Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS, IV rok. Rok akademicki 2009-2010. Termin: 22 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS, IV rok. Rok akademicki 2009-2010. Termin: 22 stycznia."— Zapis prezentacji:

1

2 TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS, IV rok. Rok akademicki 2009-2010. Termin: 22 stycznia 2010 r.

3 Pytanie (kwestia) nr 01. Adres pocz- towy w komunikacji elektronicz- nej zawierać musi (łącznie): A. Adres IP i nickname B. Identyfikator i nazwę hosta. C. Nazwę hosta i adres IP. D. Żadna z powyższych ewentualności.

4 Pytanie (kwestia) nr 02. Dla jakiej części ludności Świata, cywilizacja Zachodu nie jest żadnym punktem odniesienia? (wedle Prof.. Baumana) A. 1/5 (jednej piątej). B. 2/5 (dwóch piątych). C. 3/5 (czterech piątych). D. Żadna z powyższych ewentualności.

5 Pytanie (kwestia) nr 03. Terminetyka informatycz- na ukuty został w: A. Połowie lat 70-tych XX w.; B. Połowie lat 80-tych XX w.; C. Połowie lat 90-tych XX w.. D. Żadna z powyższych ewentualności.

6 Pytanie (kwestia) nr 04. Komputer zarządzający pracą węzła systemu sieciowego to: A. Procesor główny; B. Klient; C. Host. D. Żadna z powyższych ewentualności.

7 Pytanie (kwestia) nr 05. Ile papieru (w kg) pochłania przeciętny nakład przeciętnej publikacji akademickiej (wykład. nr 3) ?: A. 150; B. 15; C. 1500. D. Żadna z powyższych ewentualności.

8 Pytanie (kwestia) nr 06. Ogólno- światowy system dyskusyjny, wykorzystu- jący Sieć dla potrzeb transmisji danych to: A. USERID; B. UUCP; C. USENET. D. Żadna z powyższych ewentualności.

9 Pytanie (kwestia) nr 07. Architektura komputera sterowanego programem jest osiągnięciem: A. Claudea Shannona; B. Norberta Wienera; C. Johna von Neumanna. D. Żadna z powyższych ewentualności.

10 Pytanie (kwestia) nr 08. Zapis 1800 znaków (format *.txt) na nośniku cyfrowym wymaga przestrzeni (około): A. 200 kB B. 20 kB C. 2 kB D. Żadna z powyższych ewentualności.

11 Pytanie (kwestia) nr 09. Tzw. supernoma- dyzacja społeczeńst- wa ( wedle A. Kocikows- kiego ) może być skutkiem: A. Małej elastyczności serwisów WWW; B. Złej jakości dostępnych obecnie języków programowania. C. Nieokiełznanego rozwoju technologii cyfrowych. D. Żadna z powyższych ewentualności.

12 Pytanie (kwestia) nr 10. Arytmometr i jednostka sterująca to: A. pamięć wewnętrzna B. pamięć zewnętrzna C. procesor systemu D. Żadna z powyższych ewentualności.

13 Pytanie (kwestia) nr 11. Kopiowanie danych (plików) z jednego komputera na inny kojarzysz z akronimem: A. AFP. B. DTP. C. NSF. D. Żadna z powyższych ewentualności.

14 Pytanie (kwestia) nr 12. Nazwisko: Dennis M. Ritchie kojarzone być winno z terminem: A. system operacyjny; B. protokół komunikacyjny; C. pamięć zewnętrzna. D. Żadna z powyższych ewentualności.

15 Pytanie (kwestia) nr 13. Nad konstrukcją ENIACa pracowali: A. Eckert i Mouchly B. Ritchie i Wozniak C. Bool i Shannon D. Żadna z powyższych ewentualności.

16 Pytanie (kwestia) nr 14. Z jaką usługą sieciową kojarzysz terminypost ibody (postu) ? A. Usenet; B. Lista dyskusyjna; C. Poczta elektroniczna. D. Żadna z powyższych ewentualności.

17 Pytanie (kwestia) nr 15. Do grona usług (serwisów) pozwalają- cych lepiej wykorzysty- wać Sieć do pracy zespołowej zaliczamy: A. TELNET; B. FTP; C. USENET. D. Żadna z powyższych ewentualności.

18 Pytanie (kwestia) nr 16. Która z usług bezwzględnie wymaga statusuon-line podczas pracy? A. Poczta elektroniczna; B. IRC; C. Lista dyskusyjna. D. Żadna z powyższych ewentualności.

19 Pytanie (kwestia) nr 17. Sieć komputerowa A. To maszyna cyfrowa + system operacyjny; B. To maszyna cyfrowa + banki danych; C. To maszyna cyfrowa+system operacyjny+bank danych+system połączeń z innymi komputerami. D. Żadna z powyższych ewentualności.

20 Pytanie (kwestia) nr 18. Do filozoficz- nych funda- mentów etyki komputero- wej zaliczamy: A. Strukturalizm. B. Nominalizm. C. Tomizm. D. Żadna z powyższych ewentualności.

21 Pytanie (kwestia) nr 19. Pierwsze mikrokompu- tery pojawiły się w połowie: A. Lat 50 XX w. B. Lat 60 XX w. C. Lat 80 XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności.

22 Pytanie (kwestia) nr 20. Z jakim terminem kojarzysz nazwy: FORTRAN, ALGOL, COBOL? A. języki programowania; B. protokoły sieciowe; C. aplikacje biurowe. D. Żadna z powyższych ewentualności.

23 Pytanie (kwestia) nr 21. Terminkanał kojarzysz z usługa sieciową znaną z akronimu: A. ICT. B. FTP. C. IRC. D. Żadna z powyższych ewentualności.

24 Pytanie (kwestia) nr 22. Który wynalazek zrewolucjoni- zował konstrukcję pamięci wewnętrznej komputerów?: A. Modem; B. Półprzewodnikowy układ scalony; C. GUI; D. Żadna z powyższych ewentualności.

25 Pytanie (kwestia) nr 23. Ojczyzną usługi o nazwieInternet Relay Chat jest: A. Finlandia. B. Holandia. C. Wielka Brytania. D. Żadna z powyższych ewentualności.

26 Pytanie (kwestia) nr 24. Jaka para pojęciowa kojarzona być winna z usługą o naz- wie telnet: A. adres IP - adres MAC; B. host lokalny - host odległy; C. download - upload. D. Żadna z powyższych ewentualności.

27 Pytanie (kwestia) nr 25. Zamykanie i otwieranie tzw. sesji na hoście unixowym kojarzysz z terminami: A. login - logout. B. input - output. C. download - upload. D. Żadna z powyższych ewentualności.

28 Pytanie (kwestia) nr 26. (...) zinstytucjo- nalizowany (...), usystematyzowa- ny proces kształcenia, gdzie użyte, czyli wykorzystane zostają na dużą skalę rozmaite media teleelektroniczne (...) kojarzysz z : (wykład nr 02) A. definicją terminu platforma e- learningowa. B. definicją terminu e-edukacja. C. definicją terminu e-learning. D. Żadna z powyższych ewentualności.

29 Pytanie (kwestia) nr 27. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak porządku (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy publikacji drukowanej. B. To cechy publikacji hipertekstowej. C. To cechy publikacji nie-cyfrowej. D. Żadna z powyższych ewentualności.

30 Pytanie (kwestia) nr 28. Thunderbird A. To nazwisko twórcy protokołu TCP/IP. B. To nazwa programu-klienta jednej z usług sieciowych. C. To nazwa głównego hosta w sieci AMU-NET. D. Żadna z powyższych ewentualności.

31 Pytanie (kwestia) nr 29. Nazwy:Linux,FreeBSD kojarzyć należy z terminem: A. aplikacje biurowe. B. protokoły komunikacyjne. C. języki programowania. D. Żadna z powyższych ewentualności.

32 Pytanie (kwestia) nr 30. Akronim HTTP kojarzyć należy z terminem: A. architektura sieci. B. język programowania. C. protokół komunikacyjny. D. Żadna z powyższych ewentualności.

33 Pytanie (kwestia) nr 31. Kwestia paszporty- zacji i autentykacji (wykład nr 13 ) związana była z projektem firmowanym przez korporację: A. Symantec Corporation; B. Microsoft Corporation; C. SUN Corporation. D. Żadna z powyższych ewentualności.

34 Pytanie (kwestia) nr 32. Nazwatelnet związana jest z terminem: A. sprzęt elektroniczny. B. systemy operacyjne. C. serwisy sieciowe. D. Żadna z powyższych ewentualności.

35 Pytanie (kwestia) nr 33. Radykalne uproszczenie komuniko- wania się użytkownika przeciętnego z mikrokom- puterem zaw- dzięczamy: A. Wynalazkowi T. Barnersa-Lee; B. Wynalazkowi terminala tekstowego[ C. Wynalazkowi GUI. D. Żadna z powyższych ewentualności.

36 Pytanie (kwestia) nr 34. Kamienie milowe w rozwoju etyki kom- puterowej stawiali: A. N. Wiener, D. Parker, J. Weizen- baum. B. N. Wagner, D. Pesly, J. Werdoch. C. M. Wesely, D. Push, J. Weslow. D. Żadna z powyższych ewentualności.

37 Pytanie (kwestia) nr 35. Lista dyskusyjna A. To system zapisów w mechanizmie przydziału kont. B. To nazwa jednej z usług (serwisów) sieciowych. C. To uporządkowane grono moderatorów w USENECIE. D. Żadna z powyższych ewentualności.

38 Pytanie (kwestia) nr 36. Nazwisko Eszter Hargittai należy kojarzyć z terminem: A. graficzny interfejs użytkownika; B. psychologia humanistyczna; C. podziały i wykluczenia cyfrowe. D. Żadna z powyższych ewentualności.

39 Pytanie (kwestia) nr 37. Za twórcę terminuhypertext uznawany jest: A. John von Neumann; B. Ted Nelson; C. Carl Rogers. D. Żadna z powyższych ewentualności.

40 Pytanie (kwestia) nr 38. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak porządku (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy linearnej struktury tekstowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy publikacji nie-cyfrowej. D. Żadna z powyższych ewentualności.

41 Pytanie (kwestia) nr 39. Termin:grupa dyskusyjna kojarzony być winien z nazwą (ew. akronimem): A. ARPANET; B. NSFNET; C. TELNET. D. Żadna z powyższych ewentualności.

42 Pytanie (kwestia) nr 40. System operacyjny UNIX powstał pod koniec lat: A. 50-tych XX w. B. 70-tych XX w. C. 90-tych XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności.

43 Pytanie (kwestia) nr 41. Termin hypertext interpreto- wany zgodnie z intencją T. Nelsona kojarzony być winien: A. Z określeniem sieć wiązek; B. Z określeniem sieć sieci; C. Z określeniem sieć tekstów. D. Żadna z powyższych ewentualności.

44 Pytanie (kwestia) nr 42. W którym roku IBM przedstawił konstrukcję pierwszego mikrokompu- tera klasy PC? A. 1961. B. 1971. C. 1981. D. Żadna z powyższych ewentualności.

45 Pytanie (kwestia) nr 43. Terminetyka kompu- terowa ukuty został w: A. Połowie lat 60-tych XX w.; B. Połowie lat 70-tych XX w.; C. Połowie lat 80-tych XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności.

46 Pytanie (kwestia) nr 44. Niepowta- rzalny identyfikator komputera w sieci to: A. Adres rejestru; B. Adres linii; C. Userid. D. Żadna z powyższych ewentualności.

47 Pytanie (kwestia) nr 45. Obszar pamięci (szerzej: zasobów) komputera oddany (wydzielony) dla potrzeb użytkownika kojarzysz z terminem: A. Konto użytkownika. B. Rejestr systemu. C. Usługa sieciowa. D. Żadna z powyższych ewentualności.

48 Pytanie (kwestia) nr 46. Nazwisko Walter Maner kojarzysz z: A. Określeniemsieć tekstów; B. Powstaniem UNIXa; C. Terminem etyka komputerowa. D. Żadna z powyższych ewentualności.

49 Pytanie (kwestia) nr 47. Język znaczników hiperteksto- wych znany jest z akronimu: A. PHP; B. HTML; C. MySQL. D. Żadna z powyższych ewentualności.

50 Pytanie (kwestia) nr 48. Jaki program komputerowy odpowiada za dynamiczny rozdział zasobów systemu informatycz- nego?: A. Skype; B. kompilator; C. system operacyjny; D. Żadna z powyższych ewentualności.

51 Pytanie (kwestia) nr 49. Pierwsza strona WWW pojawiła się w Sieci na początku: A. Lat 70-tych XX w.; B. Lat 80-tych XX w.; C. Lat 90-tych XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności.

52 Pytanie (kwestia) nr 50. Jaki termin powiązać należy z zadaniem regulacja zasad kontaktu między komputera- mi w Sieci?: A. graficzny interfejs użytkownika. B. system operacyjny. C. protokół komunikacyjny. D. Żadna z powyższych ewentualności.

53 KONIEC TESTU


Pobierz ppt "TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS, IV rok. Rok akademicki 2009-2010. Termin: 22 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google