь владыке, от бога данному, как делаешь ты, изрыгая яд, подобно бесу ?.. Что ты, собака, совершив такое злодейство, пишешь и жалуешься ! Чему подобен твой совет, смердящий гнуснее кала ?.. Переход от сдержанного тона к инвективам.

17 Żywotność skatologii Moskwicin, jako i Polak abo którego inego narodu człowiek, kiedy chce by ć najtrefniejszym a najwi ę cej mówi ć, tedy si ę wi ę c we wszytkim głupstwie a sprosno ś ci popisze.(Dworzanin polski Ł. Górnickiego z roku 1566): Eliza Małek 17

18 Eliza Małek 18 Послание Ивана Грозного Василию Грязному Великого князя Ивана Васильевича всея Русии Василью Григорьевичю Грязному Ильину Писал ты, что за грехи взяли тебя в плен ; так надо было Васюшка, без пути средь крымских улусов не разъезжать ; а уж как заехал, надо было не по - объездному спать : ты думал, что в объезд приехал с собаками и зайцами, а крымцы самого тебя к седлу и привязали. Или ты думал, что и в Крыму можно так же, как у меня, стоя за кушаньем, шутить ? Крымцы так не спят, как вы, да вас, неженок, умеют ловить ; они не говорят, дойдя до чужой земли : « Пора домой !» Если бы крымцы были такими бабами, как вы, то им бы и за рекой не бывать, не только что в Москве. ( Опричник просил, чтоб его царь выкупил, Иван иронизирует над ним ) Если ты оценил себя выше меры и обещал за себя мену выше своей стоимости, как же можно дать за тебя такой выкуп ? Мерить такой неправильной мерой значит не пособить христианству, а разорить христианство. А если будет мена или выкуп по твоей мере, и мы тебя тогда пожалуем. Если же из гордости ты станешь против христианства, тогда Христос тебе противник !

19 Eliza Małek 19 « Послание адресовано опричнику и ближайшему сподвижнику царя Василию Грязному, назначенному в 1573 г. воеводой на Донец. На реке Молочные Воды он попал в плен к крымским татарам. В письме из плена к Грозному Грязной просил его выкупить или обменять на крымского полководца Дивея, находящегося в русском плену. Царь счел высокими размеры выкупа, о чем и сообщает в послании своему любимцу, высказывая заодно и недовольство опричниками ».

20 Awwakum (1621-1682) Eliza Małek 20 Wolność Awwakuma wynika z faktu, że on już się nikogo (oprócz Boga) nie boi, że ma poczucie misji (widząc we własnej osobie męczennika za prawdziwą wiarę) Nie musi się bać, gdyż uważa, że nikt z żywych już mu nie zagraża. Skrajny tradycjonalizm w poglądach paradoksalnie łączy się u niego z nowatorstwem maniery twórczej.

21 Eliza Małek 21 Kiedy przyjechałem, spotkałem si ę z ni ą potajemnie (z Morozow ą –E.M.). A potem poszedłem do cerkwi katedralnej, stan ą łem przed metropolit ą Pawełkiem i o ś wiadczyłem, ż e przyszedłem z własnej woli i ż e gotów jestem i ść na m ę ki. W tym czasie Teodozja modliła si ę za mnie gor ą co, abym miał dar słowa i przekonywania, kiedy otworz ę usta. Dzi ę ki te ż jej modłom mówiłem jak w natchnieniu, tak ż e a ż dziwili si ę i l ę kali nawet nieprzyjaciele Pana Boga, a nasi oskar ż yciele. (O trzech wyznawczyniach słowo płaczliwe, s.217-218)

22 14 lat w Pustoziersku Eliza Małek 22

23 Pustoziersk jako centrum podziemnej literatury Eliza Małek 23 Razem z Awwakumem w wi ę zieniu-ziemiance znalazł si ę jego ojciec duchowny i pisarz starzec Epifaniusz oraz diakon Fiodor. Tu powstawały ich utwory, w tym Ż ywot Awwakuma, liczne supliki, listy, pouczenia, utwory egzegetyczne, które rozsyłano po całej Rosji.

24 Pieniądze mogą wszystko... Eliza Małek 24 W liście do bojarzyny Morozowej z 1669 r. donosi, że list ten dotarł do adresatki w skrytce wykonanej przez starca Epifaniusza w drzewcu berdysza strzelca pilnującego więźniów. Listy wysyłane do współbraci wkładano również do skrytek w drewnianych krzyżach, a kolejni zmieniający się strażnicy przekazywali je adresatom. Pieniądze (duże sumy) na przekupywanie strażników Awwakum otrzymywał głównie od Morozowej.

25 Боярыня Морозова В. И. Сурикова Eliza Małek 25

26 Eliza Małek 26 Elementy tradycyjne w Żywocie [Wst ę p Epifaniusza] Protopop Awwakum nakłoniony został przez mnicha Epifaniusza, a mnich ten to jego ojciec duchowny, by napisał swój ż ywot, a ż eby nie poszło w zapomnienie dzieło Bo ż e; i gwoli tego nakłoniony został przez ojca duchownego na chwał ę Chrystusa Boga naszego. Amen. [Modlitwa] Przenaj ś wi ę tsza Trójco, Bo ż e i Stworzycielu całego ś wiata!... Rozwa ż ania O prawdziwo ś ci Ducha Ś wi ę tego w Symbolu wiary] i inne...

27 Część biograficzna Eliza Małek 27 Dzieci ń stwo i wy ś wi ę cenie Pokusa (widzenie) – symboliczna zapowied ź przyszłych cierpie ń za wiar ę Wy ś wi ę cenie Walka z Nikonem Zesłania i powroty (tu ś wietne opisy Syberii, jej przyrody i ludno ś ci; wzruszaj ą ce opowie ś ci o losie towarzysz ą cej mu rodziny, o wiernej Nastasji Markownie). Część postbiograficzna Zamiast opowie ś ci o ś mierci i cudach po ś miertnych – opowie ść o ś mierci współwyznawców.

28 Autoironia Eliza Małek 28 «Покой (т.е. комната – Э.М.) большой и у меня, и у старца (Епифания)... где пьем и едим, тут... и лайно испражняем, да складше на лопату, и в окошко!.. Мне видится, и у царя-тово, Алексея Михайловича, нет такого покоя». «Оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка, на лбу!» Традиционные символы Море –жизнь; корабль, плывущий по житейскому морю, - человеческая судьба; Якорь спасения – христианская вера.

29 Eliza Małek 29 Metoda twórcza « Сказать ли, кому я подобен ? Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу... У богатова человека, царя Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу ; у Павла апостола, у богатова гостя, ис полатей его хлеба крому выпрошу ; у Златоуста, у торговова человека, кусок словес его получю ; у Давыда царя и у Исаи пророков, у посадцких людей, по четвертине хлеба выпросил. Набрав кошель, да и вам даю... Ну, еште на здоровье, питайтеся, не мрите з голоду. Я опять побреду збирать по окошкам, еще мне надают » (548). Аввакум признает только смиренное писательство. Литературное умствование, напротив, есть грех и пагуба, « понеже ритор и философ не может быти християнин » (547).

30 Эмоциональность речи Междометия, обращения : « ох, горе !», « увы душе грешной », « чудно, чудно ». « ох, ох, бедныя ! Русь, чего - то тебе захотелось немецких поступков и обычаев ». Бранные и ласкательные выражения : « дворишко »,» кафтанишко », « детки », « мучка », « коровки да овечки », « знаю я вашв злохитрство, собаки.... митрополиты, архиепископы...» Описание внешних проявлений чувств : « охает », « и он, поклонясь низенько мне, говорит », « ноги задрожали, сердце озябло ».

31 Literatura Eliza Małek 31 W.A. Serczyk, Iwan IV Groźny, wyd. trzecie, Wrocław- Warszawa-Kraków 2004. Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, przełożył oraz wstępem i komentarzem opatrzył W. Jakubowski, Wrocław 1972.

32 Wnioski: Zachowanie w życiu codziennym a styl pisarza Eliza Małek 32 Orientacja na słuchacza, na ustne słowo (zarówno Iwan Groźny, jak i Awwakum wciąż rozmawiają ze słuchaczami, kłócą się z nimi, przekonują). Iwan Groźny czyni to z pozycji wszechmocnego cara, Awwakum z pozycji ojca duchownego, nauczyciela, kaznodziei, a nawet apostoła.


Pobierz ppt "Iwan Groźny i protopop Awwakum Eliza Małek 1 Narodziny nowych form wypowiedzi literackiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google