Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020 ZAWICHOST, 18 kwietnia 2012 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020 ZAWICHOST, 18 kwietnia 2012 1."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA ZAWICHOST, 18 kwietnia

2 Pamiętaj, co masz do zrobienia i zapomnij, czego już dokonałeś Marie von Ebner-Eschenbach 2

3 Konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Zawichost na lata 2012 – 2020 ZAWICHOST, 2 marca

4 Konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Zawichost na lata 2012 – 2020 ZAWICHOST, 2 marca

5 Konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Zawichost na lata 2012 – 2020 ZAWICHOST, 2 marca

6 Konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Zawichost na lata 2012 – 2020 ZAWICHOST, 2 marca

7 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w dniach r. Zebrano 165 ankiet. 7

8 1. Czy według Pana(Pani) Gminie Zawichost potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzennego w postaci strategii rozwoju gminy? 8

9 2. Jaki jest według Pana(Pani) dotychczasowy stopień wykorzystania potencjału rozwojowego Gminy Zawichost? 9

10 3. Jak ocenia Pan(Pani) dotychczasowe zaangażowanie władz Gminy Zawichost w rozwiązywanie występujących problem ó w na jej obszarze w niżej podanych sferach? 10

11 3. Jak ocenia Pan(Pani) dotychczasowe zaangażowanie władz Gminy Zawichost w rozwiązywanie występujących problem ó w na jej obszarze w niżej podanych sferach? 11

12 3. Jak ocenia Pan(Pani) dotychczasowe zaangażowanie władz Gminy Zawichost w rozwiązywanie występujących problem ó w na jej obszarze w niżej podanych sferach? 12

13 13 4. Jak jest Pana(Pani) ocena efektywności działań promocyjnych Gminy Zawichost dotyczących niżej podanych zagadnień?

14 14 4. Jak jest Pana(Pani) ocena efektywności działań promocyjnych Gminy Zawichost dotyczących niżej podanych zagadnień?

15 15 4. Jak jest Pana(Pani) ocena efektywności działań promocyjnych Gminy Zawichost dotyczących niżej podanych zagadnień?

16 16 4. Jak jest Pana(Pani) ocena efektywności działań promocyjnych Gminy Zawichost dotyczących niżej podanych zagadnień?

17 17 5. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery społecznej w Gminie Zawichost, które powinny być rozwiązane w latach bardzo ważny ważny średnio ważny mało ważny nieważny małe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy (przestępczość, patologie społeczne) 25,45%45,45%23,64%3,64%1,82% ujemny się przyrost naturalny 46,06%34,55%15,15%3,03%1,21% ograniczony dostęp do świadczeń społecznych 33,33%43,64%20,00%3,03%0,00% ograniczony dostęp do świadczeń medycznych 47,88%41,82%7,27%2,42%0,61% niewystarczający stan zasobu mieszkaniowego 34,55%35,15%22,42%4,85%3,03% niski stopień integracji społeczności gminy 31,52%44,24%18,18%4,85%1,21% odpływ z gminy ludzi nie tylko młodych, ale i w wieku produkcyjnym 63,03%29,70%5,45%1,21%0,61% niska aktywność społeczna ludzi młodych 57,58%33,33%6,67%1,81%0,61% niekorzystna struktura wiekowa, starzenie się mieszkańców 40,00%44,24%13,34%2,42%0,00% bezrobocie i ubóstwo na obszarze gminy 75,76%18,18%4,24%0,00%1,82%

18 18 5. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery społecznej w Gminie Zawichost, które powinny być rozwiązane w latach

19 19 6. Proszę ocenić stopień ważności problem ó w sfery przestrzennej w Gminie Zawichost, kt ó re powinny być rozwiązane w latach bardzo ważny ważny średnio ważny mało ważny nieważny niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 40,00%41,21%16,36%1,82%0,61% słabo rozwinięta komunikacja publiczna 30,30%38,18%24,24%6,07%1,21% niewystarczające liczba obiektów turystycznych i sportowo- rekreacyjnych 50,91%27,88%14,55%4,85%1,81% zły stan obiektów użyteczności publicznej 35,76%44,85%14,55%3,03%1,81% brak przemysłu i terenów inwestycyjnych 61,82%30,30%4,85%1,82%1,20% słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna 36,36%43,03%10,30%7,88%2,43%

20 20 6. Proszę ocenić stopień ważności problem ó w sfery przestrzennej w Gminie Zawichost, kt ó re powinny być rozwiązane w latach

21 21 7. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery gospodarczej w Gminie Zawichost, które powinny być rozwiązane w latach bardzo ważny ważny średnio ważny mało ważny nieważny utrudniony dostęp do kredytów preferencyjnych na restrukturyzację i modernizację rolnictwa 31,52%43,64%19,39%3,64%1,81% niekorzystna struktura agrarna - duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych 23,64%40,00%27,27%6,67%2,42% słabo rozwinięta baza turystyczna 45,45%33,33%16,36%4,24%0,62% ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych 42,42%43,03%10,30%3,64%0,61% słaba promocja gminy 46,67%34,55%12,12%5,45%1,21% słaby rozwój handlu na terenie gminy 32,12%36,97%24,85%3,64%2,42% słaby rozwój usług na terenie gminy 44,24%36,36%16,36%1,82%1,22% niewystarczający dostęp do edukacji 36,36%47,88%11,52%2,42%1,82% słabo rozwinięta sieć skupu i sprzedaży płodów rolnych 41,21%34,55%19,39%3,64%1,21% malejąca liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 50,30%36,97%10,91%1,21%0,61% mało rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości 49,70%43,03%4,85%1,82%0,60% niska aktywność gospodarcza ludzi młodych 55,76%33,94%7,88%1,82%0,60%

22 22 7. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery gospodarczej w Gminie Zawichost, które powinny być rozwiązane w latach

23 23 8. Proszę wskazać najpilniejsze problemy do rozwiązania w Gminie Zawichost, w poszczeg ó lnych sferach: SFERA GOSPODARCZA

24 24 8. Proszę wskazać najpilniejsze problemy do rozwiązania w Gminie Zawichost, w poszczeg ó lnych sferach: SFERA SPOŁECZNA

25 25 8. Proszę wskazać najpilniejsze problemy do rozwiązania w Gminie Zawichost, w poszczeg ó lnych sferach: SFERA PRZESTRZENNA

26 26 9. W jakim stopniu, według Pana(Pani) oceny, podane niżej kierunki rozwoju, cele mogą przyczynić się do rozwoju Gminy Zawichost w latach ? bardzo istotne istotne średnio istotne mało istotnenieistotne Wdrożenie przejrzystej kompleksowej obsługi administracyjnej dla każdego inwestora 44,24%41,21%9,70%3,03%1,82% Lepsza promocja atrakcyjności inwestycyjnej 46,67%38,79%9,70%3,64%1,20% Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w odpowiednią infrastrukturę 38,18%46,67%10,30%2,42%2,43% Propagowanie i wspieranie rozwoju eko- rolnictwa i produkcji zdrowej żywności 35,76%46,06%13,94%3,64%0,60% Rozwijanie oferty usług zdrowotnych 49,09%36,36%12,13%2,42%0,00% Rozwój infrastruktury technicznej 37,58%45,45%12,73%2,42%1,82% Modernizacja przestrzeni publicznej 42,42%40,00%13,33%3,03%1,22% Organizacja eventów kulturalnych wyróżniających Gminę Zawichost oraz budujących markę i wizerunek gminy 41,82%34,55%19,39%3,64%0,60% Udział Gminy Zawichost w regionalnych i ogólnopolskich wydarzeniach kulturalnych 35,76%39,39%18,18%4,24%2,43% Stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla osób starszych 36,36%43,03%18,18%2,43%0,00% Opracowanie programu usuwania azbestu 46,06%36,36%14,55%3,03%0,00% Ochrona środowiska poprzez stworzenie systemu utylizacji odpadów stałych i ciekłych 43,64%45,45%9,09%0,61%1,21% Lepsze wykorzystanie walorów turystycznych, w tym terenów nadwiślańskich, wąwozów lessowych oraz obszarów NATURA 2000 i rezerwatu w promocji gminy 49,70%32,12%13,33%3,03%1,82% Systematyczna rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 46,67%35,76%13,94%2,42%1,21%

27 27 9. W jakim stopniu, według Pana(Pani) oceny, podane niżej kierunki rozwoju, cele mogą przyczynić się do rozwoju Gminy Zawichost w latach ?

28 28 9. W jakim stopniu, według Pana(Pani) oceny, podane niżej kierunki rozwoju, cele mogą przyczynić się do rozwoju Gminy Zawichost w latach ?

29 Proszę wskazać mocne strony Gminy Zawichost (proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi).

30 Proszę wskazać słabe strony Gminy Zawichost (proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi).

31 Proszę wskazać szanse, jakie stoją przed Gminą Zawichost (proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi).

32 Proszę wskazać zagrożenia, jakie stoją przed Gminą Zawichost (proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi).

33 Władze Gminy Zawichost wstępnie sformułowały misję Gminy Zawichost, która brzmi: Gmina Zawichost Arkadią dobrego życia, aktywizacji osób trzeciego wieku i osób niepełnosprawnych lub w skrócie Arkadią dobrego życia - przyjazną i dostępną dla tych wszystkich, którzy po osiągnięciu stabilizacji życiowej lub zawodowej, marzą o życiu w czystym, bezpiecznym, zdrowym i spokojnym miejscu.

34 34 Dane ankietowanego (ankieta jest anonimowa, a poniższe dane dotyczące respondenta potrzebne są tylko i wyłącznie do cel ó w badawczych) PŁEĆ

35 35 Dane ankietowanego (ankieta jest anonimowa, a poniższe dane dotyczące respondenta potrzebne są tylko i wyłącznie do cel ó w badawczych) WIEK

36 36 Dane ankietowanego (ankieta jest anonimowa, a poniższe dane dotyczące respondenta potrzebne są tylko i wyłącznie do cel ó w badawczych) WYKSZTAŁCENIE

37 37 Dane ankietowanego (ankieta jest anonimowa, a poniższe dane dotyczące respondenta potrzebne są tylko i wyłącznie do cel ó w badawczych)

38 38 Dane ankietowanego (ankieta jest anonimowa, a poniższe dane dotyczące respondenta potrzebne są tylko i wyłącznie do cel ó w badawczych) WYNAGRODZENIE

39 39 Gmina Zawichost Arkadią Dobrego Życia WIZJA GMINY ZAWICHOST

40 40 MISJA GMINY ZAWICHOST Gmina Zawichost, jako Arkadia dobrego życia, stwarza warunki do aktywizacji osób trzeciego wieku i niepełnosprawnych, jest przyjazną i dostępną dla tych wszystkich, którzy po osiągnięciu stabilizacji życiowej lub zawodowej marzą o życiu w czystym, bezpiecznym i spokojnym miejscu.

41 41 Obszar 1Gospodarka. CEL STRATEGICZNY 1: Wszechstronne i trwałe wspieranie rozwoju gospodarczego w oparciu o istniejący potencjał środowiska i mieszkańców zapewniający odpowiednią liczbę miejsc pracy oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. CELE OPERACYJNE: CEL OPERACYJNY 1.1.Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i firm rodzinnych. CEL OPERACYJNY 1.2.Rozwój stref aktywności gospodarczej. CEL OPERACYJNY 1.3.Wspieranie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia. CEL OPERACYJNY 1.4.Utworzenie funduszu pożyczkowego i poręczeniowego. CEL OPERACYJNY 1.5. Ułatwienia dla inwestorów, stworzenie warunków zachęcających do podejmowania działalności gospodarczej (ulgi w podatku lokalnym, itp.) CEL OPERACYJNY 1.6.Realizacja idei slow biznesu na terenie Gminy Zawichost. CEL OPERACYJNY 1.7.Turystyka zdrowotna.

42 42 Obszar 2 Arkadia trzeciego wieku. CEL STRATEGICZNY 2: Stworzenie dogodnych warunków do życia w Gminie Zawichost do życia dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz tych którzy osiągnęli stabilizację życiową i szukają miejsca do spokojnego i wygodnego życia. CELE OPERACYJNE: CEL OPERACYJNY 2.1. Budowa Arkadii Dobrego Życia obejmującej zarówno strefę publiczną, jak i prywatną. CEL OPERACYJNY 2.2.Budowa mieszkań komunalnych, w tym mieszkań chronionych. CEL OPERACYJNY 2.3. Utworzenie miejsc całodobowej opieki wraz z usługami rehabilitacyjnymi dla osób starszych i niepełnosprawnych. CEL OPERACYJNY 2.4. Utworzenie stref aktywności dla ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz dla osób szukających ciszy i spokoju uciekających z miast, aby mieszkać, rozwijać się, pracować. CEL OPERACYJNY 2.5.Poprawa stanu dróg na terenie gminy. CEL OPERACYJNY 2.6. Poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy, w tym dostosowanie jej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

43 43 Obszar 3Ochrona środowiska. CEL STRATEGICZNY 3:Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska. CELE OPERACYJNE: CEL OPERACYJNY 3.1.Stworzenie systemu utylizacji odpadów stałych i ciekłych. CEL OPERACYJNY 3.2.Opracowanie programu usuwania azbestu. CEL OPERACYJNY 3.3.Rozwój systemu segregacji odpadów. CEL OPERACYJNY 3.4.Rozbudowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji. CEL OPERACYJNY 3.5.Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. CEL OPERACYJNY 3.6.Wspierania działań i projektów proekologicznych. CEL OPERACYJNY 3.7.Zachowanie czystości środowiska naturalnego.

44 44 Obszar 4Turystyka. CEL STRATEGICZNY 4: Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy poprzez racjonalne wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz położenia geograficznego dla rozwoju turystyki. CELE OPERACYJNE: CEL OPERACYJNY 4.1. Rozwój i poprawa jakości bazy turystycznej i rekreacyjnej, w tym zdrowotnej. CEL OPERACYJNY 4.2 Kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych oraz lepsze wykorzystanie walorów turystycznych, w tym terenów nadwiślańskich, wąwozów lessowych oraz obszarów NATURA 2000 i rezerwatu w promocji gminy. CEL OPERACYJNY 4.3. Organizacja eventów kulturalnych wyróżniających Gminę Zawichost oraz budujących markę i wizerunek gminy. CEL OPERACYJNY 4.4. Udział Gminy Zawichost w regionalnych i ogólnopolskich wydarzeniach kulturalnych. CEL OPERACYJNY 4.5.Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. CEL OPERACYJNY 4.6. Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz lepsze wykorzystanie naturalnych ścieżek spacerowych i rowerowych.

45 45 Obszar 5Rolnictwo. CEL STRATEGICZNY 5:Wspieranie rolnictwa oraz działań w zakresie ekoprodukcji. CELE OPERACYJNE: CEL OPERACYJNY 5.1.Wspieranie produkcji rolniczej oraz rozwoju małych gospodarstwa rolnych. CEL OPERACYJNY 5.2.Rozwój ekoprodukcji rolniczej. CEL OPERACYJNY 5.3. Wspieranie integracji środowiska wiejskiego w wymiarze społeczno- kulturowym. CEL OPERACYJNY 5.4. Wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych i agroturystycznych. CEL OPERACYJNY 5.5.Melioracja terenów rolniczych. CEL OPERACYJNY 5.6.Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego. CEL OPERACYJNY 5.7. Dążenie do pełnego zabezpieczenia rzeki Wisły stwarzającej zagrożenie powodziowe. CEL OPERACYJNY 5.8.Edukacja mieszkańców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią.

46 46 Obszar 6Sfera usług społecznych. CEL STRATEGICZNY 6: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych, obejmujących sferę kulturalną, edukacyjną, rekreacyjną, sportową, zdrowotną oraz pomoc społeczną. CELE OPERACYJNE: CEL OPERACYJNY 6.1. Zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa. CEL OPERACYJNY 6.2 Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, służących zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców gminy. CEL OPERACYJNY 6.3 Elastyczne i systematyczne rozszerzanie oferty edukacyjnej. CEL OPERACYJNY 6.4. Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. CEL OPERACYJNY 6.5. Rozwój oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz odpowiedniej infrastruktury. CEL OPERACYJNY 6.6. Skierowanie aktywności młodych ludzi na działania konstruktywne oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego. CEL OPERACYJNY 6.7. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. CEL OPERACYJNY 6.8. Poprawa staniu technicznego i wyposażenia instytucji ochrony zdrowia. CEL OPERACYJNY 6.9. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkańców. CEL OPERACYJNY Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców poprzez wzrost jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia. CEL OPERACYJNY Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. CEL OPERACYJNY Rozwijanie nowych form pomocy społecznej. CEL OPERACYJNY Zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli. CEL OPERACYJNY Reintegracja grup wykluczonych. CEL OPERACYJNY Wspieranie działań organizacji pozarządowych. CEL OPERACYJNY 6.16 Propagowanie, wdrażanie i wspieranie działań wolontariatu. CEL OPERACYJNY Intensyfikacja dialogu społecznego. CEL OPERACYJNY Wykorzystanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zawichost w kreowaniu jej rozwoju.

47 Stanisław Lis Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE Prezes Zarządu Firmy Marketingowej HEKTOR Sp. z o.o. Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE; wykształcenie wyższe – Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – kierowanie działalnością społeczno-kulturalną. Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – ekonomika i zarządzanie firmami. Ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego, mediów, funduszy przedakcesyjnych, wspólnotowych i strukturalnych Unii Europejskiej, pomysłodawca i realizator wielu projektów poświęconych rozwojowi regionalnemu, strategiom gmin i przedsiębiorstw, mediom, integracji europejskiej oraz funduszom UE; autor 49 publikacji książkowych o tej tematyce. Twórca Światowego Forum Mediów Polonijnych - największego przedsięwzięcia w dziedzinie mediów w Polsce, Europie i świecie, realizowanego nieprzerwanie od 1993 roku. Członek Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Nadzór merytoryczny nad Zespołem Projektowym ZESPÓŁ PROJEKTOWY 47

48 Monika Gucwa Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG Olga Stadelmeyer-Dunaj Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG Katarzyna Boruch Specjalista ds. opracowywania i obsługi projektów ZESPÓŁ PROJEKTOWY Marta Rygiel Dyrektor Fabryki Projektów F.M. Hektor Sp. z o.o. Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG 48

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Stanisław Lis 49


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020 ZAWICHOST, 18 kwietnia 2012 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google