Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.2/13 Szczecin, 9 maja 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.2/13 Szczecin, 9 maja 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.2/13 Szczecin, 9 maja 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 24 485 400,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 30.04.2013 r. Harmonogram konkursu: I Posiedzenie KOP: 14 czerwca 2013 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 22 maja 2013 r. II Posiedzenie KOP: 04 lipca 2013 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 22 czerwca 2013 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalny typ projektu: 1.Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące: a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i/lub b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grupy docelowe Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców : osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. Działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ POKL w Systemie realizacji POKL..

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych; 5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Okres realizacji projektu nie wykracza poza 30.06.2015 roku. 2.Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. 3.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 4.Projekt skierowany jest w 100% do osób z jednej lub kilku z poniżej wskazanych grup: - osób w wieku poniżej 30 lat; - osób niepełnosprawnych; - osób w wieku powyżej 50. roku życia.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) 5.Projektodawca i/lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 4 - letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt (tj. związane z: doradztwem i/lub szkoleniami umożliwiającymi uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i/lub przyznawaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej) na obszarze województwa zachodniopomorskiego lub udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy (Powiatowe Urzędy Pracy) na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 6.Wydatki objęte pomocą publiczną (dotacje, wsparcie pomostowe) stanowią nie mniej niż 75% całkowitych wydatków projektu. 7.Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących jeden z następujących obszarów: a) Obszar A – obejmujący powiat goleniowski, Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście, powiat policki, powiat kołobrzeski, Miasto Koszalin przy czym projektodawca wybiera minimum 3 powiaty z ww. obszarów z którego będą pochodzili potencjalni uczestnicy, b) Obszar B – obejmujący powiat myśliborski. Waga punktowa – 20 pkt.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: Generator Wniosków Aplikacyjnych 8.6; Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 6.2; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 24 kwietnia 2013 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.; Plan Działania na rok 2013 w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: w przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; w przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych – wersja 8.6

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupy docelowe 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować zgodnie z obowiązującym dokumentem: Ramowe wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim z dnia 30 kwietnia 2013 r.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu (ze wskazaniem źródeł pochodzenia danych); W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania oraz grupie badanych; Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; Brak wskazania problemów wszystkich grup objętych wsparciem zgodnie z pkt. 1.9 wniosku o dofinansowanie; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemu (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Brak analizy interesariuszy.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2 i 3.1.3

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem; Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany sytuacji problemowej grup docelowych; Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań (np. zdobycie kwalifikacji zawodowych); Brak zgodności celów z kryteriami SMART. Zarówno cel główny, jak też cele szczegółowe powinny spełniać tę regułę; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zaleca się wykazanie wskaźników z listy rozwijanej dotyczącej Działania 6.2 POKL ; Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Niewłaściwie oszacowana wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu: należy szczegółowo opisać grupę docelową w sposób pozwalający na weryfikację zgodności z zapisami SZOP i Dokumentacji Konkursowej, należy scharakteryzować strukturę zatrudnienia np. wiek i płeć potencjalnych uczestników, poziom wykształcenia, jeśli możliwe – kwalifikacje; dodatkowo należy dokonać szczegółowej charakterystyki pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korespondować z analizą problemu; Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji). Kryterium kolejności zgłoszeń nie może być sposobem na dobór uczestników. Należy zapewnić kryteria wyboru uczestników projektów spełniające kryteria dostępu; Nieczytelne kryteria rekrutacji pozwalające na szeroką ich interpretację; Zalecanym elementem rekrutacji do projektu powinno być przeprowadzenie testu kompetencji przez osobę przygotowaną merytorycznie do realizacji tego typu działań (np. psychologa lub doradcę zawodowego) i/lub rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; Brak opisu procedury odwoławczej przewidzianej na etapie rekrutacji do projektu;

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej, a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1. Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem;

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy / doradczy; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań; Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwość szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów;

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak szczegółowego opisu planowanego zakresu wsparcia doradczo- szkoleniowego (w tym założeń programowych, zakresu tematycznego, metodologii nauczania, planowanej liczby doradców i wykładowców, wymiaru godzinowego, liczebności grup, materiałów szkoleniowych itp.); Zakres doradztwa i szkoleń powinien być bezpośrednio związany z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (z możliwości dofinansowania wyłączone są szkolenia zawodowe, których zakres wykracza poza obszar prowadzonej działalności). Zakres doradztwa powinien obejmować nie tylko ogólne doradztwo o charakterze biznesowym, ale również kwestie związane z poprawą rentowności indywidualnych przedsięwzięć poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu; Brak przedstawienia sposobu i trybu monitorowania oraz kontroli prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia. (tj. min. 2 kontrole oraz min. 2 wizyty monitoringowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej uczestnika projektu);

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak szczegółowego opisu zasad oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego, dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków; Brak uwzględnienia procedury odwoławczej od decyzji KOW.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego wystąpienia jest bardzo niska; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) POKL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnoszący się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej (w tym również wartość dodana wynikająca z partnerstwa); Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów. Projekt musi spełniać kryterium dostępu oznacza to, że projektodawca winien w sposób jednoznaczny wskazać, iż on i/lub Partner dysponuje przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt na obszarze woj. zachodniopomorskiego lub udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z FP (PUP) na obszarze woj. zachodniopomorskiego. Literalny zapis brzmienia kryterium w cz. 3.6 wniosku będzie powodował spełnienie kryterium dostępu; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów;

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Brak opisu roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone (merytoryczne) lub wykonawców pewnych usług w projekcie; W przypadku zlecania całych zadań lub niektórych usług w projekcie, należy szczegółowo opisać powody zlecania usług, w szczególności merytorycznych oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria, sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca ma obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosowania zasady konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań; Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole w tym koszty personelu); Błędne wykazywanie zadań zleconych (merytorycznych) w przypadku usług zlecanych podwykonawcom; Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem oraz brak ich uzasadnienia; Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną/pomocą de minimis (wsparcie finansowe, pomostowe - brak zaznaczenia właściwych pozycji objętych pomocą de minimis); Brak przedstawienia metodologii wyliczania pomocy de minimis; Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej. Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Informacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.2/13 Szczecin, 9 maja 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google