Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płońsk, 2011.05.17 III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WSZYSCY DLA WSZYSTKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płońsk, 2011.05.17 III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WSZYSCY DLA WSZYSTKICH."— Zapis prezentacji:

1 Płońsk, 2011.05.17 III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WSZYSCY DLA WSZYSTKICH

2 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przedstawienie informacji o realizacji Projektu 4. Przedstawienie alternatywnych źródeł dofinansowania 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wszyscy dla wszystkich 6. Wolne wnioski i zapytania 7. Zamknięcie zebrania Płońsk, 2011.05.17

3 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD Płońsk, 2011.05.17

4 INFORMACJA O PROJEKCIE CZYSTA ENERGIA-CZYSTE MAZOWSZE INWSTYCJA W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 29 grudnia 2010 r złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn Czysta energia- czyste Mazowsze, inwestycja w odnawialne źródła energii. Projekt obejmował 226 domów jednorodzinnych oraz parafię Rzymsko-Katolicka w Krysku. Wartość projektu 4 597 819,04 zł, kwota dofinansowania 3 218 473,33 zł; Pismem z dnia 27 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażana Programów Unijnych w Warszawie poinformowała o błędach formalnych we wniosku, z możliwością poprawy w terminie 14 dni; 17 lutego 2011 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu poprawiony o błędy formalne. Projekt obejmował 212 domów jednorodzinnych oraz parafię Rzymsko-Katolicka w Krysku. Wartość projektu 4 323 277,65 zł; Pismem z dnia 4 marca 2011 r. poinformowano, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został odrzucony z przyczyn formalnych; 16 marca 2011 r. złożono protest do oceny formalnej; Pismem z dnia 15 kwietnia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażana Programów Unijnych w Warszawie poinformowała o oddaleniu protestu. Płońsk, 2011.05.17

5 INFORMACJA O PROJEKCIE CZYSTA ENERGIA-CZYSTE MAZOWSZE INWSTYCJA W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wydatki poniesione na realizację projektu pn. Czysta energia – czyste Mazowsze, inwestycja w odnawialne źródła energii. Lp. Wyszczególnienie Wartość 1studium wykonalności 15 000,00 2ocena oddziaływania na środowisko 5 500,00 3raporty 28 914,00 4mapy ewidencyjne 1 817,76 5szkice lokalizacyjne 4 920,00 RAZEM 56 151,76 Płońsk, 2011.05.17

6 Przedstawienie alternatywnych źródeł dofinansowania Płońsk, 2011.05.17 Firma HETMAN – zapraszamy przedstawiciela firmy do przedstawienia szczegółów programu pn. Zintegrowany program dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych

7 Przedstawienie alternatywnych źródeł dofinansowania Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). Umowa Ramowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wyróżnia cztery obszary priorytetowe: Priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura Priorytet 3. Sektor prywatny Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Ponadto, w ramach tzw. alokacji specjalnych Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy, utworzono: * Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich * Fundusz na Przygotowanie Projektów * Fundusz Pomocy Technicznej Płońsk, 2011.05.17 szczegóły na stronie www.programszwajcarski.gov.pl www.programszwajcarski.gov.pl

8 Przedstawienie alternatywnych źródeł dofinansowania Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura Obszary tematyczne: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Cel 1: Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego Cel 2: Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych szczegóły na stronie www.programszwajcarski.gov.pl www.programszwajcarski.gov.pl Płońsk, 2011.05.17

9 Przedstawienie alternatywnych źródeł dofinansowania Rodzaje kwalifikowalnych projektów w ramach Celu 2 Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (w tym m.in. projekty pilotażowe). W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu: 1) zainstalowania kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 100 m 2 lub budowie układów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, 2) budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW, 3) budowy małej elektrowni wodnej o mocy od 50 kW do 5 MW na istniejącym stopniu wodnym (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich stanach wód w rzece, 4) tworzenia systemów wykorzystania energii geotermalnej, 5) budowy kotłowni na biomasę od 1 MW do 10 MW, wykorzystującej lokalne zasoby paliwa, 6) wytwarzania i pozyskiwanie biogazu dla celów energetycznych. UWAGA: Wniosek musi wskazywać, dlaczego w ramach przedstawionego projektu konieczne i uzasadnione jest wykorzystanie środków publicznych (tj. dlaczego przedstawiony projekt nie może być finansowany wyłącznie przez sektor prywatny). szczegóły na stronie www.programszwajcarski.gov.plwww.programszwajcarski.gov.pl Płońsk, 2011.05.17

10 Przedstawienie alternatywnych źródeł dofinansowania W ramach w/w obszaru tematycznego, stosowane będą następujące poziomy dofinansowania: a) dofinansowanie do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie b); b) dofinansowanie do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku, gdy 15 proc. lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych będzie współfinansowane z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego; Ostatni nabór trwał od 19 stycznia do 20 kwietnia 2009 r. Złożono 75 Zarysów projektów. Pod koniec września 2009 r. przekazano stronie szwajcarskiej 10 Zarysów projektów, następnie w czerwcu i lipcu 2010 r. strona polska rekomendowała kolejne 4 projekty (w tym 2 o statusie wniosków rezerwowych). Do tej pory strona szwajcarska zatwierdziła 8 Zarysów projektów, a dwa odrzuciła. Wśród nich zatwierdzo projekt: KIK/41 "Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych", Miasto i Gmina Niepołomice. szczegóły na stronie www.programszwajcarski.gov.plwww.programszwajcarski.gov.pl Płońsk, 2011.05.17

11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wszyscy dla wszystkich UCHWAŁA NR III/04/11 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WSZYSCY DLA WSZYSTKICH z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia WSZYSCY DLA WSZYSTKICH Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia przyjętego Uchwałą Nr 6/2009 Zebrania Założycielskiego z dnia 3 listopada 2009 r., uchwala się co następuje: § 1 Uchwala się Regulamin działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia WSZYSCY DLA WSZYSTKICH w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Płońsk, 2011.05.17

12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wszyscy dla wszystkich Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wszyscy dla wszystkich § 1 Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 4 lat. § 2 Komisja Rewizyjna konstytuuje się natychmiast po wyborze, wybierając ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. § 3 1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący. 2. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Komisji są powiadamiani przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 3. Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność co najmniej 2 członków w przypadku nie stawienia się trzeciego członka pomimo wysłanego wcześniej powiadomienia. 4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej zebraniu. § 4 Na posiedzenie Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele Zarządu z głosem doradczym. § 5 Głosowania na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej odbywają się jawnie, o ile nikt z obecnych członków Komisji nie zażąda tajnego głosowania. § 6 Z każdego posiedzenia sporządza się protokół podpisany przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu. Jeden egzemplarz protokołu przesyłany jest do Zarządu, drugi pozostaje w aktach Komisji. Protokoły powinny być bieżąco numerowane. § 7 Zarząd zobowiązany jest udzielać Komisji Rewizyjnej pomocy i wyjaśnień w celu ułatwienia jej wykonania obowiązków, wynikających z przepisów Statutu. Płońsk, 2011.05.17

13 Zatwierdzenie Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wszyscy dla wszystkich § 8 Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na podstawie planów pracy ustalonych na posiedzeniach Komisji oraz w nagłych wypadkach i stwierdzonej konieczności. Plan pracy powinien przewidywać przeprowadzenie pełnej kontroli działalności Stowarzyszenia i jego komórek pod względem organizacyjnym, gospodarczym i finansowym. Plan pracy Komisja Rewizyjna przekazuje do wiadomości Zarządu. § 9 Na Walnym Zebraniu Członków Komisja Rewizyjna składa na piśmie sprawozdanie ze swojej działalności. Komisja rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. § 10 Do zakresu działania Komisji należy kontrolowanie działalności Stowarzyszenia. W tym celu Komisja rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia. § 11 Kompleksowa kontrola w Stowarzyszeniu powinna być przeprowadzana raz na 2 lata. § 12 Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej 2 członków, wyznaczonych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Płońsk, 2011.05.17

14 Zatwierdzenie Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wszyscy dla wszystkich § 13 W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna przesyła Zarządowi w protokole swoje zalecenia. Komisja rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. § 14 Komisja Rewizyjna prowadzi następujące akta w formie dokumentacji papierowej zgromadzonej w teczkach i zapisów elektronicznych stanowiących załączniki do dokumentacji papierowej, o symbolach: KU – L/RR (K = Komisja, U = uchwały, L = liczba porządkowa / RR = dwie ostatnie cyfry roku), gdzie gromadzone są oryginały uchwał Komisji Rewizyjnej. KD – L/RR (K = Komisja, D = działania, L = liczba porządkowa / RR = dwie ostatnie cyfry roku), gdzie gromadzona jest wszelka inna dokumentacja związana z działalnością Komisji Rewizyjnej. KP – L/RR (K = Komisja, P = protokoły, L = liczba porządkowa / RR = dwie ostatnie cyfry roku), gdzie gromadzone są protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. § 15 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie jego zatwierdzenia Płońsk, 2011.05.17

15 WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA Płońsk, 2011.05.17

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! Płońsk, 2011.05.17


Pobierz ppt "Płońsk, 2011.05.17 III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WSZYSCY DLA WSZYSTKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google