Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/13 Szczecin, 21 października 2013 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/13 Szczecin, 21 października 2013 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/13 Szczecin, 21 października 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 2 000 000,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 07.10.2013 r. Harmonogram konkursu: I Posiedzenie KOP: 19 listopada 2013 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 28 października 2013 r. II Posiedzenie KOP: 11 grudnia 2013 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 21 listopada 2013 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno - technicznym przedsiębiorstwa. 2. Doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych. 5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1. Projekt jest adresowany do konkretnego przedsiębiorcy lub maksymalnie trzech konkretnych przedsiębiorstw oraz wsparcie zostało zaplanowane pod kątem zdiagnozowanych potrzeb odbiorców wsparcia. W przypadku projektów, w których występuje operator wymagane jest podpisanie listu intencyjnego z Przedsiębiorcą / Przedsiębiorcami, którzy mają zostać objęci wsparciem w ramach projektu, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (stosuje się do wszystkich typów projektów). 2Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje; b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność); c) prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania) (stosuje się do 1 typu projektów).

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów, posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego, potwierdzoną wpisem w KRS) (stosuje się do wszystkich typów projektów). 4. Zakres doradztwa udzielanego w projekcie nie pokrywa się z zakresem doradztwa, na które przedsiębiorstwo otrzymało już wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ (stosuje się do 2 typu projektów). 5. Wnioskodawca nie otrzymał pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem, a uczestnikiem projektu nie jest uczestnik Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, który otrzymał wsparcie pomostowe (stosuje się do typu projektów nr 2). 6.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (stosuje się do wszystkich typów projektów).

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Okres realizacji projektu kończy się nie później niż 30 czerwca 2015 r. (stosuje się do wszystkich typów projektów). 8.W przypadku kierowania wsparcia do przedsiębiorstw, które korzystały już z dofinansowania szkoleń, tzn. otrzymały pomoc publiczną w ramach Poddziałania 8.1.1 w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w latach 2009–2012, tematyka szkoleń nie pokrywa się z dotychczas przeprowadzonymi szkoleniami. Wyjątek stanowią: a) nowozatrudnieni pracownicy przedsiębiorstw, tj. okres ich zatrudnienia nie przekracza pół roku; b) osoby, które dotychczas nie korzystały ze szkoleń z różnych powodów (urlopy macierzyńskie/ ojcowskie, wychowawcze, długotrwałe zwolnienia, itp.). (stosuje się do 1 typu projektów). 9.Projekt nie przewiduje wydatków związanych z cross-financingiem (stosuje się do wszystkich typów projektów).

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : W ramach konkursu otwartego nr 1/8.1.1/13 nie zostały przewidziane kryteria dostępu, których weryfikacja będzie się odbywała na etapie oceny formalnej.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 8.6; Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 8.1.1; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 lipca 2013 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 28 czerwca 2013 r. ; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.; Plan Działania na rok 2013 w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.( nie dotyczy obecnego konkursu 8.1.1)

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 8.7

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupa docelowa 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie 3.7 Sposób zarządzania

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak jasno zdefiniowanego problemu/problemów, które miałyby zostać złagodzone/rozwiązane dzięki realizacji projektu. Należy mieć na uwadze, że projekt jest skierowany do konkretnego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw dlatego analiza sytuacji problemowej powinna w tym przypadku odnosić się bezpośrednio do grupy docelowej. Należy przy tym pamiętać, że grupą docelową Poddziałania 8.1.1 są głównie przedsiębiorstwa, których problemy mają zostać zniwelowane dzięki realizacji projektu. Objęcie wsparciem delegowanych przez przedsiębiorstwo pracowników musi wskazywać na pozytywne skutki w przedsiębiorstwie i odpowiadać na zdiagnozowaną w jego obrębie sytuację problemową. Dane ogólne dotyczące obszaru wsparcia powinny stanowić tło dla sytuacji problemowej danego przedsiębiorstwa. Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; W przypadku powoływania się na badania/analizy własne, brak szczegółowych informacji o wynikach i metodologii badania; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście określonej grupy docelowej i zdiagnozowanego problemu popartej danymi ilościowymi i/lub jakościowymi w tym zakresie); Brak analizy interesariuszy.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie odpowiadające na zdiagnozowanym problemom; Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych; Cele powinny wskazywać na stan pożądany po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki określone w treści celu powinny być spójne z założeniami projektu, w tym także z liczebnością i strukturą grupy docelowej. Wskaźniki pomiaru celów określają poziom, od którego można uznać, że cel projektu został spełniony. W odniesieniu do projektów szytych na miarę wskaźniki pomiaru nie powinny odbiegać w sposób znaczący od założeń projektu. Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych; Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie udziału w projekcie nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji uczestników czy zmianą w danym przedsiębiorstwie. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej GWA; Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnym charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; nieadekwatne do wskaźnika źródło pomiaru; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników; Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników;

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak poprawnego opisu grupy docelowej, odnoszącego się zarówno do przedsiębiorców, jak i ich pracowników oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu: należy przede wszystkim scharakteryzować przedsiębiorstwa objęte wsparciem, tj. wielkość, sytuacja na rynku, rodzaj produkcji/świadczonych usług, branża, potrzeby szkoleniowe/doradcze itd. w drugiej kolejności należy scharakteryzować strukturę zatrudnienia np. wiek i płeć pracowników przedsiębiorstw, kategorie zawodowe, poziom wykształcenia, staż zawodowy, jeśli możliwe – kwalifikacje oraz scharakteryzować uczestników wsparcia np. liczbę, płeć, rodzaj obejmowanego stanowiska pracy. Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korelować z analizą problemu, a nie stanowić jego kopię. Uzasadnienie wyboru grupy docelowej powinno odpowiadać na pytanie: dlaczego właśnie tą grupę planuje się objąć wsparciem. Należy zwrócić także uwagę na uzasadnienie udziału w projekcie wszystkich lub tylko części pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie/przedsiębiorstwach obejmowanych wsparciem.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej, a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.; Opis rekrutacji – należy zwrócić uwagę, iż w sytuacji gdy projekty skierowane są do konkretnego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, meritum opisu stanowią kryteria spełniane przez te przedsiębiorstwa oraz źródła weryfikacji ich kwalifikowalności tj. dokumenty, na podstawie których możliwe będzie udzielenie im wsparcia w ramach projektu. W przypadku pracowników delegowanych przez przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, należy wskazać kryteria stanowiące o ich udziale we wsparciu, które mają na celu doprowadzić do wyboru odpowiednich kandydatów z ogólnej liczby podmiotów/osób dopuszczonych do rekrutacji; Brak korelacji kryteriów rekrutacji z opisem grupy docelowej; Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu. Opis ten powinien wskazywać jakie są przeszkody związane z uczestnictwem grupy docelowej w projekcie (a nie przyczyny braku realizacji zaplanowanego w projekcie wsparcia we własnym zakresie) oraz określać jak w projekcie zminimalizowano ich występowanie. Opis barier/potrzeb/oczekiwań powinien opierać się o rzetelne dane pochodzące od grupy docelowej.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak opisu sposobu organizacji wsparcia – czasu, miejsca, liczby i liczebności grup szkoleniowych, trybu realizowanego wsparcia (w godzinach pracy, poza godzinami pracy, w weekendy), liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy/doradczy, osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań, wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak racjonalności harmonogramu realizacji projektu (np. zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwość szkoleń), co skutkuje nieuzasadnionym wydłużeniem realizacji projektu oraz generuje koszty związane z jego realizacją (koszty ogólne).

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Zbyt ogólnie przedstawiony harmonogram realizacji zadań, nie precyzujący etapów ich realizacji lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pole wypełniane jest w przypadku, gdy wartość projektu jest równa lub przewyższa 2 mln. PLN. Należy zwrócić uwagę, iż alokacja przewidziana w ramach konkursu wynosi 2 mln. PLN. Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego wystąpienia jest bardzo niska; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów oraz wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, w przypadku gdy żaden z oczekiwanych efektów POKL nie wpisuje się w zakres projektu, należy wskazać cel Poddziałania lub Działania danego Priorytetu. Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) POKL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej; Wskazana wartość dodana wynika bezpośrednio z działań podejmowanych w ramach projektu i nie wiąże się z osiągnięciem innych niż zaplanowane w projekcie wskaźniki.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa; Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera;

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założeń projektu, w tym harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie jego postępu rzeczowego i finansowego, od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Błędne określenie usługi zleconej jako zadania zleconego podmiotowi zewnętrznemu. Należy zwrócić uwagę, iż w tej części należy uwzględnić informacje dotyczące zlecania zadań bądź istotnej ich części podmiotowi zewnętrznemu. Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone w projekcie; W przypadku zlecania całych zadań, należy podać przyczyny ich zlecania oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria oraz sposób nadzoru nad wykonaniem zadania. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca ma obowiązek jej stosowania, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zapisów wniosku i/lub planowanych zadań; Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole w tym koszty personelu); Błędne odznaczenie zadań zleconych w przypadku usług zlecanych podwykonawcom; Wydatki niezgodne z katalogiem kosztów stanowiącym załącznik do DK; Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną/de minimis; Brak wskazania formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Błędy w metodologii wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną. Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/13 Szczecin, 21 października 2013 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google