Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: mgr Robert Zdralek mgr Andrzej Ginter mgr Rafał Graba

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: mgr Robert Zdralek mgr Andrzej Ginter mgr Rafał Graba"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: mgr Robert Zdralek mgr Andrzej Ginter mgr Rafał Graba
RAPORT Z EWALUACJI KSZTAŁTOWANIA POSTAW UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ W GIMNAZJUM W KOWALEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Opracowanie: mgr Robert Zdralek mgr Andrzej Ginter mgr Rafał Graba

2 PROBLEM BADAWCZY CEL EWALUACJI OPIS EWALUACJI PYT ANIA KLUCZOWE:
Ocena skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole – adekwatność treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki do obserwowanych zachowań i postaw uczniów. CEL EWALUACJI Zebranie wszechstronnych informacji o procesach i efektach w wybranym obszarze, w celu zweryfikowania dotychczasowych działań wychowawczych podejmowanych w szkole. Opracowanie planów i modyfikacja dokumentów zgodnie z potrzebami uczniów i ich udziałem. OPIS EWALUACJI PYT ANIA KLUCZOWE: Czy lekcje i zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywują Cię do dalszego pogłębiania wiedzy? Czy wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole przydają Ci się na co dzień? Czy ćwiczenia realizowane na zajęciach są dostosowane do Twoich możliwości? Czy sądzisz że działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli mają wpływ na poprawę Twoich wyników w nauce? Czy czujesz się odpowiedzialny za wyniki w nauce osiągane przez Twoją klasę? Czy Twoja wychowawczyni zachęca uczniów do systematycznej aktywności na lekcjach oraz do odrabiania prac domowych? W jakim stopniu wychowawca zachęca uczniów do systematyczności? Jak wychowawca zachęca Was do systematyczności?

3 Czy uczestniczą Państwo w realizacji programu wychowawczego szkoły? 
Czy Państwa opinie brane są pod uwagę przez nauczycieli podczas realizacji programu wychowawczego szkoły?  Czy według Państwa, funkcjonujący w szkole program profilaktyki przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień?  Czy zdaniem Państwa, nauczyciele rozpoznają problemy wychowawcze i psychologiczno – pedagogiczne swoich uczniów? Czy zdaniem Państwa, szkoła zapewnia opiekę i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym problemy wychowawcze? Czy zdaniem Państwa, w szkole przestrzegane są prawa i egzekwowane obowiązki uczniów? Czy według Państwa, szkoła uczy uczniów odpowiedzialności za własną edukację? Czy zdaniem Państwa, w szkole panują stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku? METODY BADAWCZE: 1. Analiza dokumentacji i sprawozdań Samorządu Uczniowskiego, 2. Analiza sprawozdań z realizacji programu profilaktycznego. 3. Analiza dokumentacji pedagoga i wychowawców klas. 4. Ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

4 SZKOŁA PODSTAWOWA UCZNIOWIE :
Celem przeprowadzonej ankiety było zebranie opinii i spostrzeżeń uczniów na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta została przeprowadzona anonimowo wśród 29 losowo wybranych uczniów klas IV-VI.  Pierwsze pytanie brzmiało: Czy lekcje i zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywują Cię do dalszego pogłębiania wiedzy? Na 29 uczniów TAK odpowiedziało 21 osób, Nie – 2 osoby, natomiast NIE WIEM zaznaczyło 6 uczniów.  Kolejne pytanie: Czy wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole przydają Ci się na co dzień? Zdecydowana większość odpowiedziała TAK – 26 osób, NIE – 2 osoby, NIE WIEM – 1 uczeń.  Na pytanie: Czy ćwiczenia realizowane na zajęciach są dostosowane do Twoich możliwości? – 23 ankietowanych odpowiedziało TAK, 2 odpowiedziało Nie, oraz 4 uczniów NIE WIEM.  Czy sądzisz że działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli mają wpływ na poprawę Twoich wyników w nauce? Na to pytanie 21 uczniów odpowiedziało TAK, 2 na NIE, oraz 6 osób NIE WIEM.  Następne pytanie dotyczyło odpowiedzialności za wyniki w nauce: Czy czujesz się odpowiedzialny za wyniki w nauce osiągane przez Twoją klasę? Tutaj 16 osób odpowiedziało TAK, 11 osób – NIE, natomiast 2 osoby odpowiedziały NIE WIEM.  28 uczniów uważa, że wychowawca zachęca uczniów do systematycznej aktywności na lekcjach oraz do odrabiania prac domowych?, natomiast Nie zaznaczył tylko 1 uczeń. W jakim stopniu wychowawca zachęca uczniów do systematyczności? Na to pytanie 8 uczniów odpowiedziało bardzo mocno, 9 uczniów – mocno, 9 uczniów – średnio mocno, i troje uczniów - średnio Ostatnie pytanie brzmiało: Jak wychowawca zachęca Was do systematyczności? Na to pytanie padały różne odpowiedzi: poprzez zachętę do utrwalania wiedzy w zadaniach domowych, poprzez rozmowę z uczniami w trakcie analizowania ocen z przedmiotów, angażuje do brania udziału w konkursach przedmiotowych

5 RODZICE: Celem przeprowadzonej ankiety było zebranie opinii i spostrzeżeń rodziców na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta została przeprowadzona anonimowo wśród 19 losowo wybranych rodziców uczniów klas IV-VI. 8 ankietowanych rodziców uważa, że uczestniczą w realizacji programu wychowawczego szkoły, 2 stwierdza, że RACZEJ TAK, 8 – RACZEJ NIE, i jeden rodzic odpowiedział NIE. Czy Państwa opinie brane są pod uwagę przez nauczycieli podczas realizacji programu wychowawczego szkoły? Na to pytanie rodzice odpowiedzieli następująco. Na 19 ankietowanych 6 osób uważa, że TAK, 9 osób – RACZEJ TAK, 3 osoby RACZEJ NIE i jedna odpowiedziała NIE. Rodzice zapytani, czy funkcjonujący w szkole program profilaktyki przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień? Odpowiedzieli, że TAK – 9 osób, oraz RACZEJ TAK – 10 osób. Na pytanie: Czy zdaniem Państwa, nauczyciele rozpoznają problemy wychowawcze i psychologiczno – pedagogiczne swoich uczniów? TAK odpowiedziało 7 rodziców, RACZEJ TAK – 10 , RACZEJ NIE - 2 rodziców. Czy zdaniem Państwa, szkoła zapewnia opiekę i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym problemy wychowawcze? TAK odpowiedziało 6 osób, RACZEJ TAK 13 osób. Większość ankietowanych – 11 osób twierdzi, że w szkole przestrzegane są prawa i egzekwowane obowiązki uczniów?, natomiast odpowiedzi RACZJ TAK udzieliło 8 rodziców. 10 rodziców uważa, że szkoła uczy uczniów odpowiedzialności za własną edukację?, 8 uważa, że RACZEJ TAK, i jedna osoba - RACZEJ NIE. Czy zdaniem Państwa, w szkole panują stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku? Na to pytanie 6 ankietowanych odpowiedziało, że TAK, oraz 13 że RACZEJ TAK.

6 GIMNAZJUM UCZNIOWIE : Celem przeprowadzonej ankiety było zebranie opinii i spostrzeżeń uczniów na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta została przeprowadzona anonimowo wśród 37 losowo wybranych uczniów klas I – III Gimnazjum. Pierwsze pytanie brzmiało: Czy lekcje i zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywują Cię do dalszego pogłębiania wiedzy? Na 37 uczniów TAK odpowiedziało 20 osób, Nie – 11 osób, natomiast NIE WIEM zaznaczyło 6 uczniów. Kolejne pytanie: Czy wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole przydają Ci się na co dzień? Zdecydowana większość odpowiedziała TAK – 25 osób, NIE – 9 osób, NIE WIEM – 3 uczniów. Na pytanie: Czy ćwiczenia realizowane na zajęciach są dostosowane do Twoich możliwości? – 22 ankietowanych odpowiedziało TAK, 7 odpowiedziało Nie, oraz 8 uczniów NIE WIEM. Czy sądzisz że działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli mają wpływ na poprawę Twoich wyników w nauce? Na to pytanie 21 uczniów odpowiedziało TAK, 13 na NIE, oraz 3 osoby - NIE WIEM. Następne pytanie dotyczyło odpowiedzialności za wyniki w nauce: Czy czujesz się odpowiedzialny za wyniki w nauce osiągane przez Twoją klasę? Tutaj 12 osób odpowiedziało TAK, 16 osób – NIE, natomiast 9 osób odpowiedziało - NIE WIEM. 29 uczniów uważa, że wychowawca zachęca uczniów do systematycznej aktywności na lekcjach oraz do odrabiania prac domowych?, natomiast Nie zaznaczyło czworo uczniów, oraz czworo odpowiedziało NIE WIEM. W jakim stopniu wychowawca zachęca uczniów do systematyczności? Na to pytanie 15 uczniów odpowiedziało bardzo mocno, 9 uczniów – mocno, 7 uczniów – średnio mocno, i 6 uczniów - średnio Ostatnie pytanie brzmiało: Jak wychowawca zachęca Was do systematyczności? Na to pytanie padały różne odpowiedzi: poprzez rozmowę z uczniami w trakcie analizowania ocen z przedmiotów, angażuje do brania udziału w konkursach przedmiotowych. wszelkiego rodzaju pochwały.

7 RODZICE: Celem przeprowadzonej ankiety było zebranie opinii i spostrzeżeń rodziców na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta została przeprowadzona anonimowo wśród 25 losowo wybranych rodziców uczniów klas I – III Gimnazjum. 7 ankietowanych rodziców uważa, że uczestniczą w realizacji programu wychowawczego szkoły, 9 stwierdza, że RACZEJ TAK, 2 – RACZEJ NIE, i 7 rodziców odpowiedziało NIE. Czy Państwa opinie brane są pod uwagę przez nauczycieli podczas realizacji programu wychowawczego szkoły? Na to pytanie rodzice odpowiedzieli następująco. Na 25 ankietowanych 5 osób uważa, że TAK, 11 osób – RACZEJ TAK, 2 osoby RACZEJ NIE, i 6 odpowiedziało NIE. Rodzice zapytani, czy funkcjonujący w szkole program profilaktyki przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień? TAK – 6 osób, oraz RACZEJ TAK – 14 osób, RACZEJ NIE – 4, oraz NIE – 1 osoba. Na pytanie: Czy zdaniem Państwa, nauczyciele rozpoznają problemy wychowawcze i psychologiczno – pedagogiczne swoich uczniów? TAK odpowiedziało 5 rodziców, RACZEJ TAK – 15 , RACZEJ NIE - 4 rodziców, oraz 1 osoba NIE. Czy zdaniem Państwa, szkoła zapewnia opiekę i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym problemy wychowawcze? TAK odpowiedziało 9 osób, RACZEJ TAK 11 osób, RACZEJ NIE – 4, i NIE – 1 rodzic. Wśród ankietowanych 8 osób twierdzi, że w szkole przestrzegane są prawa i egzekwowane obowiązki uczniów, natomiast odpowiedzi RACZEJ TAK udzieliło 15 rodziców, a RACZEJ NIE – 2 osoby. 8 rodziców uważa, że szkoła uczy uczniów odpowiedzialności za własną edukację, 12 uważa, że RACZEJ TAK, i pięcioro - RACZEJ NIE. Czy zdaniem Państwa, w szkole panują stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku? Na to pytanie 6 ankietowanych odpowiedziało, że TAK, 11 że RACZEJ TAK, 3 – RACZEJ NIE, oraz 5 – NIE.

8 NAUCZYCIELE: Celem przeprowadzonej ankiety było zebranie opinii i spostrzeżeń nauczycieli na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w szkole. Ankieta została przeprowadzona anonimowo wśród 10 losowo wybranych nauczycieli uczących w klasach IV-VI oraz wychowawców świetlicy i pedagoga. 100% ankietowanych nauczycieli uważa, że uczestniczy w realizacji programu wychowawczego szkoły. Czy w trakcie realizacji programu wychowawczego nauczyciele uwzględniają potrzeby i oczekiwania rodziców? Na to pytanie nauczyciele w 100% odpowiedzieli twierdząco. Czy według Państwa, funkcjonujący w szkole program profilaktyki przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień? Na to pytanie 10 ankietowanych odpowiedziało TAK, a 2 odpowiedziało RACZEJ TAK. Na pytanie: Czy Twoim zdaniem rozpoznajesz problemy wychowawcze i psychologiczno – pedagogiczne swoich uczniów? Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli TAK. Czy zdaniem Państwa, szkoła zapewnia opiekę i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym problemy wychowawcze? Na to pytanie również wszyscy nauczyciele odpowiedzieli TAK. Kolejne pytanie brzmiało: Czy zdaniem Państwa, w szkole przestrzegane są prawa i egzekwowane obowiązki uczniów? TAK odpowiedziało 9 ankietowanych, oraz RACZEJ TAK -3. Czy według Państwa, szkoła uczy uczniów odpowiedzialności za własną edukację? Tutaj 8 badanych odpowiedziało TAK, a 4 odpowiedziało RACZEJ TAK. I ostatnie pytanie: Czy zdaniem Państwa, w szkole panują stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku? Gdzie 7 nauczycieli zaznaczyło TAK, 4 – RACZEJ TAK, 1 - RACZEJ NIE.

9 ANALIZA PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI SZKOLNEJ ORAZ
PODSUMOWANIE EWALUACJI, WNIOSKI: Celem analizy szkolnej dokumentacji było sprawdzenie celów, zakresu oraz form oddziaływania wychowawczego szkoły na uczniów w świetle zapisów zawartych w podstawowej dokumentacji szkolnej, a w szczególności: a) Statutu Szkoły, – zwłaszcza zawartego w nim wewnątrzszkolnego systemu oceniania, b) Programu Wychowawczego Szkoły c) Szkolnego Programu Profilaktyki d) Programu Rozwoju Szkoły

10 Analizie będą towarzyszyły następujące pytania badawcze (kluczowe):
Czy lekcje i zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywują Cię do dalszego pogłębiania wiedzy? Czy wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole przydają Ci się na co dzień? GIM S.P S.P GIM

11 Czy ćwiczenia realizowane na zajęciach są dostosowane do Twoich możliwości?
S.P. GIM Czy sądzisz że działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli mają wpływ na poprawę Twoich wyników w nauce? S.P. GIM.

12 Czy czujesz się odpowiedzialny za wyniki w nauce osiągane przez Twoją klasę?
GIM S.P. Czy Twój wychowawca zachęca Cię do systematycznej aktywności na lekcjach oraz do odrabiania prac domowych? S.P. GIM

13 W jakim stopniu wychowawca zachęca uczniów do systematyczności?
S.P. GIM Jak wychowawca zachęca Was do systematyczności? S.P. GIM

14 Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele
Czy uczestniczą Państwo w realizacji programu wychowawczego szkoły? Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele Czy Państwa opinie brane są pod uwagę przez nauczycieli podczas realizacji programu wychowawczego szkoły? Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele

15 Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele
Czy według Państwa, funkcjonujący w szkole program profilaktyki przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień? Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele Czy zdaniem Państwa, nauczyciele rozpoznają problemy wychowawcze i psychologiczno – pedagogiczne swoich uczniów? Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele

16 Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele
Czy zdaniem Państwa, szkoła zapewnia opiekę i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym problemy wychowawcze? Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele Czy zdaniem Państwa, w szkole przestrzegane są prawa i egzekwowane obowiązki uczniów? Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele

17 Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele
Czy według Państwa, szkoła uczy uczniów odpowiedzialności za własną edukację? Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele Czy zdaniem Państwa, w szkole panują stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku? Rodzice SP Rodzice GIM Nauczyciele

18 ANALIZA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ
Kształtowanie postaw ucznia jest ściśle związane z procesem wychowania. Proces wychowania kształtuje osobowość ludzką, wzbudza elementy uczuciowe i emocjonalne, wyzwala cechy charakteru, kształtuje intelekt oraz rozwój fizyczny i psychiczny młodego człowieka. Szkoła jest miejscem, w którym zachodzi kształtowanie postaw ucznia od najmłodszych lat do wieku dorosłości. Osobowość ucznia kształtuje się w procesie dydaktyczno-wychowawczym na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Jest to ogniwo łączące proces edukacyjny w kształtowaniu postaw młodego człowieka, w wychowaniu, zdobywaniu wiedzy, umiejętności, poszanowaniu mienia społecznego i szacunku do drugiego człowieka. Rozwój i kształtowanie postaw ucznia na terenie szkoły jest uzależniony od pracy nauczyciela, wychowawcy. Osobowość nauczyciela, jego wiedza i umiejętności, rozwijają, wzbogacają i kształtują osobowość ucznia w szkole. Postawę ucznia kształtują również normy i obowiązki, które obowiązują w szkole oraz ich przestrzeganie w kulturze bycia, współżycia z kolegami, nauczycielami, w dbałości o higienę i wygląd. Włączenie wychowanków do pozytywnej społecznej działalności zapewniającej możliwość uzyskania przez nich zadowolenia z samego wykonania czynności oraz ich wytworów stanowi skuteczną metodę kształtowania postaw.

19 Program wychowawczy szkoły
Program wychowawczy określa misję szkoły, która brzmi : „ Stwarzamy warunki wszechstronnego kształcenia osobowości wychowanka” oraz cele wynikające z koncepcji pracy szkoły : Uczeń uczestniczy w budowaniu tradycji szkoły. Przygotowuje się do życia w społeczeństwie. Buduje pozytywny wizerunek własnej osoby. Kształtuje postawę asertywności we wszelkich działaniach. Jest sprawny fizycznie. Przygotowuje się do życia w zintegrowanej Europie. Wspierany jest zintegrowanymi działaniami szkoły, domu i środowiska. W oparciu o te cele program wychowawczy : precyzuje zadania nauczycieli i rodziców, określa model absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum, określa formy i sposoby rozwijania zainteresowań uczniów i kształtowania postaw, uznaje konieczność dostosowania treści i metod wychowania do potrzeb i możliwości ucznia

20 Szkolny Program Profilaktyczny „ Lepiej zapobiegać niż leczyć”
Dokument określa cele i kierunki działań profilaktycznych na terenie placówki w zakresie następujących zagadnień : Profilaktyka uzależnień – nałogi i ich skutki. Edukacja prozdrowotna – przyzwyczajenia higieniczno-kulturalne. Higiena pracy w szkole i w domu. Bezpieczeństwo na drodze, w szkole i w domu. Edukacja ekologiczna. Zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów. Orientacja zawodowa uczniów. Edukacja czytelnicza i medialna. Do każdego z zagadnień zostają przyporządkowane konkretne zadania do realizacji i określone sposoby działania oraz podmioty odpowiedzialne, zaangażowane w profilaktykę. Są to: kadra szkoły, wychowawcy, pedagog szkolny, rodzice, personel obsługi, środowisko lokalne oraz instytucje i organizacje wspierające szkołę. Działania profilaktyczne obejmują uczniów, rodziców i nauczycieli. Kształtują właściwe postawy uczniów wobec : Własnego zdrowia, Nacisku grupy, Szeroko pojętego bezpieczeństwa, Ekologii, Kształtowania właściwych relacji międzyludzkich, Rozwijania zainteresowań i efektywnego spędzania czasu wolnego, Odpowiedzialnego podejmowania decyzji w wyborze szkoły i zawodu, Korzystania ze środków masowej komunikacji, kultury i literatury. Dokument zawiera także regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych przez uczniów na terenie szkoły oraz dokładnie sprecyzowane procedury postępowania pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Istnienie procedury uchwalania szkolnego programu profilaktycznego oraz jego ewaluacji dowodzi, że dokument ten jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do faktycznych potrzeb uczniów.

21 Wewnątrzszkolny system oceniania
Wewnątrzszkolny system oceniania zawiera ocenę z zachowania jako stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Jej celem pierwszorzędnym jest informacja dla ucznia o jego zachowaniu, pomoc w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju oraz motywowanie do dalszych postępów w zachowaniu. Dalszym celem jest informacja dla rodziców o postępach i trudnościach w zachowaniu. Pożądane zachowania uczniów są wzmacniane poprzez okazje zdobycia pochwał za wyróżniającą postawę i godne reprezentowanie klasy i szkoły to jest za: udział w konkursie przedmiotowym; udział w zawodach sportowych; reprezentowanie szkoły; pomoc w organizacji imprezy szkolnej; występ na uroczystości szkolnej; efektywną pracę na rzecz klasy lub szkoły; pomoc innym; dbałość o czystość; skrupulatne wywiązywanie się z obowiązków; kulturę osobistą i pracę na rzecz środowiska. Uwagi hamują zachowania negatywne uczniów, a pośród nich: ucieczki i nieusprawiedliwione nieobecności, spóźnienia i samowolne opuszczenie terenu szkoły, nie wywiązywanie się z zobowiązań, bójki i wyzwiska, wulgarne słownictwo, kradzież, palenie papierosów, picie alkoholu, wyłudzanie pieniędzy i pomówienia, niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych, niszczeni mienia szkolnego, przeszkadzanie na lekcji, oszustwa i kłamstwa, łamanie zasad bezpieczeństwa, nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły. Porównując z innymi dokumentami wewnątrzszkolny system oceny zachowania jest narzędziem pomocnym w osiąganiu celów określonych przez program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.

22 Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
Szczególną rolę w kształtowaniu właściwych postaw uczniów odgrywa samorząd uczniowski. Dzięki realizowaniu idei samorządności, stwarzaniu warunków powstania autentycznie demokratycznych organów samorządowych można przygotować młodzież do rozważnego korzystania ze swobód obywatelskich, w tym szczególnie ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny. Samorządność w procesie wychowania sprzyja: ◘ uczeniu się demokratycznych form współżycia społecznego i organizowania się na zasadzie stowarzyszenia ludzi równych wobec prawa, ◘ kształtowaniu postaw świadczących o gotowości do zachowań prospołecznych, bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi , ◘ głębszemu pojmowaniu odpowiedzialności moralnej, znaczenia prawdziwego autorytetu, prawa do odrębności przekonań, tolerancji dla innych, ◘ zapewnieniu poczucia godności i wolności osobistej jako osób prawnych i jako członków grupy. W szkole działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Gimnazjum zgodnie z regulaminem, który stanowi część Statutu Szkoły.

23 Z przeprowadzonych ankiet i analizy dokumentacji szkolnej wynika, że :
NASZE MOCNE STRONY Z przeprowadzonych ankiet i analizy dokumentacji szkolnej wynika, że : Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone w szkole motywują uczniów do dalszego pogłębiania wiedzy. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie wykorzystują w codziennym życiu. Wychowawcy w wysokim stopniu kształtują u uczniów postawę aktywności. systematyczności i odpowiedzialności. Rodzice i nauczyciele wspólnie uczestniczą w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Szkoła zapewnia opiekę i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciela rozpoznają potrzeby i problemy wychowawcze i psychologiczno-pedagogiczne swoich uczniów. Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką wychowawczą wychowawców klasowych, pedagoga szkolnego, logopedy, pielęgniarki, opiekuna świetlicy i współpracującego ze szkołą psychologa. Są to osoby znaczące w kształtowaniu postaw uczniów. Szkoła corocznie analizuje efekty pracy wychowawczej i profilaktycznej i modyfikuje szkolny program wychowawczy i profilaktyczny uwzględniając wyciągnięte wnioski, potrzeby i inicjatywy uczniów oraz wytyczne Kuratorium Oświaty i Ministerstwa. 9. Szkoła kształtuje postawy uczniów zaspokajające ich potrzeby, do których należą: potrzeba rozrywki, przygody, aktywności, uczestnictwa w zespole, znaczenia, bezpieczeństwa, kontaktów interpersonalnych .

24 W naszej szkole potrzeby te mogą zaspakajać uczniowie poprzez:
realizację tematyki godzin wychowawczych, akcje charytatywne i projekty społeczne (n.p. WOŚP, Sprzątanie świata i.in.), zajęcia pozalekcyjne, konkursy i zawody sportowe, apele okolicznościowe, uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe, zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej, wyjazdy do kina i teatru, wycieczki krajoznawcze, działanie SKO, zajęcia wychowania do życia w rodzinie, realizację programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”, „Trzymaj formę” i. in. działalność Samorządu Uczniowskiego Wszystkie wyżej wymienione działania podejmowane przez szkołę i poszczególnych nauczycieli sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu właściwych postaw uczniów. Kształtuje się u uczniów postawę przejmowania odpowiedzialności, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i klasy. Właściwe zachowania uczniów są w szkole wzmacniane pozytywnymi ocenami, pochwałami, nagrodami i wyróżnieniami.

25 WNIOSKI – PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ I ULEPSZEŃ W PRACY
Utrzymać wysoki poziom działań szkoły, kształtujących postawy uczniów. Zwrócić uwagę na przypominanie uczniom o promowanych przez szkołę postawach w czasie lekcji wychowawczych i przedmiotowych, przerw oraz imprez, wycieczek i uroczystości szkolnych. Zapoznać całą społeczność szkolną głównie uczniów i rodziców z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły oraz uświadomić ich w jaki sposób mogą uczestniczyć w tworzeniu w/w dokumentów. Kontynuować dobrą współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę (PPP, policją, kuratorami i sądem) w kształtowaniu pozytywnych postaw u uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.


Pobierz ppt "Opracowanie: mgr Robert Zdralek mgr Andrzej Ginter mgr Rafał Graba"

Podobne prezentacje


Reklamy Google