Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SUM II rok. Rok akademicki 2006/2007. Termin: 4 i 5 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SUM II rok. Rok akademicki 2006/2007. Termin: 4 i 5 listopada."— Zapis prezentacji:

1

2 TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SUM II rok. Rok akademicki 2006/2007. Termin: 4 i 5 listopada 2006 r.

3 Pytanie nr 1. Konto użytkownika to: A. Obszar pamięci (zasobów) komputera wyodrębniony dla potrzeb użytkownika. B. Lista operacji wymiany plików w systemie FTP. C. Lista połączeń sieciowych wykonanych przez modem. D. Żadna z powyższych ewentualności

4 Pytanie nr 2. Zapis 1800 znaków (strona maszynopisu) na nośniku cyfrowym (format *.txt) wymaga przestrzeni A. 200 kBajtów B. 2000 kBajtów C. 20 000 kBajtów D. Żadna z powyższych ewentualności

5 Pytanie nr 3. Kamienie milowe w rozwoju etyki kom- puterowej stawiali: A. M. Wesely, D. Push, J. Weslow. B. N. Wiener, D. Parker, J. Weizen- baum. C. N. Wagner, D. Pesly, J. Werdoch. D. Żadna z powyższych ewentualności

6 Pytanie nr 4. Lista dyskusyjna A. To system zapisów w mechanizmie przydziału kont. B. To kolejka oczekujących na wysłanie postu. C. To grono moderatorów w USENECIE. D. Żadna z powyższych ewentualności

7 Pytanie nr 5. Jaka para pojęciowa kojarzona być winna z usługą o naz- wie telnet: A. adres IP - adres MAC; B. host lokalny - host odległy; C. download - upload. D. Żadna z powyższych ewentualności

8 Pytanie nr 6. HTML A. To skrót nazwy głównego serwera WWW; B. To nazwa nowego systemu operacyjnego (dla sieci); C. To akronim nazwy pewnego języka. D. Żadna z powyższych ewentualności

9 Pytanie nr 7. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak porządku (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy publikacji nie-cyfrowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy struktury hipertekstowej. D. Żadna z powyższych ewentualności

10 Pytanie nr 8. Adres IP A. To niepowtarzalny identyfikator konta użytkownika. B. To niepowtarzalny identyfikator komputera w sieci. C. To niepowtarzalny identyfikator miejsca w kodzie źródłowym. D. Żadna z powyższych ewentualności

11 Pytanie nr 9. Ile przeciętnych książek cyfrowych - format *.pdf (wykład nr 2) pomieści płyta CD (700 MB) A. 70000 B. 7000 C. 700 D. Żadna z powyższych ewentualności

12 Pytanie nr 10. Telnet A. Jest programem (klientem) telekonferencyjnym; B. Jest usługą sieciową; C. Jest przeglądarką WWW. D. Żadna z powyższych ewentualności

13 Pytanie nr 11. Terminal jest urządzeniem A. wejścia B. wyjścia C. wejścia i wyjścia D. Żadna z powyższych ewentualności

14 Pytanie nr 12. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak porządku (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy linearnej struktury tekstowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy publikacji nie-cyfrowej. D. Żadna z powyższych ewentualności

15 Pytanie nr 13. Login: A. Jest wezwaniem do otwarcia sesji na hoście unixowym. B. Jest wezwaniem do zamknięcia sesji na hoście unixowym. C. Jest wezwaniem do zawieszenia sesji na hoście unixowym. D. Żadna z powyższych ewentualności

16 Pytanie nr 14. Arytmometr i jednostka sterująca to: A. pamięć wewnętrzna; B. procesor systemu; C. pamięć zewnętrzna. D. Żadna z powyższych ewentualności

17 Pytanie nr 15. Forte Agent A. To nazwisko twórcy protokołu TCP/IP. B. To nazwa nowej usługi sieciowej. C. To nazwa głównego hosta w sieci AMU-NET. D. Żadna z powyższych ewentualności

18 Pytanie nr 16. Nad konstrukcją ENIACa pracowali: A. Eckert i Mouchly; B. Ritchie i Wozniak; C. Bool i Shannon. D. Żadna z powyższych ewentualności

19 Pytanie nr 17. Tzw. supernoma- dyzacja społeczeńst- wa może być skutkiem: A. Małej elastyczności serwisów WWW; B. Niekontrolowanego rozwoju technologii cyfrowych; C. Złej jakości dostępnych obecnie języków programowania. D. Żadna z powyższych ewentualności

20 Pytanie nr 18. Sieć komputerowa A. To maszyna cyfrowa wraz z systemem operacyjnym. B. To maszyna cyfrowa + banki danych. C. To maszyna cyfrowa+system operacyjny+bank danych. D. Żadna z powyższych ewentualności

21 Pytanie nr 19. Komputer zarządzający pracą węzła systemu sieciowego to: A. Procesor główny. B. Host C. LAN D. Żadna z powyższych ewentualności

22 Pytanie nr 20. Lista dyskusyjna A. To system zapisów w mechanizmie przydziału kont. B. To nazwa jednej z usług sieciowych. C. To grono moderatorów w USENECIE. D. Żadna z powyższych ewentualności

23 Pytanie nr 21. Obszar pamięci (zasobów) komputera wydzielony do dyspozycji użytkownika to: A. Zdalny terminal sieciowy. B. Lokalny terminal sieciowy. C. Host odległy D. Żadna z powyższych ewentualności

24 Pytanie nr 22. Adres pocztowy w komunikacji elektronicz- nej składa się z: A. Adresu IP i nickname-u B. Identyfikatora i nazwy hosta. C. Nazwy hosta i adresu IP. D. Żadna z powyższych ewentualności

25 Pytanie nr 23. Angielsko- języczna fraza: I seek You kojarzona jest z: A. Systemem operacyjnym; B. Nazwą komputera; C. Usługą sieciową. D. Żadna z powyższych ewentualności

26 Pytanie nr 24. Terminal A. To polecenie zamknięcia sesji w systemie operacyjnym UNIX. B. To polecenie zamknięcia sesji w systemie operacyjnym WINDOWS. C. To polecenie zamknięcia sesji w usłudze FTP. D. Żadna z powyższych ewentualności

27 Pytanie nr 25. Kopiowanie danych (plików) z jednego komputera na inny kojarzysz z akronimem: A. NSF. B. BSD C. FTP. D. Żadna z powyższych ewentualności

28 Pytanie nr 26. Terminetyka kompu- terowa ukuty został w: A. Połowie lat 50-tych; B. Połowie lat 60-tych; C. Połowie lat 90-tych. D. Żadna z powyższych ewentualności

29 Pytanie nr 27. Tzw. sesja A. To nazwa głównego komputera w Internecie. B. To zakaz administrowania usługą WWW. C. To przerwa w naradzie Admi- nistratora z operatorami sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

30 Pytanie nr 28. Ogólno- światowy system dyskusyjny, wykorzystu- jący Sieć dla potrzeb transmisji danych to: A. USERID; B. UUCP; C. USENET D. Żadna z powyższych ewentualności

31 Pytanie nr 29. Czym jest UNIX? A. Systemem liczbowym; B. Systemem operacyjnym; C. Systemem dyskusyjnym. D. Żadna z powyższych ewentualności

32 Pytanie nr 30. Termin:grupa dyskusyjna kojarzony być winien z nazwą (ew. akronimem): A. ARPANET; B. USENET; C. NSFNET. D. Żadna z powyższych ewentualności

33 Pytanie nr 31. Protokół komunika- cyjny A. Reguluje zasady kontaktu między komputerami w sieci. B. Określa kolejność wezwań do podania hasła. C. Zezwala na korzystanie z myszy podczas pracy w sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

34 Pytanie nr 32. Usługą wykorzys- tującą mechanizm poczty elektronicz- nej jest: A. FTP; B. TELNET; C. WWW. D. Żadna z powyższych ewentualności

35 Pytanie nr 33. Do grona usług pozwalają- cych lepiej wykorzysty- wać Sieć do pracy zespołowej zaliczamy: A. telnet; B. FTP; C. listy dyskusyjne. D. Żadna z powyższych ewentualności

36 Pytanie nr 34. Filozoficz- nym funda- mentem etyki komputero- wej jest: A. Tomizm; B. Utylitaryzm; C. Nominalizm. D. Żadna z powyższych ewentualności

37 Pytanie nr 35. Usługa o nazwieInternet Relay Chat powstała w: A. Holandii; B. Hiszpanii; C. Norwegii. D. Żadna z powyższych ewentualności

38 Pytanie nr 36. Terminhypertext kojarzony winien być z człowiekiem o nazwisku: A. J. von Neumann; B. D. Ritchie C. T. Nelson. D. Żadna z powyższych ewentualności

39 Pytanie nr 37. Logout A. To polecenia zamknięcia sesji na hoście unixowym. B. To polecenie otwarcia sesji na hoście unixowym. C. To polecenie zawieszenia sesji na hoście unixowym. D. Żadna z powyższych ewentualności

40 Pytanie nr 38. Termin hypertext kojarzony być winien: A. Z jedną ze starych usług sieciowych; B. Z poleceniem systemu operacyjnego UNIX; C. Z określeniem sieć tekstów. D. Żadna z powyższych ewentualności

41 Pytanie nr 39. Akronim TCP/IP kojarzyć należy z: A. Uniwersalnym protokołem dyplomatycznym. B. Uniwersalnym protokołem migracyjnym. C. Uniwersalnym protokołem komunikacyjnym. D. Żadna z powyższych ewentualności

42 Pytanie nr 40. Pierwsza strona WWW pojawiła się w Sieci na początku: A. Lat 70-tych; B. Lat 80-tych; C. Lat 90-tych. D. Żadna z powyższych ewentualności

43 Pytanie nr 41. LISTSERV A. To polecenie systemu operacyjnego DOS. B. To polecenie systemu operacyjnego UNIX; C. To nazwa programu zarządzającego listami adresowymi. D. Żadna z powyższych ewentualności

44 Pytanie nr 42. Terminetyka informatycz- na ukuty został w: A. Połowie lat 60-tych; B. Połowie lat 70-tych; C. Połowie lat 80-tych. D. Żadna z powyższych ewentualności

45 Pytanie nr 43. Przekazy- wanie (wiadomości, myśli, idei) wykorzystu- jąceprzestrzeń teleinforma- tyczną to A. komunikacja bezstratna; B. komunikacja multimedialna; C. komunikacja werbalna. D. Żadna z powyższych ewentualności

46 Pytanie nr 44. Obszar pamięci (szerzej: zasobów) komputera oddany (wydzielony) dla potrzeb użytkownika to: A. Rejestr systemu. B. Konto użytkownika. C. Usługa sieciowa. D. Żadna z powyższych ewentualności

47 Pytanie nr 45. Język znaczników hiperteksto- wych znanyjest z akronimu: A. TCP/IP; B. HTTP; C. HTML. D. Żadna z powyższych ewentualności

48 Pytanie nr 46. Niepowta- rzalny identyfikator komputera w sieci to: A. Adres IP; B. E-mail; C. Userid. D. Żadna z powyższych ewentualności

49 Pytanie nr 47. Nazwisko: Dennis M. Ritchie kojarzone być winno z terminem (lub akronimem): A. HELIX; B. TCP/IP; C. UNIX. D. Żadna z powyższych ewentualności

50 Pytanie nr 48. Nazwisko Walter Maner kojarzysz z: A. Określeniemsieć tekstów; B. Powstaniem UNIXa; C. Usługą IRC. D. Żadna z powyższych ewentualności

51 Pytanie nr 49. Akronim WWW związany jest z: A. Nazwą usługi sieciowej; B. Nazwą działu etyki informatycznej; C. Nazwą systemu plików. D. Żadna z powyższych ewentualności

52 Pytanie nr 50. Które rozwinięcie skrótu UDW (dotyczy programu Outlook Express) jest poprawne: A. Udostępnij Do Wglądu; B. Ukryte Do Wiadomości; C. Uporządkuj Do Wysłania. D. Żadna z powyższych ewentualności

53 KONIEC TESTU


Pobierz ppt "TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SUM II rok. Rok akademicki 2006/2007. Termin: 4 i 5 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google