Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA"— Zapis prezentacji:

1 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

2 FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOM W SZKOLE
- ZAJĘCIA Z - ZAJĘCIA KOŁA LOGOPEDĄ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE ZAINTERESOWAŃ - ZAJĘCIA Z - ZAJĘCIA TERAPIA PEDAGOGIEM DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE PEDAGOGICZNA - ZAJĘCIA Z - ZAJĘCIA SOCJOTERAPIA PSYCHOLOGIEM REWALIDACYJNE

3 ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ PANI BEATA PIKTEL PANI AGNIESZKA LEWICKA - PIECIUL

4 POPRAWNA KOMUNIKACJA DROGĄ DO SUKCESU ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE SKIEROWANE SĄ DO UCZNIÓW Z DEFICYTAMI I ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY. NA TERAPIĘ UCZĘSZCZAJĄ UCZNIOWIE WSZYSTKICH KLAS, WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY W TYM ZAKRESIE. DZIECI W CZASIE ĆWICZEŃ ROZWIJAJĄ SFERĘ KOMUNIKACJI, USPRAWNIAJĄ FUNKCJE ODDECHOWE ORAZ MOTORYKĘ NARZĄDÓW MOWY. PROPONOWANE ĆWICZENIA MAJĄ W EFEKCIE SYSTEMATYCZNEGO STOSOWANIA DOPROWADZIĆ DO USPRAWNIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU JĘZYKOWEGO.

5 INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
PANIĄ JOANNĄ HOROSZ

6 POKONYWANIE TRUDNOŚCI EDUKACYJNYCH
UCZNIOM WYMAGAJĄCYM SZCZEGÓLNEJ OPIEKI LUB WSPARCIA W PRZEZWYCIĘŻANIU TRUDNOŚCI EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANA JEST POMOC PEDAGOGA SZKOLNEGO. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA SŁUŻĄ WYRÓWNYWANIU I LIKWIDOWANIU BRAKÓW W WIADOMOŚCIACH I UMIEJĘTNOŚCIACH SZKOLNYCH. UCZNIOWIE KORZYSTAJĄ Z RAD PEDAGOGA W ROZWIĄZYWANIU KONFLITÓW SZKOLNYCH I PROBLEMÓW RODZINNYCH. W CZASIE ZAJĘĆ Z PEADGOGIEM UCZNIOWIE SĄ WYPOSAŻANI W WIEDZĘ, DZIĘKI KTÓREJ BĘDĄ MOGLI PRZECIWDZIAŁAĆ ZAGROŻENIOM CYWILIZACYJNYM I STOSOWAĆ ZASADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM

7 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM PANIĄ DOROTĄ MALISZEWSKĄ

8 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGA W POSTACI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH ORAZ USPRAWNIJĄCYCH OGÓLNY ROZWÓJ DZIECKA. Z POMOCY PSYCHOLOGA MOGĄ KORZYSTAĆ ZARÓWNO DZIECI JAK I ICH RODZICE POSZUKUJĄCY WSPARCIA W WYCHOWANIU. W MŁODSZYCH LKASACH INTEGRACYJNYCH PROWADZONY JEST CYKL ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM MAJĄCY NA CELU UCZENIE DZIECI WRAŻLIWOŚCI NA INNOŚĆ ORAZ ROZWIJAJĄCY KOMPETENCJE SPOŁECZNE. MŁODZIEŻ MA MOŻLIWOŚĆ W TRAKCIE INDYWIDUALNYCH ROZMÓW UZYSKAĆ PORADĘ W TRAPIĄCYCH ICH PROBLEMACH. ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

9 ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE
NA ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE UCZĘSZCZAJĄ UCZNIOWIE ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIUA SIĘ. ZAJĘCIA MAJĄ NA CELU USPRAWNIENIE ZABURZONYCH I OPÓŹNIONYCH FUNKCJI PERCEPCYJNYCH I GRAFOMOTORYCZNYCH. PROWADZONE SĄ ĆWICZENIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA, LICZENIA. ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE MAJĄ NA CELU WYRÓWNANIE DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH WPŁYWAJĄCYCH NA MOŻLIWOŚĆ OPANOWANIA UMIEJETNOŚCI SZKOLNYCH ORAZ WZMACNIANIE WIARY WE WŁASNE SIŁY I MOŻLIWOŚCI. ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

10 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PANIĄ MAŁGORZATĄ SZUCNICKĄ ZAJĘCIAGRUPOWE Z PANIĄ AGNIESZKĄ BUJWICKĄ

11 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
REWALIDACJA ZAJĘCIAMI Z REWALIDACJI OBJĘCI SĄ WSZYSCY UCZNIOWIE Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO. CELEM ZAJĘĆ JEST USPRAWNIANIE ZABURZONYCH FUNKCJI PERCEPCYJNO- MOTORYCZNYCH POPRZEZ ĆWICZENIA I ZABAWY INTERACYJNE, CZĘSTO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMPUTEROWEJ. ZAJĘCIA PROWADZĄ NAUCZYCIELE POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKI. PRACA Z UCZNIAMI OPIERAJĄCA SIĘ O PROGRAM DOSTOSOWANY DO I NDYWIDUALNYCH POTRZEB PRZYNOSI WYMIERNE EFEKTY, WPŁYWA NA WZMOCNIENIE WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI, WSPIERA ROZWÓJ TEJ GRUPY UCZNIÓW ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

12 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE
GRUPOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE Z PANIĄ ALICJĄ SUBIETĄ

13 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE SĄ PROWADZONE ZARÓWNO W MŁODSZYCH KLASCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ JAK I W ODDZIAŁACH IV-VI I UKIERUNKOWANE W SZCZEGÓŁNOŚCI NA EDUKACJĘ POLONISTYCZNĄ I MATEMATYCZNA ZAJĘCIA SKIEROWANE SĄ DO UCZNÓW PRZEJAWIAJĄCYCH TRUDNOŚCI W NAUCE. PRACA NA ZAJĘCIACH MA CHARAKTER ZINDYWIDUALIZOWANEGO PODEJŚCIA DO UCZNIA, CO POLEGA NA POWOLNYM STOPNIOWANIU TRUDNOŚCI, SYSTEMATYCZNOŚCI I CIĄGŁOŚCI ODDZIAŁYWAŃ. METODY PRACY DOSOSOWANE SĄ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECKA. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

14 KOŁA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

15 KOŁA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA
KOŁA ZAINTERESOWAŃ SKIEROWANE SĄ DO UCZNIÓW, KTÓRZY CHCĄ ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I TALENTY. GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI ZAJĘĆ JEST UDOSTĘPNIENIE UCZNIOM ZDOLNYM MOŻLIWOŚCI SAMOREALIZACJI I KSZTAŁCENIA DODATKOWEGO. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA DAJĄ MOŻLIWOŚĆ W SPOSÓB AKTYWNY I POŻYTECZNY ZORGANIZOWAĆ CZAS WOLNY. ROZSZERZONE WYMAGANIA, OBEJMUJĄCE TRUDNIEJSZE CZYNNOŚCI MAJĄ NA CELU WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA KOŁA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

16 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z TERAPEUTĄ PANIĄ MAŁGORZATĄ JANUSZ
TERAPIA PEDAGOGICZNA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z TERAPEUTĄ PANIĄ MAŁGORZATĄ JANUSZ

17 TERAPIA PEDAGOGICZNA TO SPECJALISTYCZNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU NIESIENIE POMOCY DZIECIOM UJAWNIAJĄCYM RÓŻNEGO RODZAJU NIEPRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU I ZACHOWANIA. TERAPIA STWARZA DZIECIOM Z ZAKŁÓCENIAMI ROZWOJOWYMI MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIĘKI SPECJALNYM ODDZIAŁYWANIOM PEDAGOGICZNYM. TERAPIĘ PROWADZI SIĘ W FORMIE INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ TAK BY SPOWODOWAĆ POZYTYWNE ZMIANY W SFERZE POZNAWCZEJ, EMOCJONALNO- MOTYWACYJNEJ ORAZ W ZAKRESIE WIEDZY I UMIJĘTNOŚCI DZIECKA. TERAPIA PEDAGOGICZNA

18 SOCJOTERAPIA

19 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
SOCJOTERAPIA TO FORMA POMOCY O CHARAKTERZE KOREKCYJNYM MAJĄCA NA CELU ODREAGOWANIE EMOCJONALNE, PRZEŻYCIE KOREKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ I UCZENIE SIĘ NOWYCH, KORZYSTNIEJSZYCH DLA UCZESTNIKA ZACHOWAŃ. SOCJOTERAPIA NA POSTAĆ SYSTEMATYCZNYCH, USTRUKURALIZOWANYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCH. ADRESATAMI ZAJĘĆ SĄ DZIECI I MŁODZIEŻ ZMAGAJĄCY SIĘ Z TRUDNOŚCIAMI ŻYCIOWYMI I PROBLEMAMI NATURY OSOBISTEJ W OBSZARACH RELACJI DZIECKO – DOROŚLI, DZIECKO – RÓWIŚNICY, DZIECKO- ZADANIE ORAZ RELACJI DZIECKA DO SAMEGO SIEBIE. SOCJOTERAPIA STWARZA DZIECIOM I MŁODIEŻY WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE ZMIANĘ SĄDÓW O RZECZYWISTOŚCI ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU ZACHOWANIA, POZWALA NA PRZEBUDOWĘ OBRAZU SIEBIE I UCZENIE SIĘ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

20 PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY ORTOGRAFFITI

21 PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY ORTOGRAFFITI
PROGRAM SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH. PRACA Z DZIECKIEM POLEGA NA USPRAWNIANIU FUNKCJI POZNAWCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA. PROGRAM ORTOGRAFFITI DAJE MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEJ PRACY DZIECKA POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA I RODZICA, A DZIĘKI ATRAKCYJNEJ FORMIE POMOCY W POSTACI ZESTAWU ĆWICZEŃ STAJE SIĘ PRZYJEMNYM NARZĘDZIEM PRACY Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM. WIĘCJE INFORMACJI NA

22 POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA TO NIE TYLKO ZAJĘCIA Z POSZCZEGÓLNYMI GRUPAMI UCZNIÓW, TO TAKŻE RÓŻNEGO RODZAJU KAMPANIE I PROGRAMY PROFILKATYCZNE, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ SZKOŁA: PROGRAM SPOŁECZNY „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” KAMPANIA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNA „ZACHOWAJ TZREŹWY UMYSŁ” KAMPANIA SPOŁECZNA „DZIECKO W SIECI”

23 PROGRAM SPOŁECZNY „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”
Od 5 lat szkoła bierze udział w Programie „Szkoła bez przemocy”. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.  Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice WIĘCEJ INFORMACJI NA:

24 KAMPANIA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNA „ZACHOWAJ TZREŹWY UMYSŁ”
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. WIĘCEJ INFORMACJI NA:

25 KAMPANIA SPOŁECZNA „DZIECKO W SIECI”
Podstawowym celem Kampanii „Dziecko w Sieci” jest zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach programu zrealizowano kampanię edukacyjną pod hasłem „Stop cyberprzemocy". Od lutego 2005 r. w ramach programu "Dziecko w Sieci" realizowany jest projekt edukacyjny dla dzieci Sieciaki.pl. WIĘCEJ NA INFORMACJI NA

26 „ (…)Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy. Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość. Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy. Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy. Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.” Ronald Russell „Lata dzieciństwa” Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google