Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test Europeistyka, V rok. 13 stycznia 2003 r., godz. 18:00. Sala 015 Coll. HC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test Europeistyka, V rok. 13 stycznia 2003 r., godz. 18:00. Sala 015 Coll. HC."— Zapis prezentacji:

1

2 Test Europeistyka, V rok. 13 stycznia 2003 r., godz. 18:00. Sala 015 Coll. HC

3 Pytanie nr 1. Kamienie milowe w rozwoju etyki kom- puterowej stawiali: A. M. Wesely, D. Push, J. Weslow. B. N. Wiener, D. Parker, J. Weizen- baum. C. N. Wagner, D. Pesly, J. Werdoch. D. Żadna z powyższych ewentualności

4 Pytanie nr 2. Technologia informatycz- na A. To nazwa systemu do wykrywania błędów w przekazie TV. B. To wielomodułowy przyrząd do gromadzenia zamówień. C. To technologia wykorzystująca systemy informatyczne. D. Żadna z powyższych ewentualności

5 Pytanie nr 3. Forte Agent A. To nazwa nowej usługi sieciowej. B. To nazwisko twórcy protokołu TCP/IP. C. To nazwa ważnego hosta w sieci AMU-NET. D. Żadna z powyższych ewentualności

6 Pytanie nr 4. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak porządku (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy publikacji nie-cyfrowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy linearnej struktury tekstowej. D. Żadna z powyższych ewentualności

7 Pytanie nr 5. Plan Masudy A. Powstał w latach pięćdziesiątych XX w. B. Powstał w latach siedemdzie- siątych XX w. C. Powstał w latach dziewięćdziesiątych XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności

8 Pytanie nr 6. Pojęcie społeczeń- stwa zinfor- matyzowa- nego wprowadził A. Tadao Umesamo B. M. Castells C. F. Machlup D. Żadna z powyższych ewentualności

9 Pytanie nr 7. Lista dyskusyjna A. To system zapisów w mechanizmie przydziału kont. B. To nazwa jednej z usług sieciowych. C. To grono moderatorów w USENECIE. D. Żadna z powyższych ewentualności

10 Pytanie nr 8. Konto użytkownika A. To obszar pamięci (zasobów) komputera oddany dla potrzeb użytkownika. B. To lista operacji wymiany plików w systemie FTP. C. To lista połączeń sieciowych wykonanych przez modem. D. Żadna z powyższych ewentualności

11 Pytanie nr 9. Komunikacja multimedial- na A. To przekazywanie (wiadomości, myśli, idei) wykorzystujące przestrzeń informatyczną. B. To wysyłanie wielu listów w tym samym czasie. C. To zestaw sprzętowy: telefon, radio, mikrofon. D. Żadna z powyższych ewentualności

12 Pytanie nr 10 Termin społeczeń- stwo informacyj- ne A. Nie pochodzi z Francji. B. Pochodzi z U. S. A. C. Pochodzi z Australii. D. Żadna z powyższych ewentualności

13 Pytanie nr 11. Gdzie odbyła się konferencja ETHICOMP 2001 ? A. W Barcelonie. B. W Japonii. C. Na kontynencie północno- amerykańskim. D. Żadna z powyższych ewentualności

14 Pytanie nr 12. Adres IP A. To niepowtarzalny identyfikator konta użytkownika. B. To niepowtarzalny identyfikator miejsca w kodzie źródłowym. C. To niepowtarzalny identyfikator komputera w sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

15 Pytanie nr 13. Do filozoficz- nych funda- mentów etyki komputero- wej należy: A. Utylitaryzm. B. Nominalizm. C. Tomizm. D. Żadna z powyższych ewentualności

16 Pytanie nr 14. Login: A. Jest wezwaniem do otwarcia sesji na hoście unixowym. B. Jest wezwaniem do zamknięcia sesji na hoście unixowym. C. Jest wezwaniem do rozproszenia zasobów maszyny lokalnej. D. Żadna z powyższych ewentualności

17 Pytanie nr 15. mIRC A. To nazwa programu-klienta dla usługi grupa dyskusyjna. B. To skrót polecenia systemu operacyjnego UNIX. C. To inicjały twórcy TCP/IP. D. Żadna z powyższych ewentualności

18 Pytanie nr 16. Tzw. hipernoma- dyzacja społeczeń- stwa: A. Może być skutkiem nie- kontrolowanego rozwoju TCI. B. Może być skutkiem nie- kontrolowanego rozwoju CTI. C. Może być skutkiem nie- kontrolowanego rozwoju ICT. D. Żadna z powyższych ewentualności

19 Pytanie nr 17. Internet A. To szczególny przypadek LAN. B. To ponadnarodowa organizacja zawodowa informatyków. C. To globalna sieć sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

20 Pytanie nr 18. Nowy ład informacyjny skutkować może najbardziej: A. Nowym merkantylizmem. B. Nowym totalitaryzmem. C. Nowym liberalizmem. D. Żadna z powyższych ewentualności

21 Pytanie nr 19. Dokument hipertekst- owy A. To struktura zawierająca m. in. tekst linearny. B. To lista poleceń systemu operacyjnego UNIX. C. To lista poleceń systemu operacyjnego DOS. D. Żadna z powyższych ewentualności

22 Pytanie nr 20. Tzw. sesja A. To nazwa głównego komputera w Internecie. B. To zakaz administrowania usługą WWW. C. To przerwa w naradzie Admi- nistratora z operatorami sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

23 Pytanie nr 21. Czym jest UNIX? A. Systemem operacyjnym. B.. Terminalem sieciowym C. Arkuszem kalkulacyjnym. D. Żadna z powyższych ewentualności

24 Pytanie nr 22. LISTSERV A. To polecenie systemu operacyjnego DOS. B. To nazwa popularnej gry komputerowej. C. To program zarządzający listami adresowymi. D. Żadna z powyższych ewentualności

25 Pytanie nr 23. Supernoma -dyzacja społeczeńst- wa może być skutkiem: A. Rozwoju metod szybkiego czytania tekstu linearnego. B. Zbyt małej mocy głównego procesora w Internecie. C. Niekontrolowanego rozwoju technologii cyfrowych. D. Żadna z powyższych ewentualności

26 Pytanie nr 24. FTP A. Jest nazwą popularnej gry komputerowej. B. To skrót nazwy usługi sieciowej. C. To polecenie systemu operacyjnego DOS. D. Żadna z powyższych ewentualności

27 Pytanie nr 25. Zagrożeniem dla tradycyjnej struktury szkół wyższych (akademii) jest A. Upowszechnienie metod szybkiego czytania. B. Niekontrolowany rozwój technologii informatycznych. C. Procesy zjednoczeniowe w połudn.-wschodniej Azji.. D. Żadna z powyższych ewentualności

28 Pytanie nr 26. Logout A. To polecenie otwarcia sesji na hoście unixowym. B. To polecenia zamknięcia sesji na hoście unixowym. C. To polecenie przełączające usługę WWW do IRC. D. Żadna z powyższych ewentualności

29 Pytanie nr 27. Pojęcie: społeczeństwo informacyjne A. Jest zakresowo identyczne (tożsame) z pojęciem społeczeństwo zinformatyzowane. B. Jest zakresowo identyczne (tożsame) z pojęciem społeczeństwo postindustrialne. C. Jest zakresowo identyczne (tożsame) z pojęciem społeczeństwo informatyczne. D. Żadna z powyższych ewentualności

30 Pytanie nr 28. Protokół komunika- cyjny A. Reguluje zasady kontaktu między komputerami w sieci. B. Określa kolejność wezwań do podania hasła. C. Zezwala na korzystanie z myszy podczas pracy w sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

31 Pytanie nr 29. TCP/IP A. To uniwersalny protokół dyplomatyczny. B. To uniwersalny protokół komunikacyjny. C. To uniwersalny protokół migracyjny. D. Żadna z powyższych ewentualności

32 Pytanie nr 30. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak porządku (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy publikacji nie-cyfrowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy struktury hipertekstowej. D. Żadna z powyższych ewentualności

33 Pytanie nr 31. USENET A. To ogólnoświatowy system dyskusyjny w Internecie. B. To ogólnoświatowy system telekonferencyjny w Internecie. C. To ogólnoświatowy system konwersji plików graficznych. D. Żadna z powyższych ewentualności

34 Pytanie nr 32. Czym jest host? A. Najstarszą usługą w obszarze WWW. B. Komputerowym systemem operacyjnym. C. Komputerem zarządzającym pracą węzła sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

35 Pytanie nr 33. Link, hiperłącze, hiperpołą- czenie A. To związek trzech największych producentów oprogramowania. B. To liniowy przełącznik w modemie telefonicznym. C. To odnośnik (odniesienie) w dokumencie hipertekstowym. D. Żadna z powyższych ewentualności

36 Pytanie nr 34. Microsoft Internet Explorer A. To program do obsługi tzw. przechwytywania wideo. B. To program do administrowania usługą WWW. C. To program do tworzenia stron WWW. D. Żadna z powyższych ewentualności

37 Pytanie nr 35. Eudora Light A. To język dokumentów hiper- tekstowych. B. To program do przeglądania stron WWW. C. To nazwa popularnej gry typu symulator lotu. D. Żadna z powyższych ewentualności

38 Pytanie nr 36. Lista dyskusyjna A. To system zapisów w mechanizmie przydziału kont. B. To kolejka oczekujących na wysłanie postu. C. To grono moderatorów w USENECIE. D. Żadna z powyższych ewentualności

39 Pytanie nr 37. Termin multimedia - wedle D. Monet - oznacza: A. Medium zwielokrotnione. B. Pełną integrację każdego komputera z siecią. C. Zintergrowane media interaktywne. D. Żadna z powyższych ewentualności

40 Pytanie nr 38. Netscape Navigator A. Jest ekwiwalentem programu Forte Agent. B. Jest ekwiwalentem programu Outlook Express. C. Jest ekwiwalentem programu Microsoft Internet Explorer. D. Żadna z powyższych ewentualności

41 Pytanie nr 39. Z przekazem audio-wideo w Internecie kojarzą się najbardziej: A. Excel, Access B. Windows Media, Real. C. MS Explorer, N. Navigator. D. Żadna z powyższych ewentualności

42 Pytanie nr 40. Terminal A. To polecenie zamknięcia sesji w systemie operacyjnym UNIX. B. To polecenie otwarcia sesji w systemie operacyjnym UNIX. C. To polecenie zamknięcia sesji FTP. D. Żadna z powyższych ewentualności

43 Pytanie nr 41. Do pracy wspólnej (grupowej) w Sieci wybrałbyś A. FTP. B. WWW. C. IRC. D. Żadna z powyższych ewentualności

44 Pytanie nr 42. Internet - wedle D. Monet - to: A. Zdezintegrowane medium nie- interaktywne. B. Nie-autonomiczne medium interaktywne. C. Autonomiczne medium off-line. D. Żadna z powyższych ewentualności

45 Pytanie nr 43. HTML A. To skrót nazwy głównego serwera WWW. B. To skrót nazwy pewnego języka. C. To nazwa nowego systemu operacyjnego (dla sieci) D. Żadna z powyższych ewentualności

46 Pytanie nr 44. Twórcą terminu etyka kompute- rowa jest A. Debra Johnson. B. Walter Maner. C. Norbert Wiener. D. Żadna z powyższych ewentualności

47 Pytanie nr 45. Sieć komputerowa A. To maszyna cyfrowa wraz z systemem operacyjnym. B. To maszyna cyfrowa + banki danych. C. To maszyna cyfrowa+system operacyjny+bank danych. D. Żadna z powyższych ewentualności

48 Pytanie nr 46. Książka drukowana symbolizuje A. Przed-cyfrowy ład informacyjny. B. Cyfrowy ład informacyjny. C. Hipertekstowy ład informacyjny. D. Żadna z powyższych ewentualności

49 Pytanie nr 47. Telnet A. Jest programem (klientem) telekonferencyjnym. B. Jest przeglądarką dokumentów WWW. C. Jest usługą sieciową. D. Żadna z powyższych ewentualności

50 Pytanie nr 48. Media telematyczne rozwijają się intensywnie A. Od mniej więcej dwudziestu lat. B. Od mniej więcej sześciu lat. C. Od mniej więcej dwóch lat. D. Żadna z powyższych ewentualności

51 Pytanie nr 49. Głównym fundamentem nowego ładu informacyj- nego są: A. Technologie analogowe. B. Technologie nie-cyfrowe. C. Technologie z grupy AAA. D. Żadna z powyższych ewentualności

52 Pytanie nr 50 Termin społeczeń- stwo informacyj- ne A. Pochodzi z Francji. B. Pochodzi z U. S. A. C. Pochodzi z Australii. D. Żadna z powyższych ewentualności

53 KONIEC TESTU


Pobierz ppt "Test Europeistyka, V rok. 13 stycznia 2003 r., godz. 18:00. Sala 015 Coll. HC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google