Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania instytucji pomocy i integracji społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Cezary Miżejewski Opole 19 czerwca 2007 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania instytucji pomocy i integracji społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Cezary Miżejewski Opole 19 czerwca 2007 roku."— Zapis prezentacji:

1 Działania instytucji pomocy i integracji społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
Cezary Miżejewski Opole 19 czerwca 2007 roku

2 Agenda Polskie dokumenty strategiczne w zakresie integracji społecznej; Przepisy UE dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wytyczne do Projektu Systemowego; Programowanie działań w województwie; Projekt systemowy Projekt konkursowy

3 Przepisy Unii Europejskiej dotyczące
Europejskiego Funduszu Społecznego

4 System programowania polityki spójności
Strategia Rozwoju Kraju Odnowiona Strategia Lizbońska Krajowy Program Reform Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Krajowy Program na rzecz Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Krajowe strategie sektorowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFS, EFRR i FS Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne Krajowe projekty aktów prawnych PO Kapitał Ludzki

5 Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
PRIORYTET 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości. Wzmocniony zostanie udział sektora ekonomii społecznej – organizacji pozarządowych w procesie zatrudnienia, m.in. poprzez takie działania jak: - realizacja programów wspierania zatrudnienia oraz promocja organizacji pozarządowych jako pracodawców, a także. - łączenie zatrudnienia w organizacjach pozarządowych ze wsparciem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowane będą, przy jak najszerszym udziale organizacji pozarządowych, programy zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstw społecznych.

6 Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
PRIORYTET 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. Promowana będzie integracja i aktywizacja społeczna, w szczególności rozwój instytucji zatrudnienia socjalnego, spółdzielczości socjalnej, budownictwa socjalnego, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak też rozwój kontraktów socjalnych i innych instrumentów aktywizujących, stosowanych przez służby społeczne. Prowadzone będą działania na rzecz tworzenia integracyjnego rynku pracy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

7 Krajowy Program - Integracja Społeczna i Zabezpieczenie Społeczne 2006 – National Report on Strategies for Social Protection and Social Inclusion Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 października 2006 roku Priorytet 1: Wsparcie rodzin z dziećmi Priorytet 2: Integracja poprzez aktywizację Priorytet 3: Mobilizacja i partnerstwo

8 Priorytet 2 Integracja poprzez aktywizację
Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi i instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, które umożliwią bardziej efektywne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych w oparciu o podmioty ekonomii społecznej. Przy wdrażaniu tych działań, a w szczególności programów dotyczących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych, rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego i rozwoju instytucji ekonomii społecznej wykorzystane zostaną doświadczenia z wdrażania projektów w ramach projektów IW EQUAL.

9 Działanie 2.1. Reforma narzędzi i instrumentów na rzecz aktywnej integracji
Działanie 2.2. Rozwój partnerstwa publiczno – społecznego Działanie 2.3. Rozwój instytucji ekonomii społecznej

10 Działanie 2.1. Reforma narzędzi i instrumentów na rzecz aktywnej integracji
aktywizacyjna formuła świadczeń z pomocy społecznej; nowe wykorzystanie narzędzi pracy socjalnej (kontrakt socjalny, projekt aktywności lokalnej); instrumenty na rzecz aktywnej integracji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej); aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych.

11 Działanie 2.2. Rozwój partnerstwa publiczno – społecznego
zdefiniowanie pojęcia usług społecznych użyteczności publicznej ujednolicenie trybu kontraktowania zadań usług społecznych użyteczności publicznej, usprawnienie współpracy podmiotów publicznych i pozarządowych w realizacji zadań

12 Działanie 2.3. Rozwój instytucji ekonomii społecznej
Istotnym elementem działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej będzie wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej, stanowiącego istotny potencjał zarówno w zakresie możliwości zatrudnieniowych sektora jak również funkcji w zakresie integracji społecznej osób oddalonych wykluczonych z rynku pracy. Instytucje ekonomii społecznej są również elementem zwiększania partycypacji obywateli w kreowaniu lokalnej przestrzeni obywatelskiej. Za szczególnie priorytetowe uznaje się rozwój instytucji ekonomii społecznej wspierających zatrudnienie lub aktywizację osób bezrobotnych i niepełnosprawnych: centra integracji społecznej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz organizacje pozarządowe. wspieranie integracji sektora budowy infrastruktury wspierającej określenie zasad dostępu do kapitału i pomocy publicznej promowanie i edukacja

13 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Europejski Fundusz Społeczny wspiera działania w państwach członkowskich objęte wymienionymi poniżej priorytetami: zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi; zwiększanie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy; zwiększanie integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy; wzmacnianie kapitału ludzkiego; wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw.

14 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 zwiększanie integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy poprzez: wspieranie metod integracji z rynkiem pracy oraz ponownego wejścia na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby doświadczające wykluczenia społecznego, osoby wypadające z systemu edukacji, przedstawiciele mniejszości, osoby niepełnosprawne i osoby opiekujące się osobami będącymi na ich utrzymaniu, poprzez działania służące poprawie zdolności do zatrudnienia, w tym w dziedzinie gospodarki społecznej, dostęp do kształcenia zawodowego i szkolenia zawodowego, oraz działania towarzyszące i odpowiednie wsparcie, usługi na rzecz społeczności lokalnej i usługi w zakresie opieki służące poprawie możliwości zatrudnienia; wspieranie akceptacji różnorodności w miejscu pracy i zwalczania dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery, w tym poprzez podnoszenie świadomości, angażowanie lokalnych społeczności i przedsiębiorstw oraz promowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia;

15 II Program Operacyjny Kapitał Ludzki

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Przekazany do Komisji Europejskiej celem negocjacji - 12 grudnia 2006 r. Przewidywany termin zakończenia procesu negocjacji – wrzesień 2007 r. Po zakończeniu negocjacji – ewentualne zmiany w treści Programu i dodatkowych dokumentach, rozpoczęcie procesu wdrażania.

17 Struktura PO KL komponetnt krajowy
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna 506,2 mln Euro MPiPS Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 778 mln Euro MPiPS Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – 1.006,2 mln Euro MEN Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka - 960,4 mln Euro MEN Priorytet V – Dobre rządzenie – 610,9 mln Euro MRR komponetnt regionalny Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 2.256,9 mln Euro Samorząd województwa Priorytet VII – Promocja integracji społecznej ,9 mln Euro Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki – 1.558,5 mln Euro Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.703,4 mln Euro Priorytet X – Pomoc techniczna – 456,8 mln Euro

18 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
Podstawa prawna - Art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Prace nad dokumentem sierpień 2006 – sierpień 2007; Struktura zbliżona do Uzupełnienia Programu SPO RZL; Przygotowany zgodnie z wytycznymi dla programów operacyjnych - Art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Projekt do konsultacji społecznych; Dodatkowe dokumenty: Plan działania, Podręcznik wdrażania, dokumentacja konkursowa itp.

19 Struktura dokumentu Informacje na temat Programu
opis, status, finansowanie, zarys systemu wdrażania Informacje na temat Priorytetów i Działań PO KL opis Priorytetów i opis Działań, instytucje uczestniczące w realizacji PO KL, typy projektów, grupy docelowe, system wyboru projektów, kwoty na Działania wskaźniki realizacji Inne Tabela finansowa

20 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja
Społeczna – mln Euro Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 1.3 Ogólnopolski program aktywizacji i integracji społecznej

21 Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej
rozbudowa systemu monitorowania i oceny efektywności działań a także prognozowania sytuacji w obszarze pomocy społecznej m.in. poprzez prowadzenie i upowszechnianie badań, ekspertyz i analiz; tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej; rozwój krajowego systemu szkoleń tematycznych i specjalistycznych (szkolenia dotyczące kwestii o zasięgu krajowym) oraz doskonalenia kadr instytucji pomocy i integracji społecznej (m.in. poprzez szkolenia/kursy, doradztwo, studia, studia podyplomowe, wizyty studyjne, specjalizacje, coaching, superwizję);

22 Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej
poszerzanie oferty instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie usług na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej; rozwój narzędzi i systemów informatycznych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; upowszechnianie systemów informatycznych zwiększających dostęp do informacji o instrumentach i usługach systemu pomocy i integracji społecznej; budowa i ulepszanie systemu koordynacji oraz przekazywania informacji i danych między instytucjami działającymi w obszarze polityki społecznej i rynku pracy; identyfikacja i promocja najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu pomocy i integracji społecznej.

23 Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji działajacych w obszarze pomocy i integracji społecznej Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Ostateczni odbiorcy: instytucje pomocy i integracji społecznej Alokacja finansowa: EUR

24 Programowanie na poziomie samorządu wojewódzkiego
III Programowanie na poziomie samorządu wojewódzkiego

25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
PROGRAMOWANIE Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Plan Działań dla Priorytetu Plan działania jest dokumentem o charakterze operacyjnym, obejmuje okres jednego roku budżetowego i ma na celu przedstawienie założeń IP w danym roku co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz zasad i terminów wyboru projektów

26 PROGRAMOWANIE Plan Działań akceptuje Plan Działań dla Priorytetu VII
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (IZ) Plan Działań dla Priorytetu VII w województwie (roczny) 31 grudnia Projekt rekomenduje Podkomitet Monitorujący PO KL w województwie -przedstawiciel ROPS Projekt Planu Działań dla Priorytetu VII w województwie (roczny) Projekt przygotowuje zarząd województwa (przewiduje się współudział ROPS w przygotowaniu projektu Planu 30 września Projekt Planu Działań dla Priorytetu VII w województwie (roczny)

27 PLAN DZIAŁANIA POWINIEN ZAWIERAĆ
PROGRAMOWANIE PLAN DZIAŁANIA POWINIEN ZAWIERAĆ Opis wybranych obszarów wymagających wsparcia w danym roku, oraz przewidzianych do osiągnięcia celów operacyjnych w oparciu o Wojewódzką Strategię Polityki Społecznej oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Plan finansowy na dany rok (tabela finansowa w podziale na Działania i Projekty systemowe i konkursowe); Określanie sposobu podziału środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego; Zestawu wskaźników produktu, opracowanych na poziomie Działania przez IZ przy współpracy z właściwą IP pozwalających monitorować stopień osiągania celów określonych na poziomie Priorytetów i Działań w danym roku i Działań, planowane do osiągnięcia w danym roku);

28 PROGRAMOWANIE W Planie działania powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące opisu sposobu wdrażania Planu – wyboru projektów w tym: dotyczące procedury konkursowej (jakie typy projektów są przewidziane do realizacji; do kogo będą skierowane; ile środków finansowych zostanie na nie przeznaczone; na jakich zasadach i kiedy można aplikować o te środki, czyli określenie kryteriów wyboru); harmonogramu i szczegółowych zasad przeprowadzenia procedury konkursowej; formatu (również elektronicznego, np. wersji generatora wniosków) wniosku; dotyczące projektów systemowych: zwięzły opis pojedynczego projektu systemowego realizowanego przez beneficjenta, IP lub IW, do kogo będzie skierowany; ile środków finansowych zostanie na niego przeznaczone.

29 Opis projektów w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej
IV Opis projektów w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej

30 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 1.552,9 mln EUR
Instytucja wdrażająca – WUP/ROPS lub inna instytucja SYSTEMOWY SYSTEMOWY SYSTEMOWY Instrumenty aktywnej Integracji adresowane do klientów pomocy społecznej pozbawionych Zatrudnienia Upowszechnianie pracy Socjalnej i aktywnej integracji Ośrodki pomocy społecznej Instrumenty aktywnej integracji adresowane do klientów pomocy społecznej pozbawionych zatrudnienia Upowszechnianie pracy Socjalnej i aktywnej integracji Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Projekt służący wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb społecznych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i jednostek organizacyjnych Pomocy społecznej

31 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 1.552,9 mln EUR
Instytucja wdrażająca – WUP/ROPS lub inna instytucja KONKURSOWY KONKURSOWY KONKURSOWY ? Projekty na rzecz Wsparcia podmiotów Ekonomii Społecznej Wszystkie legalne podmioty Projekty wzmacniające rozwój instytucjonalny integracji społecznej Wszystkie legalne podmioty Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich

32 PROJEKT SYSTEMOWY art.28, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane projekty systemowe – polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek lub wytycznych o których mowa w art. 35, ust. 3;

33 Projekt systemowy składa się z dwóch elementów:
działania na rzecz aktywnej integracji wobec klientów pomocy społecznej upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji

34 Beneficjenci i odbiorcy projektu
gminne jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej – o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku działań: na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie należą do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 miesięcy); osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 6 miesięcy od jej opuszczenia) osoby bezdomne osoby zaburzone psychicznie osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia integracji społecznej młodzież do 25 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (nie objęte działaniami OHP);

35 Beneficjenci i odbiorcy projektu
powiatowe jednostki organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie - o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej, działające na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie należą do co najmniej jednej z poniższych grup: osób niepełnosprawnych; opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do ukończenia 18 roku życia oraz osób powracających na rynek pracy po nieobecności spowodowanej koniecznością opieki nad dzieckiem lub osoba zależną; uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym, oraz osoby nie będące obywatelami polskim posiadającymi zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszanie na czas oznaczony, mające trudności z integracją zawodową i społeczną.

36 Beneficjenci i odbiorcy projektu
Projekty systemowe mogą być realizowane w następujący sposób: Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane są przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. W tym przypadku pracownik socjalny przygotowuje projekt kontraktu socjalnego oraz projektu aktywności lokalnej, który akceptowany jest przez kierownika ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. Działania w zakresie aktywnej integracji zlecane przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie podmiotom zewnętrznym realizowane są na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane w partnerstwie: partnerstwo lokalne - stanowiące pisemne porozumienie partnerów publicznych, społecznych i prywatnych realizujących projekt; określone w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; partnerstwo publiczno – społeczne, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

37 Kryteria dostępu do projektu systemowego
Kryteria merytoryczne Posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych spełniających wymogi konstrukcyjne i merytoryczne. Gminy i powiaty nie posiadające strategii są obowiązane ją przygotować i przyjąć do 31 grudnia 2008 roku; Coroczny plan działań (na podstawie którego przygotowywany jest wniosek) Kryteria organizacyjne Zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej. Gminy nie spełniające tych wymogów są obowiązane je spełnić do 31 grudnia 2008 roku. (?) Kryteria finansowe Posiadanie wkładu własnego.

38 Narzędzia realizacji projektu
Kontrakt socjalny Projekt aktywności lokalnej Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

39 Narzędzia realizacji projektu
Kontrakt socjalny Kontrakt socjalny (lub indywidualne programy) jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Kontrakt przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości: zastosowania wsparcia finansowego; pracy socjalnej; instrumentów aktywnej integracji.

40 Zasady wsparcia finansowego w kontrakcie (I)
w przypadku osoby (rodziny) korzystającej z zasiłku okresowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej wsparcie finansowe dla osoby (rodziny), z którą zawarto kontrakt socjalny może być dokonywane poprzez przyznanie świadczenia aktywizacyjnego stanowiącego część zasiłku okresowego przewyższającą minimalną wysokość zasiłku okresowego. Świadczenie może być przyznane do wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem tej osoby (rodziny).

41 Zasady wsparcia finansowego w kontrakcie (I)
Próg dochodowy osoby samotnie gospodarującej 477 zł Świadczenie Aktywizacyjne Do 238,5 zł Część gwarantowana Przez budżet 50% 238,5 zł

42 Zasady wsparcia finansowego w kontrakcie (II)
W przypadku osoby nie korzystającej z zasiłku okresowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej możliwe jest wsparcie finansowe dla osoby, z którą zawarto kontrakt socjalny poprzez przyznanie zasiłku celowego aktywizacyjnego. Zasiłek celowy aktywizacyjny może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów dojazdu do instytucji uczestniczących w działaniach na rzecz aktywnej integracji, w tym dojazdu na szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

43 Zasady wsparcia finansowego w kontrakcie (III)
W przypadku osoby podejmującej uczestnictwo w centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej, o którym mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym możliwe jest wsparcie finansowe dla osoby z którą zawarto kontrakt socjalny poprzez przyznanie świadczenia integracyjnego do wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przez cały okres uczestnictwa.

44 Zasady wsparcia finansowego w kontrakcie (IV)
W przypadku osoby, która w ramach kontraktu socjalnego chce podjąć samodzielną działalność gospodarczą, działalność w ramach spółdzielni socjalnej, lub zmienić miejsce zamieszkania poza gminę celem zwiększenia swoich szans na podjęcie zatrudnienia możliwe jest otrzymanie jednorazowego wsparcia w postaci pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia lub zmiany miejsca zamieszkania celem ekonomicznego usamodzielnienia. Wysokość wsparcia określana jest przez radę gminy w drodze uchwały.

45 Narzędzia realizacji projektu
Program aktywności lokalnej Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni mniejszej niż gmina: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy. Program aktywności lokalnej realizowany jest w partnerstwie. W ramach programu przewiduje się zastosowanie: środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym.

46 działania o charakterze środowiskowym, to inicjatywy integracyjne obejmujące:
badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów związanych z przygotowaniem i realizacją programu; edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach, projektach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym.

47 Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
w ramach tego narzędzia możliwe jest sfinansowanie przez PCPR działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej realizowanych przez: gminę; warsztat terapii zajęciowej; zakład aktywności zawodowej; organizację pozarządową

48 Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Finansowane będą działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej obejmujące zadania o charakterze informacyjnym, orzeczniczym, szkoleniowym oraz doradczym mające na celu: prowadzenie działalności informacyjnej i wspierającej osoby niepełnosprawne w podejmowaniu aktywizacji zawodowej w szczególności poprzez wsparcie przy podejmowaniu przez osoby niepełnosprawne działań aktywizacyjnych: zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej realizowane w warsztatach terapii zajęciowej;

49 Instrumenty aktywnej integracji
Nowa formuła instrumentów aktywizacyjnych stosowanych w klientów pomocy społecznej stanowiących nową jakość działań

50 Instrumenty aktywnej integracji
Usługi i instrumenty rynku pracy Bezrobotni -2,3 mln Powiatowy urząd pracy Instrumenty Aktywnej integracji Bezrobotni -1,0 mln Ośrodek pomocy społecznej Bezdomni (OPS); Niepełnosprawni (PCPR), Uzależnieni (OPS); Opuszczający zakłady karne (OPS); Imigranci (PCPR); Opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze (PCPR); Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej od co najmniej 24 miesięcy (OPS); Osoby pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym osoby samotnie wychowujące dzieci lub rodziny wielodzietne z problemami wychowawczymi; będący bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub bez zatrudnienia

51 Instrumenty aktywnej integracji
Aktywizacja zdrowotna Aktywizacja zawodowa Aktywizacja edukacyjna Aktywizacja społeczna

52 Instrumenty aktywnej integracji
Instrumenty aktywizacji zawodowej Skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej; Skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej; Uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy (do 9 miesięcy w wymiarze od 10 do 40 godzin, bez nawiązania stosunku pracy);

53 Instrumenty aktywnej integracji
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub średnim, zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego mające na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego lub potrzeb wynikających ze specyfiki niepełnosprawności;

54 Instrumenty aktywnej integracji
Instrumenty aktywizacji zdrowotnej badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia; terapię psychologiczną lub psychospołeczną dla rodzin lub osób; program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; program terapeutyczny w zakładzie opieki zdrowotnej, dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; turnusy rehabilitacyjne, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych;.

55 Instrumenty aktywnej integracji
Instrumenty aktywizacji społecznej uczestnictwo w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; uczestnictwo w środowiskowych domach samopomocy lub rodzinnych domach pomocy o których mowa w przepisach pomocy społecznej; usługi wspierające, w tym tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik osoby niewidomej, asystent personalny osoby niepełnosprawnej; świadczenia w ramach wolontariatu; uczestnictwo w grupach i klubach samopomocowych.

56 Projekt systemowy składa się z dwóch elementów:
działania na rzecz aktywnej integracji wobec klientów pomocy społecznej upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji

57 Upowszechnianie pracy socjalnej
Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Zatrudnienie dotyczy: pracowników socjalnych spełniających wymogi określone w przepisach o pomocy społecznej; doradców do spraw osób niepełnosprawnych – pracowników socjalnych lub doradców zawodowych specjalizujących się w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych W ramach projektu systemowego możliwe jest finansowanie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego pracownika; W ramach projektu systemowego możliwe jest sfinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionego pracownika socjalnego Podział środków na wsparcie zatrudnienia pracowników socjalnych (lub doradców ds. niepełnosprawnych) przygotowywany jest przez regionalny ośrodek polityki społecznej na obszar całego województwa.

58 Projekt konkursowy Konkurs ogłasza się na stronie internetowej – robi to instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub wdrażająca; w dniu ogłoszenia konkursu – instytucja ogłasza w w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym podstawowe informacje o konkursie - w tym informacje o stronie internetowej gdzie ogłoszono konkurs; do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia protestu, instytucja ogłaszająca konkurs nie może spowodować pogorszenia warunków realizacji konkursu; wyniki ogłasza się na stronie internetowej. Podmiot ma prawo do protestu w ciągu 14 dni. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu – 7 dni na złożenie wniosku do instytucji zarządzającej o ponowne rozpatrzenie. Rozpatrzenie protestu lub wniosku o ponowne rozpatrzenie – 1 miesiąc o dofinansowanie nie może starać się podmiot, który naruszył warunki umowy; gospodarowania środkami publicznymi (3 lata) lub kieruje nim osoba skazana za ten czyn.

59 Projekt konkursowy IP (albo IW, jeżeli została wyznaczona), dokonuje wyboru projektów w procedurze konkursowej w oparciu o następujące kryteria: 1) dostępu - określane przez IP (IW) i dotyczące np: beneficjenta (czy wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do składania projektu w ramach danego konkursu), grup docelowych (czy projekt został skierowany do właściwych grup docelowych), partnerstwa (czy projekt będzie realizowany wspólnie z innymi podmiotami), obszaru realizacji (czy projekt ma być realizowany w sposób ponadregionalny), progu finansowego (jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu). 2) strategiczne - określane przez IP (IW), wynikające z Planu działania (np. preferowanie projektów szkoleniowych dla pracowników niskokwalifikowanych). 3) oceny merytorycznej - stanowiące podstawę oceny merytorycznej projektu

60 Projekt konkursowy ocena merytoryczna - stanowi podstawę oceny merytorycznej projektu dotyczącą: jakości projektu, np.: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych; innowacyjność rozwiązań; różnorodność i adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu; trwałość i kompleksowość rezultatów; informacja i promocja projektu; beneficjenta, np.: potencjał instytucjonalny i rzeczowy; wiarygodność; sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji); finansowania projektu, np.: niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów; efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat); kwalifikowalność wydatków.

61 Projekt konkursowy Konkurs cykliczny
W konkursie cyklicznym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. Ogłasza się konkurs określając daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru wniosków, tj. okres w którym będą przyjmowane wnioski beneficjentów, zaś weryfikacja formalna i ocena merytoryczna odbywają się po zakończeniu każdego terminu naboru. Konkurs ciągły W konkursie ciągłym nabór wniosków i ich ocena jest prowadzona na bieżąco do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IW. Wyniki oceny są ogłaszane cyklicznie bądź na bieżąco.

62 Procedura preselekcji projektów
Projekt konkursowy Procedura preselekcji projektów Mając na uwadze maksymalne ograniczenie wymogów formalnych, które beneficjenci muszą spełnić oraz dążąc do ograniczenia kosztów związanych z przygotowaniem przez nich wniosków na etapie wnioskowania, na którym uzyskanie przez nich dofinansowanie jest pewne, zaleca się, aby IW stosowały procedurę preselekcji projektów. W ramach procedury preselekcji: Wniosek podlega w pierwszej kolejności weryfikacji formalnej (tylko te kryteria formalne, których spełnienie jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej oceny merytorycznej) Poprawny pod względem formalnym i zarejestrowany w systemie informatycznym wniosek podlega ocenie merytorycznej, Po zakończeniu oceny merytorycznej ogłaszane są wyniki preselekcji, Beneficjenci, którzy pomyślnie przeszli preselekcję są zapraszani do uzupełnienia dokumentacji (np. złożenia pozostałych załączników, uszczegółowienia zapisów wniosku, itp.). Na tym etapie IOK może podpisać z beneficjentem umowę wstępną określającą warunki jakie beneficjent musi spełnić w celu podpisania z nim umowy o dofinansowanie realizacji projektu

63 Projekt konkursowy wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności jednostek sektora ekonomii społecznej, w tym: zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej; promowanie i wspieranie zatrudnienia (w tym podmiotów działających na jego rzecz) w sektorze ekonomii społecznej i w organizacjach pozarządowych; poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia; rozwój form zatrudnienia i wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób należących do grup szczególnego ryzyka (m.in. alternatywne i elastyczne formy zatrudnienia, telepraca); wsparcie mobilności na rynku pracy oraz rozwój usług przezwyciężających indywidualne bariery w powrocie na rynek pracy; rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia;

64 wsparcie tworzenia i działalności instytucji aktywizujących osoby zaburzone psychicznie, w tym środowiskowe domy samopomocy; promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, kluby środowiskowe); wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy na rzecz integracji społecznej; rozwój form wsparcia indywidualnego i środowiskowego, umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy (w tym m.in. osobom niepełnosprawnym); organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr integracji społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym; prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

65 Projekt własny ROPS Typ projektu szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań Adresaci pracownicy regionalnych ośrodków polityki społecznej, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy powiatowych centrów pomocy, rodzinie, pracownicy innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie

66 Sposób dofinansowania projektów
zgodność Instytucja wdrażająca Plan działania Umowa ramowa przedmiot umowy środki finansowe monitoring Karta projektu/Wniosek załącznik Opis działań podejmowanych w ramach projektu;  Określenie grup docelowych projektu; Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu (wraz z wartościami docelowymi); Syntetyczny opis sposobu zarządzania projektem (w tym: zasoby kadrowe); Budżet projektu (główne kategorie wydatków z podziałem na lata realizacji wsparcia, określenie wysokości wkładu własnego). Beneficjent Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)

67 Gdzie szukać zmian: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki społecznej (druk sejmowy 1548); Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (przyjęta przez Radę Ministrów); Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych (inicjatywa ustawodawcza Komisji Polityki Społecznej); Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Wytyczne do projektu systemowego Priorytetu VII


Pobierz ppt "Działania instytucji pomocy i integracji społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Cezary Miżejewski Opole 19 czerwca 2007 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google